zondag 21 oktober 2012

Wethouder tegenover Kinderombudsman

 http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/10/verwaterende-ingangen.html
 

 

Wanneer "Alles is beter" (of ‘niet aan het oude vasthouden’ – als argument van wethouder Karsten Klein (jeugd) van de gemeente Den Haag op http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/10/verwaterende-ingangen.html#comment-form) ook betekent dat het beter is dat alle kinderen naar nieuwe Jeugdwet uithuisgeplaatst moeten worden omdat ze geen recht meer hebben op hoogwaardige gezondheidszorg en dus ook op ontwikkelingspsychologische kwaliteit aan zorg, dan is de kreet 'alles is beter' juist. We achten dit ongefundeerd... 

Even onderzoeken:  

De Nationale Kinderombudsman schrijft:  

"Artikel 24 van het IVRK geeft elk kind het recht op een zo goed mogelijke gezondheid en op voorzieningen voor de behandeling van ziekte en het herstel van gezondheid. Het kind heeft recht op toegang tot de best mogelijke gezondheidszorg.

In het concept Jeugdwet vervalt het wettelijke recht op zorg voor het kind. In plaats daarvan is gekozen voor een zorgplicht, vergelijkbaar met de compensatieplicht zoals die nu bestaat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het recht op jeugdzorg, zoals dat is vastgelegd in de Wet op de Jeugdzorg, vervalt en ook worden een aantal gezondheidsrechten die nu onder de AWBZ en Zorgverzekeringswet vallen overgeheveld naar de gemeenten. Dat betekent dat een kind niet langer een wettelijk recht heeft op zorg, wanneer er bijvoorbeeld een indicatiebesluit van een deskundige (nu Bureau Jeugdzorg) ligt, maar dat de gemeenten zelf gaan bepalen welke zorg een kind nodig heeft om veilig en gezond op te groeien. De concept Jeugdwet leidt dus tot een aanzienlijke vermindering van de wettelijke waarborgen voor het kind." 

Rapport Kinderombudsman aan het Kabinet 

Het PDF van de Kinderombudsman staat op: 


Half november 2010 lobbyde de vereniging Jeugdzorg Nederland reeds (o.a. op het congres van de FJR 'De cliënt in de jeugdzorg') met de inzet: ‘het recht op jeugdzorg moet afgenomen worden van het kind en aan ons, de 'jeugdzorg', gegeven worden zodat wij de kinderen de geschikte hulp mogen bieden'.  

Een heerlijk duidelijke inzet, toch??  

BJZ wil zelf het recht krijgen dat eigenlijk naar internationaal recht bij het kind, bij het gezin, dient te liggen. 
 

Gecertificeerde Instelling 

En in de concept Jeugdwet ligt het nu toch bij de BJZ, of hoe dit gaat heten (gi/ ‘gecertificeerde instelling’?).  

De kwaliteitstoegang tot diagnostici wordt door de BJZ-lobby weggenomen (tegen artikel 24 IVRK).  

Er komt 'horizontaal' toezicht, waar het verticale toezicht door de hoogste overheid wordt weggeschoven naar ondeskundige en onervaren-lage overheden die iets inhuren dat doortrokken is van het luchtje van BJZ zelf. 

Het is betreurenswaardig dat de Kinderombudsman Bureau Jeugdzorg daar 'deskundig' noemt.
 

Strooien met OTS en UHP 

Bureau Jeugdzorg heeft bewezen niet zo deskundig te zijn dat ze hun taak bewaarheden: doorverwijzen naar diagnostisch gezien juiste hoogwaardige hulpverlening.  

Strooien met OTS en UHP zonder diagnostisch degelijke onderbouwing is kind-schadend. (Er wordt geen rekening gehouden met kind’s ervaren, ook op langere termijn, waar het zich het veiligst thuis voelt, en niet bij vreemden/pleegzorgers - zie de brief https://dl.dropbox.com/u/2479159/2012.X%20TwKamer-comVWS%20FIOM-adopzorg.pdf met opbouwende onderbouwing aan de Tweede Kamer).
 

Spook OTS 

 

Ook zonder kinderbeschermingsmaatregel zal er onder de a.s. Jeugdwet sprake zijn van Spook-OTS-sen. De ouders hebben te nemen wat een sociaal werkster denkt te kunnen 'diagnosticeren' - wat niet mag, omdat dit voorbehouden is aan diagnosten! De jeugdzorgwerker mag indiceren, en moet eigenlijk doorverwijzen naar de juiste gezondheidsspecialist.  

Maar de cliënt heeft straks dus geen recht meer, tenzij de politiek wordt gewezen op artikel 94 Grondwet. (We hopen op een menigte actieve ouders die met argumenten opbouwend schrijven naar de politiek: http://www.tweedekamer.nl/).

ijsberg 

Waar er al zoveel kans is op het ergste, seksueel misbruik, in de ‘jeugdhulp’, daar is een grotere ijsberg aan jeugdzorg-handelen dat volkomen de plank pedagogisch mis slaat, en dit zou moeten leiden in beleid tot een degelijker onderzoekende ingang tot gedwongen maatregelen, op hoger niveau dan sociaal werk (https://dl.dropbox.com/u/2479159/2012-Verkort%20Jeugdbeschermingsplan-JzBlH.pdf)!Hoe wil een gemeente al deze diverse institutionele kindermishandelingen zien, waar geloof gesteld wordt in Indicatiebesluiten van BJZ?! Hoe zien, waar de jeugdzorgwerkers hun werk beschermden en beschermen?? Er werd geen degelijk onderzoek naar de beweringen van ‘jeugdzorg’ ingesteld door rechters en inspecties, per case, in detail.  

Werkgelegenheid 

De wethouders denken ook aan hun werkgelegenheid: ook door middel van 'geloof', geloof in dat er anderen wel iets willen zien dat de jeugdzorgwerkers niet wilden zien, zoals vele scholen ook de pesters niet willen zien, omdat dit een geurtje aan hun werk geeft?!  

Geloof 

De inspectie, vele rechters nog, de 'jeugdzorg', ze werken met 'geloof', zonder zich te baseren op diagnostische waarheidsvinding door onafhankelijk-van-BJZ degelijk onderzoek met tests, met een betere benadering van de cliënt, met universitair-geschoolde kennis. 

De benadering van jeugdzorg is kind-belastend!  

Dat moeten nog veel rechters leren inzien. (Immers de jeugdzorgwerker verschuilt zich zo vaak achter het argument: ”De rechter heeft beslist; waar de rechter afging op de vaak ongestoelde beweringen van deze werkers in jeugdzorgland.  

Maar er komen al rechters die wakker worden! Kijk maar eens bij/met LJN op:

 

De ombudsman vervolgt: 

In het concept wordt het recht op zorg vervangen door de jeugdhulpplicht van de gemeenten. De gemeente krijgt als taak te voorzien in een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van de verschillende vormen van jeugdhulp. Jeugdhulp wordt daarbij omschreven als: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij het voorkomen, verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen, psychosociale problemen of gedragsproblemen van de jeugdige, of opvoedingsproblemen, waaronder ondersteuning, hulp en zorg die verleend wordt in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering. Dat is een erg breed omschreven opdracht, waarbij niet duidelijk is wat de wetgever precies van de gemeenten aan inzet verwacht.” 

Meer dan 400 keer (dus per gemeente) een toezichthouder. Wat is er van die “hulp en ondersteuning” uit BW1:257 terecht gekomen in de vele cases waarover ouders klaagden, en derden schreven?

Is ‘zorg’ de dwang gegeven op het niveau sociaal werk, zonder diagnose? Of bedoelde de VN naar artikel 24 IVRK dat het kind hoogwaardiger hulp mag verwachten, met degelijker onderzoek? Dus ook veel meer inzet tot hulp ambulant in de thuissituatie.
 

Oudervervreemdingssyndroom
 

BJZ had de insteek dat met uithuisplaatsen het kind zou ‘stabiliseren, beweerde problemen verminderen, opheffen of behandelen’ alsof een UHP een therapie zou zijn; terwijl men daar zou moeten weten als pedagogisch opgeleiden, dat de eerste 5 jaar in pleegsituaties het kind aan schijnaanpassingen doet, zich minderwaardig gaat voelen, er een oudervervreemdingssyndroom zich kan ontwikkelen. Dus geen stabilisatie - van wat eigenlijk? Wat opheffen? Hoe werkt de inzet van BJZ eigenlijk, mag de rechter zich afvragen... veelal niet, zien we in de praktijk.  

Er zijn wel enige wezen of kinderen uit een verslaaft gezin die voogdij nodig hebben, maar vaker wordt het gezin niet met steun geleerd hoe het beter kan, en dat is ook een taak van doorverwijzing voor BJZ/GI.  

Lief 

Overigens, is het U opgevallen dat UHP straks ‘jeugdhulp met verblijf’ gaat heten? Lief nietwaar?!

 

We krijgen de indruk dat de Kinderombudsman niet duidelijk is in het aangeven dat de overgang naar gedwongen maatregelen een overheidstaak dient te blijven op hoog en niet-ingehuurd niveau, dus enkel onderzoek via de genormeerde Raad voor de Kinderbescherming onder de voorwaarden beschreven op pag. 8 van https://dl.dropbox.com/u/2479159/2012-Verkort%20Jeugdbeschermingsplan-JzBlH.pdf.

De structuur in nieuw jeugdhulpland kan veel beter en beschermender met tweesporenbeleid.
 

Wanneer het BJZ/gi uitgaat dat ouders iets moeten weten, maar dit niet aangeven, niet leren aan hen, dan mag dit geen reden zijn tot het (UHP) traumatiseren van het kind door dit in een onbekende sfeer te plaatsen, met vaak schadelijke gevolgen in de psyche.  

Ook het ouders iets leren hoort bij het belang van het kind, thuis. Zeker waar we in dit land meerdere culturen kennen, die nog in de aanpassingsfase verkeren. De oude Nederlandse normen zijn niet hocus-pocus bekend bij ‘nieuwe Nederlanders’. Ook zijn niet alle Nederlanders al opgeleid met de nieuwere inzichten qua pedagogie, dat veel leuker kan!  

Ouders die hun kind lief hebben, verdiepen zich in nieuwe inzichten, en daar zijn leuke cursussen voor beschikbaar. Ook de FIOM heeft kennis in huis.

Prof. dr. C. Schuengel, hoogleraar orthopedagogiek, VU, sprak:Wie kinderen een warm hart toedraagt, koestert ouders. Bevorder toch kind-ouder-relaties.
Ondeskundigheid ‘dichtbij’ het kind brengen is een keus, dat slechts schijn oplevert; echter op doelgroepen gespecialiseerde diagnostische hulpingangen mogen iets meer aan busreis kosten, maar dat levert minder kosten op, en minder leed. Zijn effectiever. 

Jeugdwet ongrondwettelijk 

Willen ouders korter reizen of korte maar deskundige bemoeienis?

De Jeugdwet is ongrondwettelijk, zoals deze er nu voorligt.
 

Gelukkig schrijft de Kinderombudsman: “Na de stelselwijziging krijgen gemeenten de ruimte om een eigen bijdrage te vragen van hun inwoners voor het gebruik van jeugdzorg. Dit moet een besparing van 70 miljoen euro opleveren. De Kinderombudsman maakt zich zorgen over het effect op de toegankelijkheid van de jeugdzorg wanneer er een eigen bijdrage gevraagd gaat worden en vreest voor een toename van het aantal ‘zorgmijders’. Het is van het grootste belang voor het kind dat ouders, ook zij in een zwakke financiële situatie, geen belemmeringen ondervinden wanneer zij hulp, ondersteuning en zorg nodig hebben.” 

Zullen de ouders voor gedwongen zorg, ook spook-OTS, moeten gaan betalen, verplicht? Wat zal de politiek doen? De VVD wil groots bezuinigen op overheidskosten; zou het opdoeken van BJZ en GI niet beter zijn?! 

Ouders:  

Geeft deze site door. Schrijf.  

Met heel beknopt een voorbeeld dat u zag of ervoer. Opbouwend.  

TS 


 

8 opmerkingen:

 1. Kinderen zouden tot hun 18e simpelweg toegang tot (medische) zorg moeten hebben.
  Anders gezegd, ieder kind dat in NL wordt geboren of gevestigd dient tot zijn/haar 18e zorg te hebben, onafhankelijk van de ouders en de zorgverzekeraars. Kinderen zijn nu gratis meeverzekerd, wat een onnodige schakel in dit proces is, mijns inziens.
  Zorg aan kinderen is sowieso "gratis" dus waarom moeilijk doen over het al dan niet verzekeren.. of ben ik nou zo simpel?

  Mijn voorstel zou zijn alle kinderen van nl onder te brengen in een collectieve verzekering ongeacht de keuzes die ouders hebben gemaakt.. (bijvoorbeeld wanneer ouders principiele bezwaren hebben tegen de afname van vingerafdrukken voor een legitimatie bewijs, een keuze die als gevolg heeft dat de ouders geen verzekering of gba inschrijving kunnen nemen, zonder eerst hun principes aan de kant te zetten.. wat wel vreemd is aangezien de staat ook niet wil afwijken van principes terwijl, dat wel van de burger wordt verwacht, wat volstrekt ongelijkwaardig is..)
  "A true patriot protects his country from his government"

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Volgens mij worden er in dit artikel 2 zaken door elkaar gehaald. Art 24 gaat over het recht op gezondheidszorg. Dat is in Nederland goed geregeld, o.m. doordat elk kind tot 18 jaar gratis is verzekerd. De jeugdwet gaat over het recht op jeugdzorg. Dat is iets heel anders. We weten allemaal wat voor ellende dit "recht op jeugdzorg" aanricht. Een onbeperkt "recht op jeugdzorg" houdt ook een onbeperkte geldstroom in naar de instanties en versterkt zo hun macht. Als in plaats van een onbeperkt "recht op jeugdzorg" gemeenten nu zelf mogen bepalen op welke "jeugdzorg" een kind recht heeft, geef je ze een instrument in handen om de geldstroom naar JZ te beperken en alleen nog de absoluut noodzakelijke JZ te financieren. Ik zie dat als winst, maar als andere mensen daar anders over denken, hoor ik dat graag.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. - Uitvoeringsbesluit bij Wet op de jeugdzorg: artikel 3 lid 1:
   dit geeft de cliënt recht op jeugdzorg;

   - UvbWjz: artikel 3 (en 4) lid 2: dit geeft de cliënt recht op hoogwaardiger gezondheidszorg. {(Wanneer ouders reeds [schriftelijk bewijsbaar] via een diagnost hulp hebben gevraagd, enige afspraken hebben gemaakt, dan heeft het gezin dus gelukkig geen recht meer op lid 1. U heeft toch ook liever een deskundige?)}!

   Wat ís 'jeugdzorg' of 'jeugdhulp'???
   Dat was bedoeld als bemoeien met mogelijk overheids-ingrijpend indiceren, tot vrijwillig en gesloten kader. Dit is op het lage sociaal-werk-niveau geregeld.
   Door afschotting door budgetering zal vanuit de 'jeudgzorg' weinig doorstromen met valide indicaties naar een specialist. Ook werkt bonus en werkgelegenheid scheppen mee. En het ongeloof in fouten in de 'jeugdzorg'.
   Toeleiden naar gespecialiseerd onderwijs kan een kleinere organisatie ook, de RvdK als overheidstaak vlgs IVRK; daar is geen ondeskundig kinderbeschermend oog voor nodig.

   Wat is gezondheidszorg, ook de pedagogie en psychomedische gezondheidszorg?:
   Dat is hulp van specialisten, beëdigde hoog-opgeleide geregistreerde deskundigen. Van Psycholoog en orthopedagoog tot jeugdpsychiater, van Gordontraining tot VideoInteractieBegeleiding door Basic Trust.
   Zonder een stiekem oog dat leidt tot gedwongen maatregelen. Geen fuik.
   Problematiek wordt 'ontlast'.
   Als er al wat wordt herkend aan verwaarlozing e.d., dan kan deze diagnost een onderzoeksmelding doen, liever naar een LMK dat doorgeeft, dan naar een AMK in BJZ.

   Het verschil tussen 'jeugdzorg' en alle gezondheidszorg-aspecten zit 'm in de kwaliteit en hopelijk in het niet overdreven bestaan van ''kinderbeschermende ogen'' van ondeskundigen, die geen integraal overzicht kunnen hebben omdat ze geen diagnost zijn - tegenover 'diepe' deskundigheid, van beëdigde beroepsbeoefenaars die aanspreekbaar zijn.

   De p.r. is dat jeugdzorg iets zou zijn. En dat dit gefinancierd moet worden. Eigenlijk dus niet. Opheffen van jeugdzorg laat geen gat vallen.
   Voor zorg bij wezen, niet-leerzame multiproblemouders en onwezenlijk verslaafde ouders is er dan de bescheiden RvdK die wettelijk meer aanspreekbaar is, zeker onder normering en voorwaarden. Dus geen BJZ meer.
   De gezondheidszorg bestaat, maar de toeleiding, het doorverwijzen, naar BJZ moet verdwijnen, waar doorverwijzen naar een deskundiger hulpverlener met bestaande wet gewoon zou kunnen.

   Ook de Nation. Kinderombudsman ziet in artikel 24 IVRK een reden het recht op bemoeienis met gezondheidsaspecten niet bij sociaal werk in decentralisatie te leggen, maar op het internationaal aangewezen gezondheidsniveau recht van de cliënt te laten blijven.
   Omdat dit reeds verzekerd is, is een fikse besparing, een grote bezuiniging, te verkrijgen door BJZ op te doeken.

   Er is een veel kleiner apparaat nodig voor de echte mishandelingsgevallen en bij wezen. Met een diagnost erbij veel effectiever en goedkoper.

   Verwijderen
  2. # In het concept Jeugdwet vervalt het wettelijke recht op zorg voor het kind. In plaats daarvan is gekozen voor een zorgplicht, vergelijkbaar met de compensatieplicht zoals die nu bestaat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.#

   Ik heb het gevoel dat niemand straks naar een huisarts of specialist hoeft te, of mag gaan. BJZ mag dan alle operaties en behandelingen verrichten. Werkloos in watvoor branche dan ook? Ga bij BJZ en hun vriendjes werken.

   Ik zou de eed en de Wet van Socrates willen inzetten voor alles wat mengt en samenwerkt met de circusartiesten.

   Stop met studeren, geef je doctoraal op, verbrand uw diploma's buls en getuigschriften, dat hebben ze daar niet nodig.
   Dat heeft ook geen nut als je zonder hoge opleiding en zonder jarenlange ervaring je lekker kindjes en hun ouders mag mishandelen en er heeeeeel veeeeel geld mee kan verdienen.

   Verwijderen
  3. Men kan nog de politiek aanschrijven met opbouwende adviezen, wel gemotiveerd.

   Er hebben weinig ouders een reactie gegeven op de concept wettekst Jeugdwet via de internetconsultatie. Jammer!

   Verwijderen
  4. Zou het niet kunnen zijn dat ouders het niet weten omdat ze klem zitten tussen verdriet, boosheid en ongeloof? Een kind hoort niet thuis in deze criminele wereld van de regering en BJZ.

   Net als de Gouden Gids ieder 2 jaar in de bus valt, zo zou ook alle info in een prospectus (wetten, rechten, advocaten, hulpverleners-geen bjz meelopers, scholen zonder bjz meelopers, leerplicht zonder bjzmeelopers en andere in het belang van kinderen en gr. ouders) bezorgd moeten worden huis aan huis van gezinnen of alleenstaande ouder.

   Verwijderen
 3. Volgens de Nationale Ombudsman zijn de RvdK, BJZ en de kinderechter verplicht om aan waarheidsvinding te doen.
  Wat nou als een rechter de rapporten van BJZ klakkeloos accepteert, zonder aan waarheidsvinding te doen, wat zouden mijn kansen zijn als ik als gevolg daarop de rechter wraak?

  Pierre

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. advocaat van ruth1 november 2012 om 21:34

   heel eenvoudig: nihil

   het dilemma van de kinderrechter:
   Ik weet dat BJZ liegt en eigenlijk zou ik het verzoek af moeten wijzen, maar dan moet ik ze bijna allemaal afwijzen, want ze liegen bijna altijd....
   het dilemma van de wrakingsrechter: eigenlijk zou ik het verzoek toe moeten wijzen want de kinderrechter heeft de schijn gewekt dat hij bevooroordeeld is, maar dan moet ik ze allemaal toewijzen....

   en dus: ze hieven het glas, deden een plas en alles bleef zoals het was...

   Verwijderen