dinsdag 30 april 2013

Het Verzet

 
De Duitse verzetsgroep "Die Weiße Rose" koos een moeilijke weg in 1943. In plaats van zoals de meerderheid van het Duitse volk te zwijgen, kozen de leden voor het openlijke protest en noemden de misdaden van de regering Hitler bij de naam. In hun ogen maakte ieder zich medeschuldig door niet tegen het bestaande onrecht in te gaan. Handelen tegen onrecht was voor hen een verplichting, die zij veel persoonlijke risico’s lopend zijn aangegaan. De leden van "Die Weiße Rose" zijn tijdens en na de oorlog voorbeelden voor burgermoed en verzet, niet alleen in politieke zin maar ook in het leven van alledag.

"Die Weiße Rose" verspreidde pamfletten onder de bevolking, om hen wakker te schudden en op te roepen tot verzet. Het eerste pamflet verscheen in juni 1943. Ik las daarin het volgende: 

Nichts ist eines Kulturvolkes unwürdiger, als sich ohne Widerstand von einer verantwortungslosen und dunklen Trieben ergebenen Herrscherclique "regieren" zu lassen. Ist es nicht so, daß sich jeder ehrliche Deutsche heute seiner Regierung schämt, und wer von uns ahnt das Ausmaß der Schmach, die über uns und unsere Kinder kommen wird, wenn einst der Schleier von unseren Augen gefallen ist und die grauenvollsten und jegliches Maß unendlich überschreitenden Verbrechen ans Tageslicht treten?

Wenn das deutsche Volk schon so in seinem tiefsten Wesen korrumpiert und zerfallen ist, daß es, ohne eine Hand zu regen, im leichtsinnigen Vertrauen auf eine fragwürdige Gesetzmäßigkeit der Geschichte das Höchste, das ein Mensch besitzt und das ihn über jede andere Kreatur erhöht, nämlich den freien Willen, preisgibt, die Freiheit des Menschen preisgibt, selbst mit einzugreifen in das Rad der Geschichte und es seiner vernünftigen Entscheidung unterzuordnen - wenn die Deutschen, so jeder Individualität bar, schon so sehr zur geistlosen und feigen Masse geworden sind, dann, ja dann verdienen sie den Untergang. 

Niets is een beschaafde samenleving onwaardiger dan zich zonder verzet te laten ‘regeren’ door een onverantwoordelijke en door duistere instincten gedreven heersers kliek. Is het niet zo dat iedere eerlijke Duitser zich vandaag schaamt voor zijn regering, en wie van ons heeft enig besef van de enorme schande, die over ons en onze kinderen zal komen, als eenmaal de sluier van onze ogen gevallen is en de afschuwelijke, buitensporige misdaden aan het licht komen?

Als het Duitse volk in diepste wezen al zo gecorrumpeerd en in verval geraakt is, dat het, zonder een hand uit te steken - roekeloos vertrouwend op een twijfelachtige historische wetmatigheid - het hoogste prijsgeeft dat een mens bezit, en dat hem verheft boven ieder ander schepsel, namelijk de vrije wil, de vrijheid van de mens prijsgeeft, om zelf in te grijpen in de loop van de geschiedenis en het ondergeschikt te maken aan zijn rationele beslissing - als de Duitsers, zo zonder enige vorm van eigenheid, al zo zeer verworden zijn tot een geestloze en laffe massa, dan, ja, dan verdienen ze de ondergang.

Oorlog het is verschrikkelijk. Ik heb alleen weet van ‘oorlog’ uit verhalen van mensen die het meegemaakt hebben. Verhalen van de Tweede Wereldoorlog, verhalen van mensen die in Nederland asiel zoeken, verhalen van Nederlandse soldaten in huidige oorlogsgebieden.

Oorlog is geen natuurverschijnsel. Oorlog wordt gemaakt door mensen. Oorlog maakt mensen kapot. 

In ons land heerst vrede, zegt men. Klopt, er worden geen bommen gegooid, mensen hebben geen honger en de meeste hebben gelukkig nog een dak boven hun hoofd. Toch woedt er een strijdt. Kinderen worden uit huizen gehaald, ouders worden onder druk gezet en monddood gemaakt. Families uit elkaar gereten. De Jeugdzorgbrigade, de door duistere instincten gedreven heersers kliek, rukt op in scholen en wetten lappen ze aan hun laars. Roekeloos vertrouwend op een twijfelachtige wetgeving, lijkt het of het Nederlandse volk als een geestloze en laffe massa zijn vrije wil, zijn kinderen en zijn vrijheid prijsgeeft, (nog) niet wetend wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Het verzet tegen het jeugdzorgonrecht waar veel ouders en kinderen mee te maken hebben moet gehoord blijven worden o.a. op ‘Jeugdzorg Dark horse’ plus.  

http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/

Y.B. 

“En zo je een despoot wilt onttronen, zie dan eerst toe dat zijn troon, die je in je staat opgericht vernietigd wordt. 

Want hoe kan een tiran heersen over de vrije en de trotse dan door tirannie in hun eigen vrijheid en een schaamte in hun eigen trots?”

Kahlil Gibran

Uit De Profeet

http://nl.wikipedia.org/wiki/Khalil_Gibran


                           Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

 

maandag 29 april 2013

Jeugdzorg Dark horse (plus) is online!
Vanaf vandaag is de opvolger van deze blog onder de naam Jeugdzorg Dark horse (plus) van start gegaan, onder de bezielende leiding van Nico Mul, die al van verschillende kanten steunbetuigingen heeft ontvangen van lezers en sympathisanten. Op deze manier kan het netwerk dat rond Dark horse is ontstaan  in stand blijven en kunnen ook de lopende dossiers (Culemborg-affaire, Lijn5, Yunus, enz) nog steeds gevolgd worden, met bijdragen van Sven en Ranada. Op 30 april wordt de oude Jeugdzorg Dark horse een archief en vanaf dat moment gaan wij werken aan het verbeteren van de index (‘Terug naar alle artikelen’) en te zijner tijd kunnen we nog iets gaan doen met de meer dan vijfduizend lezerscommentaren bij de artikelen. Als databank blijft deze blog naar wij hopen nog heel lang zijn nut houden.
Het nieuwe adres voor al uw jeugdzorgen is:
http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/                         Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

Stichting Diversiteitsland organiseert een bijeenkomst over Jeugdzorg voor de Turkse gemeenschap in Amsterdam

PLEEGZORG, EEN ZAAK VAN NEDERLAND OF VAN ONS ALLEMAAL?PANELBIJEENKOMST

Op 7 mei a.s. organiseert Stichting Diversiteitsland een panelbijeenkomst over jeugd- en pleegzorg in Nederland. Wethouder Pieter Hilhorst, Els Scholten, Regiomanager Bureau Jeugdzorg, Turkse organisaties en Islamitische belangenorganisaties en advocaten van Turkse gezinnen zullen ingaan op de commotie rond het pleegkind Yunus, mis(ver)standen bij Bureau Jeugdzorg en de protestacties vanuit de Turkse gemeenschap.

We bespreken niet alleen de gevoeligheden maar gaan gezamenlijk op zoek naar oplossingen. Kunnen we door beter samen te werken situaties als met Yunus in de toekomst voorkomen? 7 mei 2013 om 18:00 uur CBK Amsterdam Oranje-Vrijstaatkade 71 Amsterdam In de Turkse gemeenschap heerst een groot wantrouwen tegenover overheidsinstanties als Jeugdzorg. Ouders zijn bang dat hun kinderen 'zomaar' kunnen worden weggehaald. Is die angst terecht? En waar komt die achterdocht vandaan?

De commotie rond de negenjarige Yunus, zijn biologische ouders vroegen in hun wanhoop hulp aan de Turkse premier Erdoğan, heeft de argwaan nog verder gevoed.De politieke bemoeienis van de Turkse regering werd in Nederland niet als prettig ervaren.

Ook wethouder Hilhorst liet weten dat Erdoğan zich er niet mee moest bemoeien. Turkse Nederlanders daarentegen waren blij met zijn steun, zij protesteerden op verschillende plaatsen in Nederland. De zorgen bij ouders en familie over de gang van zaken bij Bureau Jeugdzorg werd door hen nogmaals in harde taal duidelijk gemaakt. Aan de andere kant roept Bureau Jeugdzorg en pleegzorginstellingen al lange tijd dat er te weinig islamitische pleeggezinnen zijn. Hoe brengen we daar verandering in?

Belangrijk is nu: hoe doorbreken we het wantrouwen? Weet Els Scholten de ouders en families er van te overtuigen dat de werkwijze van Bureau Jeugdzorg zorgvuldig is? Zal Pieter Hilhorst het heersende wantrouwen jegens de overheid kunnen verkleinen? En zullen Turkse en Islamitische organisaties ingaan op de oproep om pleegouder te worden? We zijn benieuwd naar uw ervaringen en opvattingen over jeugd- en pleegzorg in Nederland. We nodigen u van harte uit om met de panelleden in gesprek te gaan.

We zien uit naar uw komst. Aanmelden uitsluitend via de aanmeldingsformulier, zie website http://www.diversiteitsland.nl

Voor meer informatie kunt u ook lezen op onze facebookpagina http://www.facebook.com/diversiteitsland

NOOT voor de Pers: Deze bijeenkomst is een initiatief van Stichting Diversiteitsland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SalihTürker(directeur Diversiteitsland) 06-1938766


PERSBERICHT 25 April 2013

PLEEGZORG, EEN ZAAK VAN NEDERLAND OF VAN ONS ALLEMAAL?

PANELBIJEENKOMST

 Op 7 mei a.s. organiseert Stichting Diversiteitsland een panelbijeenkomst over jeugd- en pleegzorg in Nederland. Wethouder Pieter Hilhorst, Els Scholten, Regiomanager Bureau Jeugdzorg, Turkse organisaties en Islamitische belangenorganisaties en advocaten van Turkse gezinnen zullen ingaan op de commotie rond het pleegkind Yunus, mis(ver)standen bij Bureau Jeugdzorg en de protestacties vanuit de Turkse gemeenschap.

We bespreken niet alleen de gevoeligheden maar gaan gezamenlijk op zoek naar oplossingen. Kunnen we door beter samen te werken situaties als met Yunus in de toekomst voorkomen? 7 mei 2013 om 18:00 uur CBK Amsterdam Oranje-Vrijstaatkade 71 Amsterdam In de Turkse gemeenschap heerst een groot wantrouwen tegenover overheidsinstanties als Jeugdzorg.  

Ouders zijn bang dat hun kinderen 'zomaar' kunnen worden weggehaald. Is die angst terecht? En waar komt die achterdocht vandaan? De commotie rond de negenjarige Yunus, zijn biologische ouders vroegen in hun wanhoop hulp aan de Turkse premier Erdoğan, heeft de argwaan nog verder gevoed.  

De politieke bemoeienis van de Turkse regering werd in Nederland niet als prettig ervaren. Ook wethouder Hilhorst liet weten dat Erdoğan zich er niet mee moest bemoeien. Turkse Nederlanders daarentegen waren blij met zijn steun, zij protesteerden op verschillende plaatsen in Nederland. De zorgen bij ouders en familie over de gang van zaken bij Bureau Jeugdzorg werd door hen nogmaals in harde taal duidelijk gemaakt.  

Aan de andere kant roept Bureau Jeugdzorg en pleegzorginstellingen al lange tijd dat er te weinig islamitische pleeggezinnen zijn. Hoe brengen we daar verandering in? Belangrijk is nu: hoe doorbreken we het wantrouwen? Weet Els Scholten de ouders en families er van te overtuigen dat de werkwijze van Bureau Jeugdzorg zorgvuldig is?  

Zal Pieter Hilhorst het heersende wantrouwen jegens de overheid kunnen verkleinen? En zullen Turkse en Islamitische organisaties ingaan op de oproep om pleegouder te worden? We zijn benieuwd naar uw ervaringen en opvattingen over jeugd- en pleegzorg in Nederland. We nodigen u van harte uit om met de panelleden in gesprek te gaan. We zien uit naar uw komst.

                             Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
 

Jeugdzorg gedagvaard in kortgeding: eis rectificatie onwaarheden


http://www.wagenaaradvocaten.nl/jeugdzorg-en-waarheidsvinding-page/


Jeugdzorg en waarheidsvinding
Jeugdzorg gedagvaard in kortgeding: eis rectificatie onwaarheden
met aansluitend
de pleitnotitie van advocatenkantoor Wagenaar
Dagvaarding
===================================================================
Heden, de < > tweeduizend dertien

Ten verzoeke van < >, wonende te < > aan de < >, in deze zaak domicilie kiezende te Groningen aan de Noorderhaven 70 (9712 VM) ten kantore van de advocate mr. I. Wagenaar, die ten deze als procesadvocaat zal optreden;
krachtens mij mondeling verstrekte last van de Voorzieningenrechter < >

IN KORT GEDING GEDAGVAARD

STICHTING BUREAU JEUGDZORG < >, locatie < >, verder te noemen ‘bjz’of ‘Jeugdzorg’, van wie geen advocaat bekend is, aldaar mijn exploot doende en afschrift dezes latende aan:

om op < >

hetzij vertegenwoordigd door een procesadvocaat, hetzij in persoon te verschijnen ter terechtzitting van de Voorzieningenrechter van de < >:

MET DE AANZEGGING DAT:
a. indien gedaagde niet in persoon op de terechtzitting verschijnt en ook verzuimt advocaat te stellen en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de rechter verstek tegen gedaagde zal verlenen en de hierna omschreven vordering zal toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt;
 
b. bij verschijning in het geding van gedaagde een griffierecht van € 274,00 zal worden geheven, te voldoen binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van verschijning, in aansluiting waarop wordt opgemerkt:
 
1e Het griffierecht is verschuldigd op grond van de Wet griffierechten burgerlijke zaken, waarbij onder meer het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) is gewijzigd. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat tot deze wet heeft geleid, pagina 18, staat: Overigens moet opgemerkt worden dat de toepassing van de artikelen 127a en 128, tweede, zesde en zevende lid,
dan wel 282a, eerste tot en met vijfde lid, Rv, uitgesloten is in zaken in behandeling bij de voorzieningenrechter. Het spoedeisende karakter van deze procedures laat de toepassing van deze artikelen niet toe.
 
2e De opgesomde artikelen betreffen de procedurele gevolgen van niet tijdige betaling van het griffierecht. De in de memorie van toelichting bedoelde uitzondering brengt geen verandering in gedaagdes verplichting tot betaling van het griffierecht.
 
c. van een persoon die onvermogend is, een lager griffierecht wordt geheven, namelijk van € 75,00, indien hij op het tijdstip waarop het griffierecht wordt geheven heeft overgelegd:
1e een afschrift van het besluit tot toevoeging, bedoeld in artikel 29 van de Wet op de rechtsbijstand, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die redelijkerwijs niet aan hem zijn toe te rekenen, een afschrift van de aanvraag, bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstand, dan wel
 
2e een verklaring van de raad als bedoeld in artikel 1, onder b, van die wet, waaruit blijkt dat zijn inkomen niet meer bedraagt dan de bedragen, bedoeld in artikel 35, derde en vierde lid, telkens onderdelen a tot en met d dan wel in die artikelleden, telkens onderdeel e, van die wet;
met dien verstande dat als gevolg van een inmiddels van kracht geworden wijziging van de Wet op de rechtsbijstand nu geldt dat de verklaring wordt verstrekt door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in artikel 2 van die wet, terwijl de bedragen waaraan het inkomen wordt getoetst zijn vermeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand;
 
d. gedaagde voorafgaande aan de mondelinge behandeling ter zitting een schriftelijke reactie ter griffie van de Rechtbank, kan laten bezorgen, maar dat dit hem niet ontslaat van de verplichting om ter terechtzitting in persoon of bij advocaat te verschijnen en dat, als hij niet aan die verplichting voldoet, de zaak ondanks de schriftelijke reactie bij verstek zal worden afgedaan;
 
e. indien gedaagde van deze mogelijkheid tot indiening van een schriftelijk antwoord gebruik wil maken, gedaagde er zorg voor dient te dragen dat dit antwoord met alle eventuele bijlagen tenminste drie dagen voor de in de dagvaarding vermelde zittingsdatum zowel ter griffie van de Rechtbank als bij de advocaat van de eisende partij wordt bezorgd;
 
TENEINDE OP NAVOLGENDE GRONDEN

alsdan namens mijn rekwirant als eiseres, verder te noemen “de vrouw”, evenzo gedaagde, verder genoemd zal worden ‘bjz’, in kort geding te horen eis doen en doen concluderen:

1. De vrouw is gezaghebbend ouder van de minderjarige < >, geboren op <> te < >. Sprake is van hoofdelijk gezag met de vader,< >, wonende aan de < > te < >.

2. De minderjarige is sedert 2 juni 2010 onder toezicht gesteld van bjz. Sinds 29 juli 2011 verblijft < > middels een machtiging uithuisplaatsing bij haar vader en zijn partner.

3. De vrouw moet ervaren dat negatieve beeldvorming in hoge mate het handelen van bjz jegens haar blijft bepalen. De vrouw heeft evenwel recht en belang bij een correcte verslaglegging door jeugdzorg.

Op 22 maart jl. heeft de vrouw een concept-evaluatie d.d. 21 maart 2013 en concept- plan van aanpak d.d. 15 maart 2013 ontvangen. Uit de inhoud blijkt dat eerdere vermeldingen m.b.t. het vermeende alcoholmisbruik en de gestelde persoonlijkheidsstoornissen nog altijd hiervan deel uitmaken. (productie 1)

Geen maatregelen zijn genomen om op grond van de door de vrouw geruime tijd geleden overgelegde informatie van derden/deskundigen de onjuiste informatie te verwijderen dan wel aan te vullen. (productie 2)

Kort gezegd, kan uit de uitslagen en de bevindingen van de hulpverleners worden afgeleid dat de vrouw niet-zorgmijdend is, haar afspraken met hulpverleners nakomt, er geen bewijs is van alcoholmisbruik en dat de milde borderline stoornis ws. is uitgedoofd.

Geen maatregelen zijn genomen op grond van de beschikking vervallenverklaring aanwijzing (omgang) d.d. 6 maart 2013 de stellingen ter zake de vermeende belasting van de minderjarige door de vrouw te verwijderen.(productie 3) (nb. De omgang is ongewijzigd gebleven. Namens de vrouw zal wederom worden verzocht om de aanwijzing vervallen te verklaren.)

5. Dit wringt te meer Jeugdzorg de vrouw had toegezegd hierop toe te zien en de stukken aan te passen. (productie 4) Dit is ook conform het protocol dat jeugdzorg hanteert ter zake haar verslaglegging.

Bij schrijven van 28 maart 2013 is jeugdzorg daarom namens de vrouw gesommeerd de onjuiste passages alsnog te corrigeren, onder aanzegging van een kort geding. (productie 5)

6. In een reactie van 28 maart 2013, ontvangen op 29 maart 2013, verzoekt jeugdzorg om de mening van de vrouw op de concept-rapportages en geeft aan de stukken voorts -waar nodig- te verbeteren en aan te vullen. (productie 6)

In een nadere reactie d.d. 5 april 2013 geeft jeugdzorg aan dat de stukken inmiddels zouden zijn aangepast dan wel zouden zijn gecorrigeerd. Alle “aangegeven dingen zouden zijn aangepast”. (productie 7)

7. Na lezing van de nieuwe versies d.d. 2 april 2013 blijkt van een correcte aanpassing niet of nauwelijks sprake. (productie 8) M.b.t de aanwijzing omgang is in de evaluatie thans weliswaar opgenomen dat deze vervallen is verklaard. De gegeven reden: ‘omdat deze niet goed was voor aangekondigd’, is onjuist. Opmerkingen over de gestelde belasting van de minderjarige door de vrouw -grondslag voor de beperking van de omgang- zijn echter blijven staan. (Evaluatie: oa. blz.4, 1 e alinea, blz. 5, 2e alinea, blz.6, 1e alinea) Plan van aanpak(oa. blz.4, 3e alinea, blz.5 1e alinea, 4e alinea, blz.6, 3ealinea, blz. 7, 5e alinea), blz. 8, 1e alinea)

M.b.t. de vermeende persoonlijkheidsproblematiek blijkt de correctie slechts te bestaan uit een zinsnede in de evaluatie, blz. 3, 4e alinea, blz.5, laatste alinea). Hierin is thans vermeld dat : ‘een psychiater heeft gezegd dat moeders borderline problematiek aan het uitdoven is’. Jeugdzorg verwijst daarmee naar een schijven van < >, psychiater, d.d. 13 oktober 2011 (!), overgelegd als productie 2. Diens verklaring is onjuist weergegeven. Over de gestelde alcoholproblematiek rept jeugdzorg met geen woord.

9. De vrouw meent dat jeugdzorg primair misbruik heeft gemaakt van haar bevoegdheden, in de zin dat jeugdzorg onrechtmatig heeft gehandeld jegens de vrouw. Subsidiair heeft jeugdzorg de aan de wettelijke opdracht ten grondslag liggende afspraken met de vrouw geschonden, hetgeen wanprestatie jegens de vrouw met zich brengt.

toetsingskader
10. Op grond van art. 6 : 167 BW kan om een rectificatie van een publicatie worden gevraagd. Het is bestendige jurisprudentie dat publicatie daarbij ruim dient te worden opgevat en kan zien op elke openbaarmaking aan derden. (oa: LJN: BV1765)

Gelet op de feiten zoals: de aard van de vermeldingen, de ernst van de gevolgen alsmede het niet-opnemen van beschikbare informatie van derden/deskundigen is het handelen van jeugdzorg als onrechtmatig te kwalificeren. Jeugdzorg wist/heeft kunnen en moeten begrijpen dat de opmerkingen omtrent het alcoholgebruik en de persoonlijkheidsproblematiek van de vrouw onjuist waren dan wel nuancering behoefden. De vrouw is aangetast in haar fundamentele recht op eer en goede naam en daardoor geschaad in haar belangen als ouder. Ook de stellingen van jeugdzorg over de belasting van de minderjarige tijdens contactmomenten zijn niet-geverifieerd overgenomen. Jeugdzorg is aansprakelijk voor de inhoud van de door haar opgestelde stukken en rapportages.

spoedeisendheid
11. De vrouw meent dat de feiten en omstandigheden van dit geval een spoedeisende voorziening eisen nu jeugdzorg weigert de haar gestelde opdracht naar behoren uit te voeren. De rechter laat zich immers over omgang en hoofdverblijf adviseren door bjz. De informatie waarop bjz haar advies baseert, speelt een grote rol en moet juist zijn. De eerstkomende zitting verlening ots/muhp staat voor mei 2013. De vrouw is hierdoor genoodzaakt zich tot de Voorzieningenrechter te wenden.

dwangsom
12. De vrouw acht termen aanwezig aan de opdracht/taakstelling een dwangsom te verbinden, in de zin dat jeugdzorg een dwangsom verbeurt van € 10.000,- iedere keer dat niet dan wel niet naar behoren door bjz hieraan uitvoering wordt gegeven.

proceskostenveroordeling
13. De onderhavige kwestie ziet op de opdracht van jeugdzorg de rechtbank op behoorlijke wijze te informeren. Het niet doen aan waarheidsvinding is nog geen vrijbrief om onjuist gebleken c.q. niet geverifieerde informatie in de rapportages op te nemen.

14. Uit de feiten kan worden afgeleid dat bjz hieraan niet op professionele en integere wijze invulling aan geeft. De opstelling lijkt bewust gekozen en valt bjz daarom in hoge mate aan te rekenen, zodat niet het uitgangspunt van compensatie van kosten zou moeten gelden. De belangen van de vrouw als ouder zijn groot. De vrouw zal de Voorzieningenrechter verzoeken bjz in de kosten van de procedure te veroordelen.

Voor dit verzoek is de houding van bjz in samenhang met de feiten en omstandigheden redengevend. De vrouw wordt door bjz genoodzaakt kosten voor rechtsbijstand te maken. Een en ander behoort naar het oordeel van de vrouw voor rekening en risico van jeugdzorg te komen.


TE HOREN EIS DOEN EN CONCLUDEREN

dat het de Voorzieningenrechter van de Rechtbank < >, locatie < >, behage
bij vonnis in kort geding en uitvoerbaar bij voorraad en op alle dagen en uren:

I.
voor recht te verklaren dat Bureau Jeugdzorg < >, locatie < >:
primair een onrechtmatige daad en subsidiair wanprestatie heeft gepleegd jegens de vrouw

II.
voor recht te verklaren dat:
de vrouw door Bureau Jeugdzorg < > in haar eer en goede naam is aangetast en dat daarmee Bureau Jeugdzorg het aanmerkelijke risico op schade aan haar belangen als ouder heeft genomen

III.
Bureau Jeugdzorg < > te verbieden schriftelijke en/of mondelinge mededelingen te doen die inhouden en/of de strekking hebben en/of suggereren dat de vrouw een alcoholprobleem heeft en kampt met persoonlijkheidsstoornissen en de minderjarige tijdens de contactmomenten zou belasten, op straffe van een boete van € 10.000,- voor elke zodanige mededeling

IV.
Bureau Jeugdzorg < > te gebieden er zorg voor te dragen dat de schriftelijke en/of mondelinge mededelingen in de rapportages en andere stukken die inhouden en/of de strekking hebben en/of suggereren dat de vrouw een alcoholprobleem heeft en kampt met persoonlijkheidsstoornissen en de minderjarige tijdens contactmomenten zou belasten, binnen twee maal 24 uur na dit vonnis worden gerectificeerd, overeenkomstig de door de vrouw overgelegde stukken van derden/deskundigen alsmede de beschikking van de rechtbank < >, locatie < > d.d. 6 maart 2013, onder verbeurte van een dwangsom van € 10,000,- voor elke dag dat voldoening aan dit gebod uitblijft,

en met veroordeling van gedaagde in de kosten van dit geding.

Deurwaarder.

=========================================================================================
Pleitnotitie in verband met de mondelinge behandeling van de rechtbank < >, locatie < > op <>.

Inzake < >/Bureau Jeugdzorg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edelachtbare Heer, Vrouwe,

Het beginsel van de onpartijdigheid/zorgvuldigheid brengt met zich mee dat instanties die overheidstaken verrichten, zoals bjz, zich actief moeten opstellen om partijdigheid en vooringenomenheid alsmede de schijn van partijdigheid en vooringenomenheid te vermijden.

Kern van de vordering van eisers is dat bjz. bij herhaling (dezelfde) dingen op papier zet die niet kloppen en/of onvoldoende worden onderbouwd. Zij moet zich daartegen verweren. De stukken zijn namelijk grotendeels geschreven om de rechtbank te informeren en te adviseren. Het belang bij een correctie weergave van de feiten is groot.

Eiseres kan evt. naar een klachtencommissie, maar het kwaad is dan al geschied; de informatie staat dan al in het dossier en is dan al overgelegd aan de rechtbank. Dit is de praktijk zoals eiseres deze tot op heden heeft mogen ervaren.

Het argument van bjz dat cliënt voordien altijd de mogelijkheid heeft om op-en aanmerkingen te plaatsen is dan ook een wassen neus gebleken. Eerdere toezeggingen door bjz. de stukken aan te vullen zijn immers niet gestand gedaan dan wel weer ongedaan gemaakt.

Cliënte heeft bureau jeugdzorg daarom gedagvaard op basis van art. 6 : 162 BW. Onrechtmatig handelen. (Hij die jegens een ander en onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander daardoor lijdt, te vergoeden).

Voor beantwoording van de vraag of hiervan sprake is, heeft de Hoge Raad in een uitspraak uit 2004 bepaald dat alle omstandigheden van het geval daarbij een rol kunnen spelen, zoals de hoedanigheid van partijen, de aard en strekking van de opdracht, de wijze waarop de belangen daarbij zijn betrokken, de vraag of vertrouwen mocht bestaan ter zake behartiging hiervan, de vraag in hoeverre het bezwaarlijk was om hiermee rekening te houden, de aard en omvang van het nadeel etc. (HR, 24 september 2004, LJN: AO9069, NJ 2008/587)

Deze kwestie draait om de aanwezige belastende informatie die nog altijd niet uit de stukken is verwijderd dan wel nog altijd niet is aangevuld, terwijl eiseres daarvan in redelijkheid had mogen en kunnen uitgaan.

Nogmaals:
1.de stukken/verklaringen van deskundigen door eiseres overgelegd, zijn bij bjz genoegzaam bekend.
2.eiseres heeft uitdrukkelijk en concreet bjz in het verleden verzocht daartoe over te gaan.
3.hierover is tussen eiseres en bjz gecorrespondeerd.
4.in dezen zijn toezeggingen zijdens bjz gedaan.

Aldus is sprake van schending van het verbod van vooringenomenheid/ schending van de zorgvuldigheid en objectiviteit. Willens en wetens. De correcte informatie en de verplichting / noodzaak de rechter -zo veel als mogelijk- correct te informeren zijn immers bij bjz bekend, zoals blijkt uit de zgn. ‘gecorrigeerde’versie, nadien door bjz toegezonden en overgelegd als productie. Echter nog altijd zijn de stukken doordrenkt van opmerkingen m.b.t de vermeende alcoholproblemen en de grillige geestesgesteldheid van eiseres.

De belangen van eiseres zijn nauw gerelateerd aan een behoorlijke uitvoering door bjz. Eiseres ondervindt schade/nadeel doordat bjz hierin structureel tekort schiet. Bjz dient mede rekening te houden met de belangen van eiseres op dit punt. Eiseres mag hierop ook vertrouwen. Bescherming van kinderen tegen gevaar en beschadiging vormt namelijk een belang. Een ander belang vormt het voor het kind zorgvuldig omgaan met de relatie met -zo mogelijk- beide ouders. De overwegingen van de jeugdbescherming moeten steeds berusten op een zorgvuldige afweging van beide belangen. (FJR 2011/76: mr. Van Zanten, dr. A.F.M. Brenninkmeijer: waarheidsvinding: van groot belang inde jeugdbescherming’).

Deze visie/dit inzicht wordt kennelijk niet gedeeld door bjz, althans niet waar het betreft het belang van de minderjarige in haar relatie tot eiseres/haar moeder. De bescherming van dit laatste belang bestaat slechts in theorie. De voort durende onzorgvuldigheid is (gegeven de context) kwalificeerbaar als onrechtmatige daad. Tevens is sprake van samenloop met wanprestatie. Verlegging van het risico naar eiseres is daarmee onbehoorlijk. Eiseres heeft haar verantwoordelijkheid in dit verband wel genomen. Eiseres kan uiteraard niet aansprakelijk worden gesteld voor de fouten van bjz.

Het te kort schieten valt bjz toe te rekenen en in hoge mate aan te rekenen, reeds vanwege het feit dat de rechter slechts toetst op formele gronden. Ter illustratie verwijst eiseres naar de beschikking vervallen verklaring aanwijzing van 6 maart 2013, overgelegd als productie, en de wijze waarop bjz dit -wederom ten nadele van eiseres(!)- ‘gecorrigeerd’ opneemt in de stukken. Het is trekken aan een dood paard.

In dit verband oordeelde de Nationale Ombudsman al begin januari 2011 in het Rapport 2011/015 dat : ‘alleen beweringen die getoetst zijn als feiten in de rapportages worden opgenomen, zodat de rechter daarover een gemotiveerd oordeel kan vormen’. De kinderrechter moet er dus van uit kunnen gaan dat de aangeleverde informatie (zo veel als mogelijk) juist/of aannemelijk is.
De schade voor eiseres is evident. Eiseres wordt door bjz -in strijd met de door haar overgelegde deskundigenverklaringen- onverminderd opgevoerd als borderliner met een alcoholproblematiek. Hieruit vloeit voor bjz dan ook logisch voort dat eiseres haar dochter bij omgang heeft belast. Verificatie ontbreekt in ieder geval. Eigen beeldvorming volstaat om omgang te beperken. Formele correctie door de rechtbank reikt niet toe.

Eer en goede naam van eiseres worden bij voortduring geraakt. Eiseres voelt zich in haar belangen niet serieus genomen en gehoord. Bjz grondt haar beslissingen aantoonbaar op het door haar bepaalde -niet-gecorrigeerde / niet-aangevulde feitencomplex. De rechtbank neemt op grond hiervan haar beslissingen.
Eiseres wenst rectificatie.
Wanneer iemand krachtens deze titel jegens en ander aansprakelijk is ter zake van een onjuiste of door onvolledigheid misleidende publicatie van gegevens van feitelijke aard, kan de rechter hem veroordelen tot rectificatie (op een door de rechter aan te geven wijze).

Zij acht daarbij een dwangsom noodzakelijk en gewenst.

spoedeisendheid
Binnen enige weken zal de rechtbank zich wederom moeten buigen over de verlenging ots/uhp. Eiseres heeft daarmee een spoedeisend belang bij het door haar gevorderde.

Eiseres verzoekt de rechtbank haar vorderingen toe te wijzen. Tevens verzoekt eiseres de rechtbank bjz in de proceskosten te veroordelen, nu zij genoodzaakt is te procederen.

Bjz heeft genoegzaam aangetoond eigener beweging niet in staat te zijn relevante correcties/aanvullingen door te voeren in de door haar opgestelde stukken.

zondag 28 april 2013

Een nieuwe blog: Jeugdzorg Dark horse (plus)

 
 
Jeugdzorg Dark horse (plus) 

http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/

Beste Jeugdzorg Dark horse lezers,


Wij hebben een manier bedacht waarop de blog kan blijven bestaan als een actieve site, die de actualiteiten op het gebied van jeugdzorgnieuws en beleidsmatige ontwikkelingen blijft volgen om ze van kritisch commentaar te voorzien. Zelf willen we daar niet meer dagelijks mee bezig zijn, maar we hebben iemand bereid gevonden om het werk voor het grootste deel over te nemen, terwijl wij, Ranada en Sven, als back up-team op de achtergrond beschikbaar blijven en ook zo af en toe voor een gast-artikel.

De nieuwe eigenaar/hoofdredacteur van de blog is Drs.N.J.M. (Nico) Mul, die al vele artikelen voor de blog heeft geschreven en tal van plaatsingen van ervaringsdeskundig commentaar heeft voorzien. Van hem is ook ‘Nico Mul’s link op Dark horse te vinden. De blog krijgt een kleine naamsverandering Jeugdzorg Dark horse (plus), omdat er een nieuw account zal worden aangemaakt, maar alle bestaande artikelen van de huidige blog (met de  lezerscommentaren) zullen geleidelijk aan worden overgenomen.  

We zullen zo snel mogelijk deze nieuwe account aanmaken en Nico inwerken in het beheren van de blog, m.b.t. reacties modereren, het plaatsen van artikelen en afbeeldingen. Wij hopen dat de meeste mensen die ons nu volgen de overstap zullen maken naar Dark horse plus, wat hetzelfde logo zal voeren (het paard) en voor een groot deel redactioneel hetzelfde zal blijven als nu. De specialiteit van Nico die hij in vele jaren heeft verworven als ouderondersteuner, zal aan de blog waarschijnlijk een eigen kleur geven. Maar het zou ook mooi zijn als er door ingezonden stukken van de huidige schrijvers, dezelfde diversiteit en variatie blijft bestaan die de blog op dit moment onderscheid.  

Wij zullen, hoewel we straks met andere schrijfprojecten gaan beginnen, ook hieraan bijdragen leveren. Op deze manier laten we niet iedereen opeens ‘in de kou staan’ en wie weet in welke richting dit weer zal voeren… 

Met hartelijke groeten aan iedereen,
 

Sven Snijer
Ranada van Kralingen

http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.nl/                         Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

zaterdag 27 april 2013

Jeugdzorg Dark horse wordt vanaf 30 april 2013 een archief

Amsterdam, 27 april 2013    


Beste mensen, 

Vanaf 30 april wordt Jeugdzorg Dark horse een archief en zullen er geen nieuwe artikelen meer geplaatst worden. Voor ons gevoel is alles gezegd wat we konden en wilden zeggen over de misstanden in de jeugdzorg en over de lakse en laffe manier hoe media, politici en beleidsmakers met dit onderwerp omgaan. We hebben goed inzicht gekregen in de belangen die spelen in en om deze industrie en hoe weinig integriteit er is bij velen die hun verantwoordelijkheden beter zouden kunnen aanwenden.  

Het grootste obstakel zien wij in de volgzaamheid van zowel burgers als bestuurders, mediamensen en jeugdzorgslachtoffers. Het bevreemdt ons dat met 12.000 uithuisplaatsingen per jaar, er niet meer dan 30 mensen verschijnen op een demonstratie (als de Turken niet meedoen) en dat mensen genoegen nemen met de fopspeen van een cliëntenraad en dergelijke, in plaats van met duizenden de straat op te gaan. Veel jeugdzorgslachtoffers hebben het drukker met onderling ruzie te maken, dan met de strijd tegen de misstanden.  

Wij vinden dat er over de hele linie te weinig draagvlak is, om een goede geloofwaardige strijd tegen jeugdzorg te voeren. Er is wel veel reputatieschade gedaan, omdat de analyses van het falen van jeugdbeschermers door onszelf en door vele anderen op de blog, inhoudelijk goed waren en wel degelijk impact hebben gehad op degenen die het betrof, maar als het antwoord bij voortduring ‘zwijgen’ is, dan kom je daar tenslotte ook niet verder mee.  

Grootste probleem bij het onder de aandacht brengen van het falen van jeugdzorg, is dat deze industrie miljarden heeft om de publieke opinie te bespelen en dat zij hun ‘product’ kindermishandeling gewoon goed weten te promoten. Net als met veel reclames, het hoeft niet waar te zijn om het goed te verkopen. Er zijn teveel mensen die er flink geld aan verdienen en er zijn te weinig journalisten die van hun redacties toestemming krijgen om dieper in dossiers te duiken om de waarheid boven tafel te krijgen, zoals in het dossier van Yunus. Het is niet dat ze niet op de hoogte waren van de feiten, maar eerder dat ze niet tegen grotere belangen durfden in te gaan.  

En met het verlies van onafhankelijke journalistiek, raakt langzamerhand ook de democratie haar geloofwaardigheid kwijt. We zien dagelijks dat er maatregelen worden opgelegd van bovenaf, die er concreet voor zorgen dat burgers hun rechten met voeten getreden wordt, maar er is nauwelijks protest. Ook niet van de zijde van de professionals als artsen, psychiaters, sociologen, juristen en advocaten, etc. Het lijkt wel alsof iedereen het aanvoelt als onafwendbaar en liever voor zijn eigen veiligheid kiest. Het jeugdzorgprobleem staat niet op zichzelf. Het is een symptoom van een maatschappij die steeds meer lak heeft aan persoonlijke verantwoordelijkheid en zorg-op-maat, waarbij mensen niet meer als een uniek persoon worden gezien. Alles wordt massaal en voor de ‘gemiddelde burger’, al weet niemand wat daar precies onder verstaan mag worden. 

Het duidelijkste teken is dat er steeds vaker met wetten wordt ingestemd in de Tweede Kamer, die helemaal nog niet zijn ingevuld, zodat men eigenlijk niet eens weet waar men mee instemt. De transitie betekent kort gezegd: “Gemeenten, zoekt u het maar uit, maar de verantwoordelijkheid van Den Haag is het niet meer.” Klagen mogen de burgers straks ook bij diezelfde gemeente, die het naar eigen inzicht mag invullen. Dus als ze er één grote rotzooi van maken, dan mag de burger bij die rotzooimakers zijn beklag doen.  

Een voorbeeld van een wassen neus, is de OndersteuningsPlanRaad in Amsterdam, die bedoeld is om de burger (op last van de overheid) inspraak te geven bij de transitie van de jeugdzorg. Deze raad mag niet meer doen dan instemmen (instemmingsrecht) met de reeds gemaakte plannen van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam en Diemen, wanneer deze voltooid zijn en er wordt ouders niets gevraagd bij het uitwerken van die plannen. Zij mogen niets toevoegen, adviseren, of schrappen, maar wel twee jaar lang aanwezig zijn bij allerlei nutteloze vergaderingen om getuige te zijn van wat zich voor hun ogen voltrekt, zonder daaraan concreet te kunnen bijdragen.  

Het is simpelweg niet in het Koersbesluit ‘Zorg Om het Kind’ opgenomen, om de mening te vragen aan de burgers van Amsterdam, over de meest fundamentele vraag, of ouders het überhaupt wenselijk vinden dat jeugdzorg de scholen in wordt geloodst. De reden daarvoor laat zich raden; het zou zonder twijfel een negatief antwoord zijn. Daarom wordt de jeugdzorgwerker vermomd als Ouder en Kindadviseur en worden de plannen door de gemeenteraad gedrukt voordat de burgers goed en wel begrijpen wat er aan de  hand is. En dit alles onder de bezielende leiding van een wethouder jeugdzaken, die kort geleden nog ouders onder het juk van de jeugdzorg hoop gaf, met een kritische reportage als VARA's ombudsman met 'De macht van de gezinsvoogd'. Nog geen drie maanden in functie als wethouder, werd hij de buikspreekpop van Gerritsen, bestuursvoorzitter BJAA.  

Dat is jeugdzorg, dat is politiek en dat is de zogenaamde inspraak in onze schijndemocratie. Zo zijn er legio voorbeelden te bedenken, zoals het lobbyen in Den Haag door allerlei belangengroepen, waardoor onze democratische rechtstaat eigenlijk te koop is. Kamerleden zijn nog nooit zo dom en naïef geweest. Het resultaat van het verpesten van de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs vanaf de Mammoetwet. 

De trein dendert voort tegen elke rede in, en hoewel de top van het Nederlands Jeugdinstituut achter de schermen verklaart dat de transitie naar de gemeenten één groot fiasco gaat worden, blijven ze op hun website braaf de spoed-cursussen Transitie aanbieden voor een leuk bedrag. Op dezelfde manier als ze aan de ene kant de jeugdzorgkwaliteit mogen controleren van het Ministerie, terwijl ze aan de andere kant aan dat zelfde jeugdzorg geld verdienen en meehelpen met de werkwijze van jeugdzorg, middels de risico-taxaties en wat al niet meer.

Kortom, het is een smerig wereldje waarbij ‘iedereen het met iedereen doet’ en niemand er belang bij heeft de waarheid over de amateuristische en beschadigende werkwijze van jeugdbeschermers, aan het licht te brengen. Men heeft in jeugdzorgland geen oog voor het daadwerkelijke kind, maar voor het symbolische kind, het kind waar men in ‘gelooft’. De jeugdbeschermer droomt van onschuld en ziet niet dat hij zelf een deel is van het kwaad, van de verkrachting van die onschuld, door zijn blind navolgen van protocollen en gehoorzaamheid aan hoger geplaatsten.  Aan de ene kant de politici die geen flauw benul hebben van wat zich in de praktijk allemaal afspeelt, en de jeugdzorgmanagers en bestuurders die dat heel goed weten, maar die juist hun uiterste best doen om het niet naar buiten te laten komen. Die er een dagtaak aan hebben en het bespelen van de media tot een kunst hebben verheven. 

Het is voor ons uiteindelijk een afweging met de blog Jeugdzorg Dark horse, of wij nog langer willen blijven herhalen wat wij al vele malen hebben gesteld en wat we tot op hoog niveau van maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben onderzocht. Wat we ontdekten was niet dat problemen niet bekend zijn, maar dat het te veel moeite kost, teveel tijd en teveel risico voor mensen die het jeugdzorgprobleem echt zouden willen aanpakken. Veel advocaten geven aan dat wanneer ze hardop zouden zeggen wat ze werkelijk van jeugdzorg denken,  zij het zelfde lot zouden ondergaan als Jan van Ruth, die om de meest onzinnige reden denkbaar, van het tableau van advocaten is geschrapt. Dat is waar we mee te maken hebben, een wereld waarin vals spel wordt gespeeld omdat met open vizier de strijd tegen de jeugdzorgcritici niet kan worden gewonnen. Jeugdzorg bedient zich van elke methode die zij nodig vindt en het wordt haar toegestaan door de politiek en de rechterlijke macht, of door de deken van de Orde van Advocaten.   

Wij zijn iedereen dankbaar voor de vele bijdragen die we hebben ontvangen in de vorm van de  lezerscommentaren, ingezonden artikelen en e-mails om onze aandacht te vestigen op jeugdzorgnieuws dat van belang kon zijn voor de blog. We hebben gelukkig voor een aantal mensen concreet iets kunnen betekenen door de naamsbekendheid van de blog en velen hebben er steun aan gehad, dat er tenminste één duidelijke blog met niveau voor hun zaak heeft gepleit. Maar zonder een heel netwerk van goede en betrouwbare mensen om ons heen hadden wij het niet op deze manier kunnen doen en waren we met veel zaken niet zo ver gekomen (Poppenvilla, BAMw-cursus, etc).  

Heel veel dank voor iedereen die zich achter de schermen zo hard heeft ingezet (DD). Dank aan
Nico Mul en TS voor hun gespecialiseerde kennis en hun niet aflatende ijver bij het schrijven en becommentariëren. Ook dank aan YB en LB voor de vele goede en scherpe artikelen. Dank aan ‘Opa’, oma A, oma K, Edwin Lauxen, Marjolein, Annette Peut, Sally Beumer, Nora, Noraly en velen die voor kortere of langere tijd hun energie aan de goede zaak hebben gegeven. 

Wij gaan ervan uit dat de transitie  jeugdzorg in veel gemeenten muurvast gaat lopen en dat men zoals gewoonlijk daarna pas gaat nadenken.  Ze zijn in ieder geval gewaarschuwd  voor wat voor ze  ligt en gewezen op de beerput die achter ze ligt, waarvan de slachtoffers misschien decennia later erkenning zullen krijgen. De slachtoffers van de Nederlandse politionele acties in Indonesië in 1947 krijgen immers ook pas na 66 jaar erkenning voor wat ze is aangedaan en een ‘schikking’ van de landsadvocaat. Tja, ‘sorry’ zeggen, leren we de kinderen op elke kleuterschool in Nederland, maar voor de grote mensen is het blijkbaar nog steeds een hele opgave. 

We hopen dat deze blog in de toekomst nog voor veel mensen een schat aan informatie zal bieden die ze zal helpen in hun strijd tegen jeugdzorg.

First they came for the Socialists, and I did not speak out--
Because I was not a Socialist.


Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out--
Because I was not a Trade Unionist.

Then they came for the Jews, and I did not speak out--
Because I was not a Jew.

Then they came for me--and there was no one left to speak for me.

Martin Niemöller (1892-1984)

Sven Snijer
Ranada van Kralingen

Bestuurder belangenvereniging Jeugdzorgmedewerkers vindt waarheidsvinding niet van belang

Beste Mensen,
 
Internetdiscussie liep uit de hand !
 
Volgens mij schoot het  Piet Bleeker van de belangenvereniging voor Jeugdzorgmedewerkers in Haarlem, in hete verkeerde keelgat wanneer we wettelijk in Nederland waarheidsvinding zouden hebben.
 
Met name  wanneer ook gezinsvoogden onder ede  komen te staan? Leest u het zelf maar.
 

Groeten, Edwin Lauxen 

De hoofdrolspelers:

Edwin Lauxen: kritisch volger van jeugdzorg 'kind geamputeerde ouder' van 2 kinderen 'jeugdzorg' 

Piet Bleeker: bestuurder van BMJ (Belangenvereniging Medewerkers Jeugdzorg/'    
                     'jeugdbeschermer' BJZ Friesland)
Vera Bergkamp: Tweede Kamerlid D66.
Nine Kooiman: Tweede Kamerlid SP 

De essentie: Edwin start de discussie over het gebrek aan waarheidsvinding in 'familierecht' en bij BJZ. De BJZ-medewerker Piet Bleeker verkondigt openlijk dat WAARHEID het KIND SCHAADT  en dat hij daar niet van houdt. Tevens gaat deze een andere baan zoeken als hij beëdigd zou moeten worden… hij houdt kennelijk van structureel de on-waarheden verkondigen, naadloos aansluitend bij  hoe men in Van Dale LIEGEN definieert!

Discussie vanaf het begin:

Eerste mail 

Op 22 apr. 2013 om 13:26 heeft "Edwin Lauxen" lauxen.e@gmail.com het
 volgende geschreven:

Geachte mevrouw Bergkamp,

 Bedankt voor het berichtje via twitter, je schreef:

 "Opdracht waarheidsvinding aan Kinderombudsman, op initiatief D66, is deze week formeel verstrekt. Resultaten: najaar 2013."

 
https://twitter.com/Vera_Bergkamp/status/325139654330429440

Mijn vraag is gaat het om de rol van de raadsonderzoeker bij de  kinderbescherming in dezen die aan waarheidsvinding moet gaan doen?
Dat is naar mijn mening juist zo belangrijk omdat de rechter fatsoenlijk  in het gelegenheid gesteld om moet worden hun werk goed te kunnen doen, en de burger rechtszekerheid en bescherming zal moeten gaan bieden.

 Immers,  de kinderbescherming heeft een controlerende en een adviserende  taak en heeft  ruime bevoegdheden. Mijn  inziens moet het wettelijk verplicht  worden daar gebruik  van temaken want, het is nu vrijblijvend,  dus beleidsmatig geregeld.

Terwijl de kinderrechter wettelijk wel aan waarheidsvinding moeten doen gezien de wet op rechtsvordering artikelen 20-21.

Gelukkig kan een rechter , wanneer de rechter geen goed gevoel heeft bij de raadsonderzoeker  hij/zij bij dezen een bijzondere onafhankelijk  curator benoemen ;-)

Bedankt en met vriendelijke groet,

Edwin Lauxen
 

Tweede mail

Van: Bergkamp, V. v.bergkamp@tweedekamer.nl
 Datum: 22 april 2013 16:17
Onderwerp: Re: Graag wat nader info
Aan: Edwin Lauxen lauxen.e@gmail.com
 

Geachte heer Lauxen, 

Klopt. het gaat in het onderzoek ook om de taak van de  raadsonderzoeker (van de Raad vd Kinderbescherming dus), maar er wordt  verder gekeken dan alleen de Raad, dus ook naar de rol van Bureau  Jeugdzorg en het AMK.

Inderdaad belangrijke functie voor de Raad richting de rechter, die op basis van de informatie die zij leveren moet beslissen.

Met vriendelijke groet,

Vera Bergkamp
Lid Tweede Kamer D66

 Portefeuilles Langdurige Zorg, Welzijn en Cultuur

Derde mail 

Van: Pete Blaker pete.blaker@gmail.com
Datum: 23 april 2013 16:24
Onderwerp: Re: Vera Bergkamp Fwd: Graag wat nader info
Aan: Edwin Lauxen lauxen.e@gmail.com, v.bergkamp@tweedekamer.nl,
"Kooiman C.J.E." n.kooiman@tweedekamer.nl 
 
Waarheidsvinding is de figuurlijke motorzaag bij kinderen. Je hakt ze in 2en. Er is nooit 1 waarheid. Dat kan niet. Voer je dit door dan heeft het vergaande consequenties.  Die je nu al zou moeten overzien.
 
gegroet.
Piet Bleeker
 

Vierde mail 

Van: Edwin Lauxen lauxen.e@gmail.com
Datum: 23 april 2013 16:49
Onderwerp: Re: Vera Bergkamp Fwd: Graag wat nader info
Aan: Pete Blaker pete.blaker@gmail.com

Cc: v.bergkamp@tweedekamer.nl, "Kooiman C.J.E." n.kooiman@tweedekamer.nl  
 
Beste Piet,
 
Volgens het Hoefnagels model is Waarheidsvinding geen figuurlijke motorzaag,
een uithuisplaatsing is bij per definitie geen therapie.
 
Het BMJ zal toch blij moeten zijn ? Ik snap niet je reactie zo goed denk ik ?!
 
Met vriendelijke groet,
Edwin Lauxen
 

Vijfde mail 

Van: Pete Blaker pete.blaker@gmail.com
Datum: 23 april 2013 17:12
Onderwerp: Re: Vera Bergkamp Fwd: Graag wat nader info
Aan: Edwin Lauxen <lauxen.e@gmail.com>
Cc: v.bergkamp@tweedekamer.nl, "Kooiman C.J.E." n.kooiman@tweedekamer.nl  
 
ik ben op zoek naar de waarheid in deze discussie. E r is namelijk veel voor en veel  tegen.  Over waarheidsvinding. er is niet 1 antwoord te bedenken. voor alle casussen. vandaar. een kinderrechter doet namelijk ook niet aan waarheidsvinding. heeft ie nog nooit gedaan. lijkt me in deze een prima afspraak. wat wij en de raad beter zouden kunnen doen is preciezer opschrijven wat iemand zegt. dat is geen waarheid maar feitelijke waarheid. een nuance verschil die beter past. jeugdzorg en
raad moeten niet aan waarheidsvinding doen. we moeten wel beter
feitelijk rapporteren. thats it.
 
mvg Piet Bleeker

Zesde mail

Van: Edwin Lauxen lauxen.e@gmail.com>
Datum: 23 april 2013 17:31
Onderwerp: Re: Vera Bergkamp Fwd: Graag wat nader info
Aan: Pete Blaker <pete.blaker@gmail.com>
Cc: v.bergkamp@tweedekamer.nl, "Kooiman C.J.E." n.kooiman@tweedekamer.nl  
 
Beste Piet,
 
Nou, kinderrechters zijn wettelijk verplicht aan waarheidsvinding te doen volgens wet op rechtsvordering, artikel 20 en 21 !
 
Gelukkig staat niemand boven de wet, ook de rechter niet want de Rechtspraak is 1 van de steunpilaren van onze Democratie.
 
Beter feitelijk rapporteren, daar ben ik helemaal met je eens, dat gezinsvoogden etc...onder ede gaan tijdens de rechtszittingen dat is een prima idee ;-))
 
Met vriendelijke groet,

Edwin Lauxen
 

Zevende mail 

Van: Pete Blaker pete.blaker@gmail.com
Datum: 23 april 2013 18:44
Onderwerp: Re: Vera Bergkamp Fwd: Graag wat nader info
Aan: Edwin Lauxen <lauxen.e@gmail.com>
Cc: "v.bergkamp@tweedekamer.nl" v.bergkamp@tweedekamer.nl, "Kooiman
C.J.E." n.kooiman@tweedekamer.nl  
 
Als ik onder ede moet.  Zoek ik echt ander werk denk ik. Totaal ongepast bij het werk. Plank en misslaan als dat de wet wordt.
 
Als je het wel vindt. Kom dan maar eens 10 jaar bij BJZ werken. Ik spreek echt uit ervaring van meerdere casussen.
 
Gr. Piet Bleeker