woensdag 10 april 2013

Recht op zorg verdwijnt

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Robert-Vermeiren/Blogbericht-Robert-Vermeiren/130655/Kinderpsychiatrie-uit-het-basispakket.htm
8 april 2013 

Kinderpsychiatrie uit het basispakket

1 januari 2015 gaat de kinder- en jeugdpsychiatrie uit het basispakket, twitterde ik recent. Dat had de zorgverzekeraar me bevestigd. Alle jeugdzorg, inclusief kinderpsychiatrische zorg, komt dan geheel onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dit in het kader van de stelselwijziging jeugd, ook de transitie jeugdzorg genoemd. Deze tweet leverde een stroom aan verbaasde reacties op.  

Nochtans is het zo; per 1 januari 2015 wordt de kinder- en jeugdpsychiatrische zorg door de gemeente gefinancierd. Voor behandeling van kinderen met autisme, schizofrenie of na seksueel misbruik, … moet u vanaf dan bij de gemeente aankloppen.

Dat velen hier bezorgd over zijn, is evident. Recent is daarom een petitie actie gestart.


Jeugdzorg moet anders

Dat de jeugdzorg, inclusief de jeugd-ggz, aan verandering toe is, kan niet worden ontkend. De zorg is dermate versnipperd dat kwetsbare kinderen te vaak tussen wal en schip vallen. Er moet meer en vooral beter worden samengewerkt, de zorg moet dichter bij gezinnen worden georganiseerd. De cliënt moet centraal staan en niet het aanbod. Deze inhoudelijke omslag ondersteun ik, en velen met mij, actief. Ik zie namelijk ook de voordelen van werken volgens principes van bijvoorbeeld eigen kracht.

De initiatiefnemers van de ‘zorg over jeugd ggz’ petitie hebben me bevestigd het hier geheel mee eens te zijn. Hun zorg betreft de transitie, de organisatorische verandering waarbij de jeugd-ggz uit de zorgverzekering gehaald wordt en onder gemeentelijke verantwoordelijkheid komt. Noodzakelijke inhoudelijke veranderingen zullen hier immers aanzienlijk door gehinderd worden.


Ondermeer om volgende redenen:

1. Recht op zorg verdwijnt

Autisme, anorexia nervosa, psychose, … zijn psychiatrische aandoeningen die kinderen en gezinnen onverwacht zwaar kunnen treffen. Artikel 24 van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK), dat Nederland heeft ondertekend, bepaalt dat elk kind recht heeft op geneeskundige zorg en revalidatie. In de nog te publiceren jeugdwet (de wettelijke basis van de transitie) vervalt dat recht, en wordt het vervangen door een ‘leveringssplicht’ van de gemeente. Recent werd echter bericht dat ook dit zou vervallen.

Als de gemeente vrij beleid kan maken, zal elk kind in Nederland nog op gelijke wijze zorg krijgen? Hoe ongelijk zal de zorg worden, en wat als een gezin verhuist, of ouders co-ouderschap hebben en in verschillende gemeentes wonen? …

2. It’s all about money

Het begrotingstekort binnen de 3 procent houden, dat is dé reden om de transitie stevig door te drukken. De bezuinigingen op de jeugdzorg staan immers in het regeerakkoord gebeiteld; 15 procent korting op het jeugdzorgbudget moet 450 miljoen euro opleveren. De consequenties voor de directe zorg aan gezinnen zal wellicht veel groter zijn. Daar laat Kees Bakker van Nederlands jeugdinstituut in zijn column geen twijfel over bestaan.

De bezuinigingen in de GGZ hebben de jeugd-ggz al zwaar getroffen. De gemeenten krijgen dus een sterk uitgeklede jeugd-GGZ toegestopt. Daar een uitgangspunt van de transitie is om zogenaamd zware en dure specialistische zorg te vermijden, is de kans groot dat bezuinigingen op de jeugd-GGZ na 2015 veel groter zijn dan 15 procent. Dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg, is evident.

3. De gemeentelijke strop

Nu al bevinden vele gemeenten zich in een financieel benarde situatie. De komende jaren krijgen de gemeenten samen met jeugdzorg tal van andere taken in ‘sociale domein’ toegestopt. Wat nu tezamen 30 miljard euro kost, moeten ze met 16 miljard euro doen. ‘Plasterks project X’, noemde Marc Chavannes het recent in het NRC. Omdat de gelden niet geoormerkt zijn, zijn de gemeenten niet verplicht ze te besteden aan de jeugdzorg. Hoe goed een gemeente het ook meent, de kans dat ze uiteindelijk gedwongen worden de beschikbare gelden te besteden om gaten te vullen, is zeer reëel.

4. Risicoblindheid

Intussen zijn er meerdere kritische rapporten en brieven van het ministerie zelf, de kinderombudsman, Defence for Children, cliëntenorganisaties en het veld gepubliceerd (zie mijn eerdere blogs Gemeenten vertrouwen moet je verdienen). Sindsdien zijn er nog meerdere bijgekomen, waaronder een kritisch rapport van de Transitiecommissie en recent opnieuw de Kinderombudsman, die opriep voor meer aandacht aan de groep van LVG jongeren. Recent heeft het VNG zelf een onderzoek afgedwongen, omwille van de financiële en uitvoeringsrisico’s. De trein rijdt gewoon door, heeft het kabinet desondanks besloten.

5. En de medewerkers?

Zorgaanbieders, zowel instellingen als particulieren, beleven hoogst onzekere tijden. Het is geheel onbekend hoe het er vanaf 2015 uitziet. De gemeenten kunnen het ons uiteraard ook niet vertellen, daar ze nog volop beleid aan het maken zijn. Als de scenario’s die Kees Bakker in zijn blog schetst ook maar enigszins waar zijn, dan volgt een sociaal bloedbad. Bange tijden voor de 10.000-en medewerkers in onze sector.

6. Nieuwe schotten

Het doel is versnippering tegengaan. Er worden echter nieuwe schotten gecreëerd, tussen de zorg voor kinderen en de zorg voor volwassenen, tussen de somatische zorg en de jeugd-GGZ. Doordat de psychiatrische zorg voor kinderen en volwassenen anders georganiseerd zal worden, is waarschijnlijk dat ouders op andere zorg aanspraak zullen kunnen maken dan hun kinderen. En dat kinderen, eens volwassenen geworden, meer of minder zorg zullen krijgen. Bovendien is het de vraag of ouders voor hun kinderen nog beroep zullen kunnen doen op hun eventuele aanvullende zorgverzekering.

7. De GGZ wordt nauwelijks betrokken

Een laatste reden van zorg, en waarom ik wil oproepen de petitie te tekenen, is dat de jeugd-GGZ op landelijk niveau bij dit alles slechts in de marge betrokken wordt. Vanuit de jeugd-GGZ is meermaals aangeboden op constructieve wijze mee te meedenken. Het rapport van Gastel, in opdracht van het ministerie gemaakt, is door de sector erg positief ontvangen. Het biedt een kader waarbinnen de noodzakelijke inhoudelijke veranderingen verwezenlijkt kunnen worden.

Kiezen voor kinderen

Ik wil niet afsluiten zonder nogmaals te benadrukken dat ik de transformatie, de inhoudelijke verandering van de jeugdzorg, noodzakelijk vind. Goede zorg voor kwetsbare kinderen gaat me immers nauw aan het hart. Daar zal ik me blijvend voor inzetten. Zelfs ook als de transitie ondanks alles wordt doorgezet. Met de gemeenten zal ik actief samenwerken om er het beste van te maken. Daar kunnen alle gezinnen die zorg nodig hebben op rekenen.

Teken de petitie

Om bovenvermelde reden zal ik echter blijven wijzen op de risico’s van deze transitie. Ook dat hoort bij goed hulpverlenerschap.

Daarom mijn verzoek.


1 januari 2015 gaat de kinder- en jeugdpsychiatrie uit het basispakket, twitterde ik recent. Dat had de zorgverzekeraar me bevestigd. Alle jeugdzorg, inclusief kinderpsychiatrische zorg, komt dan geheel onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dit in het kader van de stelselwijziging jeugd, ook de transitie jeugdzorg genoemd. Deze tweet leverde een stroom aan verbaasde reacties op.

Robert Vermeiren

Redactie Jeugdzorg Dark horse: Op 1 januari 2015 gaat de kinder- en jeugdpsychiatrie uit het basispakket. Alle jeugdzorg, inclusief kinderpsychiatrische zorg, komt dan geheel onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dit in het kader van de stelselwijziging jeugd, ook de transitie jeugdzorg genoemd.

Deze zorgdwang is geheel in strijd met het recht op vrije artskeuze en dus een inbreuk op artikel EVRM8.
IVRK is niet in z'n geheel erkent door NL! -->  EVRM (8) wel. Je kan wel óók verwijzen naar IVRK 24 maar EVRM is erkent en basis.
 
De enige remedie voor ouders is, om alsnog de factuur van de kinderpsychiater bij de ziektekosten-verzekering in te dienen en na weigering van de ziektekostenverzekering tot vergoeding, deze voor het Kantongerecht te dagen.
Met het verzoek, bovengenoemde regeling niet van toepassing te laten verklaren (artikel 94 Grondwet) omdat deze in strijd is met artikel IVRK24/EVRM 8 en het gelijkheidsbeginsel van de Grondwet.

(8 EVRM is veranderd in artikel 24 IVRK.  Het beroep op artikel 24 IVRK kan geen enkel gevolg hebben bij een rechterlijke toetsing, immers het artikel 24 IVRK is niet een ieder verbindend, niet alle IVRK artikelen zijn als een ieder verbindend verklaard.Je kunt er wel naar verwijzen!)

Daarentegen is 8 EVRM wel een ieder verbindend (lees Grondwet artikel 94; het dient een ieder verbindend te zijn). Het is een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als kinderen gedwongen naar staatsondersteuning moeten en geen vrije keuze hebben.
 
IVRK24Grondwet artikel 1

Het kan betekenen dat het kind in de ene gemeente wel recht heeft op bepaalde zorg en in een andere Gemeente niet, dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel.


 

6 opmerkingen:

 1. Een mogelijkheid is om dan maar relatietherapie voor ouder met kind aan te vragen via de huisarts, en dan aan de specialist vragen om tests en therapie gericht op het kind onder de noemer van relatietherapie, wat het vaak ook is omdat de ouder(s) veelal meewerken door tips op te volgen richting kind.
  Een kind heeft 'voorbeeld' nodig. Daar leert 't van. Daar haalt ie z'n wereldbeeld vandaan.

  Dat schijnt jeugdzorgwerk niet te begrijpen.
  Voor jeugdzorg/jeugdhulp schijnt het kind te leren van weggehouden te worden van z'n ouders, en idioterieën over zijn ouders te horen van pleegzorgers die 'ingelicht zijn' door de gezinsvoogd, met smoesjes en manipulaties tegen de ouders gericht.

  Ouders...,
  wees die jeugdhulp voor, en vindt een specialist, want
  dan heeft uw gezin recht op gezondheidszorg, i.p.v. vernietiging door de zgn. 'professionals' van 'jeugdhulp'.

  Rechters...,
  behoedt het kind voor schade door de pseudo-professionaliteit van jeugdzorg. Dat is geen gezondheidszorg!
  Behoed het kind!
  Tegen jeugdzorg-niveau!
  Welk niveau van kennis en kundigheid wenst u uw kind toe?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Gaat de zorgpremie omlaag als nu de jeugd-ggz uit het basispakket gaat?

  Of gaan de verzekeraars jeugdzorg contracteren?!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. GGz en BJZ zijn maatjes van elkaar. Wat mij betreft mogen die bezuinigingen gewoon doorgaan.
  GGz heeft jaren geleden een petitie geplaatst op petities.nl om echte deskundigen in te zetten zodat ze op professionele wijze konden handelen, ook niet gebeurd. In vele gevallen worden kinderen in psychiatrische (dag)verblijven geplaatst met daarna een melding bij het AMK en samenwerking met BJZ.

  Men moet stoppen om mensen op een dwaalspoor te zetten. Voor zorg ga je naar je huisarts, voor het geval je hersens wat meer gaan koken kan je naar de GGz, meeste huisartsen vinden dit ook niet de juiste instantie daarvoor. Dus weg met de zogenaamde jeugdzorg, stop die geldkraan, dichtdraaien graag!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Samenwerking tussen jeugdggz en jeugdzorg is een vorm van belangenverstrengeling die ouders buitenspel zet.

  Door een zorgmelding te doen kunnen jeugdhulpverleners van de ggz hun eigen plannetjes met jou kinderen doorzetten, na toestemming van de gezinsvoogd. Die er ook al geen belang bij heeft om jou kinderen bij hun ouders thuis te laten en te zorgen dat het goed met ze gaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Artikel 24 IVRK is niet door Nederland geratificeerd, maar blijft een moreel aandachtspunt.
  Ouders die na aanraking van BJZ gedachten hebben over jGGZ, zijn ongenuanceerd:
  Waar de jGGZ opdraaft op bevel van jeugdzorg, de 'juridiserende kinderrover', wordt beperkt onderzocht, dat is juist, en dat komt doordat deskundigen huiverig zijn voor juridische procedures (tuchtrechtangst).

  Ouders dienen voordat jeugdzorg of AMK op de stoep staat reeds zelf een diagnost/ deskundige in de arm genomen te hebben. Dan staat deze open voor integraal onderzoek.
  Maar met BJZ, dan krijgt de deskundige onderzoeksvragen vanuit een ondeskundig BJZ. Vaak zijn ouders met deze sturende, polariserende onderzoeksvragen in het geheel niet eens, en zou het goed zijn als ouders aanvullende onderzoeksvragen mochten indienen.

  UvbWjz artikel 3, lid 2 tegenover lid 1:
  het is beter gezondheidszorg in de arm te nemen, want dan is er minder recht op jeugdzorg zonder echte zorg.

  Ouders wordt aangeraden op aanvullend zorgverzekerd te zijn en een rechtsbijstandverzekering te hebben lopen (psychomedische aanvulling).

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Zo ziet de pilot er uit van onze Gemeente Hengelo. De pilot Begon 2011 en mijn gezin was en is hier nu gewoon dupe van het beleid van de gemeente.

  Zelfs jeugdzorg is onderdeel in dit plan. Ik kreeg een coach in dit nieuwe proefstelsel die een oud jeugdzorgmedewerkster bleek te zijn.

  Door haar actie zijn mijn kinderen allemaal van mij afgenomen. In juli sloot jeugdzorg ons dossier na 4 jaar hulpvraag te hebben gehad. Ik vroeg hulp vanwege het geweld van de vader van de kinderen. Ik verwachtte hulp, maar ben mijn kinderen kwijt. rapporten vol onwaarheden en leugens, maar je staat met je rug tegen de muur.

  BeantwoordenVerwijderen