zaterdag 13 april 2013

In Amsterdam na de geboorte van uw kind Jeugdzorg op bezoek!

ALARM!

De gemeente Amsterdam heeft een plan ontwikkeld voor de jeugd.

(Koersbesluit 'Om het kind')

Onlangs door het College van B en W goedgekeurd, en wordt behandeld in de raadsvergadering van 15 mei 2013.

Lees en huiver

p. 86/87 "Alle jonge ouders krijgen te maken met de ouder- en kindadviseur. Zij zullen in de regel voor het eerst met de ouder- en kindadviseur kennis maken tijdens een huisbezoek twee weken na de geboorte van het kind." M.a.w. op basis van de verplichte aangifte geboorte wordt je 'ingeroosterd' om thuis te worden overvallen in of net na de kraamperiode .. Deze Ouder-Kindadviseurs zijn JEUGDZORGWERKERS. Hun werkwijze kennende; liegen, manipuleren en intimideren is de kans groot dat uw pasgeborene uithuis wordt geplaatst (en de rest van de kinderen), vanwege de volgens hen 'ernstige omtwikkelingsbedreiging'.

Uit het Koersbesluit 'Om het kind':

Alle jonge ouders krijgen te maken met de ouder- en kindadviseur. Zij zullen in de regel voor het eerst met de ouder- en kindadviseur kennis maken tijdens een huisbezoek twee weken na de geboorte van het kind. Ook in de jaren daarna zullen zij de ouder- en kindadviseur regelmatig voor een persoonlijk consult zien. Dit is op zich niet anders dan het nu gaat vanuit de jeugdgezondheidszorg. Verschil is dat deze ouder- en kindadviseur veel meer mogelijkheden heeft om ook daadwerkelijk zelf iets te doen wanneer er problemen in het opvoeden en opgroeien van het kind gesignaleerd worden.

Waar het werk van de consultatiebureauverpleegkundige nu nog geregeerd wordt door het draaien van spreekuren en het screening van kinderen (en ouders) op risico’s, zal de ouder- en kindadviseur straks meer tijd hebben om naar de ouders te luisteren en deze te helpen bij het (zelf) vinden van oplossingen binnen hun netwerk. Ouders gaan dit merken. Zij zullen ook merken dat de ouder- en kindadviseur er meer op uit trekt, bij hen thuis komt, maar ook op het kinderdagverblijf of voorschool te vinden is. En zo hun netwerk ook meer echt kent. Op deze manier gaat de ouder- en kindadviseur oplossingen ‘zien’ die eerder niet in beeld waren.

Wanneer het kind vier jaar wordt en naar de basisschool gaat, krijgen ouders te maken met een ouder- en kindadviseur op de basisschool. Hier is de verandering voor ouders groter dan in de leeftijd 0 – 4 jaar. In het huidige stelsel zien de meeste ouders de schoolverpleegkundige maar één of twee keer in de basisschoolcarrière van hun kind. Met de schoolmaatschappelijk werker of opvoedadviseur komt überhaupt maar een (klein) deel van de ouders in contact, om van de aansluitfunctionaris van bureau jeugdzorg of de jeugdhulpverlener nog maar te zwijgen.De leerkracht een gevaar voor je kind!!!

Omdat in de functie van ouder- en kindadviseur deze taken gebundeld worden en de ouder- en kindadviseur zo veel mogelijk op en rond de school gepositioneerd wordt, wordt deze figuur op school veel meer een vertrouwd gezicht. De ouder- en kindadviseur is er niet alleen – zoals nu vaak het geval is – voor ouders van ‘zorgleerlingen,’ maar voor alle ouders.

Ook gaat de ouder- en kindadviseur zich niet alleen richten op ouders, maar hij is er ook voor kinderen en leerkrachten/docenten. Hetzelfde geldt voor de ouder- en kindadviseurs op de scholen voor voortgezet onderwijs en mbo-locaties. Ouders zullen zich hierdoor meer gehoord en geholpen voelen. Leerkrachten en docenten zullen ondersteuning krijgen van de ouder- en kindadviseur in hun pedagogische taak. De ouder- en kindadviseur werkt veel meer aan het versterken van de kracht van het netwerk, dan aan de problemen van individuele kinderen.

"Ook in de jaren daarna zullen zij de ouder- en kindadviseur regelmatig voor een consult zien."

Oh ja? op basis waarvan?

"Ouders gaan dit merken. Zij zullen ook merken dat de ouder- en kindadviseur er meer op uit trekt, bij hen thuis komt, maar ook op het kinderdagverblijf of voorschool te vinden is. .. "

p. 95 "Professionals krijgen meer ruimte om te doen wat nodig is"

Pardon? Meer ruimte dan nu?

Uit de bijdrage aan het symposium (voorafgaand aan de oratie van prof. Weijers op 20 januari 2012) van prof. dr Caroline Forder (sinds 2010 hoogleraar Kinderrechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam):

"Begin volgend jaar treedt een grote wet in werking met een nieuwe alomvattende regeling van de kinderbeschermingsmaatregelen. Er staat zeker een aantal nuttige en wenselijke wetswijzigingen in.

Toch zal die wet niet echt een oplossing bieden voor de veelvuldige verdragsschendingen (EVRM) die bij een ondertoezichtstelling en een uithuisplaatsing om de haverklap aan de orde zijn.

Mijn hypothese is dat rechters bij de toepassing van de regels veel te onkritisch zijn en de daarop van toepassing zijnde verdragsbepalingen niet toepassen.

Vandaar mijn stelling: rechters stellen veel te veel vertrouwen in de raad voor de kinderbescherming - en de stichting Bureau Jeugdzorg, die het overigens pas echt bont maakt."

En straks dus NOG meer ruimte? Ze schenden al de wet en verdragsrechten als standaard praktijk.


11 opmerkingen:

 1. Toch nog eerst emigreren dan alvorens een rustig en goed familieleven op te bouwen.Mijn advies.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Misschien is dat ook de bedoeling van de regering. VOL IS VOL!
   Graag met vergoeding levenslang.

   Verwijderen
 2. 8 jaar geleden is mijn zoontje geboren. Bij mijn eerste bezoek aan het consultatiebureau, kreeg ik al een vragenlijst onder ogen en moest ik uitgebreid vertellen hoe mijn jeugd is geweest. Ik voelde me toen al misdadig.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Afgezien van het gewoonweg schandalige karakter van dit plan, roept het ook nog enige vragen op:
  - Welke ouders waren betrokken bij de opstelling van dit plan?
  - Op basis van welke wet dienen ouders hun huis open te stellen voor de 'ouder- en kindadviseur'?
  - Welke DESKUNDIGHEID en bevoegdheden hebben deze adviseurs?
  - Op grond van welke deskundigheid onderzoeken zij kinderen?
  - Wie laat hun toe op de scholen om kinderen te onderzoeken?
  - Hoe rijmt zich een en ander met het recht op vrije keuze van behandelaren en IVRK 24 (ieder kind heeft recht op de hoogste mate van zorg'(dus NIET de zorg van een MBO-HBO maatschappelijk/sociaal werker!).

  Dit brengt mij tot het volgende advies: als u kinderen heeft onder de 18 jaar of denkt kinderen te krijgen in Amsterdam, zoek dan een andere woonplaats...
  Vervolgens zal Amsterdam zich verbazen als het inwonertal daalt....

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Gedwongen huisbezoeken in strijd met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens
  Door Kaatje36 | 19 oktober 2012 - 13:43 | Actueel, Beschaving, Vernederland, Video
  Op 3 oktober jongstleden heeft de Eerste Kamer de wet ‘Huisbezoek voor rechtmatigheid uitkering’ aangenomen. In de wet is geregeld dat voor alle sociale uitkeringen waarbij de uitkering is gerelateerd aan de samenstelling van het huishouden (bijvoorbeeld AOW, bijstand en kinderbijslag) ongevraagd en onaangekondigd een sociaal rechercheur een controle huisbezoek mag afleggen. Volgens de wetgeving moet de uitkeringsgerechtigde de rechtmatigheid van het ontvangen van een uitkering op deze wijze kunnen aantonen. Indien deze niet meewerkt, volgen sancties. Deze wet is in strijd met het EVRM.


  De jurisprudentie

  In 2007 en in 2008 zijn er reeds zaken voor de rechter gebracht met hetzelfde resultaat; een huisbezoek mag enkel als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  - de verzekerde of toekomstige verzekerde toestemming heeft gegeven voor het binnentreden;
  - deze toestemming op basis van vrijwilligheid is verleend;
  - de toestemming is gebaseerd op volledige en juiste informatie over reden en doel van het huisbezoek, en
  - de verzekerde of toekomstige verzekerde duidelijk is gemaakt dat het niet geven van toestemming zonder (directe) consequenties zal blijven voor de verlening van de AOW-uitkering

  In alle gevallen maakte de rechter korte metten met binnentreden zonder toestemming.

  Daarnaast moet er conform artikel 8 van het EVRM een vermoeden zijn dat de uitkeringsgerechtigde fraudeert. Dat vermoeden moet ook hard gemaakt kunnen worden en bewijslast mag niet worden verkregen door op een andere wijze de privacy van de burger te schenden. In dat kader hebben we zelfs al een voorstel tot het plaatsen van camera’s op mensen hun voordeur langs zien komen. De bewijslast ligt dus niet bij de uitkeringsgerechtigde.

  Je zou denken dat een Eerste Kamer die geacht wordt wetten te toetsen jurisprudentie erop naslaat en een wet eveneens toetst aan internationale verdragen die ook door Nederland ondertekend zijn; helaas blijkt dat in dit geval nergens uit; broddelwerk.
  http://meedogenloos.nl/wp-content/uploads/2012/10/pandgestapo.jpg
  Mocht u dus binnenkort een overijverige ambtenaar aan de deur krijgen die het aantal bedden van uw kinderen wil tellen of als u AOW ontvangt het aantal tandenborstels in de badkamer dan beschermt het EVRM en de Nederlandse jurisprudentie u tegen deze dwang.

  Krijgt u dus als ontvanger van bijvoorbeeld een bijstanduitkering, AOW of kinderbijslag een sociaal rechercheur aan de deur, dan hier een paar tips:

  - Geef niet meteen toestemming voor binnentreden, maar deel mede dat u het gesprek aan de deur opneemt. Zorg dus dat u een recorder bij de hand heeft.
  - Stel de vraag waarop ze gebaseerd hebben dat er een reden zou bestaan u te verdenken van fraude.
  - Vraag hiervan bewijs.

  http://meedogenloos.nl/2012/10/19/gedwongen-huisbezoeken-in-strijd-met-het-europees-verdrag-voor-de-rechten-van-de-mens/

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het lijkt erop dat Nederland van mening is dat de mensenrechten niet gelden als het gaat om de bescherming van het belang van het kind en dat onder de noemer van dit belang de grootst mogelijke fraude (in ieder geval subsidiefraude)kan worden begaan. Wij zijn immers een handendelsvolk (dat in het buitenland overigens nog wel ens negatief bekend staat om onze wijze van handeldrijven. Maar het KAN toch niet anders zijn dat Nederland binnenkort, vooral door klachten van ouders bij internationale gremia, enorm op zijn sode.....r krijgt?! Ik deno oook dat er op een gegeven moment een nog grotere fraude dan waar wijh ier de vinger op kunnen leggen aan het licht komt (ik denk dan vooral aan steekpenningen, b.v. voor ziekenhuispersoneel, rechters en wellicht zelfs onderwijzers/leraren). En wat te denken van de felheid van de politie in b.v. de zaak Ilja?? In het kader van hun werk zijn mensen (en dan ook nog ambtenaren :-) toch vaak niet zògedreven! Ik vermoed daar gewoon ook andere, meer persoonlijke, belangen. Dat KAN gewoon niet anders naar mijn mening!

   Verwijderen
 5. Aankomende ouders waarschuwen allemaal.

  Ik ben al diep aan het nadenken wie ik ken die binnenkort met een bezoek van de OKA opgezadelt kan worden. Dan kan ik die tenminste waarscuwen.

  Het beste is natuurlijk: niet binnenlaten. Sommigen gaat dat te ver en dan moet je weten dat je er perfect bij zit met niets aan het handje, kopje thee en beschuit en je hele netwerk om je heen, als ze langskomen. Daarna laat je ze niet meer onverwacht binnen, trap er niet in.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Onder de titel ‘Toekomstverkenning’ plaatste ‘Darkhorse’ vorig jaar een verhaaltje over een denkbeeldige gemeente Kinderrijk. Deze gemeente kondigde een veelomvattende stelselherziening aan: ‘Vernieuwend, inspirerend, verbindend en toekomstgericht!
  Kinderrijk focust zich daarbij op het samen bouwen aan de Nieuwe Toekomst van onze kinderen. Kinderrijk gaat voor het Nieuwe Hechten! In het belang van de kinderen!’

  Zo langzamerhand zie ik dat de realiteit voor Amsterdamse ouders en kinderen meer en meer gaat lijken op de afschrikwekkende waandenkbeelden uit dit verhaaltje.
  Waarom niet direct alle kinderen voorzien van een chip en ingebouwd zendertje?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. eens een slaaf, altijd een slaaf???

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Zoek de MSM op om dit breed gepubliceerd te krijgen zodat de vergadering van 15 mei a.s. vol zit met belanghebbenden.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Exact, ga in grote getale naar deze raadsvergadering. Nederland is nog altijd een democratie en een rechtsstaat, dus deze totalitaire ontwikkelingen moeten tegengehouden kunnen worden. En anders geldt wellicht...een volk geeft de leiding die het verdient...

  BeantwoordenVerwijderen