vrijdag 5 april 2013

Probleemgezinnen beter dan pleeggezinszorg

Study: Troubled homes better than foster care

Uit studie: Probleemgezinnen beter dan pleeggezinszorg
Kinderen van wie het gezin wordt onderzocht vanwege (vermeend) misbruik of verwaarlozing, zullen 't waarschijnlijk beter doen in het leven als ze (evt. behandeld)blijven met hun familie dan wanneer ze in pleegzorg (OTS+UHP, de eerste 'beschermingsmaatregelen' van BJZ) gaan, volgt uit een baanbrekende studie.

De bevindingen (kunnen) intensiveren een levendig debat rond het welzijn van kinderen: de vraag of kinderen beter worden 'behandeld' bij hun familie/hun gezin en vertrouwde omgeving of van hen weg (onder OTS+UHP).
Combineer: “Recordaantal pleegkinderen verlaten jeugdzorgtrajecten als 'volwassenen'...” *
=http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/2007-05-23-foster_n.htm

'Kinderen die bleven bij hun families (zoals in onderzoek Zeeland) hadden minder kans jeugdige delinquentente worden of tiener-moeders, en meer kans om als jonge volwassenen hun banen te behouden,' zegt de studie van Joseph Doyle, een hoogleraar Economie aan de MIT Sloan School of Management, die een studie sociaal beleid afrondde.

"De grootte van de effecten verbaasde me, want alle kinderen komen uit moeilijke gezinnen," zegt Doyle. De National Science Foundation gefinancierde de studie.


Doyle zegt dat in zijn onderzoek, dat ten minste 15.000 kinderen volgde vanaf 1990 tot 2002, is de grootste studie om te kijken naar de (uiteindelijke) effecten van pleegzorg(UHP-jeugdzorg).


Hij bestudeerde kinderen in Illinois omwille van een onderzoek database, dat misbruik koppelt aan andere overheid-records (in de reguliere jeugdzorg).{
Ik denk daarbij aan "Keeping the Promise" uit 2010 van S.L. Smith, http://www.adoptioninstitute.org/research/2010_10_promises.php, dat ook groots was opgezet rond de mate en de kwaliteit van hulp aan adoptiegezinnen: de reguliere jeugdzorg bracht de kennis niet bij de case. -TS}

Om de resultaten, die toe te schrijven zouden zijn aan familie-achtergrond, te vermijden, filterde hij extreme gevallen van mishandeling of verwaarlozing uit, en bestudeerde kinderen wier zaak open stonden.

Studies, waaronder door Mark Courtney aan de Universiteit van Chicago's Chapin Hall Center for Children, laten zien dat de 500.000 kinderen in de VS-pleegzorg meer kans hebben dan andere kinderen op schooluitval, misdaden-plegen, verslaafd-raken aan drugsen ​​tienerouder-worden.

Zijn onderzoek heeft aangetoond dat dit opgaat, zèlfs als pleegkinderen worden vergeleken met andere kansarme jongeren.

'Doyle's studie, echter, levert "het eerste grote, levensvatbare, empirische bewijs" van de voordelen van het behouden van kinderen bij hun(eigen)familie,' zegt Gary Stangler, directeur van de Jim Casey Youth Opportunities Initiative, een stichting voor pleegkinderen en jongeren.

Stangler zegt dat het onderzoek kinderen veel langer volgde dan voorgaande, andere studies.
"Het bevestigt wat ervaring en waarneming ons vertelt: Kinderen die in hun huizen/omgeving kunnen blijven, blijken het beter te doen dan in de pleegzorg", zegt Stangler. Hij zegt dat slechts een paar kinderen, voor hun eigen veiligheid, uithuisgeplaatst moeten worden weg van hun familie, maar dat dit in marginale gevallen van mishandeling geschiedt; de reguliere Jeugdzorg zou meer moeten doen om kind en ouders bij elkaar te houden.
 
Kleinere studies vonden dat in gezin misbruikte kinderen het beter doen in de pleegzorg (UHP). "Er vind dan een hoge mate van her-misbruik plaats bij degenen die herenigd werden met de ouders", zegt HeatherTaussig, een professor Pediatrie aan de Universiteit van ColoradoSchool of Medicine.
Taussig, co-auteur van een studie in 2001 die vond dat kinderen - herenigd met het gezin na een kort verblijf in een pleeggezin - meer kans hadden tot drugsmisbruiken, criminaliteit, schoolverzuim of -uitval, en lagere cijfers hebben dan degenen die bleven in de pleegzorg. Ze volgde (slechts)149 jongeren in San Diego over een periode van (slechts) 6 jaar.  
 
Taussig zegt dat jeugdzorgwerkers er ook niet van moeten uitgaan dat het houden van kinderen bij familie beter is. (Dus lijkt diagnostiek en daarop evidence-based passende behandelprogramma's beter dan standaard uithuis te plaatsen. Vooral omdat de onderbouwing van jeugdzorg om uithuis te plaatsen nogal erg rigide bleek, en regelmatig zelfs vals verdraaiend en insinuerend, zoals bij LJN BB0880, waar BJZ kinderen met smoesjes veel te lang ongediagnosticeerd hielden en weg hielden van hun ouders).

"We moeten meer onderzoek," zegt Taussig.
Doyle zegt: pleegzorgblijft een noodzakelijke vangnet voor sommige kinderen, maar hij gaat ermee akkoord dat het verder onderzoek verdient. (Zoals uit Zeeland [na 04:19 en na 09:29]
 
https://www.youtube.com/watch?v=F6Dthj9XBLU [prof. Jo Hermanns] bleek: meer diagnostisch-deskundige inzet en begeleiding via thuis is veelal effectiever, en zou meer gehanteerd dienen te worden. Een jeugdzorgwerker is geen diagnost! Men dient eerst rekening te houden met de leerzaamheid van ouders.
 
Er zijn aanwijzingen dat uithuisplaatsen schadelijke aspecten voor een kind heeft en dat dit dus meegewogen dient te worden in beslissingen tot dwangmaatregelen.
Men moge denken naast willen onderzoeken om ook tot daden te komen in het belang van het kind: beter
diagnostischer onderzoek, zoals prof. RJ van der Gaag reeds adviseerde: zet zwaargewichten in de ingang.....

 
By Wendy Koch, USA TODAY

Children whose families are investigated for abuse or neglect are likely to do better in life if they stay with their families than if they go into foster care, according to a pioneering study.
The findings intensify a vigorous debate in child welfare: whether children are better served with their families or away from them.

Kids who stayed with their families were less likely to become juvenile delinquents or teen mothers and more likely to hold jobs as young adults, says the study by Joseph Doyle, an economics professor at MIT's Sloan School of Management who studies social policy.

"The size of the effects surprised me, because all the children come from tough families," Doyle says. The National Science Foundation funded the study.

Doyle says his research, which tracked at least 15,000 kids from 1990 to 2002, is the largest study to look at the effects of foster care. He studied kids in Illinoisbecause of a database there that links abuse investigations to other government records.

To avoid results attributable to family background, he screened out extreme cases of abuse or neglect and studied kids whose cases could have gone either way.

Studies, including those by Mark Courtney while at the University of Chicago'sChapin HallCenter for Children, show that the 500,000 children in U.S.foster care are more likely than other kids to drop out of school, commit crimes, abuse drugs and become teen parents.

His research has shown that this holds true even when foster kids are compared with other disadvantaged youth.


Doyle's study, however, provides "the first viable, empirical evidence" of the benefits of keeping kids with their families, says Gary Stangler, executive director of the Jim Casey Youth Opportunities Initiative, a foundation for foster teens. Stangler says it looked at kids over a longer period of time than had other studies.

"It confirms what experience and observation tell us: Kids who can remain in their homes do better than in foster care," says Stangler. He says some kids, for their own safety, need to be removed from their families, but in marginal cases of abuse, more should be done to keep them together.
Smaller studies have found kids from abusive families do better in foster care. "There are high rates of re-abuse" for those reunited with parents, says Heather Taussig, a pediatrics professor at the University of Colorado School of Medicine.

Taussig co-authored a study in 2001 that found kids reunited with families after a brief stay in foster care were more likely to abuse drugs, get arrested, drop out of school and have lower grades than those who stayed in foster care. She followed 149 youths in San Diego over a 6-year period.

Taussig says case workers shouldn't assume that keeping kids with relatives is better.

"We need more research," she says. Doyle says foster care remains a needed safety net for some kids but he agrees that it merits further study.
                 -------------------------------------------------------------

Dit onderzoek is veel korter en kleiner dan de grootse onderzoeken van voornoemde Joseph Doyle en van S.L. Smith (‘Keeping the Promise’, Donaldson Adoption Institute, 2010), die uitwijzen dat de reguliere jeugdzorg (met OTS en UHP) de nodige kennis niet brengt bij de case; zo kunnen veel kinderen tussen wal en schip geraken, dit terwijl een uithuisplaatsing, een pleegplaatsing, schadelijk op zich is voor een kind ondanks mogelijke andere effecten. Ongediagnosticeerde trajecten kunnen schadelijk zijn.

Ook prof. Juffer (maandblad FJR, 2012, artikel 96) erkent dat er evidence-based moet worden onderzocht, niet na doch voor het uithuisplaatsen (UHP) en de behandeling dus evenzo hoogwaardig dient te zijn; dit ontbreekt bij in BJZ het niveau sociaal werk/jeugdzorgwerk, waar de zorg en de kennis op niveau ontbreekt. 

Dat BJZ (jeugdhulp) en voorlopers daarvan te gemakzuchtig en fatalistisch Uithuisplaatsen bleek al lang niet het optimale traject te zijn: 


TS

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten