donderdag 10 januari 2013

Openlijke steunbetuiging aan Jan van Ruth

Dag Sven, 

Dit is een steunbetuiging aan Jan van Ruth (ex-advocaat).

Wellicht te plaatsen op Jeugdzorg Dark horse: mijn bezwaar zoals geuit per mail aan het Hof van Discipline. 

Met groet en steun voor je werk,

…….

(contactgegevens bekend bij redactie Jeugdzorg Dark horse) 

Aan het Hof van Discipline per mail: griffie@griffiehvd.nl

L.S., 

Hierbij wil ik bezwaar maken tegen de hieronder vermeldde beslissing. 

Het is mij, als doodnormaal Nederlands staatsburger, volkomen duidelijk dat de uitspraken van de advocaat in kwestie jegens de betreffende gezinsvoogd, overdrachtelijk zijn bedoeld.

Deze man heeft louter zijn gevoel inzake de gezinsvoogd kracht bijgezet.

Ik begrijp dat heel goed.

U kennelijk niet. 

U schrijft aan de woorden en uitlating van advocaat in kwestie een grievend karakter toe. De klaagster doet dat ook.

Het grievende karakter van de uitlating in kwestie ontstaat dus pas op het moment dat dit 'grievende' wordt geïntroduceerd door partijen NIET zijnde de advocaat in kwestie. 

Daar deze beoordeling van het grievende karakter van... geheel buiten de advocaat in kwestie om plaats heeft, kan onmogelijk de advocaat in kwestie daarvoor verantwoordelijk worden gehouden. 

Aldus komt het mij vreemd voor dat als resultaat de advocaat hier het onderspit delft met een verwijdering van het tableau als resultaat. 

Plat gezegd: Die klaagster in kwestie moet, als professional, niet zo zeiken en begrijpen dat ze zo'n opmerking met een korreltje zout het ene oor in en het andere oor uit moet laten gaan, maar wel met behoud van de strekking van de opmerking van de advocaat. 

Dat zou een volwassen en professionele houding kenmerken. Nu echter geeft de klaagster er blijk van deze noodzakelijke werkhouding te missen, waardoor ik zou zeggen: knoop haar op aan de hoogste boom en vierendeel haar, want ze is wel verantwoordelijk voor kinderen van mensen met een hulpvraag. Daar dient de focus te liggen en de energie aan op te gaan, niet aan een beetje bekvechten met een advocaat en al helemaal niet in een zitting. Waanzin. 

Ik geef met mijn opmerking over bomen en vierendelen louter kracht aan mijn gevoel van verontwaardiging en geloof tevens dat dat is wat in onderhavige casus speelt.  

In de huidige maatschappij is immers opknopen en vierendelen niet meer gangbaar. We hebben nu rechters en Hoven van Discipline, toch? Daaruit mogen duidelijk zijn dat woorden van dergelijke strekking overdrachtelijk zijn bedoeld, wat de advocaat in kwestie ook aangeeft. 

Maar dat gevoel van verontwaardiging heeft een grond. Aan die grond zou aandacht moeten worden gegeven, NIET aan de wijze waarop aan gegronde gevoelens uitdrukking wordt gegeven in normale communicatie tussen mensen. 

Als U mij een lul vindt, dan kan ik daar op twee manieren op reageren. Ik klaag U aan, of ik trek mijn schouders op en ga verder met mijn leven ( en werk ), waarbij we dan wel bespreekbaar zouden kunnen maken waarom U mij een lul vindt. Dat leidt tot resultaat. 

De laatste houding is voor mij en U de meest waardevolle, de eerste reactie is kinderachtig en getuigt van onvolwassenheid en getuigt van krankzinnigheid als gevolg van angst, wat zich uit als vechten en vluchten.
De tweede reactie is volwassen en getuigt van Liefde, vertaalt als: Begrip, acceptatie, vergeving en loslaten. 

De beslissing zoals deze nu voorligt en waartegen ik hierbij bezwaar maak, getuigt eveneens van een hoge mate van onvolwassenheid en een gebrek aan Liefde, ergo: begrip, acceptatie, vergeving en loslaten. 

Wilt U de mensheid dienen, en dat is toch primair Uw taak, dan dient U in mijn optiek verregaand volwassen, wijs en Liefdevol te zijn.
U geeft er blijk van dat niet te zijn en DAARMEE schaadt juist U het vertrouwen, van mensen zoals ik, in de advocatuur en het Hof van Discipline.
Het is dus inderdaad de omgekeerde wereld.
En omdat dat zo is, zult U ook geen ene moer doen met mijn bezwaar. Of wel?
Het is in wezen simpel. Een mens kan maar uit twee wegen kiezen: Angst of Liefde. Angst geeft vechten en vluchten, Liefde leidt tot begrip, acceptatie, vergeving en loslaten.
U ontbeert kennelijk deze wijsheid, wat voor mij aanleiding is U er mee kennis te laten maken.
Aan U dan de taak om het te integreren in Uw leven en werkzaamheden.
Doet U dat, dan stopt het krankzinnige karakter van Uw beslissingen ook. En dan verkrijgen wij een betere SAMENleving.

Met vriendelijke groet,

Schrijver bekend bij de redactie

                                    --------------------------------------------
's-Hertogenbosch

Beslissing van 17 december 2012

in de zaak H 266-2012
naar aanleiding van de klacht van:
B.
klaagster
tegen:
C.
verweerder

1 Verloop van de procedure

1.1 Bij brief aan de raad van 28 september 2012 met kenmerk 20120189K, door de raad ontvangen op 1 oktober 2012, heeft de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement ’s-Hertogenbosch de klacht ter kennis van de raad gebracht.
1.2 De klacht is behandeld ter zitting van de raad van 3 december 2012 in aanwezigheid van klaagster, de gemachtigde van klaagster en verweerder. Van de behandeling is proces-verbaal opgemaakt.
1.3 De raad heeft kennis genomen van:
- de brief van de deken van 28 september 2012, met bijlagen;
- de brief van klaagster dd. 12 november 2012
2 FEITEN
Voor de beoordeling van de klacht wordt, gelet op de stukken en hetgeen ter zitting is verklaard, van de volgende vaststaande feiten uitgegaan:
2.1 Klaagster is werkzaam bij de Stichting Z, verder Z. De kinderen van mevrouw X zijn onder toezicht gesteld van Z, waarvan klaagster optrad als gezinsvoogd. Verweerder treedt op als advocaat van mevrouw X.
2.2 Op 4 mei 2012 heeft na afloop van een zitting bij de rechtbank een gesprek plaatsgevonden tussen verweerder, mevrouw X en mevrouw A, ambulant spoedhulpwerker van Y. te E. Verweerder heeft tijdens dit gesprek over klaagster gezegd dat ze haar aan de hoogste boom moeten opknopen en vierendelen,althans woorden van gelijke strekking.
3 klacht
3.1 De klacht houdt, zakelijk weergegeven, in dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet doordat:
verweerder zich in een gesprek met zijn cliënte in aanwezigheid van een medewerkster van Y. onnodig grievend over klaagster, werkzaam bij de Stichting Z., heeft uitgelaten door te zeggen dat ze haar aan de hoogste boom moeten opknopen en vierendelen, althans woorden van gelijke strekking.
3.2 Klaagster heeft ter toelichting op de klacht het volgende aangevoerd:
Verweerder heeft jegens haar de geldende fatsoensnormen overschreden. De uitlatingen van verweerder hebben de samenwerking tussen de gezinsvoogd en de ouders en de uitvoering van de wettelijke taken van de ondertoezichtstelling bemoeilijkt. Met de onnodig grievende en bedreigende uitlatingen heeft verweerder de belangen van de kinderen en de ouders onvoldoende voor ogen gehouden.
4 VERWEER
4.1 Verweerder heeft zijn mening over klaagster aan zijn cliënte kenbaar gemaakt.Hij heeft gezegd: “Ze moeten haar aan de hoogste boom ophangen en vierendelen”. Verweerder mag zijn cliënte laten weten hoe hij over klaagster denkt. Verweerder heeft zijn cliënte willen waarschuwen. Hij heeft zijn cliënte duidelijk willen maken dat zij heel goed op haar tellen moest passen en dat zij zeer wantrouwig moest zijn tegenover klaagster.
4.2 Verweerder ziet in zijn uitlatingen niets beledigends, noch bedreigends noch onnodig grievends. Verweerder heeft niet gezegd dat hij zich persoonlijk geroepen voelt om persoonlijk klaagster op te hangen en te vierendelen. Zijn uitlatingen kunnen dus niet bedreigend zijn geweest.
5 BEOORDELING
5.1. Als door verweerder erkend staat vast dat hij tijdens een gesprek op 4 mei 2012 met zijn cliënte en een medewerkster van Y. het volgende over klaagster heeft gezegd: “ze moeten haar aan de hoogste boom ophangen en vierendelen”.
5.2 De raad is van oordeel dat verweerder zich tijdens het gesprek op 4 mei 2012, in aanwezigheid van zijn cliënte en een derde, nodeloos grievend heeft uitgelaten jegens klaagster. Het betaamt een behoorlijk advocaat niet om zich over een gezinsvoogd uit te laten in de door verweerder gehanteerde bewoordingen.
5.3 Het moge zo zijn dat verweerder zich niet kon verenigen met de wijze waarop klaagster haar werkzaamheden uitvoerde, dit betekent niet dat het hem als advocaat vrij stond zich in dergelijke schokkende bewoordingen uit te laten over een medewerkster van de Stichting Z., die als gezinsvoogdes betrokken was bij de zaak van zijn cliënte. Verweerder heeft voorts met zijn uitlatingen jegens klaagster welbewust het risico in het leven geroepen, dat de relatie tussen zijn cliënte en klaagster in haar hoedanigheid van gezinsvoogdes ernstig verstoord raakte. De raad is van oordeel dat verweerder door de gewraakte uitlating de vrijheid die hem bij de behartiging van de belangen van zijn cliënte toekomt te buiten is gegaan.
. 5.3 Naar het oordeel van de raad heeft verweerder niet gehandeld zoals van een behoorlijk advocaat verwacht mag worden. De raad zal de klacht op grond van het bovenstaande gegrond verklaren.
6 MAATREGEL
6.1 Verweerder heeft zich reeds eerder nodeloos grievend jegens anderen uitgelaten en daarvoor zijn hem reeds eerder tuchtrechtelijke maatregelen opgelegd. Verweerder heeft ten overstaan van de raad over de eerder door hem gedane grievende uitlatingen en de hem opgelegde tuchtrechtelijke maatregelen verklaard, dat hij zich juist had ingehouden en dat hij zich na uitschrijving van het tableau niet verder behoeft in te houden.
6.2 Verweerder heeft ter zitting van de raad onder meer medegedeeld, dat klaagster naar zijn mening voor haar handelen de zwaarste straf uit het oud-Nederlandse strafrecht ten deel zou moeten vallen, welke straf het ter dood brengen is en daarna als onterend karakter– vierendelen. Verweerder heeft ter zitting naar aanleiding van klaagsters betoog dat zij enkel een aan haar opgedragen wettelijke taak heeft uitgevoerd, verklaard dat er meer mensen zijn die alleen hun werk uitgevoerd hebben, dat er na de Neurenberg-processen een aantal daarvan opgehangen zijn en dat het enkele uitvoeren van werkzaamheden geen legitimatie vormt.
6.3 Verweerder heeft met deze uitlatingen er blijk van gegeven geen inzicht te hebben in het onnodig grievende karakter daarvan en geen inzicht te hebben in het tuchtrechtelijk verwijtbare karakter van zijn handelen. Verweerder blijkt voorts geen lering te hebben getrokken uit de eerder jegens hem gegrond verklaarde klachten en aan hem opgelegde maatregelen.
6.4 Verweerder heeft door zijn handelen het vertrouwen in de advocatuur in ernstige mate geschaad. Naar het oordeel van de Raad is geen enkele verbetering in de houding en handelwijze van verweerder te verwachten. Zulks is zodanig ernstig dat de raad van oordeel is dat aan verweerder de maatregel van schrapping van het tableau dient te worden opgelegd.
BESLISSING
De raad van discipline:
verklaart de klacht gegrond en legt ter zake aan verweerder op de maatregel van schrapping van het tableau.
Aldus gegeven door mr. W.E.A. Gimbrère-Straetmans, voorzitter, mrs. A. Groenewoud, L.J.G. de Haas, H.C.M. Schaeken en M.B.Ph. Geeraedts, leden, bijgestaan door mr. I.J.M. Huysmans-van Opstal als griffier en uitgesproken ter openbare zitting van 17 december 2012.
griffier voorzitter
Deze beslissing is in afschrift op 17 december 2012
per aangetekende brief verzonden aan:
- klager
- verweerder
- de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch
- de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten.
Van deze beslissing kan hoger beroep bij het Hof van Discipline worden ingesteld door:
- verweerder
- de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten
Het hoger beroep moet binnen een termijn van 30 dagen na verzending van de beslissing worden ingesteld door middel van indiening van een beroepschrift, waarin de gronden van het beroep zijn vermeld en van een motivering zijn voorzien. Het beroepschrift moet in zevenvoud worden ingediend tezamen met zes afschriften van de beslissing waarvan beroep.
De eerste dag van de termijn van 30 dagen is de dag volgend op de dag van de verzending van de beslissing. Uiterlijk op de dertigste dag van die termijn moet het beroepschrift dus in het bezit zijn van de griffie van het Hof van Discipline. Verlenging van de termijn van 30 dagen is niet mogelijk.
Het beroepschrift kan op de volgende wijzen worden ingediend bij het Hof van Discipline:
a. Per post
Het postadres van de griffie van het Hof van Discipline is:
Postbus 132, 4840 AC Prinsenbeek
b. Bezorging
De griffie is gevestigd aan het adres Markt 44, 4841 AC Prinsenbeek.
Teneinde er zeker van te zijn dat voor de ontvangst getekend kan worden of dat pakketten die niet in een reguliere brievenbus besteld kunnen worden, afgegeven kunnen worden dient u telefonisch contact op te nemen met de griffie van het hof.
c. Per fax
Het faxnummer van het Hof van Discipline is 076 - 548 4608. Tegelijkertijd met de indiening per fax dient het beroepschrift tezamen met de beslissing waarvan beroep in het vereiste aantal per post te worden toegezonden aan de griffie van het hof.
Nadere informatie over hoger beroep en over (de griffie van) het hof

076 - 548 4607 of griffie@griffiehvd.nl

Praktische informatie vindt u op www.hofvandiscipline.nl

               Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

 

14 opmerkingen:

 1. Onvoorstelbaar wat een heissa van zo'n advocatenclub over een paar uitlatingen van één van hen.

  Die deken neemt zet zichzelf wel in zijn hemd door de beleving van die aangebrande tuthola van een gezinsvoogd ook nog serieus te nemen.

  Alsof de advocatuur niet iets beters heeft te doen dan zich met deze flauwekul bezig te houden.

  Met zo'n deken zou je toch ook geen advocaat meer willen zijn.

  Opa

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kan me goed voorstellen, dat iemand zich zo kan uitlaten, het is zo zwaar, vechten tegen al die leugens en dan te doen alsof ze in belang van kinderen werken, dat is misdadig en moet eens een keer worden aangepakt. Het grote graaien moet worden aangepakt en bonussen over de rug van kinderen is een grote misdaad. Jammer dat je r pas achterkomt als je ermee te maken hebt. Maar er vallen steeds meer grote koppen, misschien worden ze eens wakker in Den Haag. Maar dat kan ik alleen maar hopen.

   Verwijderen
  2. 1000% mee eens, Er moet een volksopstand komen tegen BJZ Maffia die erger en crimineler is dan de gewone italiaanse maffia
   Jammer iedereen weet en niemand durft echt zijn mond open te doen
   Klachten van criminele handelingen voogd en BJZ politie neemt niet eens aangifte op ondanks bewijs

   Verwijderen
  3. Hier ben ik het helemaal mee eens. Ik ben een moeder die bijna 9 jaar heeft gevochten tegen de jeugdzorg en vijf van die jaren ben ik mijn kinderen kwijt geweest.

   In die vijf jaar heeft één van mijn kinderen in crisisgroepen, crisispleeggezinnen, een psychiatrische inrichting, en leefgroepen gezeten waar mijn kind geestelijk en lichamelijk werd mishandeld.

   Ik wilde aangifte gaan doen van mishandeling met foto's als bewijs en een bekentenis van de crisisopvang dat mijn kind was mishandeld en nog zegt de officier van justitie 'ik zie hier geen misdaad in, dus ik doe hier niets mee'.

   Ondertussen kon ik wel elk jaar naar de rechter, omdat ik als ouder werd beschuldigd van verwaarlozing, mishandeling en zelfs seksueel misbruik door de gezinsvoogdijinstelling. Jaren lang heb ik dit moeten aanhoren en jaren lang werd dit door de rechtbank voor waar aangenomen. Inmiddels is de situatie zodanig veranderd dat na vijf jaar de rechtbank eindelijk haar ogen heeft open gedaan ( nu weet ik waarom vrouwe Justitia een blinddoek voor heeft) en heb ik mijn kinderen terug gekregen en ik kreeg het zelfs voor elkaar om van de gezinsvoogdij af te komen.

   Is het probleem dan voorbij?? NEE, nu begint het pas. Ik heb twee zeer beschadigde kinderen doodsbang voor de jeugdzorg (deze zou er juist moeten zijn om kinderen te helpen, niet om ze bang te maken), mijn andere kind loopt nu bij een psychiater om te leren hoe hij met zijn woede en angst voor de gezinsvoogd om moet gaan. De psychiater constateert PTSS. Te erg voor woorden.

   nu zoek ik een goede advocaat die mij helpen wil een fikse schadevergoeding te eisen van jeugdzorg. Geld hebben ze wel dus dat kunnen ze wel missen.

   Verwijderen
 2. ‘Met de onnodig grievende en bedreigende uitlatingen heeft verweerder de belangen van de kinderen en de ouders onvoldoende voor ogen gehouden.’
  Pardon?! Onnodig grievende bedreigende uitspraken?
  Hoe heeft de deken vastgesteld, dat deze uitdrukkingsvorm ‘onnodig’ was?
  Heeft de deken de plannen van aanpak van gezinsvoogden wel eens gelezen?
  Heeft de deken weleens kennis genomen van de karaktermoorden die gezinsvoogden plegen?
  Heeft de deken enig inzicht in de ouder/kind bedreigende werkwijze van de gezinsvoogden?
  Heeft de deken weet van het gepassioneerde frauduleuze handelen van deze beroepsgroep? Zoals het veranderen en verkeerd weergeven van psychologische onderzoeken!
  Zoals het bewust misleiden van de rechters?
  Heeft de deken nog niet door dat hij goed op moet passen, als de vos van de gezinsvoogdij de passie preekt? Nee, de deken is als degene die bij de hond slaapt en daardoor zijn vlooien overneemt. In plaats van de scherpe beitel te hanteren t.a.v. mr. van Ruth, zou de deken die beter kunnen gebruiken voor de gezinsvoogd, of beter nog de botte bijl.
  Zoals ik al eens eerder opmerkte, voor die deken is er ook nog een mooie uitdrukking in de Nederlandse taal: ‘Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn!’

  Y.B.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Rechters hebben niks te zeggen en werken bewust mee met crimineel systeem

   Verwijderen
 3. Is die gezinsvoogd nu met liefde gedekt onder de mantel van de deken?

  Moeilijk hoor, spreekwoorden en gezegden!!

  Gelukkig weet ik wel wat GBV betekent!
  DAT heeft meneer van Ruth mij goed uitgelegd en daar was hij ruimschoots mee bedeeld!

  Ik hoop dat we nog veel van hem zullen horen en lezen!!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. http://www.youtube.com/watch?v=_1rtTRUibcs

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Jeugdzorgmedewerkers voelen zich gauw op hun teentjes getrapt.

  Kijk maar naar de discussie die pasgeleden op nu.nl werd gevoerd:
  http://www.nujij.nl/algemeen/meeste-kinderen-zien-voogd-te-laat.20891138.lynkx

  Hier zie je iemand, 20 jaar werkend in de jeugdzorg, zijn ongenoegen uiten over het gebrek aan fatsoen, de ongemotiveerd en de agressie van zijn cliënten. Daar reageerde ik op om wat meer respect te tonen naar zijn cliënten toe en wat meer inlevingsvermogen te hebben voor hun situatie. Meneer voelde zich meteen beledigd. (reacties #94, #111 en #113)

  Dit soort primair gedrag is kenmerkend voor mensen met een laag rationeel vermogen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Relevant commentaar of informatie? Stuur het op naar de deken of de orde.

   Dan weten ze in het vervolg waar ze het over hebben.

   Verwijderen
  2. geen nut deken weet zeer wel hoe en wat maar durft zelf niks

   Verwijderen
 6. Alle onzin en onwaarheden met de nodige vernederingen en onderdrukkingen die gezinsvoogden met hun achterban verzinnen over kinderen en hun ouders valt niet onder beschadiging en belediging?

  Het is ook bekend dat er best wel wat advocaten en mensen uit de justitiële wereld gepaard met politiek en jurisdictie een eenheid vormen, om ouders en hun kinderen te manipuleren zonder dat die twee slachtoffergroepen weten wat er over hen bekokstoofd wordt.

  Is dat niet vele malen erger dan een spreekwoord uiten om de ware aard van het beestje te tonen?

  Als men liegt en ook gepakt wordt op zijn/haar leugens, dan moeten wij ook maar gaan liegen en keihard!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. In zo'n zaak is het niet de Deken die beslist, maar de Raad voor Discipline. Niet de Deken, maar de Raad is dan wellicht gedekt onder een mantel.........en ook daar zijn niet-plantaardige eikels te vinden.

  Ik hoop dat van Ruth alsnog in Hoger Beroep gaat, al was het maar om een duidelijk signaal af te geven dat wat hier gebeurd is gewoonweg idioot is. En zéker niks met RECHTSPRAAK te maken heeft maar eerder met vriendjespolitiek en warme dekentjes....

  Die hulpverleenster is in mijn ogen een grote klikspaan die zelf het vertrouwen heeft beschaamd door zaken die niet tegen haar verteld werden door te brieffen aan de gezinsvoogd omdat ze het toevallig (was het wel toevallig of stond ze te luistervinken???)) gehoord had en een dikke vette witte poot wilde halen om ook haar baan weer voor een periode veilig te stellen.

  Dat BJZ en die 'goddelijke alwetende GV's' van ze maar weten dat ze niet zomaar overal mee weg komen. Omdat ze menen dat ze tot een bijzonder ras behoren.

  Het blijft toch een jeugdzorgelijk werkster met het IQ van de korst van een visstick.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. 6.4 Verweerder heeft door zijn handelen het vertrouwen in de advocatuur in ernstige mate geschaad. Naar het oordeel van de Raad is geen enkele verbetering in de houding en handelwijze van verweerder te verwachten.

  Mijn idee: dan zullen er ook veel mensen bij jeugdzorg/kinderbescherming ontslagen moeten worden!
  Er kan dus ook staan: Verweerder heeft door zijn/haar handelen het vertrouwen in de jeugdzorg/kinderbescherming in ernstige mate geschaad.

  BeantwoordenVerwijderen