dinsdag 22 januari 2013

Gemeente Amsterdam misleidt ouders van schoolgaande kinderen 
 

http://www.sozio.nl/amsterdam-introduceert-sociale-huisarts/1024663


De ‘generalist'- in de visie Om het Kind de ‘sociale huisarts' genoemd - is een belangrijke functionaris in het nieuwe jeugdstelsel. Wie is deze sociale huisarts? Wat zijn de competenties en taken? Wat zijn de vragen die nog moeten worden beantwoord?

Spil in het nieuwe jeugdstelsel

In het voorstel functioneel ontwerp is de “sociale huisarts” (een misleidend woord, een pseudo-arts, op diagnostisch-onbevoegd sociaal pseudo-werkniveau) de spil in de zorg voor de jeugd/het sociaal domein. De sociale huisarts (in feite een vermomde jeugdzorgwerker met een mogelijkheid om een dwingende OTS aan te smeren) werkt in een bepaald gebied/een wijk en ziet de jeugdigen en ouders met enige regelmaat.  

Ouders kunnen de sociale huisarts (net zoals in het vroegere Oost-duitsland, als verklikker/spionnen) tegen komen op de voorschoolse voorzieningen, (op de voorschool worden nietsvermoedende ouders al bespioneerd. Ouders die nog niet weten wat Jeugdzorg is en nietsvermoedend bij de beul (sociaal geneesheer) te biecht gaan. Dat levert weer veel OTS en UHP op) de basisschool en het voortgezet onderwijs. De gemeente creëert daarmee een laagdrempelige toegang tot (pseudo-) hulp en ondersteuning (als ouders hulp nodig hebben kunnen ze naar hun eigen arts gaan (iemand die universitair geschoold is) of naar de opvoedpoli. Ouders worden behandeld als kleine kinderen. Als er iets is met je kind ga je naar een arts, niet naar fietsenmaker om de eventuele medische of psychische problemen te bespreken.)  

En burgers kunnen desgewenst hun eigen sociale huisarts kiezen. (Wat fijn dat je je eigen verklikker mag kiezen.)

De sociale huisarts (die dus niet kan diagnosticeren, maar wel als een kinderbeschermer zoekt naar werk) luistert, gaat het gesprek aan (waar vele ouders onbevangen kwebbelen en zo in de fuik lopen, want woorden worden verdraaid tot en reden voor werkgelegenheid, meestal ook waar het niet nodig is en het kind wordt belast) en is in staat om de eigen kracht van ouders en jeugdigen en hun netwerk te activeren als dat nodig is (- mooie woorden, toch, net zoals ‘jeugdzorg’ mooipraat en niet mooi dóét met dwang-). 

Als er hulp nodig is, helpt de (naar woord misleidende) sociale huisarts zoveel mogelijk zelf, eventueel met ondersteuning van een specialist uit het basisteam (net zoals nu bij Bureau jeugdzorg waar de gang naar de diagnost gesaboteerd wordt en de deskundige beperkende en sturende onderzoeksvragen mag gaan beantwoorden voor de rechter, waar geen medicus trek in heeft en dus zich beperkt in echt onderzoek). 

Samen met ouders kijkt hij (als niet-diagnost, dus met de vraag of ‘hij’ het wel kan onderkennen, en zo z’n prestatiebonus {d.m.v. OTS- en UHP-mandaten} verspelend) of er meer specifieke of intensievere zorg nodig is, signaleert meervoudige problemen en schakelt het buurtteam van Samen DOEN in bij onvoldoende (beweerde, niet-gediagnosticeerde) zelfredzaamheid.  

De sociale huisarts heeft mandaat om hulp (ook gespecialiseerde zorg) in te schakelen zonder ingewikkelde en tijdrovende indicatieprocedures (wat een onzinbewering is, omdat hij dus moet indiceren). 

Hij krijgt een onafhankelijke positie ten opzichte van zorgaanbieders. Ouders, blijf hier ver vandaan, trap hier niet in. Bespreek je zorgen met je eigen arts, of ga naar de Opvoedpoli. 

Duidelijk is dat een dergelijke functionaris een (te) brede kennis (dus geen diepgaande kennis) moet hebben van jeugdgezondheidszorg, opvoed- en opgroei-ondersteuning, kinder- en jeugdpsychiatrie en lvb-problematiek en veel ervaring en een behoorlijk opleidingsniveau (HBO+) (Oweee, HBO is geen artsenopleiding dus; een arts is veel hoger en langduriger opgeleid, op universitair niveau; dit is dus echt mis; met zesjes gehaalde HBO-jeugdzorgwerker met vage beroepsethiek en afschuiftuchtrecht.)
Vervolg

De sociale huisarts (die dus geen huisarts is, maar zo ter misleiding genoemd wordt) wordt vanuit de bestaande praktijk (bij BJZ) ontwikkeld. Op termijn zouden werkzaamheden van medewerkers bij gemeenten en instellingen, zoals de jeugdverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werker, jeugdzorgmedewerker, jeugdhulpverleners en de aansluitfunctionaris van Jeugdzorg op kunnen gaan in de functie van sociale huisarts (Er worden nogal wat functies genoemd voor de werkgelegenheid, waar in de gezondheidszorg, een recht van het kind (IVRK 24), dat met minder maar effectievere, hoger-opgeleide deskundigen af kan; en deze pseudo-arts zou dus verpleger kunnen zijn alsmede pseudopedagoog.)

De sociale huisarts (als BJZ-werker onder valse vlag; met een veel te breed en dus qua diepgang ondeskundig pakket) komt er dus niet bij maar komt in de plaats van diverse bestaande functies (Het is dus zoeken naar werkgelegenheid voor de huidige werkers in BJZ: met mooipraai en misleidende plannen het werk behouden dat zoveel ellende veroorzaakte, en waar Zeeland bewees dat het met 50% tot 75% minder kan, als er maar echte deskundige effectievere zorg gaan verlenen, via thuis, en in overleg i.p.v. dwang). 

Er zijn ook nog veel vragen te beantwoorden: 

· De sociale huisarts wordt neergezet als nieuwe beroepsgroep (BJZ kreeg te veel naam, en geen positieve naam, met hun dwang en machtswellust; dus verzint deze beroepsgroep nieuwe namen voor hetzelfde niveau.) 

· Is de sociale huisarts een zelfde soort functionaris als de generalist die domeinoverstijgend handelt in een buurteam Samen DOEN? (Dat wekt bij mij niet veel vertrouwen. Ze weten het zelf niet eens. Daarbij speelt de vraag of het vanuit de optiek van de burger niet onduidelijk wordt als er verschillende generalisten zijn.)  

· Het voorstel is een onafhankelijke positionering ten opzichte van de zorgaanbieders ( (zoals BJZ dat heet te zijn in de rechterswereld.) Dit om belangenverstrengeling te voorkomen en bekostigingbesparing (of in tegendeel) mogelijk te maken. Dit vergt een grote verandering bij instellingen. Wat is daarvoor nodig? En in welke organisatie komt de sociale huisarts dan te werken?

· Het onderwijs en andere instellingen vragen om een duidelijk gezicht vanuit de jeugdzorg op locatie. Dat moet dan de sociale huisarts worden. Maar ook de keuzevrijheid van de burger is een criterium. Móét de burger gebruik maken van dit gezicht? (Zal de echte arts-huisarts ook MOETEN doorverwijzen naar deze sociaal werker met misleidende naam?) En welke mate kan hij zijn eigen hulpverlener kiezen? Heel erg democratisch, de mensen in het veld (Jeugdzorg??) gaan voor u en mij bepalen hoeveel keuzevrijheid wij krijgen om onze eigen ‘hulpverlener’ te kiezen. In Nederland bestaat de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst. Als burger van dit land heeft u nog altijd de vrije keuze om uw arts, specialist of hulpverlener uit te kiezen. Dit recht wordt u in Amsterdam alvast ontnomen.)

· Tot slot: de naam ‘sociale huisarts’ roept veel reactie op. Is de benaming juist? Is er een goed alternatief? (Nee, natuurlijk is dit geen juiste benaming. Bovendien in strijd met de wet. Het zijn namelijk geen artsen. Het zijn maatschappelijk werkers op HBO niveau.)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beschermd_beroep

De komende periode gaat de gemeente samen met mensen uit het veld (en wie zijn dat dan die mensen uit het veld? Maar geen ervaringsdeskundige, ouders of advocaten en echte psychiaters.) antwoorden formuleren op deze vragen en in de praktijk ‘oefenen' met deze functie. (Fijn, we gaan alvast oefenen op mensen, die voor de gemeente eigenlijk een soort proefkonijnen zijn.) 

TS 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:yAQIyLRUBxkJ:www.amsterdam.nl/publish/pages/422057/1_visie_om_het_kind_08_03_12.pdf+om+het+kind&hl=nl&gl=nl&pid=bl&srcid=ADGEESjTfmTF5h-flRz1V9Wuu8N8DLvKoPPifh8csny3GME2r4g9zxBmzdIZRcMSJmVfu0hLDlDgun9SeYvFoBn6HIC1r8qKJ0SxEL5WqvhaJqwszcM1aSr0rgF_5M8NOWNdSFb6Mfo7&sig=AHIEtbSo2hDq-qlyB1PytOByIGYdkvbO-Q
                              ----------------------------------------------
Amsterdam introduceert ‘sociale huisarts’
In het nieuwe jeugdzorgstelsel ruimt de gemeente Amsterdam een belangrijke rol in voor ‘de sociale huisarts'.
Dat blijkt uit het beleidsdocument uit de hoofdstad, Om het kind!
Hervorming zorg voor de jeugd. 
 
Koersbesluit 
 
Het document Om het kind! Hervorming zorg voor de jeugd is een zogenaamd koersbesluit waarin de gemeente Amsterdam vastlegt hoe de jeugdzorg er in het nieuwe stelsel uit moet komen te zien. De hoofdstad is daarmee een van de voorlopers in de invulling van de jeugdzorg na de transitie. Gemeenten in Nederland worden na de transitie verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Deze taken worden overgedragen vanuit de provincies. 

Sociale huisarts 

Amsterdam introduceert in de vernieuwde jeugdzorg in de gemeente de ‘sociale huisarts’, een nieuwe generalistische professional die als eigen kracht-specialist en met kennis van het jeugddomein beschikbaar is voor ouders en jongeren, in de buurt werkt en bereikbaar is, die toegerust is met het mandaat om intensievere zorgvormen te arrangeren en die optreedt als zorgcoördinator als het complexer wordt. 

Nieuwe functie 

De ‘sociale huisartsen’ werken in het wijkteam samen met specialisten (bijvoorbeeld de jeugdarts en jeugdpsycholoog) en in de wijk samen met andere professionals. De sociale huisarts is een nieuwe functie, die een aantal bestaande functies op HBO-niveau combineert, zoals de jeugdverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werker, opvoedadviseur, voordeurmedewerker bureau jeugdzorg en ambulante jeugdhulpverlener. 

Meer “loopvermogen” 

Amsterdam hoopt met de ‘sociale huisarts’ te beschikken over ‘een jeugdprofessional met meer “loopvermogen” dan in de huidige situatie, zodat burgers maar ook scholen en andere instellingen minder vaak hoeven te worden doorverwezen naar anderen. De sociale huisarts is er net als de reguliere huisarts voor alle burgers en jongeren, maar dan specifiek voor vragen over en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. De sociale huisarts versterkt de eigen kracht van ouders en kinderen, is aanspreekbaar voor informatie en advies, signalering, 'hands-on' hulp en vraagverheldering, maar heeft ook het mandaat om gespecialiseerde jeugdhulp te arrangeren en door te verwijzen. De sociale huisartsen werken op locatie en zijn bereikbaar in laagdrempelige inloopvoorzieningen in de wijk (een vernieuwd OKC [Ouder en Kindcentrum])maar vooral via de kinderopvang en op school. De sociale huisartsen werken in wijkteams die ook beschikken over enkele specialisten: jeugdartsen en jeugdpsychologen.’

Discussie over de naam

Overigens roept de term ‘sociale huisarts’ de nodige discussie op, vermelden de schrijvers van het beleidsdocument zelf. ‘Misverstand kan ontstaan omdat deze aan de ene kant een universitair geschoolde medicus suggereert en aan de andere kant een brede sociaal werker. Beide is niet bedoeld maar de term verenigt wel kenmerken van beide rollen. Naar de naam wordt nog gekeken.’ 

Wijkteams 
 
Een andere belangrijke rol in de uitvoering van de jeugdzorg in Amsterdam is weggelegd voor wijkteams. Hierin werken behalve de sociale huisartsen ook specialisten op academisch niveau: jeugdartsen en jeugdpsychologen. ‘Zij zijn achterwacht voor de sociale huisartsen, maar zijn desgewenst ook rechtstreeks benaderbaar door scholen, kinderen en ouders. De inzet van deze specialisten vanuit de wijkteams kan o.i. voorkomen dat bij de net wat ingewikkelder gevallen toch weer snel doorverwezen gaat worden naar de tweede lijn.’

De werkwijze van wijkteams lijkt op die de stad Enschede al toepast: http://www.wijkcoaches-enschede.nl/
 
Conceptversie 
 
Het koersbesluit is een conceptversie. Uiteindelijk stellen de gemeenteraad en het college van B&W van Amsterdam eind dit jaar de definitieve koers vast.
Klik hier om het gehele document Om het kind! Hervorming zorg voor de jeugd te lezen.
Geplaatst: 01 oktober, 2012


Stukje uit het PDF document Om het kind! Hervorming zorg voor de jeugd.

Schoolbesturen vragen het volgende van de gemeente:
De sociale huisarts is een vast gezicht voor de school, en in school aanwezig. Hij/zij wordt op school zo ingezet dat het feitelijk de‘schoolmaatschappelijk werker-plus’ wordt. Deze voert in elk geval de huidige taken uit van de schoolmaatschappelijk werker (geen vermindering van capaciteit en inzet op dit gebied).
Sociale huisartsen hebben de kennis en competenties en voldoende mandaat om daadwerkelijk de benodigde zorg in te zetten en zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg die door externe partijen wordt geleverd. Hij/zij kan direct drang uitoefenen als ouders niet meewerken.
Scholen hebben zeggenschap over de inzet van de sociale huisarts op hun school (wie wordt het en wat doet hij/zij).
Met de functie van de sociale huisarts wordt eerst ervaring opgedaan in proeftuinen om te beoordelen of al deze kennis, competenties en taken in een persoon verenigd kunnen worden.
Redactie Jeugdzorg Dark horse: Wij hebben contact opgenomen met de juridisch adviseur van de arstenfederatie KNMG (Diederik van Meersbergen) en die is duidelijk; 'Arts' en 'huisarts' zijn beschermde beroepen, als iemand die niet staat ingeschreven bij de KNMG zich uitgeeft voor arts is hij/zij strafbaar. Interessant is om te onderzoeken of er in Amsterdam al geëxperimenteerd is in de 'proeftuinen' met de 'sociale huisarts'. Hebben HBO sociaal werkers zich uitgegegeven voor 'sociale huisarts'? Dan hebben zij namelijk een strafbaar feit gepleegd, met goedkeuring en medeweten van de Gemeente Amsterdam.


                     Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

11 opmerkingen:

 1. Dit is gewoonweg misdadig en op geen enkele wijze een 'besparing'. Hier onder mijn toelichting..

  Men vergeet eenvoudigweg dat iedere arts ook kennis heeft van 'ontwikkeling van kinderen' (co-schap kinderen / vast onderdeel opleiding), 'psychiatrie' (zelfs een co-schap hierin is een vast onderdeel van de artsenopleiding), 'psychologie'(altijd een tentamen hierin in iedere medische opleiding).
  Nu zou de 'sociaal arts', een jeugdzorgwerker, kennis hebben van al deze zaken, zonder enige adequate opleiding hierin en de gewone huisarts (die na zijn basisarts-examen nog 3 jaar de specialisatie tot huisarts gevolgd heeft!!) incapabel zijn om de juiste hulp voor kinderen te indiceren en adequaat door te verwijzen naar (kinder)psychiater of (kinder)psycholoog...
  Nu zou het vergadercircus van hele wijkteams moeten bijdragen tot 'bezuinigen', Van wie krijgen deze vergaderclubjes hun informatie? Omzeilen zij iedere privacy van ouders en wordt van alles en nog wat in die teams ingebracht, op gewoonweg achterbakse wijze op het niveau van een roddelclubje? Hoeveel uur per week vergaderen die?

  Het is misdadig om ouders nu te gaan misleiden met de titel 'arts', en deze te koppelen aan mensen zonder enig bij wet vastgestelde beroepsopleiding. Inderdaad wijzigt BJZ gewoonweg namen om een beter imago te krijgen... Goed,ze willen hun werk en inkomen houden, ik zou ook van hun niet verwachten dat ze zélf zouden pleiten voor hun opheffing. Daarom zal ik dit doen: HEF dat BJZ op: alleen het bestaan er van impliceert dat men op voorhand al ouders als debiel, achterlijk dan wel incompetent beschouwt: men gaat er namelijk a priori al van uit dat ouders NIET in STAAT zouden zijn zelf de juiste hulp voor hun gezin/kind te zoeken.

  Nogmaals: DOEK BJZ OP, 40 jaar falen is genoeg geweest en RESPECTEER OUDERS!
  (Voor hulp: alles via de huisarts dan wel ouders direct of via verwijzing huisarts toegang geven tot echte deskundigen!!)

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Toch geef ik niet veel voor dit zoveelste initiatief om de besmette naam van Jeugdzorg te saneren en jeugdzorg beter te laten functioneren
   De kans lijkt mij groot dat ook dit initiatief wel eens een doodgeboren kindje blijkt te zijn en net zo de mist in gaat als de inlooppunten van het centrum voor jeugd en gezin.
   Het feit dat men zo hardnekkig bezig is om structurele veranderingen aan te brengen en het imago met nieuwe benamingen op te vijzelen,kon wel eens betekenen dat de organisatie Jeugdzorg in een soort van doodsstrijd om het eigen bestaansrecht verwikkeld is.

   Ook het feit dat er door de economische recessie eerder minder dan meer geld beschikbaar komt voor deze clubs lijkt een reden dat al deze projecten...die op zich ook weer handen vol geld gaan kosten... tot mislukken gedoemd zijn.

   Echter de benaming van ''sociaal huisarts'' voor een opgepimpte jeugdmedewerker is natuurlijk van de gekke en een grove belediging voor de huisarts als vertouwenspersoon.Dat vertrouwen probeert men gewoon te jatten i.p.v. dat zelf op te bouwen middels goed werk af te leveren.

   Voor de arts Nico Mul moet het wel heel erg zuur zijn,dat Jeugdzorg misbruik maakt van min of meer ook zijn ''arts-zijn''.
   Je zou bijna denken dat dit een wraakoefening is van jeugdzorg,in 't bijzonder bestemd voor de arts Nico Mul.

   opa

   Verwijderen
  2. Er is reeds een advocate in Nederland bezig !! Benedicte Ficq.
   Zij is bezig met het indienen van een wetsvoorstel, een aanvulling op Wetsartikel 310 A.


   Artikel 310

   Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

   LJN AF5504, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830339-02

   [Verdachte heeft] door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,…………….

   Verwijderen
 2. De privacy (Wbp) van kinderen en ouders wordt al op grote schaal geschonden door onwetendheid van scholen, maatschappelijk werkers en anderen zoals de politie.

  Voor je het weet ontstaat er (nu al) een heel roddel- en kletscirquit rond je gezin waar je nauwelijks je vinger achter krijgt.

  Met de voorgestelde insteek wordt het helemaal onbeheersbaar en gaat e.e.a. weer richting het systeem van de INQUISITIE destijds.

  De overheid claimt o.m. het geweldsmonopolie in ruil voor veiligheid en (rechts-)bescherming.

  Waar is DIE overheid toch in dit hele verhaal?

  De overheid die de belangen van BURGERS heeft te beschermen begint steeds meer te lijken op een veelkoppig monster waarvan de ene kop niet weet wat de andere aan het doen is.

  Het is bijna een wonder dat er niet meer ruiten sneuvelen bij 'onze' overheid.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ''Het is bijna een wonder dat er niet meer ruiten sneuvelen bij 'onze' overheid.''
   Dat zijn mooie en passende woorden...en wat een treffende vergelijking...
   Van vroegere tijden kan ik mij nog wel herinneren dat nog gave ruitjes in leegstaande gebouwen een geliefd object waren om in te kogelen..dat geluid van rinkelend glas herinner ik mij nog als de dag van gisteren...

   Tsja...en wat is Jeugdzorg nou meer dan een leegstaand gebouw bemand met met mensen met lege hoofden en nog legere protocollen,alleen helaas vol met ijdele en narcistische ego's met een overmaat aan machtswellust..

   Is het niet heerlijk om middels deze fora met kritiek de Jeugdzorg-ruitjes in te kinkelen...

   En denk maar niet dat zij deze kritiek negeren;in tegendeel deze kritieken worden gelezen en er wordt over gepraat en het zal deze clubs een flinke stuiver waard zijn om deze critici het zwijgen op te leggen..

   Dus ruitjes-ingooiers,doorgaan met deze activiteiten...

   ...Kinkel...de ..kinkel...ik hoor er al weer een ruitje sneuvelen;ze gaan het nog koud krijgen daar bij die instanties.

   opa

   Verwijderen
 3. En omdat de ene kop eigenlijk niet meer weet wat de andere kop doet zal dit monster zijn eigen ruiten inkegelen!!
  Let maar op!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Arts is een beroepsbeschermde titel. Dit voor elke zich respecterende arts, beroepsgeregistreerd en onder tuchtrecht vallend, beroepsethisch werkend. Zie hier de suggestie-methodiek van de BJZ-lobby! Sociaal huisarts is dus misleiding, ook naar de politici die dit reeds onder ogen krijgen!!!

  Waarschuw de politiek!
  Het is tevens in strijd met IVRK 24, waar het kind recht heeft op hoogwaardiger niveau van behandeling en diagnosiek!

  Een 'sociaal huisarts' is een onzin-term voor een jeugdzorgwerker met 'kinderbeschermende ogen', en OO, OTS en UHP in het achterhoofd!
  OO = dwingende OpvoedingsOndersteuning dat er aan komt, en opgedrongen op basis van een mening van een ondeskundig sociaal werker vanuit de BJZ-wereld!

  Dwang zonder KENNIS!

  Heersen over gezinnen met de botte kop.
  Pas op.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Leuk hè!!! ?
  Wij van BJZ kunnen de politiek nu reeds misleiden met het woord arts, dat suggereert dat we aan diagnostiek doen.
  Het is nog in voorstelfase, dus mag het woord nog gebruikt worden.
  De politiek denkt heerlijk dom dat we gespecialiseerd zijn en hoogwaardige zorg geven in plaats van pseudo-zorg om aan bezettingsgraden te komen, dus aan meer en meer budget van de overheden. Leuk toch!!! ?
  We zijn echt gespecialiseerd: in misleiden en insinueren; goed hé!

  En we krijgen nog een aanleverroute: de lekker op basis van onzinmeningen dwingend OpvoedingsOndersteuning geven. Leuk. En als de ouders niet meewerken, wat ze vast gaan doen omdat we onzin voorstellen, hebben wij de smoes dat de ouders niet meewerken en dus een bedreiging vormen voor de ontwikkeling van het kind.
  Wij schrijven namelijk de indicaties, waarvan de politiek moet geloven dat het diagnoses zijn.
  En die oenige rechters... ach, die geloven in onze deskundigheid, zonder te weten dat onze deskundigheid op een ander vlak ligt: bedriegen.
  En ach, dat het kind dan gáát lijden onder ons bewind, ach, dat levert toch werkgelegenheid op, dus niet meer zo zeuren! Wij van BJZ, als "jeugdzorgwerkers", mooi geregistreerd met een beroepscode die niets inhoudt, hebben het met onze mooipraat leuk voor elkaar.
  Er is geloof. Dat is goed... voor on$.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Nieuwe beroepen in de maak; sociale terrorristen, sociale criminelen, sociale bakker (die heb ik, daar laat ik mijn haar doen ;)), de sociale tegelzetter, de sociale hartchirurg, sociale scholen (verklikkers) o ja, sociale verklikkers > soc.GGz> je soc. buren > sociale consultatiebureau > < Ik heb een sociale bloemist, die bloemen zijn zo sociaal dat ik er goeie soci-alle gesprekken mee kan voeren, nou hoe sociaal/nep moet het allemaal nog worden?

  Je hoeft dus met een uit de mouw geschudde titel; 'Sociaal' niet meer te voldoen aan beëdiging en strenge beroepseisen?

  Dit is een regelrechte belediging voor de echte beroepsdeskundigen, schande! Slaap zacht Den Haag, een sociale UHP voor jullie lijkt mij een strak plan, ik stem; VOOR!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Het is bij wet verboden om je advocaat, accountant of notaris te noemen als je niet over de vereiste papieren beschikt en niet bent aangesloten bij een beroepsorganisatie. Jr mag je ook niet zomaar sociaal advocaat, sociaal accountant of sociaal notaris noemen. Ik neem aan dat arts ook een beschermd beroep is en dat een HBO-er zich niet arts mag noemen. Wie weet hoe het juridisch zit?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. http://nl.wikipedia.org/wiki/Arts
  Arts is een beschermde titel.
  Je kunt een klacht indienen bij de inspectie (IGZ) als je iemand op een overtreding betrapt. Dat schiet niet erg op schijnt.
  http://www.skepsis.nl/blog/2011/05/igz-krijgt-scherpe-kritiek-van-nationale-ombudsman/
  Maar als je gelukt en tijd hebt volgt er een boete van zo'n 3.700 euro. Dus even afwachten en dan alle 'sociale huisartsen' afzonderlijk aanklagen lijkt me wel een ideetje. En er dan bovenop blijven zitten dat de inspectie de klacht ook opvolgt.

  BeantwoordenVerwijderen