maandag 11 februari 2013

Overzicht inspectie Jeugdzorg en de WSG


Rapporten/rapportages lezen is voor de meeste mensen geen hobby.
Honderden verschijnen er per jaar en veel ervan kunnen zomaar ‘per ongeluk’ ongelezen verdwijnen in kasten en laden. Met het hieronder genoemde rapport mag dat niet gebeuren! Hopelijk zullen veel beleidsmakers en Tweede Kamerleden, die vaak de neiging hebben visie en werkwijze van de WSG op te hemelen en de WSG als voorbeeld te stellen voor anderen in de Jeugdzorg, het hele rapport gaan lezen.
Nieuwtje(?) uit het rapport: Super manager Peter Kouwenberg gaat per 1 april 2013 met pensioen.
  
Oktober 2011

Inspectie Jeugdzorg laat naar aanleiding van meldingen van (seksuele) kindermishandeling de WSG weten ernstige zorgen te hebben over de preventie en het goed en tijdig signaleren van seksueel misbruik en het ondernemen van acties daarop. Inspectie eist een verbeterplan.


November 2011 tot en met mei 2012

Met regelmaat contact tussen de inspectie en de bestuurder van de WSG over het verbetertraject dat de WSG inzet.

Juni 2012

WSG laat de inspectie weten dat zij op verschillende gebieden verbetertrajecten heeft lopen en het geheel met elkaar in samenhang wil brengen in één groot verbetertraject dat zich over een langere tijd uitstrekt. WSG geeft zelf aan dat er meer verbeteringen nodig zijn. Het betreft, behalve het traject ‘voorkomen van seksueel misbruik’, de methodische innovatie (doorontwikkeling van Delta, handboek Jeugd reclassering en Triple P voor pleegzorg).

Juni 2012

De inspectie vindt het zorgelijk dat er zulke basale verbeteringen noodzakelijk zijn bij de WSG. De inspectie laat daarop in dezelfde maand aan de WSG weten dat zij geen verdere  concretisering van verbeterplannen meer afwacht en zelf nader onderzoek gaat doen bij alle werksoorten van de WSG. Hoofdvraag of er gedurende een dergelijk langdurig verbetertraject voldoende toezicht is op de kinderen die onder begeleiding van de WSG staan en op de kinderen die in pleeggezinnen van de WSG verblijven

September t/m november 2012

Inspectie doet onderzoek bij WSG.

20 december 2012 uit brief van de Inspectie aan WSG

Inspectie Jeugdzorg heeft op maandag 17 december 2012 een gesprek gehad met de WSG en laten weten voornemens te zijn de William Schrikker Groep onder verscherpt toezicht te plaatsen. Het zal ingaan in januari 2013 op de datum van vaststelling van het rapport en gelden voor de periode van een jaar. Daarnaast heeft de inspectie laten weten onvoldoende vertrouwen te hebben in de huidige governance  structuur en aanpak van de WSG, gericht op het verbeteren van de primaire processen.

De staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Stad regio Amsterdam worden eveneens door de inspectie in kennis gesteld van de bevindingen door het toesturen van een afschrift van deze brief.

8 januari 2013 enkele stukjes uit de brief van de Raad van Toezicht van de WSG aan de inspectie

(de heleglibberige’ brief geheel in William Schrikkers stijl beslaat 5 pagina’s)
Wij hebben tijdens een spoedbijeenkomst samen met de bestuurder indringend gesproken met de directeuren over het verscherpt toezicht. We hebben geconstateerd dat de top van de organisatie doordrongen is van de ernst en aard van de tekortkomingen.
De door u geconstateerde tekortkomingen die al langer aan de orde zijn worden als ernstig en schrijnend ervaren.

Wij hebben met de (eind-)verantwoordelijken geconstateerd dat het niet ontbroken heeft aan inzicht in de problematiek. Doordat zij echter gekozen hebben voor innovatie, is onvoldoende op de korte termijn geïnvesteerd in resultaatgerichtheid, monitoring, intern toezicht en eigenaarschap met betrekking tot de inhoudelijke sturing. Het urgentiebesef van het toepassen van risicomanagement is onvoldoende geweest Wij hebben gezamenlijk een nadere analyse gepleegd op de gebreken en vervolgens de hoofdlijnen uitgezet van de noodzakelijke verbeteringen voor het risicomanagement.

Deze hoofdlijnen worden nader uitgewerkt in een ‘SMART geformuleerd verbeterprogramma dat twee weken na het verschijnen van uw rapport beschikbaar zal zijn, zodat wij in staat zijn maximaal aandacht te besteden aan eventuele opmerkingen uwerzijds. Daarbij zullen wij een onderscheid maken in urgente zaken die absolute topprioriteit verdienen en zaken die we moeten borgen en verduurzamen in de organisatie. Wij zullen samen met bestuur en directies alles op alles zetten om maatregelen te treffen die gedragen worden door alle geledingen van onze Organisatie en die kwaliteit en stabiliteit maximaal voeden.

Cultuur

Er is een cultuur ontstaan waarbij de afmetingen van het speelveld niet altijd duidelijk zijn voor de spelers en er ook buiten de lijnen wordt geacteerd. Daar is kennelijk ruimte voor. Wij doen het nu eenmaal anders’. Hierbij speelt een attitude van ‘spleridid isolation’ een rol. Er is nog te weinig besef dat een zelfverantwoordelijke professional ook betekent dat beslissingen planmatig en structureel moeten worden genomen en worden vastgelegd in de dossiers. Er is enig gebrek aan het vermogen om leiding te ontvangen.

Governance

Wij realiseren ons dat, als we de noodzakelijke verbeteringen met overtuigingskracht en geloofwaardigheid willen doorzetten, dit zowel intern als extern vraagt om autoriteit met gezag en specifieke verantwoordelijkheid. Zoals bij u bekend zal de huidige bestuurder, de heer P. Kouwenberg, met ingang van 1 april 2013 met pensioen gaan. Omdat wij veel aandacht aan het verbeterprogramma willen besteden, zullen wij naast de bestuurder een ‘programmabestuurder’ benoemen, zodat tevens de continuïteit bij de overgang naar de opvolger is gewaarborgd. Met deze constructie beogen wij maximale aandacht te schenken aan de door u geuite zorgen. De focus van het verbeterplan zal liggen bij het inhoudelijke middenkader.

Vervolgens nog meer verontschuldigingen en verbetervoorstellen.

Waarom WSG onder verscherpt toezicht staat

Wanneer de inspectie tot een oordeel ‘onvoldoende’ komt, wil dat zeggen dat in het merendeel van de dossiers niet is voldaan aan de eisen uit het toetsingskader over risicomanagement. De inspectie heeft dus ook dossiers aangetroffen waarin medewerkers wel goed zicht hebben op de veiligheidsrisico’s en hierop handelen.


De WSG schrijft aan de inspectie:

Wij hebben tijdens een spoedbijeenkomst samen met de bestuurder indringend gesproken met de directeuren. De door u geconstateerde tekortkomingen, die al langer aan de orde zijn, worden als ernstig en schrijnend ervaren.’

Hoe ernstig en schrijnend deze sloddervosachtige werkwijze van de WSG en zijn medewerkers, voor kinderen/ouders/familieleden is, valt voor sommige ouders moeilijk met de pen te beschrijven. Al jarenlang proberen zij gehoor te vinden.
Regelrecht arrogant en stuitend is wat de WSG zegt in het vervolgzinnetje aan de inspectie:

Wij hebben met de (eind-)verantwoordelijken geconstateerd dat het niet ontbroken heeft aan inzicht in de problematiek.’

Nou, daar plukken  de kinderen/ouders/familie al jarenlang de wrange vruchten van en de WSG strijkt al jarenlang heel wat belastingcentjes op door de instandhouding en het verergeren van veel leed.

YBRedactie Jeugdzorg Dark horse: Zolang het mogelijk blijft voor een stichting als de William Schrikker Jeugdbescherming, om kinderen 'tijdelijk' uit huis te plaatsen met toestemming van de moeder, met de belofte van de WSJ ze een behandeling te geven voor het seksueel misbruik dat ze hebben ondergaan (door ex van moeder en door Robert M./Amsterdamse zedenzaak 't Hofnarretje) en ze zonder dat ze ooit voor het misbruik zijn behandeld of de intentie te laten zien om ze hiervoor te gaan behandelen, vast te houden en niet meer naar huis te laten terugkeren, zit het met dit systeem in de basis helemaal fout.

Ook het vasthouden van kinderen die onterecht uit huis zijn geplaatst, door keer op keer de diagnose te veranderen, wanneer de speculaties van jeugdbeschermers worden weersproken of door echt onderzoek onderuit gehaald, is een misdrijf dat door politici maar niet wordt gezien. De betrokkenheid bij het leed van kinderen in verre landen, die met tranentrekkende reclamefilmpjes de Nederlanders de portemonnee doet trekken, of hordes BN'ers op televisie inzamelmarathons doet organiseren, staat in schril contrast met de onverschilligheid tegenover de talloze kinderen die in instellingen aan het wegkwijnen zijn, zonder bewijs van mishandeling, zonder diagnostisch onderzoek en zonder behandeling voor hetgeen waarvoor ze aan het gezag van de ouders zijn onttrokken.

                 Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html
10 opmerkingen:

 1. Wat heb je aan de 'mening' van de inspectie als die toch niet naar individuele kinderen omkijkt?
  WSG en inspectie spelen een schaduwspelletje met protocollen en procedures als wajangpoppen, terwijl de ouders en de kinderen rechteloos toekijken. Niets heb je er aan.
  De inspectie zou, samen met de kinderrechter en een betrokken deskundige, de zaken van individuele ouders en kinderen moeten doorlichten. Heeft men zich hier aan de wet gehouden? Zijn de genomen maatregelen proportioneel? Wat is het effect van de maatregelen. Waar is het kind het beste mee gediend? Wordt aan ouders uitgelegd wat de bedoeling is en vooral: maakt men concrete afspraken en houdt men zich eraan? Worden er heldere rapporten geschreven of is het een meningencircus die de zaak vertroebelt? Kan een kind terug naar huis? Onder welke voorwaarden? Is er betere hulp noodzakelijk en mogelijk beschikbaar?
  Dat soort vragen dus en niet of een WSG zich door het stof kruipend bezig houdt met weer een nieuwe papieren werkelijkheid. Allemaal onzin.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kinderrechters maken zichzelf tot de risee van de rechterlijke macht.

   En passant wordt het gezag van de hele beroepsgroep ernstig aangtast.

   Hoe lang zal het sprookje rond de 'profesionaliteit' van jeugdzorg nog stand houden?

   En wanneer gaan Nederlandse universiteiten titels ongeldig verklaren van rechters die zich baseren op leugens en verzinsels van maatschappelijk werkers?

   Raad en bjz verklaren zelf al jaren dat zij geen onderzoek doen naar de feiten.

   Hoe simpel kan je eigenlijk zijn als rechter?

   Verwijderen
 2. Amsterdam, februari 2013

  Geachte cliënt,

  In deze brief staat dat de Inspectie voor de Jeugdzorg de William Schrikker Groep onder verscherpt toezicht heeft gesteld. Er wordt uitgelegd wat verscherpt toezicht is. En wat de WSG gaat doen om de hulpverlening te verbeteren.

  Verscherpt toezicht
  De Inspectie voor de Jeugdzorg controleert alle instellingen die in de jeugdzorg werken.
  Er is onderzoek gedaan bij de WSG. Over een aantal zaken is de inspectie niet tevreden. Ze gaan nu met ons meekijken hoe we dit gaan verbeteren. Dit heet verscherpt toezicht.

  Waarom verscherpt toezicht?
  De inspectie vindt dat we ons werk overal in het land op dezelfde manier moeten doen.
  En ook dat we beter en sneller moeten opschrijven wat we gaan doen en wat er afgesproken is. Dat heet planmatig werken. De inspectie is van mening dat we wel goed zijn in het vinden van de juiste hulp; de hulp die nodig is.

  Wat gaat de William Schrikker Groep nu doen?
  We gaan zorgen dat alle medewerkers gaan doen wat met de inspectie afgesproken is.
  Het moet voor iedereen duidelijk zijn hoe we u en uw gezin gaan helpen. Dat moet op tijd en goed opgeschreven worden. Onze medewerkers gaan dat met u en uw kinderen bespreken. Dan weet iedereen wat er moet gebeuren!

  Verandert er iets voor u?
  Al onze medewerkers bespreken goed met u en uw kinderen hoe we u het beste kunnen helpen. Zij schrijven dit duidelijk op in een plan. Zo werken we nu al. Maar dat gaan we nog beter doen. Op die manier kunnen we de samenwerking verbeteren en u en uw kinderen goed helpen. De WSG gaat zich daarvoor inzetten en ik hoop dat u dat ook blijft doen!
  Met vriendelijke groet,

  F.P. Kouwenberg
  Voorzitter Raad van Bestuur


  Om te kunnen veranderen moet je
  jouw overtuigingen in twijfel durven trekken.
  Kenneth George Mills

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Griezelig he???

   Zouden ze nu werkelijk denken dat ouders in de loop der jaren niet beter weten EN ervaren?!!

   Met name de laatste alinea waarin de WSG hoopt dat de ouders zich net zo zullen inzetten als de WSG!

   Dank je de koekoek!!

   Verwijderen
  2. Niet erg geloofwaardig, deze brief van de 'roverhoofdman' van deze instelling.

   Hij zegt wederom niets over het zélf toepassen van hun zelf ontwikkelde 'Delta Methode gezinsvoogdij' tot het terugplaatsen van kinderen bij hun liefhebbende ouders. Hij zegt ook niets over het wél gaan luisteren naar ouders en goed onderzoek doen, waarbij aangegeven wordt onder welke critera kinderen weer thuis mogen komen... zolang WSJ de opvatting heeft: 'lijfstraffen mag, het zijn toch maar zwak begaafde kinderen' (GV van WSJ over kinderen in 'Daelzicht te Heel / ook een bekende instelling over seksueel misbruik (toen heette het nog St. Joseph))
   Daar in 'Daelzicht' worden nog steeds kinderen 'goed geholpen'...vooral 'van hun ouders af'..zoals in zo vele jeugdinstellingen...

   Verwijderen
  3. Het is toch zo eenvoudig voor een BJZ: geef enkel een positieve selectie van de stukken/dossiers aan de inspectie.
   Gewoon de inspectie behandelen zoals BJZ dat doet met ouders.

   Verwijderen
 3. Dit verscheurd toch de levens van die kinderen en hun ouders? Verdorie nog aan toe, waar is de regering nu mee bezig!? O ja, luisteren naar leeghoofden die de ballen verstand hebben van kinderen en gezinslevens. Geen verstand hebben van liefde, warmte, genegenheid, respect en normen en waarden.

  Ik kreeg ooit eens te horen dat mijn kind van het pesten moest leren hoe ermee om te gaan; hoeveel doden tellen we inmiddels en hoeveel hebben zichzelf al op die dodenlijst geplaatst?

  Nu zegt de regering; geloof in Jeugdzorg, want die gaan jullie helpen, ook al worden jullie door hen en ons gepest. Hoeveel doden hebben zij op hun geweten, hoeveel geestelijke en fysieke mishandelingen hebben zij op hun geweten?

  En hoeveel kinderen hebben geen toekomstplannen meer, omdat ze in het onderwijs zijn vernederd (geen diploma's) enz. enz. Nou, het lijkt me duidelijk; NL wijst altijd naar andere landen (waar gelukkig geen Jeugdzorg epidemie heerst) en dan noem ik de NL-se staat zwakbegaafd. Het is niet anders.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Zou het niet mooi zijn als de gepensioneerden zoals De heer P. Kouwenberg en oud rechters zich in gaan zetten voor onze kinderen. Zij weten wel wat er fout zit en kunnen daardoor dingen aan de kaak stellen.

  En inderdaad, je hebt helemaal gelijk Sven Snijer hoe kan het in hemelsnaam dat kinderen die door Robert M. misbruikt zijn voor altijd van hun moeder worden gescheiden door Jeugdzorg n totaal geen hulp krijgen?

  Moeten jullie je eens voorstellen dat jij dat kind bent die misbruikt is. WAT ZOU JIJ DAN DOEN ? Het enige dat ik weet, is dat ik zou vechten voor mijn gelijk.

  We hebben al een voorbeeld van een moeder, die nadat haar kind voor de derde keer misbruikt werd en zij uiteindelijk de verkrachter van haar kind heeft vermoord.

  En daar door de rechtbank moord met voorbedachte rade werd opgelegd. De tranen springen me in de ogen wat een rechts systeem hebben we dan.
  Wat nou recht? Wat nou kindermishandeling? Maar alleen als wij allemaal samen gaan opkomen voor deze kinderen zal er rechtvaardigheid komen.

  Zonder dat er iemand de gevangenis in moet. Lieve @La Reina Willeke, jij hebt het misbruik van je kindje kunnen stoppen en er een hele hoge prijs voor betaald. Mensen koop allemaal haar boek http://www.facebook.com/MijnJeugdVermoord en neem de moeite om het te lezen.

  Doe wat aan deze verschrikkelijke misstanden schrijf een brief naar de regering zodat hun ogen geopend worden. En laat ze niet wegkomen met het praatje van Jeugdzorg heeft de beste intenties, ga op je gevoel af en stop dit kindermisbruik. Alsjeblieft

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Verschrikkelijke instelling. Ze verzinnen van alles en maken hun eigen plan. Ze denken echt niet aan de kinderen en ouders.
  Vanmiddag nog kreeg ik te horen dat ik beter kon gaan scheiden, omdat mijn ex dat wil.
  Medewerkers van de wsg horen geen partij te trekken, nou dat doen ze dus wel.
  Er gaat van mij wederom een klacht naar de WSG en ik zal iedereen aanschrijven. Zo ook de media.

  De kinderen zijn de dupe van hun praktijken. Gezinnen worden uiteen gerukt en alleen maar om geld.
  Dat is precies waar mijn ex ook mee bezig was/is, dus natuurlijk zijn ze op elkaars hand.

  Directeur Janny Nab van de William Schrikker Groep (WSG) is het zat. Ze wil het een keer uitschreeuwen: "Blijf met je handen van onze hulpverleners af. Geef ze het respect dat ze verdienen."
  Begin dan eerst eens bij jezelf zou ik zeggen. Blijf van onze kinderen af als er niet eens sprake is van kindermishandeling en jullie alleen maar de communicatie zouden begleiden.

  Versinsels, dat is waar jullie aan doen, natte vingerwerk. Als je hoofd verkeerd staat halen we toch gewoon de kinderen weg?

  Gevoelloos en kansloos gewoon. Ik zeg een flinke bom op de WSG, of neem echte mensen aan ipv onervaren mensen, die zelf net uit de baarmoeder zijn gekropen, die geen ervaring hebben met kinderen en ze zelf nog niet eens hebben.

  een boze moeder

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Hallo

  zelf ben ik ook moeder van 5 kinderen. Ook onze voogd wil niet luisteren. Alleen maar oude koeien uit de sloot halen en leugens verspreiden. Ze wil mijn kinderen onterecht uit huis plaatsen. BJZ blijft hoe dan ook, ondanks dat zij zelf onder toezicht staat, nog fouten maken. Wat kunnen wij tegen hen inbrengen? Nul komma niks. Naar ons word niet geluisterd, niet naar de kinderen, niet naar familie. Ook hier een boze verdrietige moeder

  BeantwoordenVerwijderen