dinsdag 26 februari 2013

Antwoorden van de GGD - Gemeente Amsterdam op de vragen van Jeugdzorg Dark horseVragenlijst Amsterdamse ‘pubergesprek’ voor scholieren onzorgvuldig

In het artikel ‘Ouders u bent gewaarschuwd’ heeft Jeugdzorg Dark horse al kritiek geleverd op de 100 vragen van het 'contactmoment' (pubergesprek). Buiten het feit dat de sommige vragen impertinent zijn en privacyschendend, wil ik in dit artikel uitleg geven over (Sociaal-) Emotionele Ontwikkeling, Cognitie en Sociale Redzaamheid die in de ontwikkeling van kinderen een rol spelen.

Lees verder.......

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/02/nog-meer-bezwaren-bij-pubergesprek.html


1. Graag zou ik willen weten waarom er in Amsterdam gekozen is voor het concept- ouders kunnen bezwaar maken ipv ouders moeten toestemming geven?

Het preventieve gezondheidsonderzoek dat wordt verricht in de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs is een behandeling binnen een bestaande behandelingsovereenkomst met JGZ. De onderzoeken tijdens het voortgezet onderwijs zijn een vervolg op de onderzoeken gedurende het basisonderwijs. De onderzoeken binnen deze behandelingsovereenkomst met JGZ betreffen verrichtingen van niet ingrijpende aard waarvoor toestemming op grond van artikel 466 lid 2 WGBO mag worden verondersteld. Het belang van het onderzoek voor het kind is evident en JGZ gaat er vanuit dat een ouder redelijkerwijs zijn of haar kind hieraan zal willen laten deelnemen.  

JGZ stuurt informatie over JGZ en de preventieve gezondheidsonderzoeken aan alle scholen toe zodat ouders gedurende de gehele schoolperiode worden voorgelicht over de jeugdgezondheidszorg. In de schoolgids van veel scholen is informatie opgenomen over jeugdgezondheidszorg en de preventieve gezondheidsonderzoeken. 

Over het preventieve gezondheidsonderzoek in de tweede en de vierde klas worden ouders en leerlingen geïnformeerd middels een brief die naar het huisadres van de leerling wordt gestuurd. Deze brief is geadresseerd aan ouders en leerling. In de brief wordt uitgelegd wat de inhoud van het onderzoek is en wordt verwezen naar de website van de GGD voor meer informatie. In de brief wordt aangegeven dat ouders bezwaar kunnen maken tegen dit onderzoek. Er is een antwoordstrook (bezwaarstrook)  bijgevoegd die terug kan worden gestuurd naar JGZ. Als bezwaar wordt gemaakt tegen het onderzoek, wordt de leerling niet opgeroepen. 

2. De vragenlijst omvat 100 vragen. Vullen de leerlingen deze vragen in op school? Krijgen de ouders van te voren de vragenlijst te zien?   

De leerlingen vullen de vragenlijst digitaal in de klas in. Voorafgaand krijgen ze een filmpje te zien met uitleg over de vragenlijst en de rol van JGZ. Link filmpje.

De vragenlijst staat op de website van de GGD Amsterdam,  en is indien gewenst van te voren in te zien.

3. Op welke manier houdt Gemeente Amsterdam rekening met LVB kinderen? Deze kinderen hebben danwel de kalenderleeftijd van 14 jaar of ouder, maar hun SEO (Sociaal Emotionele Ontwikkeling) is veel jonger.    

De vragenlijst wordt niet gebruikt in het speciaal onderwijs. 

4. Een aantal vragen zijn zeer privacy-gevoelig en kinderen kunnen een druk ervaren als deze vragen worden voorgelegd. Er zijn kinderen die misschien helemaal niet willen antwoorden op vragen rondom seksualiteit. Kinderen kunnen om erbij te horen ook hele stoere antwoorden geven, die niets met de werkelijkheid van doen hebben.   

Leerlingen zijn niet verplicht de vragen te beantwoorden. Vragen die zij niet willen beantwoorden kunnen zij overslaan. De antwoorden op de vragenlijst worden gebruikt als basis voor het gesprek en/of als selectie om een leerling uit te nodigen voor een consult.  

In het consult wordt door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige ingegaan op die antwoorden die aanleiding waren om de leerling uit te nodigen. Als vragen ‘stoer’ zijn ingevuld, dan komt dat doorgaans in het gesprek naar voren.  

 5. En zien jullie de verhouding tussen tijdelijke onenigheid tussen ouders en puber, wat ook heel voorspelbaar is op die leeftijd (momentopname), en het bewaren van gegevens van deze kinderen tot het achttiende jaar, bijvoorbeeld in een AMK dossier wat de ouders van die kinderen nog jaren kan achtervolgen iedere keer als ze een beroep doen op hulpverlening.    

De beantwoording van de vragenlijst wordt niet in integraal opgeslagen in het JGZ dossier. Op het VMBO (behalve in de 2e klas VMBO-t) worden alle leerlingen in de 2e en 4e klas uitgenodigd voor een gesprek met JGZ. De verpleegkundige bespreekt de antwoorden op de vragenlijst met de leerling en alleen het verslag van dit gesprek wordt opgenomen in het JGZ dossier.  

Leerlingen op VWO, HAVO, VMBO-t 2e klas, worden opgeroepen op basis van een risicotaxatie. Deze risicotaxatie wordt opgenomen in het JGZ dossier. Als een leerling naar aanleiding daarvan wordt opgeroepen voor een gesprek, dan wordt het gespreksverslag opgenomen in het JGZ dossier.  

De artsen en verpleegkundigen van JGZ zijn professionals die in staat zijn om onderscheid te maken tussen ‘tijdelijke onenigheid’ en structurele problemen binnen een gezin.  

JGZ registreert alleen in het eigen JGZ dossier en niet in dossiers van andere organisaties zoals het AMK/Bureau Jeugdzorg. Gegevens uit de vragenlijst worden in beginsel niet gedeeld met AMK/Bureau Jeugdzorg en/of opgenomen in een AMK dossier. Alleen bij signalen van kindermishandeling worden soms gegevens uitgewisseld met het AMK/Bureau Jeugdzorg. JGZ werkt in dat geval volgens de Meldcode Huiselijke geweld en Kindermishandeling.  

De bewaartermijn voor JGZ dossiers bedraagt ingevolge de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 15 jaar.  

6. Binnen welk juridisch kader en op welke juridische gronden vindt de Gemeente Amsterdam dat zij ouders geen toestemming hoeven te vragen? 

Zie beantwoording vraag 1  

                  Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

11 opmerkingen:

 1. De vragenlijst wordt niet op het speciaal onderwijs voorgelegd, maar steeds meer kinderen met een diagnose ASS volgen regulier onderwijs wat de regering ook wil uiteraard.

  Daarnaast zijn de antwoorden weer mooi geformuleerd. Niets aan het handje he???

  Behalve dan dat we hier met een dozijn addertjes onder het gras te maken hebben.

  GGD, JGZ, overheid... Ik voed mijn eigen kinderen wel op! Ook binnen de gezondheidszorg moet er gewoon toestemming gegeven worden. Overal maar van uitgaan is een van de basis fouten van JGZ. Het is niet bij voorbaat zo als dat jullie denken!

  Zorg eerst maar eens dat jullie de werkzaamheden die jullie nu doen is op een juiste en professionele manier doen voordat je nog meer aantrekt!

  En dan nog meer geld willen van de overheid? Dicht die geldkraan!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Alle leerlingen worden uitgenodigd voor een gesprek en het verslag hiervan wordt bewaard. Dus hier begint de dossiervorming al.
  De risicotaxatie en meldcode kindermishandeling zijn onbetrouwbaar, zoals o.a. forensisch psycholoog Henry Otgaar recent al meldde. Dus er zijn al snel vermoedens van kindermishandeling, die doorgespeeld gaan worden aan AMK.
  Als jeugdzorg echt professioneel zou zijn, zouden mensen blij zijn met jeugdzorg. Dat zijn ze massaal NIET.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Bedankt voor dit bericht. Mijn kinderen heb ik gewaarschuwd. Als er een onderzoek komt van de GGD of er komt een lijst met vragen over spijbelen, sex, voeding, vrije tijd en dat soort, dan doe je niet mee.

  De lijst kan op papier zijn maar ook op de computer. Het kan zijn dat iemand niet eerst uitlegt wat de bedoeling is. Als dat zo is, dan zeg je nee.

  En als je je geintimideerd voelt, de klas gaat braaf invullen wat de juf opdraagt, dan vul je overal 'privé' in. Ondertekend door een zelfverzonnen schuilnaam die niets van doen heeft met je eigen privegegevens. Zijn ze nou helemaal betoeterd!
  En bel je moeder als je er een discussie over krijgt met wie dan ook.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. -De vragenlijst wordt niet gebruikt in het speciaal onderwijs (want daar verdienen wij al aan)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ook in het basisonderwijs zijn er vorige maand vragenlijsten in de rondte gegaan, van GGD,zonder dat ouders van tevoren zijn ingelicht.

  Inderdaad; Hoezo het recht hebben om bezwaar te maken, als er niet eens vooraf geinformeerd wordt..?

  GGGD werkt ook met BJZ samen, bv consultatieburo. Gegevens worden ook doorgespeeld. Hoezo anoniem? Als het kind wel zijn naam erop moet zetten..???

  Mensen laat je niets wijsmaken.. Hoe dan ook willen wij graag zelf de verantwoordelijkheid voor onze kinderen behouden, zorg dus gewoon goed voor ze.

  Via slinkse wegen je gezag ondermijnen, dat is het.

  Jack Sparrow

  BeantwoordenVerwijderen
 6. "In beginsel niet" betekent soms wel.
  "Wij zijn professionals" maakt het verdacht: jeugdzorgwerkets zijn onprofessioneel en dat is niet best. We hebben liever deskundig, diagnostisch.

  De jGGZ gelooft dus in BJZ. Dat is niet reël!
  De vragenlijsten met postcode, geboortedatum en sexe zijn niet anoniem! Dat wordt slechts gesuggereerd, onterecht.

  Er wordt dus wel met kinderbeschermende ogen gekeken, want anders kan je niet zien of er mogelijk kindermishandeling in het spel is. Het AMK/BJZ is dus wel de fuik wanneer men wil.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Misschien sluiten onderstaande stukjes uit de oratie van Ido Weijers op 20-01-’12 aan bij de kritische vragen die Ranada stelde en de antwoorden die zij hierop kreeg:

  Een groot risico ziet hij in de aanleg van een amper nog te volgen aantal digitale kinddossiers:
  - Elektronisch Leerlingdossier tot
  - het Dossier Warme Overdracht van kinderdagverblijf naar basisschool,
  - van de Verwijsindex Risicojongeren tot ProKid,
  - het politiesignalerings-systeem voor 12 minners,
  - van het Justitieel Casusoverleg Support tot
  - het Elektronisch Kind Dossier. Dat laatste is intussen vanwege alle kritiek omgedoopt tot Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg.

  Hij ziet eveneens een groot risico in het volstrekt onderschatte probleem van het gebrek aan transparantie met betrekking tot de meeste van deze proactief verzamelde kennis.
  Daarbij gaat het om vragen als:
  - wie bij deze gegevens mag,
  - welke gegevens mogen worden gekoppeld en door wie, en
  - hoe ouders en kinderen hier inzicht in kunnen krijgen,
  - wat er gebeurt met foute gegevens, etc.
  Overal waar op dit moment sprake is van digitalisering van gegevens zien we een parallelle verzwakking van de rechtspositie van de betrokkenen. Dit gaat onder meer gepaard met risico’s van non-corrigeerbare fouten en van self fulflling prophecies, of zoals Mireille Hildebrandt opmerkt met een variatie op de bekende uitspraak van Robert Merton:
  ‘If machines define a situation as real, it is real in its consequences.’

  Hij vraagt zich af wat de zin is van deze massale dossiervorming. Het is inefficiënt, de enorme hoeveelheid bureau-arbeid die in het analyseren, bewerken en interpreteren van al deze gegevens gaat zitten, gaat uiteindelijk ten koste van de middelen en menskracht die vereist is voor de werkelijk ernstige gevallen. Wat is dan de zin van het aanleggen van miljoenen dossiers die decennia lang worden bewaard en die informatie over alle Nederlandse kinderen bijeenbrengen? We volgen hierbij ten onrechte het voorbeeld van Engeland. Daar is overigens al enkele jaren geleden vastgesteld dat deze ontwikkeling eerder contraproductief uitwerkt voor de echte alarmerende opvoedingssituaties.

  Goede kinderbescherming heeft weinig te maken met het opstellen en hanteren van lijstjes met voorwaarden voor ontwikkeling en het turven van risico’s is niet meer dan een hulpmiddel waar kinderbescherming uiteindelijk niet om draait. Goede kinderbescherming is allereerst en in hoofdzaak heel goed luisteren, naar het verhaal van het kind en naar het verhaal van de ouders.

  http://igitur-archive.library.uu.nl/law/2012-1101-200658/Oratie_Weijers.%20volledige%20tekst.pdf

  BeantwoordenVerwijderen
 8. De fuik tot de o zo heerlijke BJZ-wereld, de jeugdzorg, heerlijk verplichtend en het thuis ontnemend.
  In artikelen hierboven staat meer over deze fuik.
  Dat is niet eerlijk van de jGGZ, die geen toezegging deed om NIET door te sturen naar AMK/BJZ. Dat heet 'helpen'. Uch.
  Let op dat woordje "in beginsel"!
  "Alleen bij....", jaja, dan.... ja dan!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Men beroept zich op een behandelingsovereenkomst tussen scholen en de jgz en artikel 446 wet geneeskundige behandelingsovereenkomst.

  Dit artikel staat echter in het burgerlijk wetboek en wel boek 7 en daarvan dan weer artikel 446 en volgende.
  Ook wel de patiëntenwet genoemd. De wet geneeskundige behandelovereenkomst is dus geïncorporeerd in het Burgerlijk Wetboek. (BW)

  Als we artikel 7:446 BW (zo schrijf je het correct) lezen dan staat er op zich niets in dat van toepassing is op de situatie van de JGZ vragenlijst.

  Wat de jgz doet, is het wel behoorlijk ver oprekken van het artikel. Er staat immers in het artikel dat 'een bepaalde derde' moet zijn aangewezen om te worden behandeld of onderzocht. Een bepaalde derde lijkt mij iets anders dan zo maar alle leerlingen....laat ze dus dat nog maar eens uitleggen!

  Kortom: het lijkt mij een dun laagje ijs waarop men zich begeeft. Daar komt bij dat de lijst blijkens de antwoorden, ook als risicotaxatieinstrument wordt gebruikt. Dat woord heeft een nare bijklank gezien de LIRIK en Orba e.d......

  Alles wordt in dit land gebaseerd op de wet. Check dus eerst altijd de betreffende wet en vraag aan instanties ook altijd op basis van welke wet en regelgeving ze iets stellen en doen. Het moet altijd te herleiden zijn! Zonder juridisch valide grondslag mag men niets!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. "In de brief wordt aangegeven dat ouders bezwaar kunnen maken tegen dit onderzoek. Er is een antwoordstrook (bezwaarstrook) bijgevoegd die terug kan worden gestuurd naar JGZ. Als bezwaar wordt gemaakt tegen het onderzoek, wordt de leerling niet opgeroepen. "

  Ouders zou actief om toestemming gevraagd moeten worden, maar dat is uiteraard te lastig, want dan lopen ze het risico dat er te weinig kinderen mee mogen doen aan dit soort onderzoeken.
  Wij hebben in ieder geval, zodra de brief over dit onderzoek voor onze jongste binnen kwam, zowel de BJZ en de school op de hoogte gesteld, dat hij NIET mee mag doen. Ze zouden het doorgeven.....
  Uiteraard is zoon op de hoogte dat hij niet mee mag doen en bij lastige vragen men zijn ouders maar moet bellen.

  Volgens mij is het trouwens niet eens meer toegestaan om klakkeloos van toestemming uit te gaan, maar moet dit actief gevraagd worden. Ik vraag me af waar men op baseert dat er door ouders zomaar wordt meegewerkt.... Weet iemand dat?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Als er niets met een kind aan de hand is dan dien je dat kind gewoon met rust te laten. Als je kinderen gaat onderzoeken dan vragen ze zich af wat er met ze aan de hand is, wat is er niet goed aan mij? Het ondergraaft het zelfvertrouwen.

  Met negatieve toestemming werken is verboden. In de WGBO wordt duidelijk gesproken over toestemming geven. Welke ouder start het proefproces tegen de GGD?

  BeantwoordenVerwijderen