zondag 3 februari 2013

De SP - de lobby van Jeugdzorg in de Tweede Kamer?

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/01/het-beloofde-kind.html

Van: Sally Beumer
Verzonden: maandag 14 januari 2013 13:21
Aan: 'Kooiman C.J.E.'
Onderwerp: RE: Vraag aan Nine Kooiman


Geachte mevrouw Kooiman,
Uit uw onbeschaamde antwoord dat u geeft als politica op mijn mails van 4 en 11 januari 2013 getuigt dat u geen respect heeft voor kinderen, hun ouders en familie die door toedoen van de machtsmisbruik van zich noemende voogden cq gezinsvoogden bij Jeugdzorg in problemen komen waar zij nimmer in geraakt zouden zijn indien, de voogden cq gezinsvoogden zich gehouden hadden aan de Grondwet, Wet- en regelgeving, de Rechtspraak en het IVRK en EVRM. U bent een politica, een volksvertegenwoordiger en ik wens als burger niet zo door u behandeld te worden.
Machtsmisbruik voogden
Hopelijk begrijpt u dat door toedoen van het niet hoeven overleggen van het VOG de volgende feiten door voogden cq gezinsvoogden in praktijk worden gebracht.
Een voogd cq gezinsvoogd valt als werknemer onder de Overheid, onder het Ministerie van Justitie en dienen de eed of gelofte af te leggen met betrekking tot integer handelen, het niet overschrijden van de Grondwet, Wet- en regelgeving, de Rechtspraak en het IVRK en EVRM, en zich te houden aan de Awb. Echter voogden cq gezinsvoogden denken omdat zij geen VOG hebben overlegd, dus ook niet de eed of gelofte te hebben afgelegd, dat zij zich dan ook maar kunnen veroorloven om in vrijheid te handelen ten aanzien van kinderen, hun ouders en familie en alle regels die bij wet afgesproken zijn in Nederland en Internationaal ten aanzien van hen te kunnen overtreden, waardoor zij zich schuldig maken aan strafbare feiten en hiervan kinderen, ouders en familie slachtoffer maken. Dit noemt men het machtsmisbruik van voogden.
Wanbeleid
Gebleken is uit recentelijke onderzoeken in opdracht van de Overheid dat de Overheid geen enkele controle voert inzake het wanbeleid en de machtsmisbruik van voogden cq gezinsvoogden. Ik verwijs u hierbij naar het rapport van de Commissie Samson met betrekking tot seksueel misbruik van duizenden kinderen bij Jeugdzorg, die onder toezicht staan en stonden van een voogd cq gezinsvoogd. Verdere misstanden: Twee kinderen die onder toezicht stonden van Bureau Jeugdzorg Utrecht die de dood hebben gevonden. Bij de Agglomeratie Jeugdzorg Amsterdam (BJAA) er waarschijnlijk verscherpt toezicht gaat plaatsvinden omdat de veiligheidsrisico’s voor kinderen onvoldoende ingeschat worden en men onvoldoende doet om risico’s te beperken en het bureau in opspraak is wegens een gebrekkige bedrijfsvoering en met financieel wanbeleid kampt. Nog een voorbeeld van financieel wanbeleid is Brabant. Etc, etc.
Belangenverstrengeling
Volgens het Ministerie van Justitie zelf wordt er voor elk kind dat geplaatst wordt in een pleeggezin soms € 45.000,= betaald aan Jeugdzorg, waardoor er sprake is van financieel gewin voor Jeugdzorg terwijl het een non profit instantie is.
Zijn volgens het Ministerie van Justitie, Jeugdzorg, de Raad van de Kinderbescherming en de Kinderrechters Ketenpartners van elkaar (overigens is dit ook door de Raad voor de Kinderbescherming schriftelijk en mondeling aan mij bevestigd), dit noem je belangenverstrengeling. Belangenverstrengeling vindt eveneens plaats tussen u als politica, uw broer als voogd bij jeugdzorg en Jeugdzorg, waardoor het zeker een onderzoek rechtvaardigt.
Hierbij merk ik nog op dat door de ketenpartners zoals door mij genoemd de verdragen met betrekking tot de bescherming van het kind (IVRM) en van de mens (EVRM) in elke procedure die plaatsvindt met betrekking tot het uithuisplaatsen van kinderen door hen wordt geschonden. Dit gebeurd al tientallen jaren. Zie eveneens het onderzoek dat is gedaan door Centre for Children’s Right met betrekking tot de handelswijze van de Kinderrechters.
Nog twee voorbeelden van belangenverstrengeling
Ten eerste: De toenmalige voogd van het dochtertje van mijn nichtje is bevriend met het pleeggezin en doet privé uitstapjes met dit pleeggezin. Inmiddels is zij als voogd van het dochtertje van mijn nichtje ontheven. Echter vriendschap blijft en dus ook haar invloed. Ten tweede: Dit is overigens niet middels de Kantonrechter gegaan zoals het wettelijk moet, echter in een onderonsje beslist na een zitting met het verzoek om een omgangsregeling, door Jeugdzorg, de Raad van de Kinderbescherming en de Kinderrechter. De Kantonrechter is namelijk verplicht een onderzoek in te stellen waarom de voogd ontheven is als voogd van het kind en dat wil Jeugdzorg niet.
Verder verbaast het mij niet, dat de Bureaus Jeugdzorg het onderzoek van de Commissie Samson hebben getraineerd door een groot gedeelte van de dossiers niet te overleggen. Dit kan maar een ding betekenen en dat is, men heeft wat te verbergen. Het onderzoek wijst dit ook uit.
Met vriendelijke groeten,

Sally Beumer

Van: Kooiman C.J.E. [mailto:n.kooiman@tweedekamer.nl]
Verzonden: vrijdag 11 januari 2013 8:11
Aan: Sally Beumer
Onderwerp: Re: Vraag aan Nine Kooiman
Geachte mevrouw Beumer,
Zoals u weet ben ik het niet met u eens. Ik acht uw toon, taal en de manier waarop u mij, maar belangrijker nog mijn mijn broer aanspreekt uiterst schofferend. Ik zie geen reden om mij te verdedigen daar ik niks te verdedigen of uit te leggen heb aangezien dat niet ter sprake is. Ik wens dan ook geen mail meer van u te ontvangen ik zal hierna ook geen mail meer van u beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Nine Kooiman
SP Tweede Kamerlid
Woordvoerder Zorg, Veiligheid en Justitie

Op 11 jan. 2013 om 07:51 heeft Sally Beumer geschreven:

Geachte mevrouw Kooiman,

Op 4 januari 2013 heb ik aan u onderstaande mail gestuurd.
In deze mail heb ik u laten weten het feit dat er belangenverstrengeling plaatsvindt tussen u, uw broer, andere familie van u en jeugdzorg.
Uit de bewijsstukken, die door u zelf op het Internet zijn gezet en uit de debatten die door u worden gevoerd met betrekking tot Jeugdzorg in de Tweede Kamer blijkt onverlet dat er daadwerkelijk belangenverstrengeling plaatsvindt tussen u, uw broer, en andere familie van u en jeugdzorg.
Het is om die reden dat ik u en uw collegae Kamerleden een mail heb doen toekomen om wederhoor toe te passen.
Tot op heden mocht ik van u nog geen reactie ontvangen. Ik verzoek u vriendelijk uiterlijk woensdag, 16 januari 2013, te reageren op mijn mail. Indien u niet reageert, ga ik ervan uit dat u onderstaande mail niet met feiten kan weerleggen, waarna ik mijn onderzoek zal afronden. Mijn onderzoekrapport zal dan aan die Kamerleden worden toegestuurd die Jeugdzorg in hun portefeuille hebben, aan de voorzitter van de Tweede Kamer alsmede de Secretaris van de Tweede Kamer en aan de media.
In afwachting van uw antwoord.

Met vriendelijke groeten,

Sally Beumer.

Van: Sally Beumer

Datum: vrijdag 4 januari 2013 14:15
Aan:
nkooiman@sp.nl
Onderwerp: Vraag aan Nine Kooiman

Geachte mevrouw Kooiman,

Mailcorrespondentie
In 2010 heb ik uitvoerig mail contact met u gehad over het dochtertje van mijn nichtje waarin Jeugdzorg, met name de jeugdzorgwerkers (voogden), niet alleen een dubieuze rol spelen, echter ook strafbare feiten hebben gepleegd en nog plegen, zich niet houden aan de Nederlandse Wet- en regelgeving, internationale verdragen zoals het IVRK en het EVRM hebben geschonden.
Uit uw antwoorden is al gebleken, dat u geen enkele affiniteit heeft met het welzijn en de veiligheid van kinderen en alleen met die van de Jeugdzorgwerkers, dus met Jeugdzorg, zoals ik u al eerder heb laten weten.
Strafbare feiten overtreding Wet- en regelgeving en schenden IVRK 24 en EVRM.Voor al deze feiten hebben wij aangiften gedaan. In eerste instantie aan de Hoofdofficier van Justitie dr. mr. Bac bij de Rechtbank Utrecht, die liet weten, dat het feit er nu eenmaal is, hij de feiten niet voldoende vindt om strafvervolging in te stellen. Hierop heb ik de aangiften (inclusief bewijsstukken) naar het Hof te Arnhem gestuurd met het verzoek deze feiten te onderzoeken op grond van artikel 12 ex Wetboek van Strafvordering.
Inmiddels zijn en worden er al weer vele strafbare feiten gepleegd door de “huidige” voogd. Voor elk strafbaar feit dat Jeugdzorg pleegt, wordt aangifte gedaan.
Gedurende dat het dochtertje van mijn nichtje bij een pleeggezin (adoptiegezin) is geplaatst heeft zij 4 voogden gehad en allemaal plegen zij de feiten zoals die in eerder mails aan u door mij zijn genoemd.
Belangenverstrengeling
Inmiddels weet ik dat u gezinsvoogd bent geweest, uw broer nog gezinsvoogd is en er nog andere familieleden van u bij jeugdzorg werken.
Uw broer gaat een lezing houden voor de SP over de werkzaamheden die een gezinsvoogd doet en het belang hiervan. Dit zie ik als belangenverstrengeling, waardoor ik ga onderzoeken of u hiermee niet een strafbare handeling verricht.
Wet registratie Jeugdzorgwerkers
Uit mailcorrespondentie bij weblog Jeugdzorg Dark Horse, die u voerde met een aantal personen liet u weten, dat 2/3 van de gezinsvoogden bang zijn dat zij niet meer terug kunnen keren in hun functie nadat de registratie en het tuchtrecht van kracht worden met ingang van 1 januari 2014.
Een gezinsvoogd die haar/zijn werk goed heeft gedaan zal daar niet bang voor hoeven te zijn, echter een gezinsvoogd die de regels heeft overtreden zal het lastig krijgen, daar geldt deze registratie en het Tuchtrecht voor.
Uw handelswijze naar de buitenwereld, namelijk als Kamerlid, houdt de schijn op van onafhankelijkheid. Echter in de politiek is het een gewoonte om te lobbyen voor bedrijven en dit geldt evenzeer voor Instanties zoals Jeugdzorg. Bedrijven sturen namelijk daarom ook medewerkers vanuit een bedrijf de politiek in om zo hun belangen te verdedigen.
Uit uw uitlatingen begrijp ik dat u tegen de Wet Registratie Jeugdzorgwerkers bent, zodat ik en ik denk met mij velen niet lobbyt voor het welzijn en de veiligheid van het kind, echter voor het verdoezelen van het wanbeleid van Jeugdzorg.
Waar bent u bang voor, dat de registratie van jeugdzorgwerkers misschien u ook gaat treffen?
In het geval van het dochtertje van mijn nichtje is het noodzakelijk dat die wet er komt, zodat zij wordt beschermd tegen deze falende "professionals". Er blijken duizenden kinderen blootgesteld te zijn en te worden aan die falende jeugdzorgwerkers en het slachtoffer door dit wanbeleid bij Jeugdzorg.
Uit wetenschappelijke onderzoek en eveneens uit de conclusie van de Commissie Samson is al gebleken dat er een ernstig wanbeleid is bij Jeugdzorg en de Raad van de Kinderbescherming, die nieuwe regelgeving, opleidingsniveau en cultuur noodzakelijk maakt.
Het kan toch niet zo zijn dat na tientallen jaren wanbeleid bij Jeugdzorg en de Raad van de Kinderbescherming, aanverwanten instanties met een juridische achtergrond en Kinderrechters, dat zij hun wanbeleid nog jaren kunnen uitvoeren. U laat bij mij de schijn, corrigeer mij met feiten als dit niet zo is, dat u al het mogelijke doet om deze wet tegen te houden, en hiermee het wanbeleid van Jeugdzorg ondersteunt. Waardoor Jeugdzorgwerkers nog steeds een vrijbrief hebben om onder en boven de wetten hun beslissingen te nemen. Het is namelijk niet de Kinderrechter die de beslissing neemt het is Jeugdzorg en de Kinderrechter beslist met een hamerslag het verhandelen van deze kinderen. Kinderen zijn geen handelswaar.
Ik verwijs u hiermee naar het artikel dat Jeugdzorg Dark Horse op hun weblog hebben geplaatst uit mijn naam.

Deze mail stuur ik eveneens naar uw collegae Kamerleden.

Met vriendelijke groeten,

Sally Beumer


 

11 opmerkingen:

 1. Mevrouw Kooiman is inderdaad onvoldoende kritisch op jeugdzorg. Het opmerkelijke is dat professor Corine de Ruiter de SP adviseert hierin en een hele andere koers voorstaat. Namelijk wél naar de ouders luisteren. Mevrouw Kooiman heeft ook al een aanvaring gehad een tijd geleden met ouders Online, ook daar voelde zij zich persoonlijk aangevallen toen het over klachten over de jeugdzorg ging.

  Het zou vermoedelijk een goed idee zijn om nieuwe schofferende en overpersoonlijke reacties van mevrouw Kooiman te beantwoorden met een cc aan Emile Roemer en aan Corine de Ruiter.

  Mevrouw Kooiman kan onvoldoende afstand nemen Jeugdzorg om helder te oordelen over het functioneren van deze instantie. Zij reageert als een wesp gestoken op klachten en lijkt niet in staat zich in de klagers en hun kinderen te verplaatsen.

  Ze gedraagt zich als een gezinsvoogd met de bijbehorende autoritaire manier van doen in plaats van als een volksvertegenwoordiger. Daarbij vertegenwoordigt ze niet het gedachtengoed van de SP door groot verdiendende disfunctionerende managers de hand boven het hoofd te houden en als gevolg daarvan close te zijn met Jeugdzorg Nederland.

  Zij lijkt te jong en onvoldoende analytisch om kamerlid te zijn en verantwoordelijk te zijn voor het jeugdzorgbeleid van de SP.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Nine geeft zo aan iedereen die haar mening (tegengesteld aan de wetenschap en bevindingen van advocaten en onderzoekende ondersteuners) een bericht van uitsluiting van inbreng-met-motivatie. (Elders ook op deze site te Zoeken).

  Waar er "voogd" wordt gebezigd, betreft het veelal een gezinsvoogd met feitelijk minder bevoegdheden, dus zich schuldig makend aan overtreden van BW1:257 en BW6:162 lid 2.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ..... die haar mening .... niet bevestigt .... enz.

   Verwijderen
 3. Tsja...Nine...de SP en Jeugdzorg..

  Het mag duidelijk zijn dat Nine Kooiman, (de ex-gezinsvoogd) in de Tweede Kamer zit namens haar vroegere baas Jeugdzorg.

  Het tegen de wet, registratie jeugdzorgwerkers zijn toont dit aan.

  Op zich is het niets bijzonders, want zoals hierboven gezegd zitten er meer lobbyisten namens bedrijven en instanties in de Tweede Kamer.

  Als het al niet allemaal lobbyisten zijn.
  Dat de Kamerleden er namens groepen van burgers zitten en het 'volk' vertegenwoordigen, mag als een sprookje gezien worden.

  En kun je dit Nine Kooiman kwalijk nemen?. Zij vervult namens een politieke partij, de SP met nihil kansen op latere politieke posten als bv. burgemeester haar taak.

  Waar moet zij heen als ze uit de kamer gerangeerd wordt?

  Dat kan toch maar 1 plek zijn, en dat is de 'warme' plek van Jeugdzorg.

  Verder zit er toch niemand te springen om z'on uitgerangeerd kamerlid.

  Maar dat 'warm' houden van die plek door het management van Jeugdzorg, doet het management natuurlijk niet voor niets.

  Daar moet Nine Kooiman iets tegenover stellen...en wat dat is zal duidelijk zijn.En dat is de machtspositie, inclusief de financiële middelen minimaal in stand houden. En het liefst nog uitbreiden.

  Of daar nu wel of geen geld voor is doet niet ter zake, dat is het probleem van Nine Kooiman.

  Veranderingen verwachten van de politiek inzake Jeugdzorg?....Forget it!...ja, misschien als de centjes op zijn!

  Opa

  (lid van de SP, maar de twijfels groeien met de dag, of dat wel zo moet blijven.)

  De partij begint dezelfde arrogante 'maakbaarheidtrekjes' te vertonen als de PvdA die eerder vertoonde en nog steeds vertoont.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nine heeft op een oudernetwerk-jeugdzorg gesproken met redelijke ouders met UHP, en met deskundigen waaronder een advocaat.
   Nine heeft casussen gekregen met een analyse van hoe het fout gaat met BJZ-suggestiewerk, en ze heeft goede (onafhankelijk van bjz) wetenschappelijk adviezen en plannen gekregen, en toch blijkt dat ze het niet wil snappen en afleidende en domme vragen stelt in het zo dure Kamergebeuren.

   Dit is verspilling van belastinggeld, en meewerkend aan schemering i.p.v. oplossend beleid met een jeugdbeschermingsplan dat diagnostisch werkt, dus op hoger niveau dan insinueren en verdraaien van feiten.

   Verwijderen
 4. Of Nine Kooiman het recht heeft uit te nodigen wie ze maar wil voor een lezing, daar wil ik buiten blijven.

  Slim vind ik het niet van Nine. Al was het alleen maar dat je haar de mogelijkheid geeft alleen op dit item te reageren. De schijn van belangenverstrengeling.

  Veel wezenlijker vind ik het dat Nine verder inhoudelijk nergens op reageert. En DAT wekt bij mij nog veel meer de indruk dat Nine Kooiman pleitbezorgster is voor een Jeugdzorg die slecht functioneert.

  Zij reageert namelijk zoals heel veel gezinsvoogden reageren op ouders, nl bij elke vorm van kritiek, terecht of onterecht, je afsluiten, hard terug schreeuwen en inhoudelijk geen reactie geven. Meer nog, het contact wordt verbroken.

  In dat opzicht zou je van belangenverstrengeling kunnen spreken.
  Nine Kooiman en Jeugdzorg, hoe zit die relatie eigenlijk?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zo reageert ze ook naar wetenschappers die haar tegenspreken en erger: die haar behulpzaam zouden willen zijn om met betere plannen te komen m.b.t. beter beleid dat jeugd beschermt tegen deze BJZ-mentaliteit, dat zo gewetenloos blijkt te zijn, of dom gehersenspoed (als ze werkelijk niet wensen na te denken over hoe kinderen zich voelen en ontwikkelen, ook op termijn, al dan niet met de door BJZ opgedrongen ervaringen, waarvan de onafhankelijke wetenschap zegt dat er zwaargewichten, diagnosten dienen te wegen en geen sociaal werksters of schoonmakers op de gang van BJZ.).
   Ze blokkeert iedere tegenspreker, hoe goed motiverend ook: "Ik ben het niet eens; BJZ beschermt; er wordt in BJZ 'professioneel' gewerkt". Cliché's, die eerder genoemd zijn op deze site.

   Verwijderen
 5. Wat is hier nieuw aan?
  Wij kennen toch Nine Kooiman niet anders dan 'de duurste belangenbehartiger van BJZ' in de Tweede kamer?
  Ook is er niets nieuws aan haar manier van benaderen: het verbaast me zelfs dat ze nog antwoord gekregen heeft, ze gaat immers niet in op kritische vragen van T.S. (elders op deze blog / http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/05/nine-kooiman-sp-beantwoordt-geen-vragen.html en http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/05/het-zou-een-mirakel-zijn.html en deze discussie met mij: https://dl.dropbox.com/u/3224280/Insinuaties%20Nine%20Kooiman%20SP.pdf)

  En zal ik, zonder te pretenderen helderziend te zijn voorspellen wie de nieuwe directeur Jeugdzorg Nederland wordt? .... Ik denk een N.K. wegens haar 'ruime ervaring met jeugdzorg' ze was immers al 2 jaar 'gezinsvoogd' Ze is alleen en uitsluitend bezig haar toekomst na de Tweede Kamer veilig te stellen en waarschuwen TEGEN mij.....

  Ik waarschuw bij deze voor Nine Kooiman en ook voor mezelf: vooral NIET mijn tips lezen en direct uw kinderen inleveren bij BJZ.... 'jeugdzorg is de beste zorg'! Of niet? kijk dan maar even wél in mijn Nico Mul's link'!

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Nine schrijft: ‘Ik acht uw toon, taal en de manier waarop u mij, maar belangrijker nog mijn broer aanspreekt uiterst schofferend.’

  Ik lees dat Nine het dubbel voor haar broer opneemt. Mooi, zo gaat dat in families. Nine zou Sally wat dat betreft goed kunnen aanvoelen, want Sally neemt het al jaren voor haar nichtje op. Ze vecht al jaren tegen de klippen van jeugdzorg op.

  De betekenis van schofferen heb ik voor alle zekerheid maar even opgezocht.
  Schofferen = beledigen, schenden, onteren, verkrachten.
  Ik lees en herlees de brieven van Sally op zoek naar de uiterst schofferende ‘toon, taal en de manier’ waarop zij Nine en haar broer aanspreekt.
  In feite kan ik er niets in vinden, dat de door Nine gebezigde kwalificatie rechtvaardigt.

  Ik maak me dus grote zorgen om Nine. Mijn ‘niet-pluis’ gevoel zegt me, dat Nine een verkeerd beeld heeft van de werkelijkheid, haar emoties moeilijk in bedwang kan houden en dat dit nadelig is voor het partijbelang. Ik vind het wel belangrijk dat Nine hier hulp voor gaat zoeken. Nog wel even een klein kritiekpuntje t.a.v. Sally. Ik vind het een te correcte brief. Alleen het woord ‘geachte’ dat je gebruikt vind ik enigszins misplaatst.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is bij BJZ gewoon om te suggereren, om nooit juist te nuanceren en definiëren (-uit analyse).
   Dit is weer een bewijs.
   Q.E.D.

   Wat een BJZ-niveau!!!

   Verwijderen