zaterdag 2 februari 2013

Klachtencommisie krijgt veeg uit de pan!

Beste Sven, 

Wij hebben wel eens eerder via mail contact gehad. Ik vroeg u om namen van advocaten die het durven op te nemen tegen Bureau Jeugdzorg.

Mijn kinderen hebben een vader die worstelt met een drugsverslaving. Mijn ex-man is een lieve vader, maar omdat wij niet willen dat de kinderen opgezadeld worden met zijn problemen zijn wij dus gescheiden.  


In abstinente periodes kan hij gewoon een vader voor zijn kinderen zijn, maar als zijn verslaving opspeelt minimaliseert hij het contact met de kinderen tot een telefonisch contact. Zelf rook en drink ik niet en ik gebruik al helemaal geen verdovende middelen. Maar BJZ vond het toch nodig om een OTS-verzoek in te dienen op basis van veronderstellingen over de problematiek van mijn ex-man.  


Er waren dus pertinent geen externe signalen dat het mijn kinderen aan iets ontbrak of erger dat zij mishandeld worden o.i.d. De Raad voor de Kinderbescherming heeft geconcludeert dat ons gezin geen maatregel behoeft. Behoor ik nu tot die 5 % waar men het vandaag in het nieuws over heeft?


Gisteren ontdekte ik dat BJZ Drenthe mijn IP-adres geblokkeerd heeft. En nu heb ik een pittige manier van schrijven, maar ik heb zeker de fatsoensnormen niet overschreden naar BJZ. Als u wilt mag u mijn verhaal publiceren. Procederen doe ik echter niet, want tegen zoveel corruptie kan ik als alleenstaande moeder toch niet op. En hoe goed ik het ook probeer te doen als ouder, ik word zonder pardon afgerekend op de problematiek van mijn ex-man.
groetjes,

Annette Peut

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klachtencommissie BJZ
T.a.v. mevr. Vrieling
Postbus 263
9400AG Assen


                                                                                         Assen, 5 januari 2013

Geachte mevrouw Vrieling,

Zoals u allen inmiddels wel vernomen zult hebben, heeft de Raad voor de Kinderbescherming na uitgebreid onderzoek geconcludeerd dat mijn gezin geen maatregel behoeft. Dit zeer tegen de wens van BJZ in, die nog immer van mening is dat mijn kinderen in groot gevaar verkeren.

Na de uitspraak van de Raad dachten mijn kinderen opgelucht adem te kunnen halen. Met name mijn dochter van 14, die tegen wil en dank geconfronteerd werd met de inhoud van het OTS-verzoek (in elkaar geflanst door mevrouw Wijnholds en de casemanager), heeft zeer zwaar geleden onder de procedures die samengaan met het indienen van zo’n OTS-verzoek. Haar cijfers op school zijn enorm gekelderd en de vraag is of zij haar cijfers nog op kan halen. Mevrouw Wijnholds heeft mijn kinderen meer leed aangedaan en schade berokkend dan mijn ex-man ooit gekund zou hebben.

Halverwege december kreeg ik echter een telefoontje van mijn ex-man over de uitspraak van de klachtencommissie in zijn zaak. Geheel naar verwachting heeft de commissie zijn klacht op alle punten ongegrond verklaard. Hij liet mij echter weten, dat mevrouw Wijnholds verklaard heeft tijdens de zitting, dat zij zich het recht voorbehield om mijn kinderen in de toekomst weer te belagen. Zij schijnt zelfs verklaard te hebben, het erg plezierig te vinden dat een andere instelling mij eens onderhanden neemt, als BJZ er geen zin meer in heeft.

Als door een wesp gestoken heb ik vervolgens vanaf 18 december getracht om contact met BJZ Drenthe te bewerkstelligen. Ik heb diverse E-mails gestuurd en ik heb meerdere keren verzocht om de contactgegevens van mijn casemanager, want die heb ik namelijk nimmer gekregen. Ik heb louter en alleen een E-mailadres van de juriste van BJZ Drenthe (mevrouw Hendriks), die mij hooguit laat weten de E-mails door te sturen naar mevrouw Wijnholds.

U begrijpt dat ik verschrikkelijk bang ben, dat mevrouw Wijnholds ergens in de zomervakantie besluit, dat ik niet mee wil werken, dat BJZ geen zicht heeft op mijn kinderen en zij een nieuwe OTS procedure zal gaan starten. Deze klacht over het vermijden van contact dien ik dan ook niet in, omdat ik de illusie koester dat u mijn klacht gegrond gaat verklaren (integendeel: de klachtencommissie vindt klaarblijkelijk zelfs het overtreden van de wet toelaatbaar), maar bij de eerstvolgende OTS-procedure wil ik uitvoerig kunnen aantonen, dat ik mijn uiterste best heb gedaan om enige vorm van communicatie tot stand te brengen.

Wellicht heeft mevrouw Wijnholds simpelweg de behoefte niet om op mij te reageren (zie brief Wijnholds/klachtencommissie augustus 2012). En daar beklaag ik mij nu over: Dat de behoeften van mevrouw Wijnholds blijkbaar bepalend zijn voor het contact tussen BJZ Drenthe en haar cliënten. Als domme ouder dacht ik dat het om het belang van kinderen gaat en niet om de behoeften van de hulpverleners van BJZ Drenthe.

Ik beklaag mij erover dat de ernstig verstoorde verhoudingen tussen BJZ Drenthe en mijzelf geheel bij mij als cliënt neergelegd worden. Mag ik BJZ Drenthe eraan herinneren, dat zij de professionals zijn in het contact tussen BJZ en mijzelf?  En professional wordt niet alleen gedefinieerd door een mantelpakje en een dikke laag make-up. BJZ Drenthe neemt echter consequent geen enkele verantwoordelijkheid.
Nooit heeft BJZ Drenthe een hulpverleningsplan opgesteld. Nimmer heeft BJZ Drenthe mij concreet laten weten wat er van mij verwacht wordt als ouder. BJZ Drenthe heeft nooit serieus onderzoek willen doen naar de situatie van de kinderen (dat lieten ze liever aan de Raad over) en als klap op de vuurpijl volhardt BJZ Drenthe in het vermijden van contact met mij.

Ik beklaag mij erover dat mijn kinderen onnodig beschadigd zijn geraakt door een OTS verzoek, wat BJZ Drenthe (onder luid applaus van de klachtencommissie) zelf geforceerd heeft door geen gedegen onderzoek te doen en willens en wetens contact met mij uit de weg gegaan zijn, omdat de hulpverleners daar geen behoefte aan hadden. Dat zinnetje zal ik mijn hele leven niet meer vergeten. Onvoorstelbaar voor mij als ex-hulpverleenster, dat deze opmerking uit de pen is gekomen van iemand met een leidinggevende positie.

Tot slot dien ik een klacht in over het gebrek aan wetskennis bij de medewerkers van BJZ. De medewerksters van BJZ lijken geen flauw benul te hebben hoe het begrip zorgmelding omschreven wordt in de wet en noemen derhalve alles maar een zorgmelding. Ik hoef u als klachtencommissie met minimaal twee leden met de titel Meester in de Rechten natuurlijk niet te vertellen, dat een zorgmelding gebaseerd is op concrete punten en bovendien een juridische titel is, die de basis vormt voor bijvoorbeeld een maatregel.

Als een politieagent op persoonlijke titel zich zorgen zegt te maken over mijn ex-man, is dit iets heel anders dan dat hij uit hoofde van zijn beroep een zorgmelding doet. Daarnaast wordt in het Burgerlijk Wetboek nauwkeurig omschreven hoe informatie opgevraagd en gedeeld dient te worden door BJZ. Maar dat hoef ik u natuurlijk niet te vertellen. Dat weet u als klachtencommissie beter dan ik.

Misschien ten overvloede: De Tine Marcusschool, Accare en de politie Assen hebben allen uitdrukkelijk naar de Raad verklaard geen zorgmelding gedaan te hebben en laten zich zeer positief uit over het welzijn van mijn kinderen. Mevrouw Wijnholds heeft in haar OTS-verzoek letterlijk en bovenal schriftelijk gesteld, dat deze instanties allemaal zorgmeldingen gedaan zouden hebben over de situatie van mijn kinderen.

Nogmaals: Ik weet dat u al mijn klachten ongegrond gaat verklaren, maar ik ben voornemens om mijn aangifte van valsheid in geschrifte deze week uit te breiden met alle andere schriftelijk gestelde en inmiddels schriftelijk weerlegde beweringen van mevrouw Wijnholds.

Nu heb ik op zich overigens weinig behoefte aan contact met mevrouw Bouazza en mevrouw Wijnholds. Ik verzorg nog liever 6 weken de gigantische Boa Constrictor van een kennis……maar ik ben (ondanks de verantwoordelijkheid die ik volgens BJZ als moeder ontbeer) in staat om mijn persoonlijke behoeften naast mij neerleggen en  het belang van mijn kinderen voorop te stellen.

Ik acht het beslist niet in het belang van mijn kinderen, dat een drammerige medewerkster van BJZ zich dit jaar opnieuw geroepen voelt om opnieuw een OTS-verzoek te doen. En ik realiseer mij heel goed, dat de wetgever BJZ de bevoegdheid wel degelijk geeft om dit keer op keer te doen.

Ik stel geen prijs op allerlei uitstel- en afsteltactieken van de klachtencommissie. Ik wil gewoon antwoord op de vragen die ik reeds per E-mail aan BJZ gesteld heb. Dat betekent in ieder geval dat BJZ een uitspraak doet over mijn status, mijn contactpersoon en mijn rechten en plichten aldus BJZ. En natuurlijk het belangrijkste: Wat moet ik concreet doen om van deze OTS dreiging (die in intellectuele kringen bekend staat als de Spook OTS) af te komen?
 

Want was dat niet het enige pathetische puntje waarop ik in het gelijk gesteld werd door de directeur van uw instelling…..dat ik er als cliënt recht op heb om geïnformeerd te worden over dit soort zaken?

Ooh en mocht u nog iets te zeggen hebben over de mondelinge informatie, die mij verstrekt is door mijn ex-man: De klachtencommissie heeft zelf gesteld dat mijn ex-man en ik elkaar dienen te informeren en dat BJZ mag volstaan met post geadresseerd aan één van ons, onder het motto dat de ander dan automatisch geïnformeerd is. Dat is dan bij deze gebeurd.


Hoogachtend,


Annette Peut

                       Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html


Redactie Dark horse: persoonsgegevens moeder bekend bij de redactie


6 opmerkingen:

 1. Het heeft vrees ik allemaal geen zin.

  Ze zijn volkomen geschift, en bij de rechterlijke macht is sprake van permanente taakverwaarlozing.

  Zie onder meer de reacties van echte deskundige als:
  Peter Hoefnagels
  Gardner
  Peter Prinsen
  Corine de Ruiter
  mw Forder
  Van Teeffelen
  Rotterdamse jeugdrechtadvocaten 2008
  Groep gescheiden ouders hekelt rechtspraak (1994!!)
  NVvR rechterscode
  EVRM 8
  IVRK 24

  Wereldvreemde imbecielen die vanachter een bureau denken dat ze het beter weten, wat moet je daarmee?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hier is sprake van SPOOK-OTS, elders op deze site.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hallo Annette

  Mijn complimenten voor het lef dat je volop met naam en toenaam de publiciteit hebt gekozen...en natuurlijk ook de complimenten voor de redactie van Dark Horse door dit op te pikken.

  Het zou me eerlijk gezegd ook weer niets verbazen als er tegenacties komen van Jeugdzorg Drenthe, in de vorm van het eisen van het staken van de publiciteit vergezeld van de dreiging van juridische stappen.
  (uiteraard weer eens in het belang van de kinderen)

  Kunnen ze namelijk gratis doen, want er lopen waarschijnlijk genoeg van die juristenknulletjes, nog nauwelijks droog achter de oren rond. En de Staat betaalt wel.

  Dit is dus kennelijk de zoveelste scheve schaats die er door de amateuristische aanpak door Jeugdzorg Drenthe onder de 'bezielende' leiding van Hare Hoogheid mevrouw Wijnholds, gereden wordt.

  Voeg daarbij het (waarschijnlijk rode)mantelpakje en de dikke laag make-up en het beeld van het Jeugdzorg-trutje, dat enkel en alleen haar eigen mening van belang vindt en zelfs niet wenst te luisteren naar dichtbij betrokkenen is compleet.

  Moet je nagaan hoe zwak zo iemand in wezen is, dat ze zich voor waarschijnlijk nogal pittige en goed onderbouwde kritiek afsluit door de communicatie door middel van het verwijderen van een IP-adres te blokkeren..eigenlijk heel erg zielig.

  Misschien zou mevrouw Wijnholds een cursus van; ''Hoe kan ik mijn incasseringsvermogen opvijzelen?'' moeten gaan doen.
  Misschien ligt er nog wel zo'n cursus op de Jeugdzorgplank.

  Maar goed mevrow Wijnholds, blijft u vooral volharden in uw uitermate domme en onprofessionele gedrag, des te eerder wordt dit land geschoond van rotte-jeugdzorg-appels zoals u.

  En dan die klachtencommissie, aangesteld door Jeugdzorg zelf;...het verhaal van de slager en zijn eigen vlees. Als je op die voorwaarden zitting gaat nemen ben je als commissielid ook geen knip voor de neus waard; dan zit je kennelijk alleen in de commissie om de aanwezigheidspremie en reiskosten op te strijken.

  De graaiers zitten niet alleen in BV het bankwezen, maar zijn dus kennelijk ook hier uitgezaaid.

  Opa

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Niet: "in gevaar" doch "in GROOT gevaar", 'ernstige bedreiging voor de ontwikkeling' - zegt de wet: BW1:254, lid 1.

  Dat verschil zou BJz eigenlijk bij de rechter (LJN BD1113) dienen uit te leggen, inclusief hoe het bemoeien van BJz dan wel zou helpen tegen dat GROOT en 'ernstig'.

  En op welke basis van diagnostiek er psychomedische trajecten worden aangeboden, en hoe deze dan wel in de psyche van het kind werken t.o.v. het verzonnen 'gevaar'.

  Waarom blijft een gewetensVOL jeugdzorgwerker verre van deze vragen?

  Waarom stelt de rechter, die waarschijnlijk kinderen heeft, deze vragen niet; zou hij zijn eigen kinderen zonder enig pedagogisch besef opvoeden?

  Komt het gezin van de rechter dan niet in aanmerking voor OTS en UHP?

  Waarom stelt de inspectie niet deze vragen?
  Hebben die inspecteurs zelf geen kinderen die ze toch met enige kennis van pedagogie en moderne opvoedinzichten grootbrengen? Dan zouden ze zelf voor OTS en UHP in aanmerking dienen te komen volgens de gepraktiseerde smoesjes van BJz.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Yvonne Wagenaar te Groningen is advocaat die haar kan helpen en die het graag opneemt tegen bjz.

  Het beeld van BJz is landelijk kennelijk hetzelfde.
  Wat een nare en rare mensen zijn dat toch.

  Geen zorgmeldingen gedaan door alles en iedereen en zij schrijven gewoon op dat dat wel zo is.

  Het is steeds onvoorstelbaar. Ik weet echt niet hoe het kan dat kennelijk landelijk dit soort mensen bestaan en steeds bij bjz blijken te werken. Het is toch haast geen toeval meer dat we dit steeds moeten vaststellen. Kennelijk worden mensen die bij BJz gaan werken gehersenspoeld of zo?

  In elk geval komt er een gedrag uit dat zijn weerga niet kent.

  Ik wens Annette succes!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ho, ho wacht even! Er is ook nog ene Koninklijke Hoogheid op een andere lokatie In Drenthe. Eerst zwaaide Mw. Wijnholds daar de scepter, maar toen was de tijd gekomen voor een stoelendans (omdat hun de grond te heet werd onder de voeten?).

  Dus zit mevrouw Wijnholds nu in Assen. Op de plek waar zij eerst werkte zwaait nu ene Dick van Gasteren de scepter. Geassisteerd door zijn prins Arjan de Vries, die in bjz-mond werkbegeleider wordt genoemd.

  De heren voelen elkaar uitstekend aan, steunen elkaar door dik en dun en weten beter dan de gedragsdeskundige wat goed is voor het kind. Erger nog: als de gedragsdeskundige niet gehoorzaamt, wordt ze maar verzocht op te hoepelen.

  En dat heeft Joanneke de Leeuw dan een jaar geleden ook maar gedaan na een spoor van psychische vernielingen te hebben achtergelaten bij ouders en kinderen. Lang leve de GZ-psycholoog in dienst bij BJZ.

  Zij zorgt er in elk geval voor dat er voor jaren werk is voor haar collega's. Namelijk alle kindjes die te maken hebben gehad met jeugdzorg zijn voor hun leven verknoeid en hebben levenslang hulp nodig van wege de onverwerkte trauma' s en het mogelijke misbruik in instelling (Poortje, Drenthe) en pleeggezin.

  De allerhoogste Koning van jeugdzorg Drenthe weet van niks, is onbereikbaar en reageert op niets. En dat voor een salaris hoger dan de Balkenende norm.

  BeantwoordenVerwijderen