donderdag 14 februari 2013

Jeugdzorg Dark horse helpt Nine Kooiman

Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het aantal ondertoezichtstellingen en voogdijmaatregelen (ingezonden 12 februari 2013).

 

 

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht dat eind september 2012 bijna 40.000 minderjarigen (deels) aan het ouderlijk gezag onttrokken zijn door een ondertoezichtstelling of een plaatsing onder voogdij, wat ruim anderhalf keer zo veel is als tien jaar geleden?1     === Een goede vraag, maar wil ze ook weten hoe dat komt door de mate van inzet of intentie van de jeugdzorgwerkers en BJZ?? Het is aanbevelingswaardig de casussen en adviezen op Jeugdzorg-DarkHorse te lezen.

Vraag 2

Hoe kunt u de stijging van het aantal ondertoezichtstellingen verklaren? In hoeverre is de toegenomen aandacht voor kindermishandeling, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt, verantwoordelijk voor de enorme stijging van ondertoezichtstellingen? === Dat komt, zoals mevrouw reeds gezegd is, door de ondeskundigheid van de jeugdzorgwerker die in te veel een “ernstige bedreiging” ziet zonder door te verwijzen naar een toegesneden diagnost. En de financiële afschotting dat tot bonusgedrag en het “in eigen beheer houden” d.m.v. OTS enz. leidt.  Voor de meldingen waar een ‘bedreiging’ vermoed wordt is er een veel beter filter gelegen in het Jeugdbeschermingsplan van de SSF ( https://dl.dropbox.com/u/2479159/2012-Verkort%20Jeugdbeschermingsplan-JzBlH.pdf ); dat onderzoekt degelijk zonder het kind erg te belasten zoals BJZ doet. Het beschermt ook kinderen waar weinig of niets mee aan de hand is (tegen BJZ).

Vraag 3

Hoe gaat u zoveel mogelijk voorkomen dat kinderen en jongeren onder toezicht worden gesteld of te maken krijgen met een voogdijverandering zonder hiervoor naar de gemeenten te wijzen omdat zij pas na 2015 verantwoordelijk zullen zijn voor de jeugdzorg? Kunt u uw antwoord toelichten? === Neem snel het gegeven Jeugdbeschermingsplan over, en er zit een diagnostisch filter in de overgang tussen vrijwillige hulpzoeken en de gedwongen pseudo-beschermingsmaatregelen OTS en erger.

Vraag 4

Hoe kunt u garanderen dat er voldoende wordt ingezet op het voorkomen van beschermingsmaatregelen, gezien het feit dat met de decentralisatie van de jeugdzorg bijna een half miljard euro wordt bezuinigd? Kunt u uw antwoord toelichten? === Dat is deze dame reeds bekend d.m.v. het Jeugdbeschermingsplan. Dat kan ze toch voorleggen aan de ministeries die het eveneens hebben ontvangen?!

Vraag 5

Welke concrete kwaliteitseisen en handvatten geeft u de gemeenten om ervoor te zorgen dat zij kwalitatief, effectief en tijdig beleid maken voor ouders, aan wie (deels) het ouderlijk gezag is ontnomen, en hun kinderen, alsook om ondertoezichtstellingen en onder voogdijplaatsingen te voorkomen? === Kwaliteit d.m.v. diagnostiek en beëdiging, hoogwaardige opleidingseisen op universitair niveau en specialisatie. Dat kan door het ook gegeven idee om gespecialiseerde doelgroepingangen te creëren, zoals een IBAP voor pleeg- en adoptiekinderen (en hechtingsgestoorden). De IBAP is als proeftuin reeds voorgesteld door prof. R. Hoksbergen in 2000 en door de SSF in 2004 tot/met 2012. Een te brede, laag-opgeleide jeugdzorgwerkersingang is niet voldoend aan IVRM artikel 24: het kinderrecht op de hoogste mate van gezondheidszorg: diagnostiek. De gemeenten kunnen doorverwijzen naar zo’n doelgroepcentrum voor de toegesneden problematiek, en de diagnost kan het verdere traject hoogwaardig uitstippelen. Zo’n IBAP bijvoorbeeld kan ambulant in enige centrale plaatsen landelijk geschieden. Een doelgroepcentrum gespecialiseerd in omgangsfrustratie en omgangsregelingen na echtscheiding zullen een dichtere verspreidingsgraad kennen, daar dat vaker voorkomt. Zo zijn er meer soorten specialisaties en dus diverse doelgroepcentra nodig, die als voorbeeld genoemd zijn op pagina 28 van https://dl.dropbox.com/u/2479159/2012-Verkort%20Jeugdbeschermingsplan-JzBlH.pdf , het effectievere en goedkope Jeugdbeschermingsplan.

Vraag 6

Hoe zal de verdeling van budget voor de uitvoering van jeugdzorg door gemeenten eruit komen te zien als het gaat om preventie en jeugdbescherming? Welke verdeelsleutel wordt gebruikt? Kunt u uw antwoord toelichten? === Doorverwijzen naar deskundigheid is goedkoper, uiteindelijk, dan zoals de jeugdzorg nu werkt; dus kan het met minder.

Vraag 7

Kunt u aangeven hoeveel geld gemeenten hebben uitgegeven aan lokaal preventief jeugdbeleid in 2010, 2011 en 2012? Zo nee, bent u bereid dit te onderzoeken? Zo nee, waarom niet? === Leuk te weten, maar vergelijk het eerlijk met een doorrekening van het Jeugdbeschermingsplan en de Gespecialiseerde DoelgroepCentra ter lande.

Vraag 8

Kunt u aangeven wat de gemiddelde «caseload» is van een fulltime jeugdhulpverlener/ casemanager die werkzaam is bij Bureau Jeugdzorg in de vrijwillige jeugdzorg? Zo nee, bent u bereid dit te onderzoeken? Zo nee, waarom niet? === Die wordt veel minder dan nu, omdat er minder onnodige mandaten voor OTS en erger worden uitgesproken en thuis effectievere hulp wordt geboden. Zo wordt er dus ook bezuinigd op dubieuze pleegplaatsingen.

Vraag 9

Kunt u aangeven wat de gemiddelde caseload is van een fulltime gezinsvoogd? Zo nee, bent u bereid dit te onderzoeken? Zo nee, waarom niet? === Volgens de Deltamethode zou dit ongeveer 15 zijn. Het is te veel en te weinig: te veel omdat de jeugdzorgwerker-gezinsvoogd te ondeskundig is, maar te vaak macht misbruikt en de verkeerde weg wijst, en te weinig omdat het doorverwijzen naar hoogwaardiger hulpverlening op diagnostiek-therapeutisch niveau veel minder tijd kost aan de jeugdzorgwerker.


Ik hoop dat Nine zo geholpen is om kinderen ontlastend van BJZ-pseudo-zorg beter te helpen, en gezinnen minder vaak te frustreren met ondeskundige, onnodige ‘jeugdzorg’. Waar de werkers naar ervaren van ouders en volgens bevindingen van onafhankelijke onderzoekers insinueren en niet kunnen uitleggen hoe dan wel hun voorgestelde hulpmaatregel in de psyche van het ontwikkelende kind zou werken. BJZ en pleegplaatsingen worden over het overgrote deel der kinderen niet als veilig en vertrouwd ervaren, en vertrouwdheid en gehechtheid vanaf het begin (niet na 5 jaren) is nodig voor een gezonde ontwikkeling voor het kind!

 TS

                   Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

12 opmerkingen:

 1. Natuurlijk ontbreken er ook intelligente vragen zoals:

  Wanneer gaat de regering gehoor te geven aan de onafhankelijke wetenschappers boven de rapporten die de beroepsgroep BJZ zelf laat creëren???

  Wanneer heft de regering BJZ en AMK op ten behoeve van betere systemen???

  Wanneer voert de regering de voorgestelde diverse Gespecialiseerde DoelgroepCentra (GDC) in???

  Wanneer vervangt het filter aan AMK-onderzoek uit het bovengenoemde Jeugdbeschermingsplan de huidige AMK, dat toeleverancier is en behoort tot het BJZ???

  Hoeveel zal de directe bezuiniging opleveren, 2 miljard of 3 miljard???

  Wanneer we de gevolgschadekosten aan foutief 'behandelde' kinderen meerekenen, zal de bezuiniging dan op 4 of 5 miljard uitkomen???

  Komt er een smartegeldpot voor door BJZ en AMK ondeskundig verkeerd 'behandelde' opgegroeide kindern???

  Ziet u met de vele advocaten en onafhankelijke wetenschappers ook dat diagnostiek effectiever leidt tot snellere oplossing van mogelijk-bestaande problemen???

  Is u bekend of er een recenter onderzoek in vervolg op "909 zorgen" bestaat, dat diagnostisch is uitgevoerd, en wijst op nu nog minder dan 28% effectiviteit van OTS na 2 jaar BJZ-zorg???

  Acht u 28% verbetering na 2 jaar OTS niet ontstellend weinig, nu het gaat om het ontwikkelingsbelang van levende en ontvankelijke kinderen???
  En 72% dat tot niets dan loze jaren in de jeugd leidde of zelfs een verslechtering van problemen, is dat acceptabel???

  Komt er een strafvervolging bij jeugdzorgerkers die gelogen of geïnsinueerd hebben om een OTS- of UHP-mandaat te verkrijgen, en indien er beëdiging bestond voor rechtszittingvertegenwoordigers, en er blijkt dat de voorstelling van zaken op de zitting vals en niet-valide is geweest, ook voor hen???

  Worden er opleidingseisen gesteld met aanvullende specialisatie-eisen aan de diagnostisch werkers onder BIG-tuchtrecht, wat we wenselijk achten???

  Komen er afvloeiingsregels voor jeugdzorgerkers die geen baan in de jeugdzorg meer vinden, zoals vacaturen bij de vuilnisophaaldiens en plantsoenarbeid???
  Worden de opleidingsinstituten ingelicht dat de SPH-studentes andere vooruitzichten hebben dan BJZ-werk???

  En zo meer, veel concreter en sturend zonder suggesties op socio-vaag vlak...

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste TS,

  Met alle respect: naarmate ik langer nadenk over de vernieuwingsplannen en jouw idee met betrekking tot het SSF-plan voor vernieuwing jeugdzorg, met voor elke melding een 'onderzoek van een diagnost' kom ik steeds meer tot de slotsom dat dit gewoonweg onzinnig, ineffectief en ouder-vernederend is. Ik zal me motiveren:

  - Als men voor iedere (onzin) melding als 'kinderen worden verwaarloosd, ze zijn slecht gekleed' of 'het moeten wel aso-'s zijn die mensen, ze hebben zo vaak harde muziek' de ouders en kinderen worden opgezadeld met een 'Raadsonderzoek' en 'onderzoek door een diagnost' terwijl, dat begrijp je hopelijk wel, die meldingen gewoon vaak treiterijen of onzinnig zijn, dan straf je ouders en kinderen middels jouw goed bedoelde plan. (HOE vaak wil je die diagnost zijn onderzoek laten herhalen??? Bij iedere melding weer opnieuw? Hoe gaat dat als de 'meldcode' is ingevoerd en men op zoek gaat naar die 20% (3-5 ) mishandelde kinderen per klas ?

  - Juist door het idee dat er een instantie 'moet' zijn die doorverwijst dan wel voor ouders bepaalt wat goed is, ga je er vanuit dat ouders op voorhand al achterlijk, imbeciel dan wel incapabel zijn.

  Ik maak van de gelegenheid nogmaals gebruik om mijn '3 stappen plan' uit te leggen:

  1. Eenvoudige opvoedingsproblemen als bijvoorbeeld orde en structuur in het huishouden, hulp door vrijwilligers zoals bijvoorbeeld bij Home-Start', 'maatjes-projecten' of 'eigen kracht' gebeurt.

  2. Kind-gerelateerde problemen als obstinaat gedrag of agressiviteit: ouders rechtstreeks dan wel via verwijzing van hun eigen huisarts toegang geven tot een échte deskundige als kinderpsycholoog / psychiater of orthopedagoog-generalist.
  (Onderzoek door deze deskundigen wordt vaak zelfs VERBODEN dan wel tegengehouden door BJZ en in de nieuwe jeugdwet zou zelfs de toegang tot de kinder- en jeugdpsychiater alleen mogen via verwijzing door de 'gecertificeerde instelling'(lees: BJZ!)

  Kinderen krijgen dus DIRECT toegang tot de vlg. art. 24 IVRK verplichte deskundige van 'hoogste niveau' zónder de tussenschakel van een 'indicatie door een amateur'...

  3. Ouders en kinderen krijgen direct de juiste hulp / therapie van deze deskundigen, gezinnen blijven intact en ouders/ kinderen worden met RESPECT en zonder vernedering als via dat juridisch circus wat er nu is behandeld!

  WAAR is BJZ nog voor nodig? NERGENS VOOR
  Al die zogenaamde aso- dan wel criminele gezinnen: daar hebben we nog altijd de Raad voor de KINDERBESCHERMING voor. Die mogen wel eens iets anders gaan doen dan het klakkeloos overschrijven van AMK / BJZ stukken (andersom komt ook voor!)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De RvdK moet dus opgewaardeerd worden, met eisen, beëdiging, met diagnostiek die gebonden zijn aan hoogwaardige beroepscode en -ethiek, dat tuchtrechtelijk getoetst kan worden.
   Ik las blz. 8 en 11.
   Niet zo vaag als het jeugdzorgwerk, ongekwalificeert als diagnosten, niet-beëdigd, 'in eigen beheer houdend' d.m.v. OTS e.d., eigen werkgelegenheid scheppend, zodat de kosten voor jeugdzorg uit de klauwen is gelopen naar de klauwen van jeugdzorg zelf.
   KINDEREN MOGEN NIET VOGELVRIJ WORDEN VERKLAARD!

   Verwijderen
  2. 1 en 2 en 3 zijn geen stappen maar mogelijkheden, en wie bepaalt welke stap de juiste is?
   Geef dat nu niet in handen van jeugdzorg!
   Na een melding gaat er iemand bepalen welke mogelijkheid van 1, 2 of 3 de fijnste is voor BJZ.
   Ik heb liever dat filter.

   Verwijderen
  3. Voor de voorstanders van de 'filter': juist het feit dat ik het aan OUDERS laat en niet een 'filter' als BJZ of 'CJG' dan wel 'gecertificeerde instelling' of RvdK, geeft de mogelijkheid om het gehele BJZ en het, vernederende, juridische circus waar op voorhand ouders aan van alles schuldig en incapabel zijn, op te heffen.

   De opvoeding en verantwoordelijkheid van en voor kinderen dient bij de ouders te liggen en als ouders een probleem hebben dienen juist ZIJ gerespecteerd te worden en zélf uit te kunnen maken welke hulp zij zoeken; voor hun 'huiselijke omstandigheden' of voor hun kind als er sprake is van een kind-gerelateerde aandoening. Het is gewoon bedroevend om te zien hoe BJZ en consorten zó 'succesvol' zijn gebleken dat een ieder er al haast van overtuigd is dat zij er moeten zijn, evenals de RvdK, GGD-jeugd en de jeugd-GGZ en de jeugdverpleegkundige en het consultatiebureau... en je moet als ouder daar allemaal maar verplicht naar toe.....Wiens belang wordt gediend? Van de ouders/kinderen of van de jeugdzorg-industrie?

   Het 'filterplan' van TS en SSF is naar mij idee méér van hetzelfde: wéér extra instanties en ook instanties die moeten uitmaken welke gespecialiseerde zorg er moet komen... Kunnen ouders niet rechtstreeks naar een deskundige die direct behandelt indien nodig, of gaat SSF er vanuit dat een gemiddelde psycholoog echt niet in staat is te diagnostiseren of er sprake is van 'ADHD', een 'hechtingsstoornis', 'waandenkbeeld', 'borderline-persoonlijkheidsstoornis' of een psychose? (Ik noem maar wat willekeurige zaken)

   Moeten ouders éérst naar dat centrale kantoor en dan onderzoek en dan nogmaals verwijzen en de instantie bepaalt door wie je geholpen wordt...WAT zou het verschil zijn met het huidige BJZ?

   Verwijderen
  4. Er zijn nu eenmaal verwaarlozende ouders of te laag-IQ-ouders e.d..
   Er moet dus rekening met een meld-ingang gehouden worden. Dat zit nu eenmaal gehersenspoeld in de hoofden van politici. - - - -
   Ja; het is beter dat ouders dat zelf zien en zelf de juiste hulp zoeken.
   De mogelijkheden 1 of 2 of 3. En dan is het goed als er doelgroepingangen zouden zijn, opdat er op niveau en met kennis naar gekeken wordt.

   Maar bij nood tot melden is een filter van opeenvolgend a, b en c enz. beter dan de gang via een oordelende jeugdzorgwerker, met de attitude van het huidige BJZ.

   Kleine instanties die niet zelf als slager het kind als vlees mogen keuren, is goedkoper en veiliger dan het BJZ dat straks bovengemeentelijk overkoepelt en zelf OTS- en UHP-mandaat gaat aanvragen voor de werkgelegenheid.
   I.t.t. het om 19:06 beweerde, kunnen ouders wel (liefst via de huisarts) naar een passende deskundige of specialist stappen. Waarom niet?

   Het SSF-plan is voor meldingen. Als een filter tegen BJZ-mentaliteit.
   Het gespecialiseerde doelgroepcentra-plan is voor die om 19:06 uur beoogde vrijwillige hulp, dat vrijwillig en op niveau dient te blijven (UvbWjz ar 3 en 4, lid 2).
   Daar heeft het kind (met gezin) recht op.

   Deze 2 plannen zijn dus haaks op wat BJZ wil.
   Deze 2 plannen zijn dus NIET "meer van hetzelfde".
   Geen extra instanties, maar de juiste instanties; die je wilt hebben om rechtstreeks naar een deskundige te geraken.

   Het is goedkoper omdat de juiste hulp effectiever is dan de ondeskundige jeugdzorgwerkers-ellende (met BJZ) van traumatiserende trajecten, vaak weg van huis.

   Neen, ouders moeten niet eerst naar een centraal kantoor. De huisarts of de schuldsaneerder kan het voor diagnostiek respectievelijk financiële problemen heel goed af het juiste traject te bepalen.
   Waarom niet???

   Het verschil met nu is dat zelfs de huidige huisartsen gehersenspoeld zijn en gezinnen naar BJZ sturen, als een fuik.
   Daar komt vaak GEEN vrijwillige hulp uit voort.

   De plannen zijn zo bedacht dat er zoveel mogelijk (en goedkoper, kleiner, deskundiger) naar de juiste vrijwillige hulp geleid wordt;
   zowel voor vrijwillige hulpzoekenden gespecialiseerde doelgroepcentra,
   als voor meldingen de opeenvolgdende LMK >> LCC >> RvdK+ >> waarna toch niet alles hoeft te eindigen in dwang; ook een juiste verwijzing kan eruit komen.


   Haal vrijwillig hulpzoeken en te onderzoeken meldingen NIET door elkaar!!!!
   Ouders kunnen rechtstreeks zoeken.
   Kinderen worden tégen ondeskundig meldingsonderzoek bij AMK beschermt, ontlast, omdat een deskundige op niveau dat kan, i.t.t. jeugdzorgwerkers. (Zie pag. 11 en dan pag. 8).

   Artsen kloppen niet op hun borst met "ik ben professional"; dat doen jeugdzorgwerkers wel, en we zien hoe geweldig ellendig dat kan zijn.
   Zowel de rechters als de politici denken dat toveren met "professional" kinderen zou helpen.
   Neen, wel met deskundigen, universitair opgeleiden met beëdiging en echt tuchtrecht.

   - - - - - - - - - - - - -
   Een vraag voor Nine aan de regeling:
   Vinden ouders nu de Beroepscode Jeugdzorgwerkers en het daarbij horende pseudo-tuchtrecht??? Waar te vinden???
   De slappe code is lezen op:
   http://www.nvmw.nl/professionals/tuchtrecht-inzien.html

   en vind het tuchtrecht:
   http://www.nvmw.nl/professionals/tuchtrecht-inzien/procedure-verenigingstuchtrecht.html =(procedure).

   Verwijderen
 3. Het Jeugdbeschermingsplan heeft niet direct een diagnost! :

  Ziehier:

  -a. Melding komt binnen bij een klein LMK, een Landelijk Meldpunt Kindermishandeling, en die beoordeelt of de melding enige grond heeft tot doorzenden tot onderzoek;

  -b. Het wordt dan doorgestuurd naar het goedkoop-gehouden, maar toegesneden Landelijk Coördinatie Centrum (LCC), dat beter is toegerust tot beoordeling van de binnengekomen meldingen over de case;

  -c. Wanneer er vermoedens bestaan, dan wordt het doorgegeven naar de aangepaste Raad (RvdK) die dan pas de DIAGNOST erbij neemt.

  * Het schema staat op blz. 11 van het .pdf (het Jeugdbeschermingsplan waarvan de link boven staat) en is als een filter ter voorkoming dat de slager z'n eigen vlees keurt,
  * de voorwaarden aan de RvdK (een overheidsinstelling na de filters en in eigen overheidsbeheer naar IVRK) staan op blz. 8.

  Echter:
  Wanneer er geen diagnost in het onderzoek betrokken wordt, zoals in reactie geopperd, en -let wel- dat naar gedwongen kinderbeschermings-maatregelen kan leiden, dan zijn weer alle kinderen vogelvrij voor de lagere en insinuerende jeugdzorgwerkers!!!

  Willen we dat bij het zien van de gevolgen van deze lagere beroepsgroep Jeugdzorgwerk???


  Het komt me voor dat stap a of b en zelfs nog stap c kan leiden tot de hulp zoals HomeStart, EKC, of BasicTrust(.com) e.d..
  Of naar een doorverwijzing dewelke BJZ juist zou verbieden.

  Het filter in het Jeugdbeschermingsplan is dus geen onzin.
  De huisarts bestaat al als doorverwijskanaal naar specialisten. Jammer dat ouders daar te weinig assertief gebruik van maken, tijdig.

  Lees het plan nogmaals door en vooral de aangegeven bladzijden. Zie de filterende stappen.
  Zie dat de diagnost pas in stap c zit.

  BJZ kan dus snel opgeheven worden, wat een enorme bezuiniging (direct en aan gevolgschades) oplevert!!!

  TS

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste TS,

   Je weet even goed als ik, je was er tenslotte zelf bij betrokken: 'dank BJZ' is de huisartsen wijs gemaakt dat alle jeugdzaken naar BJZ MOESTEN, bijna alle 'diagnosten' (psychiaters/ psychologen/ pedagogen) zijn alleen maar benaderbaar via 'indicatie door BJZ' en niet anders, de enkeling daargelaten. (De huisarts is dus met de WoJz geheel buiten spel gezet en nu bij de nieuwe Jeugdwet gebeurt het wederom!!)

   Jouw 'filter' is ONZINNIG, ik zal je voorrekenen waarom: ieder jaar worden er ca. 200.000 kinderen geboren in Nederland, iedere jaargang kinderen bestaat dus uit 200.000. Er zouden 3-5 kinderen per schoolklas 'mishandeld' moeten zijn, aldus de instanties die de meldcode aan het promoten zijn, 3-5 per ca. 25 is dus ca. 12-20 %.
   Van de 3-4 jarigen gaat minstens 50 % naar de peuterspeelzaal...

   We tellen even op:
   3-4 jarigen: 50% van 200.000 x 2 = 200.000
   5-16 jarigen: 12x 200.000 = 2.400.000
   Totaal 2.600.000 kinderen waarvan 12-20 % mishandeld zou worden dat is dus
   :312.000 tot 520.000 'mishandelde kinderen' in Nederland in de leeftijd tussen de 3 en de 16 jaar.
   Als van ieder 'mishandeld' kind 1 melding zou binnen komen, dan heb je dus meer dan een half miljoen meldingen te onderzoeken.... Nu zijn er ook nog de vele valse meldingen, treitermeldingen en onzinmeldingen zoals ik al eerder schreef...
   Om die 'juiste melding' van die 3-5 kinderen per klas te vinden, zullen er ook de nodige dubbele en overbodige meldingen zijn...

   Aangenomen dat er minstens 2 meldingen komen over een 'terecht' gemeld kind, wil dat zeggen dat er minstens 1.000.000 meldingen moeten komen en onderzocht worden... Over de valse meldingen betekent dit dat, uitgaande van 2 ouders per kind, meer dan 1.000.000 ouders vals zullen worden beschuldigd...

   Hoe wil jij dit laten onderzoeken door een 'klein uitgerust LMK punt en HOE moet dat punt beoordelen of meldingen terecht zijn zonder ouders of kinderen te zien, laat staan te onderzoeken? Men moet, uitgaande van ca. 250 werkdagen per jaar 2080 meldingen PER DAG gaan onderzoeken....

   Ik blijf er bij: als er en meldpunt komt dient dat meldpunt éérst de melder te vragen naar BEWIJS voordat sowieso een ouder of kind wordt belast met 'onderzoek'.
   Eerst de 'waarheidsvinding' in de melding.

   Wat het overige betreft, blijf ik er bij dat een huisarts goed is opgeleid om kinderen/ ouders te verwijzen naar een adequaat deskundige als psycholoog / orthopedagoog of psychiater en daarin zéker beter is opgeleid als de gemiddelde sociaal werker die bij BJZ zichzelf 'professional' noemt dan wel 'sociale huisarts' en middels list en bedrog 'indicaties' schrijft, waarbij vooral zijn of haar mening en vooroordeel overheerst, zonder enige wetenschappelijke basis...

   OPDOEKEN dus dat BJZ en RESPECT voor OUDERS!

   Nico Mul

   Verwijderen
  2. Respect voor ouders en kind is =
   Opdoeken van BJZ en consorten; het mogelijk maken dat gezinnen veilig bij de huisarts langs kunnen, en deze niet kàn doorverwijzen naar een fuik-achtig BJZ.

   Daarom dienen er zo nodig gespecialiseerde ingangen te komen voor doelgroepproblemen, zoals voor hechting, adoptie en pleegsituaties, en voor omgangsfrustratie en omgangsregelingen onder mediation en voorlichting eigen gevoelens te stellen onder het (gezamenlijk) ouderschap naar het kind toe, en voor AMA's met pleegopvang, en voor.... tja, voor elk te omlijsten doelgroep die specialistische kennis van node heeft.

   Fulmineren tegen een Jeugdbeschermingsplan, waar er ook meldingen bestaan, er ook verwaarlozende ouders bestaan, er politiek zo gedacht wordt, terwijl het Jeugdbeschermingsplan een filter is tegen onnodige dwang en traumatiseren van kinderen het huis uit, is jammer...
   ...
   Maar het lijkt erop dat vrijwillige hulpzoek-mogelijkheden (1, 2 of 3) door elkaar gehaald wordt met de stappen a, b, en dan c enz. die na melding volgen, als filter tegen BJZ-mentaliteit van "in eigen beheer houden" van kinderen d.m.v. OTS en erger.

   Na melding: LMK >> zo nodig naar LCC >> en dan zo nodig naar een andersoortige RvdK+, dat ontlasten onderzoek doet met diagnostische waarheidsvinding.
   Daaruit kan ook voortkomen een gewone verwijzing naar vrijwillige juiste hulpverlening. \\
   Mocht er dwang of een opvangende oplossing nodig zijn, dan dient deze diagnostisch/hoogwaardig-therapeutisch begeleid te worden. Dus niet zoals in Alexandra met te weinig gespecialiseerde behandeling en 90% niet-effectief, met trauma's daarna in het leven.
   Alexandra: https://www.youtube.com/watch?v=H2fFBZl-cG0 ....
   72% of 75% van de OTS-sen bleek onder BJZ niet-effectief tot verslechtering te leiden! ("909 zorgen" en Zeeland: https://www.youtube.com/watch?v=F6Dthj9XBLU ).

   Dat wijst op de noodzaak van diagnostieke waarheidsvinding opdat het kind krijgt waar het volgens IVRK artikel 24 dan ook recht op heeft. Geen suggestief onderzoek door BJZ/AMK, maar dan maar via het 'filter'.

   Verwijderen
 4. Naast het filterende Jeugdbeschermingsplan waar de diagnost niet aan het begin staat,
  is er dus een plan om tot diagnostisch Gespecialiseerde Doelgroepingangen te komen, Centra, die gespecialiseerd (dus niet te breed zoals BJZ) (dus niet zo laag niet-universitair-geschoold) zijn in onderwerpen, zoals genoemd op blz. 28 van het eerste plan (link boven in artikel).

  * Voor geadopteerden en mogelijk hechtingsgestoorden en pleegkinderen zou dus een IBAP kunnen komen, zoals voorgesteld in 2000.
  * Voor echtscheidingsgevallen waarbij kinderen betrokken zijn, voor omgangsfrustratie en het niet kunnen scheiden van eigen emoties en het ouderschap naar het kind toe, een daartoe gespecialiseerd centrum OOC (Omgangsregeling en OmgangsfrustratieCentrum).
  * Voor AMA's een begeleidingscentrum die pleegouders voorlicht zoals dat ook gebeurt bij aspirant-adoptieouders met een verplichte cursus, lerende dat de AMA vanaf het begin verteld moet worden naar leeftijd aangepast dat het na de studie terug gestuurd kan worden om zijn land te dienen en gezinshereniging in dat land.
  * Voor andere doelgroepen een aan hen aangepaste geconcentreerde kennis. Etc.

  Dat is helemaal niet zo'n gek idee,
  omdat we zien dat BJZ en consorten de kennis niet bij het gezin brengt, maar scheiding maakt. Te vaak.
  Deskundigheid is beter dan schemeren met "ik ben professional".
  72% of 75% is te vaak!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Er worden dus 2 plannen gegeven aan Kamerlid Nine en de regering:

  Voor de weg waar meldingen gedaan worden en een oplossing voor een kind gezocht moet worden het Jeugdbeschermingsplan;

  en voor VRIJWILLIGE hulpzoek-trajecten de mogelijkheden van Nico Mul, arts. Dat kan zijn via de huisarts (die na opdoeken van BJZ niet naar BJZ kan doorverwijzen, gelukkig), of via een Gespecialiseerd DoelgroepCentrum dat toegesneden is op de verzameling problemen.

  Doegroepen kunnen zijn:
  - allochtonen of het verkeren in een spanning tussen 2 culturen;
  - AMA's;
  - pleeg- en adoptiekinderen en rond onveilige gehechtheid;
  - omgangsfrustratie en omgangsregelingen maken;
  - Laag-IQ-gezinnetjes;
  - gezinnen met ouders die allergisch reageren op opvoedkundige boeken en informatie, en aso's;
  - enz.

  En gericht op enthousiasmerend voorlichten, begeleiden, therapie geven, een juiste leuke (opvoed)cursus geven, een interessante communicatiecursus geven voor intern in gezinnen, e.d..

  Het kind heeft recht op (diagnostische) kwaliteit.
  Het kind heeft recht op directe toegang tot jeugdGEZONDHEIDSzorg.
  Het kind heeft dus feitelijk recht op het snel opdoeken van BJZ en dat niveau van denken. (IVRK 24 en EVRM 8).

  Dat is ook bezuinigend op geld en leed.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. De groep vrijwillige hulpzoekenden is veel groter dan wat geschikt is om na een melding te onderzoeken, doch wanneer er 'onderzocht' moet gaan worden, doe dat dan wel 'gefilterd' en elk kind ontlasten diagnostisch.
  Het gespeculeer en geïnsinueer door sociaal werkster in BJZ/AMK is echt respectloos en ondeskundig en bezwarend. Doek BJZ snel op.
  Het filter kan klein blijven, en in de genoemde stappen. O.K.

  BeantwoordenVerwijderen