vrijdag 31 augustus 2012

Onder dwang in een instellingDeze jongen is onder dwang in een instelling geplaatst, en nu wordt zijn leventje verwoest .
Omdat er geen duidelijkheid is over zijn welzijn en geen kindsignalen zijn, vindt er een observatie plaats voor de duur van 6 weken.

3 keer raden wat er na deze traumatische ervaring wel allemaal te vinden valt bij deze lieve jongen.

(gedeelte uit de e-mail correspondentie met moeder)

Sven,

Ik zit in een UHP van 4 maanden, omdat ik besodemieterd word door Jeugdzorg.
De reden van de UHP is verzuim op school, er is nu opeens een ontwikkelingsbedreiging.
Er is niets onderzocht. Er zijn geen signalen verder. Met mijn zoon gaat het prima.
Ik heb mijn zoon bovendien zelf laten onderzoeken. Nu moet hij ter observatie
uithuis geplaatst worden. Ze willen alles in eigen hand houden, het levert veel geld op.
Dat gaat wel ten koste van mijn zoon zijn leven. Het is maar de vraag of het bij 4 maanden blijft,
als ze op basis van geen onderzoek al een uithuisplaatsing kunnen bewerken. Mijn zoon S is al erg getraumatiseerd.

A

Dark horse in het bezit van een geluidsopname van 2 uur. Moeder spreekt dan met de mentor van haar kind. Werkelijk, deze mensen hebben geen gevoel. Het is dramatisch, hartverscheurend. Later een Update!Casus bekend bij Dark horse

Nuttig om te weten

http://www.stichtingkog.info/pages/nuttig-om-te-weten.php


Welke rechten heeft een ouder met een kind onder toezicht?
Een ouder met ouderlijk gezag heeft dezelfde rechten zonder en met ots
 
Drs Nico Mul geeft een "recept" om uit huis geplaatste kinderen weer thuis te krijgen,
het ziet er ingewikkeld uit maar dat is het niet
 
Neem telefoongesprekken met bureau jeugdzorg standaard op en bevestig afspraken daarna altijd per e-mail of brief
'Zwart op wit' komt in het dossier en voorkomt nietes-welles
 
Voorkom onenigheid tussen ouders op het schoolplein
want dat is bijna een garantie voor contact met het AMK
 
Rechten i.v.m. ots van een kind van minstens 12 jaar opgesomd
door prof. J. Doek in FJR van november 2008
 
Recht op inzage
van alle stukken die hebben geleid tot besluit
 
Inzage in alle stukken
Soms kost het moeite inzage in de stukken te krijgen. Wat zegt de wet? Zie ook in de map Actualiteit de uitspraak van de Rechtbank 's-Gravenhage op 15 augustus 2011
 
Externe deskundigen moeten tot 31 december 2012 werken volgens de Richtlijnen in bijlage 3 van de Normen 2000, dat geldt voor RvdK en Bjz's
Richtlijnen inschakelen externe deskundigen18-08-2004 | pdf-document, 0.11 MB

(http://www.kinderbescherming.nl/hoe_werkt_de_raad/kwaliteitskader/)
Werkt uw kinderopvang soms ook samen met bureau jeugdzorg?
Even informeren voor u uw kind inschrijft. Op 10 juli schreef de Gooi- en Eemlander:
 
Is het Centrum voor Jeugd en Gezin bij u in de buurt onafhankelijk?
Vraagt u voor het eerste gesprek of men samenwerkt met SGJ
 
Gevonden op website William Schrikker over CJG
de organisaties die in (de buurt van) Amersfoort het CJG vormen
 
Het poesje zal je krabbelen, dat komt van al je babbelen
Aan de andere kant, hoe kun je advies/ondersteuning/hulp krijgen als je het probleem niet vertelt?
 
In Trouw van 21 juli 2012 staat (in ander verband dan jeugdzorg) het allerbelangrijkste bij contact met jeugdzorg:
"Trek je mond nergens open - alleen bij de tandarts."
 
Babbelen is echt een kwaad, ook als het electronisch gaat
Denk goed na voor u iets schrijft in de 'sociale media', ook als het om een beperkt toegankelijk profiel gaat
 
Zoekt u een advocaat?
Een goed begin is te kijken bij de ondertekenaars van de Open Brief aan de Eerste Kamer en de advocaten van de ouders in de beschikkingen
 
Op 19 maart 2012 heeft de Rechtbank 's-Gravenhage een beschikking gegeven die ook interessant is als men niet met een gesloten plaatsing te maken heeft
Een beschikking waarin het woord 'schandalig' voorkomt, zal men niet vaak ontmoeten!
 
Al in 2010 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan i.v.m. niet-nakoming omgangsregeling
Deze zaak betreft een verzoek om gezagswijziging ter effectuering van een omgangsregeling. Het middel stelt de vragen aan de orde of (i) gezagswijziging op grond van art. 1:251a lid 1 BW daartoe wel een geëigend middel is en, zo ja, of (ii) het hof op goede gronden het eenhoofdig gezag heeft toegewezen.
 
Op 17 april 2012 heeft de Rechtbank 's-Gravenhage een uitspraak gedaan die ook voor kinderen met Nederlandse ouders van belang kan zijn
- Voor het EERST stellen rechters het IVRK en EVRM met het daarin opgenomen recht van een kind op gezinsleven met ouders en familie boven het beschadigende karakter van UHP.
- De vraag is interessant: WAAROM heeft dit Poolse kind meer recht op gezinsleven met ouders en familie dan Nederlandse kinderen?
 
Op 12 april 2012 heeft de Rechtbank Amsterdam besloten, dat Bjz een rapport moet aanpassen
Zie de map Actualiteit
 
'De digitale schaduw, hoe het verlies van privacy en de opkomst van digitale profielen je leven beinvloeden'
is een in 2012 verschenen boek van Dimitri Tokmetzis. ISBN 789000306343

Zie ook van deze auteur www.digitaleschaduw.eu
Zie over het dossier van uw kind bij het consultatiebureau in de map Actualiteit het artikel in Ouders on Line van 16 april 2012
Het elektronisch dossier is niet gewoon het papieren dossier in een andere vorm
 
Wat gebeurt er met onze persoonsgegevens?
Al die geregistreerde en bewerkte informatie wordt in toenemende mate gebruikt voor risicoprofilering, en in combinatie met de enorme nadruk van de laatste jaren op preventie is dat niet ongevaarlijk
 
Digitaal Dossier JeugdGezondheidsZorg, DD JGZ, (het Elektronisch Kinddossier, EKD, weet u wel)
is op 19 december 2011 aan de orde geweest in het Wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer.
 
Nu er een netwerk om gezinnen is gelegd, of minder vriendelijk geformuleerd nu er fuiken zijn uitgezet,
moet een mens heel goed weten wanneer hij zwijgen moet
 
Als uw kind wegloopt, spreek dan met geen enkele instantie (uitgezonderd de politie om erachter te komen of er sprake is van ongeluk of misdrijf) behalve school om het te melden, en de rechter als het zo ver komt
Probeer contact te krijgen met uw kind, maar oefen geen druk uit om terug te komen
 
Welke kinderen worden gesloten geplaatst?
Bureau jeugdzorg Zuid-Holland voert een onderzoek uit
 
Er wordt een oproep in opiniestukken.com van 9 maart 2012 gedaan om het AMK te waarschuwen als een kind dik is
In het verleden is dikte de reden geweest voor uithuisplaatsing. Daarom is dit een gevaarlijke nieuwe mode (naast pedagogische verwaarlozing).
 
NRC Weekend van 10/11 maart 2012 heeft lijstje afkortingen gepubliceerd van stoornissen
Altijd handig om te weten wat men nu eigenlijk denkt dat er mis is
 
Wees nu extra voorzichtig met hulp voor uw kinderen
met de nieuwe kinderbeschermingsmaatregelen al half en half ingevoerd
 
U doet het volgens de instanties waarschijnlijk niet goed als ouder als u
zelf een jeugdzorgverleden hebt. Ook schulden pleiten tegen u. Ga dus niet zitten babbelen!!
 
Risicofactoren voor kindermishandeling: het consultatiebureau screent u erop
Een risicofactor voor kindermishandeling is
meer dan 4 kinderen in uw gezin
eenoudergezin
ouders jonger dan 20 jaar bij de geboorte
zeer laag opleidingsniveau
geen Nederlands in het gezin
werkloos
arbeidsongeschikt
 
Na het consultatiebureau krijgt u te maken met de schoolarts (jeugdverpleegkundige / jeugdarts)
Het is absoluut niet verplicht de vragenlijst te beantwoorden, ook al staat daar misschien op "meebrengen naar het onderzoek: inentingspapieren en deze vragenlijst (vooraf invullen!)"
 
Een cadeautje namens de overheid
dat is een ots voor kinderen waar het (relatief) goed mee gaat, volgens de column in Binnenlands Bestuur van 11 januari 2012.
 
Wat is het wettelijk kader waarbinnen de gezinsvoogd werkt?
M.a.w.: wat moet en mag hij, wat moet en kunt u als ouder?
 
Bjz moet zich aan verdragen en wetten houden,
zet uw advocaat (als dat nodig is) op het volgende spoor:
 
U hebt te maken gekregen met het AMK
Een van de KOG-contactpersonen schrijft het volgende:
 
Iemand heeft een melding over u gedaan bij een AMK
Wat kunt u doen en vooral wat kunt u beter laten.
 
Dit Instrument Risicotaxatie Kindermishandeling LIRIK wordt gebruikt door sommige AMK's
en u kunt dus zien welk beeld men van u niet moet krijgen
 
Toelichting op LIRIK
Vooral interessant het slot: wat doet het AMK met de uitkomst
 
AMK, bureau jeugdzorg en andere organisaties (consultatiebureau?) gebruiken LIRIK,
aldus het Nederlands Jeugd Instituut
 
Een donateur stuurde een link naar een inspectie-onderzoek naar het AMK-Rotterdam:
waarom houden niet alle AMK's van FEITEN?
 
Inspectie niet tevreden over AMK's
Inspectie Jeugdzorg: ‘Onderbouwing besluiten AMK kan beter’
 
Advocaten mogen niet zomaar met modder gooien
volgens de Raad van Discipline, is te lezen in het Jurofoon Journaal
 
Verzoek uw advocaat om zich ook te baseren op het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)
I.v.m. kinderbeschermingsmaatregelen kan men zich beroepen op
 
Kind seksueel misbruikt? Misschien is aangifte doen niet verstandig
Een donateur vertelde half november 2011 het volgende:
 
Contra-expertise is geen processtuk, er is geen sprake van 'dokter X vindt het ook'
Contra-expertise is niet hetzelfde als second opinion
 
Een raadsrapport mag na 1 jaar niet meer gebruikt worden
De directeur van een raadsvestiging stuurt op advies van de Nationale ombudsman de uitspraak van de externe klachtencommissie aan bureau jeugdzorg en herinnert eraan dat raadsrapporten een houdbaarheidsdatum hebben
 
Jeugdzorgwerkers moeten zich kunnen legitimeren met hun paspoort als zij op huisbezoek gaan, zegt de Nationale ombudsman
De Nationale ombudsman stelt dat een rijbewijs niet voldoende is voor jeugdzorgwerkers om zich te legitimeren. Naast het paspoort dient de werker in het bezit te zijn van een brief van zijn organisatie, waarin het bezoek wordt aangekondigd en waarin de naam van de werker is opgenomen.
 
Een gezinsvoogd (dus een OTS) mag alleen een beperkte c.q. begeleide omgangsregeling opleggen,
als het om een uit huis geplaatst kind gaat, of in de situatie dat de omgang geen beperking inhoudt van een beschikking van de rechtbank of het Hof. Is die laatste er niet, dan kan een gezinsvoogd dus min of meer vrijuit beperkingen opleggen.
 
Ouderlijk gezag is ouderlijk gezag, ook bij een ondertoezichtstelling
Het ouderlijk gezag is niet gedeeld, laat staan overgedragen. Dit wordt duidelijk uitgelegd door Peter Tromp (Vader Kennis Centrum)
 
Gezag over minderjarigen
Wat houdt gezag over minderjarigen in, volgens de wet en in de praktijk.
 
Voor behandeling en ook voor de intake al, is toestemming van beide gezagdragende ouders nodig
In Medisch Contact van 27 mei 2011 staat de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg van 19 april 2011.
 
U bent niet verplicht uw opleiding te melden
Het College Bescherming Persoonsgegevens deelt mee dat er geen verplichting bestaat zijn opleiding te melden
 
Wat helpt misschien om van een ots af te komen?
In juni 2011 heeft een contactpersoon van KOG het volgende advies gegeven aan iemand die belde:
 
Hoe komt men van een landelijk werkende instelling af?
Ouders vermoeden vaak dat een Bjz te verkiezen is boven Leger des Heils, Gereformeerd Jeugdwelzijn of William Schrikker. De Inspectie was ook negatief over SGJ in maart 2012. Maar hoe kom je daar af?
 
Inspectierapport over de William Schrikker groep te Diemen
De William Schrikker Groep kan nog wel wat verbeteren.
 
Ook een uit huis geplaatst kind heeft recht op een advocaat en recht op contact met die advocaat zonder dat er iemand bij zit
De heer Mul stuurde een bericht door van advocatenkantoor Korver & Van Essen: de William Schrikker Groep heeft onder dreiging van een kort geding toegestaan dat een meisje onbegeleid contact met haar advocaat had. Belangrijker nog: WSG erkent het recht op rechtsbijstand.
 
Blokkaderecht van pleegouders
OTS-pleegouders hebben nu nog geen blokkaderecht. Altijd goed kijken: "gewone pleegouders", ots-pleegouders, blokkaderecht tegenover ouders, blokkaderecht tegenover voogden.
 
Meldplicht kindermishandeling
lijkt mooi maar is vol gevaren
 
Het Elektronisch Kinddossier (of DD JGZ of hoe het op een bepaald moment ook maar heet)
is niet een natuurverschijnsel, waar je aan overgeleverd bent
 
Via consultatiebureau en schoolarts komt uw hele hebben en houden in de computer
Annelies Blom schrok zich rot toen ze geconfronteerd
werd met het elektronisch kinddossier. Hier haar
ervaringen, plus hoe het verder ging.
 
Verhelderende reacties op een waarschuwend artikel over consultatiebureaus op Ouders on Line
De kern, met websites.
 
Alweer een instantie die met het etiket vroegsignalering zijn brood gaat verdienen aan beter weten
Behalve de kraamhulp, het consultatiebureau en de school gaat nu ook de kinderopvang kijken, samen met bureau jeugdzorg, of de ouders soms een probleem over het hoofd zien (of veroorzaken).
 
Zorg- en AdviesTeams op scholen hebben zelf geen macht, maar
werken samen met partijen die wel macht hebben. Ouders online legde dat op 25 juni 2010 uit:
 
De bewindslieden weten dat jeugdzorg wel verbeterd zou kunnen worden
Spoort u uw politieke partij aan ervoor te zorgen dat vragen als deze niet meer gesteld hoeven worden!
 
Waardoor gaat er toch zoveel mis?
Dat is simpel, maar je wordt er niet vrolijker van
 
Gezinnen kunnen beter niet in Noord-Holland wonen
zoals een donateur van KOG in een bericht aan de Tweede Kamer heeft uitgelegd.
 
Minister Rouvoet weet niet hoe de verschillen in aantallen uithuisplaatsingen te verklaren zijn
maar er komt een onderzoek
 
Folder van Bjz Noord-Holland
geeft aanleiding tot veel correspondentie en tenslotte gesprek. Het was misschien niet de bedoeling dat ouders de folder begrijpen.
 
Wijziging maatregelen van kinderbescherming
Nota van wijziging
 
Samenwerking CJG en Bjz
In de regio Eindhoven zijn afspraken gemaakt tussen het CJG en Bjz
 
Is samenwerking met ouders misschien ook een idee?
Het CJG Midden-Drenthe zegt in zijn nieuwsbrief van juli 2011 dat samenwerking tussen kraamzorg en consultatiebureau van groot belang is. Denkt u wat ik denk?
 
Het intakeformulier van een Centrum voor Jeugd en Gezin zou wel eens van de AMK's kunnen komen
Het wantrouwen tegen ouders straalt eraf
 
Centra voor Jeugd en Gezin
Gaan de Centra voor J. en G. nu de indicatie stellen?
Zijn zij eigenlijk gewoon Bjz?
 
Uitspraak Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 16 augustus 2011
Voor het opstellen van een rapport over een kind is de toestemming vereist van beide ouders met gezag
 
Uitspraak Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 18 november 2010
De huisarts heeft toestemming van beide gezagdragende ouders nodig; de huisarts houdt informatie over de opvoedingssituatie bij de moeder achter voor de Raad voor de Kinderbescherming
 
Sanctiemogelijkheden als beschikking genegeerd wordt
Grootouders kunnen niets doen als een ouder hen belet contact met hun kleinkinderen te hebben ook al heeft de rechter een beschikking gegeven, ouders wel
 
Verwijsindex Risicojongeren ook te gebruiken voor ...
Verhuizen helpt niet tegen jeugdzorg, daar gaat de verwijsindex voor zorgen.
 
Boontje komt om zijn loontje, is te lezen in het Jurofoon Journaal van 30 augustus 2011
Na een valse beschuldiging van seksueel misbruik kan de alimentatieplicht soms ophouden.
 
Opgeleide jeugdzorgwerkers?
Als het toch eens waar zou zijn dat jeugdzorgwerkers opgeleid zijn in relevante vakken, geleerd hebben na te denken over hun eigen werk, georganiseerd en geregistreerd zijn ...
 
RvdK en Bjz zeggen steeds niet aan waarheidsvinding te doen, maar de Nationale Ombudsman stelt dat zij hiertoe verplicht zijn
Anders verwoord: De nationale ombudsman is van mening dat waarheidsvinding in de Jeugdzorg verplicht is indien beslissingen worden gebaseerd op verklaringen c.q. beschuldigingen die door een strijdende partij worden geuit.
 
De bestuursrechter is meer geinteresseerd in feiten dan de kinderrechter
Maak gebruik van de kinderrechter als bestuursrechter!
 
Bjz, waarheidsvinding en rechters
Wij weten dat de RvdK niet aan waarheidsvinding doet. De Bjz's houden ook niet altijd van feiten.
 
Het nieuwe mishandelen: pedagogische verwaarlozing
Het AMK is het adres waar men zijn opinie over andermans opvoeding kan geven.
 
De wet stond het toe, maar het AMK vreesde pedagogische verwaarlozing
De klachtencommissie Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam verklaarde klachten over AMK gegrond
 
Officieel handboek indicatiestelling
Heeft Bjz wel gewerkt volgens de officiele richtlijnen van de MO-groep, of is uw indicatiestelling zelfgebakken?
 
Het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verbindt de wetenschap met de praktijk
Het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt wetenschappelijk onderzoek toegankelijk voor zowel de professionals als de ouders.
 
Wat moet u weten over rapport RvdK, AMK of Bjz
Alles wat u moet weten over een opgesteld rapport.
 
Veel gebruikte termen
Termen betekenen soms niet precies wat je zou denken. Kijk uit.
 
Veelgestelde vragen
Allerlei vragen over kinderbescherming, contact met uw kind na scheiding e.d.
 
Kinderbeschermingsmaatregelen
Wat houdt kinderbescherming in, en wat komt erbij kijken?
 
Kinderen eerst; enkele kanttekeningen
Kinderen eerst is misschien net zoiets als het belang van het kind. Wie zou er tegen zijn? Niet zonder gevaar.
 
Kijk uit, kijk uit!
Sommige gevaren zijn met een beetje oplettendheid te bezweren.
 
Correspondentie met AKJ
Mogelijke belangenverstrengeling vertrouwenspersoon en klachtondersteuner.
 
Hoofd onderzoek van FORA NIET geregistreerd bij enig register van het BIG
Fora-rapporten per definitie aanvechtbaar.
 
Brief aan de Raad voor de Kinderbescherming van het Platform SCJF (n.a.v. de ‘Wegwijzer Onderzoeksmodel Raad voor de Kinderbescherming’)
Is de werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming wel verbeterd?
 
College Bescherming Persoonsgegevens
Op verschillende terreinen kunnen gezinnen profiteren van het College Bescherming Persoonsgegevens.
 
Het gebruik van medische gegevens
Medische gegevens kunnen soms verkeerd gebruikt worden. Ook artsen worden soms misbruikt.
 
Enkele cijfers
Nergens in de wereld zitten zoveel kinderen die niets misdreven hebben achter slot en grendel als in Nederland.
 
Brief d.d. 9 juli 2008 aan Rouvoet van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid:
Noodzakelijke overwegingen voor een kinderbeschermingsmaatregel.

    => Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html
 

Sociokaarten en de Bolderkar affaire

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/08/psycholoogje-spelen.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bolderkar-affaire

Met de sociokaarten zijn we terug bij het befaamde poppenspel (Bolderkar affaire), dat uiteindelijk (volkomen terecht) sneuvelde wegens aangetoond gebrek aan validiteit.

Het zegt genoeg over de imbecielen van Jeugdzorg dat ze dat nu in een andere vorm weer binnenhalen.

Wee de ouders van het kind dat toevallig de 'verkeerde' kaart kiest ..

Jeugdzorg zal er wel een verhaaltje bij verzinnen (zie stichting KOG, 'Waarom gaat er zoveel mis?') ..
http://www.stichtingkog.info/pages/posts/waardoor-gaat-er-toch-zoveel-mis216.php

De rechter zal denken dat Jeugdzorg het wel zal weten ..
Jeugdzorg zal zeggen dat toch de rechter (op basis van verzinsels) een maatregel nodig heeft gevonden ..

En kinderen en ouders zitten met de gebakken peren.

Een willekeurig stel LBO/MBO'ers zou zich schamen voor de kwaliteit van het hele circus.

En de rechter? Die zit immer met een wijs gezicht achter z'n bureau. Hoe lang duurt het nog voordat dát toneelstuk sneuvelt?

AnoniemDisclaimer: http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/07/disclaimer.html


                     Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horseEnquête Jeugdzorg

Jeugdzorg Nederland verliest kort geding tegen de Staat

Jeugdzorg Nederland had een kort geding aangespannen tegen de staat wegens de voorgenomen bezuinigingen van bijna 27 miljoen euro door VWS op de jeugdzorg
 
Jeugdzorg Nederland heeft in kort geding geding die vandaag diende verloren, de behandelde rechter heeft in het nadeel van Jeugdzorg Nederland geoordeeld.

=> Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Onderzoek welbevinden kinderen na AMK melding

http://www.trimbos.nl/nieuws/trimbos-nieuws/onderzoek-welbevinden-kinderen-na-amk-melding

30 augustus 2012

Het Trimbos-instituut gaat beginnen met onderzoek naar het welbevinden van 285 kinderen en hun ouders die zich gemeld hebben bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

Hoewel de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling al meer dan 30 jaar bestaan is onbekend hoe het met de gemelde kinderen gaat, noch op het moment van melden, noch daarna. Daarin kan nu verandering komen.

In 2009 is een onderzoek van start gegaan naar het beloop van de psychische gezondheid en kwaliteit van leven van mishandelde kinderen (5-16 jaar) en hun ouders nadat zij gemeld zijn bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. In het onderzoek wordt nagegaan welke factoren, zowel bij kinderen van Nederlandse en niet-Nederlands afkomst, de psychische gezondheid en kwaliteit van leven beïnvloeden of voorspellen.

Deze onderzoeksvragen worden bestudeerd met een prospectieve studie waarin ouder-kindparen kort na de melding, en daarna telkens na een half jaar, tot anderhalf jaar na de melding worden gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen.

Eind 2010 startte het Trimbos instituut met de werving van ouder-kindparen voor dit onderzoek in zeven regio's. Nu de afgelopen maand 285 kinderen en hun ouders de vragenlijst voor de eerste keer hebben ingevuld, sluit de werving van het onderzoek onder deze even belangrijke als kwetsbare  doelgroep.

Meer informatie: Froukje Unger  funger@trimbos.nl

=> Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Ouders mijden gezinscentra

Artikel in NRC.next 29 augustus 2012

Ouders mijden gezinscentra

Centra voor Jeugd en Gezin, die 1,2 miljard euro kostten, zijn nagenoeg mislukt. Ouders maken weinig gebruik van de inlooppunten.

Andreas Kouwenhoven

Rotterdam – Ze worden “nauwelijks” gebruikt, krijgen “een paar ouders per dag” over de vloer of zijn alweer afgeschaft. Het gaat niet goed met Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). De centra werden in 2007 opgericht na de dood van het ‘Maasmeisje’, het kind dat door haar vader was vermoord na tekortschietende hulpverlening. Minister Rouvoet zal ‘laagdrempelige inlooppunten’ voor zich, waar gezinnen terecht kunnen met al hun hulpvragen. Deze ‘pedagogische huisartsenposten’ zouden ook de wachtlijsten bij jeugdzorg oplossen.

Sinds dit jaar staat er in iedere Nederlandse gemeente zo’n inlooppunt. Gemeenten hebben er met geld van het Rijk 1,2 miljard euro in gestoken.

Maar jeugd en gezin blijven weg, blijkt uit een rondgang van deze krant langs CJG’s in de grootste steden van het land. In Utrecht (vier CJG-vestigingen) komen er “nauwelijks” ouders langs met een opvoedvraag. “Mensen stellen hun vragen vooral digitaal”, zegt een woordvoerder. Zo gaat het ook in Amsterdam. “Ouders bellen en mailen veel vaker dan dat ze langskomen”, aldus een zegsman. Naar schatting gebeurt het tussen de vijf en tien keer per week. “Dat zouden er wel meer mogen zijn.”

In Rotterdam (veertien CJG’s) werd vorig jaar 4.649 keer gebruikgemaakt van een inloopspreekuur, wat neerkomt op gemiddeld zes bezoekers per week per vestiging.

Haagse gezinscentra trekken dagelijks “een handjevol” ouders. Een woordvoerder noemt het “behoorlijke cijfers”. “Maar de opvoedlijn is hier populairder.”

In Eindhoven werden vorig jaar 461 vragen gesteld in het CJG, waarvan eenderde afkomstig uit regiogemeenten. Maar het is dan ook “uitdrukkelijk niet de bedoeling”dat ouders met opvoed- en hulpvragen naar het CJG komen, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. Het CJG is in Eindhoven een coördinatiepunt, geen inlooppunt. Hulp aan gezinnen vindt plaats in de thuissituatie en op scholen.

Zo pakt Breda het ook aan. “Die inlooppunten hebben we snel weer gesloten”, zegt D66-wehouder Saskia Boelema. “De bezoekersgetallen vielen enorm tegen.” Sinds een jaar gebruikt Breda interne begeleiders op basisscholen als aanspreekpunt voor hulpvragen van ouders.

De Algemene rekenkamer herkent het beeld dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de inlooppunten. Het adviesorgaan trekt uit een onderzoek in 42 gemeenten in juni de conclusie dat de ‘ambities niet zijn waargemaakt’. De Centra zouden zes dagen per wek en ook enkele avonden open zijn.

In kleine gemeenten zijn ze, vanwege de geringe toeloop, gemiddeld nog maar zeven uur per week open.

Waarom blijven de gezinscentra leeg? De gemeente Deventer liet vorig jaar een onderzoek uitvoeren naar de geringe belangstelling. De drie CJG-vestigingen in Deventer werden samen in een jaar tijd door slechts 24 ouders bezocht. Wat bleek: ouders hebben helemaal geen behoefte aan een fysieke plek om hun vragen te stellen. Volgens de studie vertellen ze hun problemen liever op plekken waar ze dagelijks komen, zoals op het kinderdagverblijf of de basisschool.

Ook kampt CJG met een imagoprobleem, schrijft de Rekenkamer in haar onderzoek. Het centrum ” is vooralsnog geen plek waar iedereen zonder schroom binnenloopt”, aldus de Rekenkamer. “Men heeft angst om er gezien te worden: ‘Hé, zij loopt binnen bij een CJG, die zal wel een probleem hebben’. Vooral in kleine gemeenten speelt dit gebrek aan anonimiteit een rol. “

Bovendien associëren veel ouders het centrum met Bureau Jeugdzorg dat bij zware problemen in actie komt, signaleert de rekenkamer. Dit weerhoudt ouders ervan problemen in een CJG te delen, uit angst hun kind kwijt te raken.

Volgens hoogleraar forensische psychologie Corine de Ruiter van de Universiteit Maastricht is van meet af aan niet goed nagedacht over de opzet van de gezinscentra.

“Mensen die behoefte hebben aan opvoedadvies gaan een boek lezen of kijken op internet. En de echte probleemgezinnen, de ouders die hun kinderen slaan, zoeken juist geen hulp en gaan er dus ook niet naar toe. Dat we nu met lege inloopcentra zitten, hadden we vooraf ook kunnen bedenken. Het CJG is niets anders gebleken dan een nieuw bureaucratische laag in de jeugdzorg.”

En dat kost geld. Peter Cuyvers was de afgelopen jaren landelijk adviseur van het ministerie bij de invoering van de gezinscentra. Hij erkent dat CJG in sommige gemeenten en geldverslindend project is geworden.

“Er zijn gemeenten waar ze een heel gebouw met staf en al hebben neergezet. En dan kwamen een paar honderd mensen per jar langs. Dan ben je 3.000 euro per afspraak kwijt. Echt, heel veel gemeenten hebben gewoon geen flauw benul van wat ze aan het doen zijn.“

Gemeenten waar het wel goed gaat, zegt hij, doen hetzelfde als Breda: ze gebruiken het CJG als coördinatiepunt en niet voor opvoedvragen. De inlooppunten in Breda zijn zelfs geschrapt, zegt wethouder Boelema. “In die centra zaten medewerkers eigenlijk de hele dag niets te doen. Tja. Dan schiet het zijn doel voorbij.”

=> Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

donderdag 30 augustus 2012

Geen rustig baantje!

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/columns/rustig-baantje.4467288.lynkx


Dacht ik een iets rustiger baantje in de jeugdzorg te hebben  - zeker na de afgelopen acht jaren heftig pionieren als raadsgriffier.
Mooi niet.

Blijkt die jeugdzorg in een giga dynamiek te zitten. Beter gezegd: het is een gekkenhuis. Er loopt een proces wat men ‘transitie jeugdzorg’ noemt, anderen zeggen dat het ‘transformatie’ moet heten, want ‘alles moet anders’. En er is een proces gaande in het onderwijs: ‘passend onderwijs’. En ook iets met veiligheid en zorg. Verder stikt het van de ‘projecten’ bij allerlei overheidslagen die - succes of niet - altijd weer stoppen en daarna in een ander jasje weer doorgaan. Of niet. En er moet van de minister ook nog ‘marktordening’ komen.

De vraag van de burger moet centraal staan en niet het zorgaanbod. De gemeente als jeugdzorgverzekeraar!

Gaat allemaal over dezelfde gezinnen, dus veel geld gaat op aan dubbelingen. Het is nog geen 10% van de jeugd die een probleem heeft, de rest is gewoon gelukkig, zeggen onderzoekers al jaren. Instellingen schermen echter met wachtlijsten en lobbyen zich gek. Ambtenaren moeten overal verstand van krijgen.

Intussen verdwijnt uit het zicht waar het allemaal om gaat: gezinnen, jongeren.

Ook mijn nieuwe baas moet meedoen in het zorg- en welzijngeweld. Veel idiote energie ging afgelopen tijd bijvoorbeeld zitten in een kort geding tegen een grote zorgverzekeraar. Verzekeraar betaalde ons afgelopen jaren 80% van de officiële tarieven, maar alla, daar konden we het van doen omdat we weinig overhead hebben, efficiënter werken.

Maar verzekeraars moeten bezuinigen en wat doen ze? Ze verdelen de – nu in 2012  kleinere – poet, dus de premies van hun verzekerden, onder de bestaande instellingen. Uhh, na aftrek van hun eigen kosten (30%?). Klaar. En ze vergoeden de nieuwelingen, zoals Opvoedpoli, nog maar 60% van de kosten voor hun verzekerden die voor ons kiezen. De rest moet die verzekerde zelf maar bijpassen of naar een ‘oude’ instelling gaan die was uitgekozen door verzekeraar. Slik. Toen wij dat doorkregen, vroegen we hoe dat zat. Wel, we contracteren niet met de nieuwelingen, helaas pindakaas.
Weg keuzevrijheid van de burger, tenzij je veel geld hebt.
Kort geding heeft niet geholpen. Contracteervrijheid!
Ik zou zeggen: verlaag de officiële tarieven met 20% voor iedereen, oud en nieuw. Daarvoor kun je nog steeds heel goede zorg bieden. Wij doen het al jaren met zo’n korting.

Geen rustig baantje dus.

Mechtild Rietveld

                      => Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Psycholoogje spelen

http://www.not-online.nl/nl-nl/Bezoeker/MBO/Beursnieuws%20MBO/socio.aspx

http://www.bndestem.nl/regio/7952812/Kaarten-als-hulpmiddel-bij-gesprek.ece

Kaarten als hulpmiddel bij gesprek

http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1884255&type=member&item=154278125&commentID=93316301&report%2Esuccess=8ULbKyXO6NDvmoK7o030UNOYGZKrvdhBhypZ_w8EpQrrQI-BBjkmxwkEOwBjLE28YyDIxcyEO7_TA_giuRN#commentID_93316301

Auteur: door Sanne Tegelaar |   woensdag 12 januari 2011 | 08:10 | Laatst bijgewerkt op: woensdag 12 januari 2011 | 08:12

DONGEN - Tijdens zijn werk in de jeugdhulpverlening miste Pim Rolsma uit Tilburg een goed instrument om een zwaar gesprek met een kind en gezin makkelijker te maken. "Vaak biedt speelgoed uitkomst.
Al spelend kan een kind daarmee uitbeelden wat er aan de hand is. Maar steeds met een grote doos onder de arm langs basisscholen gaan is onhandig", vertelt Rolsma die daarom afgelopen jaar de zogenoemde 'sociocards original' bedacht en ontwikkelde, een set van 104 kaarten waarop symbolen en afbeeldingen staan van mensen en dieren. "Vooral jonge kinderen vinden het lastig of eng om woorden te geven aan wat zich binnen het gezinsleven of in de klas afspeelt.

Een kind voelt de zwaarte van zo'n gesprek. Door het dan een kaart te laten kiezen met een afbeelding die symbool staat voor een moeder of vader kan het daarmee makkelijker aangeven wat er aan de hand is", legt Rolsma uit. "En de kaarten zijn handig mee te nemen, ondersteunen de gesprekstechniek en bieden de hulpverlener inzicht. Ook een ouder kan erdoor geholpen zijn in een gesprek met zijn kind."

Al snel vond Rolsma een illustrator die met zijn idee aan de slag wilde. Er ontstond een 'spontane' samenwerking tussen deskundigen in vormgeving, productie, marketing en sales.

Rolsma stopte met zijn werk als medewerker bij Jeugdzorg Midden-Brabant en richtte het in Dongen gevestigde bedrijf Sociocards op.

Bureau Jeugdzorg begint in februari met een pilot in het gebruik van de kaartenset.

Medewerkers bij de Gezinsvoogdij, Toegang, Jeugdreclassering en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling gaan de kaarten gebruiken bij de gesprekken met ouders, verzorgers en kinderen. Pim Rolsma met enkele van de 104 zogeheten sociocards, die de gesprekken met kinderen moeten vergemakkelijken.

Commentaar:
Het is werkelijk waar: psycholoogje spelen om aan werkgelegenheid te komen, waar echte
deskundigen gemeden worden. En er nog trots op zijn ook.
Ze hebben dus geen zelfreflexie en -retrospectie, en koppelen hun kennis vanuit pedagogische opleiding (over ontwikkelingspsychologie) niet aan de belevingswereld van het kind, dat zich het veiligst bij
z'n ouders voelt.

Het gaat, met het noemen van BJZ, om werkgelegenheid, het opsporen van iets waarmee BJZ uit de voeten kan. Een beroepsgroep zonder zelfreinigend vermogen.

Zie ook: Zie ook de 'socio-cards' bedoelt om BJZ makkelijker te laten praten met
kinderen van basisschool leeftijd...
WAT moeten die BJZ-mensen?
Willen ze met een stel kaartjes promoveren van maatschappelijk werker tot kinderpsycholoog?
Wat willen ze 'onderzoeken'???

T

Ik ben misschien een 'vreemde eend' in de bijt hier: ik praat niet met kinderen, maar sta al 18 jaar ouders bij die te maken hebben met 'kinderbescherming' en 'jeugdzorg'. Ook was ik, op de achtergrond via de toenmalige SCJF te Utrecht betrokken bij de totstandkoming van de WoJz 2005.

De voornaamste kritiek op de WoJz was het ontbreken van opleidingscriteria van BJZ-medewerkers en de marginale rol van de gedragsdeskundige. Dit is tot op heden ook het voornaamste kritiekpunt.
Uw 'sociocards' lijken er voor mij op dat u als BJZ-medewerkers amateur kinder-psycholoog wilt gaan spelen.

Ik pleit er openlijk dan ook voor om het hele BJZ af te schaffen en bij eenvoudige opvoedingsproblemen dit op ouder-ouder niveau en vrijwilligers op te lossen en bij échte kind gerelateerde problematiek dit aan échte deskundigen over te laten als (ortho)pedagoog-generalist dan wel kinderpsycholoog.

Ik heb in al die jaren té veel gewoonweg amateurisme gezien, rapporten gebaseerd op 'indrukken', 'meldingen' en 'signalen' maar waar juist ieder gefundeerd onderzoek ontbreekt. Als u nu middels 'socio-cards' van BJZ- medewerkers kinderpsychologen wilt maken, dan gaat dat voor mij minstens 10 stappen te ver!

De wettelijke taak van BJZ is immers 'Hulp en ondersteuning bij de opvoeding' en niet anders. Het feit dat veel ouders juist BJZ ervaren als een terreur en bemoeizucht en kinderen vaak bang zijn voor BJZ-medewerkers is een kwalijke zaak... Hoeveel ouders klagen immers niet: 'de gezinsvoogd houdt onderzoek door een psycholoog tegen' en 'altijd word ik als ouder vernederd/ gediskwalificeerd / vals beschuldigd door BJZ'...

Misschien zou het een goede zaak zijn als u eens met OUDERS gaat praten, hen serieus gaat nemen en eens alles gaat doen om de redenen die tot UHP hebben geleid WEG te NEMEN... en dat laatste zien veel ouders NOOIT van BJZ!

(Ik verwijs naar uw eigen 'Deltamethodiek gezinsvoogdij' blz. 52)
ZEER kwalijk dus om middels een paar kaarten van maatschappelijk/ sociaal werkers kinderpsychologen te willen maken...

Drs. N.J.M.Mul

=> Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

De wachtlijsten werden steeds kleiner.....

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/columns/innovatieplantje.7739131.lynkx

Laatst voegde een bestuurder van een jeugdzorginstelling in Noord Holland-noord ons toe dat ze ‘last’ hadden van de Opvoedpoli. Hun wachtlijsten werden steeds kleiner en dat was onze ‘schuld’. Huhhh?? Dat is toch juist heel goed? Hoeven kinderen en ouders niet te wachten en hoeft het eventuele probleem niet te verergeren, toch?
En:
In een Noord Hollandse gemeente was er een wethouder die mij vroeg waarom we ons niet ‘aan ons gebied’ hielden? Ze had al te maken met -tig organisaties die iets met jeugd en zorg deden, dus wat moet de Opvoedpoli daar dan nog? Ja, denk ik dan, de jungle van de jeugdzorg is zo versnipperd dat voor elk (deel)probleem telkens in het verleden een instelling is opgericht. Ik zeg tegen die wethouder: niet wij maar uw burgers beslissen dat. Die kiezen kennelijk voor ons, dus op een gegeven moment besluit je om je te vestigen op de plek waar die burgers en hun kinderen wonen. Hoeven wij en zij niet zo te reizen.


Er is in het Noord-Hollandse trouwens iets geks gaande. We krijgen de laatste tijd steeds meer cliënten die van de zorgverzekeraar aldaar te horen krijgen dat de Opvoedpoli niet op hun lijstje van ‘gecontracteerde instellingen’ staat en dat ‘dus’ de zorg niet wordt vergoed. Verzekeraars moeten wettelijk echter zorg vergoeden waarvoor hun verzekerde kiest, contract of geen contract, zij het niet voor de volle 100%. Dit jaar krijgen we bij deze verzekeraar maar 60% vergoed.


De helpdesk liegt dus. Maar weten hun verzekerden (onze cliënten) veel! Deze verzekeraar wil niets weten van nieuwe zorg-initiatieven. Nota bene hadden wij een kort geding nodig om te ‘mogen’ onderhandelen over een contract met hen. We zijn halverwege het jaar en nóg daarmee doende.


Alle ouders kunnen gewoon bij ons terecht, ze krijgen 60% vergoed. En over de rest kijken we of ze zelf iets bij kunnen dragen. Zo niet, dan pech voor ons. Lang houden wij
- de-nieuwe-zorginitiatieven-zonder-contract - het natuurlijk niet vol met die 60%.
Econoom Schumpeter had het altijd over ‘creative destruction’. Daarmee wilde hij zeggen dat, willen creatieve initiatieven kans van slagen hebben, dit altijd elders leidt tot destruction. In ons geval: destruction van wachtlijsten, ha! De traditionele instellingen en dito zorgverzekeraars voelen dat en betrekken hun stellingen.

Het innovatieplantje geraakt zo in de knel. Maarre … in 2015 worden gemeenten ‘zorgverzekeraar’ voor jeugd&gezin. Maak je borst maar nat, want het is best een gedoe.
Je zou bijna vergeten waar het om gaat: goede, integrale zorg die minder kost.

Mechtild Rietveld

Voor meer columns van Mechtild Rietveld, klik hier.


                     => Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Verstandelijk beperkt?!

Dit zijn de etiketten die ik krijg opgeplakt door de gezinsvoogd(en) de afgelopen 4 jaar:

Naar aanleiding van 6 (!!!) gesprekken met mij, ZONDER diagnostisch onderzoek, ZONDER gesprekken met mijn kinderen, ZONDER onderzoek in mijn directe leefomgeving.

Daar gaan we:

Agressief 
Leugenaar
Indoctrinante
Onaanstuurbaar door de gezinsvoogd
Afhankelijk van de mening van anderen(!)
Houdt zich niet aan afspraken
Kan niet communiceren
Weigert mee te werken
Geen inzicht in zichzelf en in het werk van de gezinsvoogd

En als klap op de vuurpijl las ik dat de gezinsvoogd aan de kinderrechter schreef in het laatste Plan van Aanpak en in het advies aan de rechter:

VERSTANDELIJK BEPERKT!

Kan dit in Nederland?
Ja!!! Dit kan in (ver)Nederland!!!


Want de gezinsvoogd is:

Agressief
Leugenachtig
Indoctrinante
Luistert niet naar wat ik vraag of vertel, geeft heel vaak niet eens antwoord
Papegaait in woord en geschrift (afhankelijk van mening van anderen)
Houdt zich niet aan afspraken
Zeer gebrekkige communicatie zowel mondeling als schriftelijk
Weigert mee te werken
Geen inzicht in haar eigen functioneren of het functioneren van mij.

Verstandelijk beperkt? Hmmm!

Het IQ zal wel in orde zijn maar het EQ is zeer laag. En dat kan aangetoond worden middels alle mails, rapportages en uitspraken van de gezinsvoog(den)in mijn bezit. 

Volgens mij is dit voer voor psychologen!! 

                        Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Centra Jeugd en Gezin worden nauwelijks bezocht - ouders zijn bang voor JeugdzorgHet gaat niet goed met de Centra voor Jeugd en Gezin, staat in NRC Next (29 aug 2012).

Ze worden nauwelijks gebruikt, en zijn soms alweer opgeheven. De centra werden in 2007 opgericht na de moord op het Maasmeisje, het Rotterdamse meisje dat door haar vader was vermoord terwijl beiden bij de hulpverlening bekend waren.

Het was de bedoeling dat de centra laagdrempelige inlooppunten zouden worden, waar gezinnen terecht konden met al hun hulpvragen. Ouders kijken liever op internet, en zijn bang dat ze Bureau Jeugdzorg op hun nek krijgen als ze hulp vragen. Gemeenten hebben met geld van het Rijk ruim één miljard euro gestoken in de centra.

Redactie Jeugdzorg Dark horse: Terwijl BJZ moord en brand schreeuwt dat er in de transitie van de provincies naar de gemeenten in 2015, een bezuinigingsmaatregel verborgen zit van 300 miljoen, zijn er ondertussen al een miljard euro's weg gegooid aan de CJG's waar niemand op zit te wachten. En dat de CJG's niet zouden gaan functioneren was van te voren al duidelijk, maar waarom zouden ze in Den Haag van gezond verstand uitgaan, als het ook omslachtig, duur en moeilijk kan?

=> Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

 

Gemeenteraad zoekt ervaringsdeskundigen Jeugdzorg

http://tilburg.groenlinks.nl/node/87494

Gemeenteraad zoekt ervaringsdeskundigen Jeugdzorg
De stelselwijziging Zorg voor Jeugd, ofwel de transitie Jeugdzorg, is een belangrijk onderwerp voor de komende jaren. In deze transitie is sprake van het overdragen van de verantwoordelijkheid voor en financiering van alle jeugdzorg van provincie naar gemeenten. Daarnaast vindt een transformatie plaats om de zorg voor de jeugd en hun opvoeders te veranderen en te verbeteren.


Tilburg gaat de Jeugdzorg samen met een aantal regio-gemeenten organiseren. Iedere gemeente moet hiervoor een programma van eisen en wensen formuleren. In Tilburg gaat een speciale raadswerkgroep hiermee aan de slag.

De werkgroep wil met zoveel mogelijk mensen spreken die ervaring hebben met de Jeugdzorg. De uitkomsten van deze gesprekken zijn input voor het eisen- en wensenpakket vanuit Tilburg.

Ervaringen delen?

Heeft u ervaringen met Jeugdzorg en wilt u die graag delen met de raadswerkgroep? Neem dan contact op met Marjolein van Pelt van de raadsgriffie Tilburg, telefoon 013 - 542 9195 (op woensdag en vrijdag afwezig).


U kunt ook een e-mail sturen met uw naam en telefoonnummer naar raadsgriffie@tilburg.nl. U wordt dan gebeld voor het maken van een afspraak.


De leden van de raadswerkgroep zijn:
Joris Bengevoord, GL, voorzitter

Orkun Baytemir, PvdA
Willem Bongaarts, PvdA
Cecile Franssen, VVD
Sjef Robben, CDA
Ans Bertens, TROTS
René Spieringhs, SP
Peter van Gool, D66

                      => Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html