woensdag 15 augustus 2012

Regeldruk - zorg voor jeugd

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdzorg/aanpak-regeldruk-zorg-voor-jeugd

Aanpak regeldruk zorg voor jeugd
Professionals en cliënten binnen de zorg voor jeugd hebben last van regeldruk en onnodige bureaucratie. Daarom moet er een betere balans komen tussen hulpverlening en papierwerk.
Met het project RAP (Regeldruk AanPak) wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de regeldruk binnen de jeugdzorg aanpakken. Zo krijgen professionals meer ruimte om hun vak goed uit te oefenen en worden cliënten sneller en beter geholpen.

Actieplan ervaren regeldruk

Uit een landelijk onderzoek in 2008 is gebleken dat professionals en cliënten binnen de jeugdzorg veel regeldruk ervaren. Daarom is in 2008 het Actieplan ervaren regeldruk opgesteld. Sindsdien zijn er verschillende maatregelen getroffen om de regeldruk aan te pakken:
 • Sinds 1 januari 2010 is het onderdeel omvang uit het indicatiebesluit geschrapt. Bij dit onderdeel moesten hulpverleners een inschatting maken van de omvang van het zorgtraject. Omdat het moeilijk is dit al aan te geven bij de indicatie, moest het onderdeel vaak opnieuw worden ingevuld.
 • Sinds 1 januari 2010 is de verplichte toets van de gedragswetenschapper geschrapt, behalve voor de gesloten jeugdzorg. ...waar dan enkel een algemeen psycholoogje de zorg draagt! Geen adoptiekennis e.d.!
 • De website externe link: www.privacywegwijzer.nl is gelanceerd. Deze website moet onduidelijkheden over gegevensuit¬wisseling wegnemen.
 • Aanvullend is een externe link: privacyinstrument voor professionals gelanceerd. Deze tool is bedoeld om professionals te helpen af te wegen of het in het belang van de jongere is om gegevens uit te wisselen en samen te werken met andere professionals. Het privacyinstrument geeft ook inzicht in wat kan en mag binnen de privacyregelgeving bij het uitwisselen van informatie in de jeugdzorg. Leuk is dat hechtingsgestoorden manipulatief kunnen zijn en juist onthecht willen blijven, waar dan uit zgn. privacy-overweging de ouders worden weggezet: is dat ‘goed’ voor de gehechtheid en het kunnen gaan stellen in vertrouwen in volwassenen? Nee! Een algemeen psycholoog is geen specialist.
 • In het boekje ‘Minder regeldruk, meer tijd voor jeugdzorg’ zijn geslaagde ‘ontregelvoorbeelden’ binnen de jeugdzorg gebundeld.
 • Een expertteam heeft in 2010 oplossingen gevonden voor alle urgente ICT-irritaties van medewerkers van Bureaus Jeugdzorg. Deze oplossingen zijn gebundeld in de externe link: Catalogus ICT-verbeteringen in het kader van vermindering ervaren regeldruk.
 • Jeugdzorg Nederland is in 2010 gestart met de invoering van intelligente formulieren bij 2 Bureaus Jeugdzorg en bij 1 landelijk werkende instelling. Hierdoor verschijnen gegevens die met de computer zijn ingevoerd in het ene formulier, ook standaard in andere formulieren.
 • In 2009 is het project Cliënten op Weg in Jeugdzorg gestart. Het doel van dit project is het verbeteren van de klantvriendelijkheid. Het project wordt uitgevoerd door Jeugdzorg Nederland in samenwerking met het externe link: Landelijke Cliëntenforum Jeugdzorg. LCFJ stelt niets voor: de cliënten zijn gewoon ambtenaren die goed bijverdienen door daar ‘aanwezig’ te zijn; het zijn geen cliënten!!! vereniging JN is de lobbyist van BJZ-werkers.
 • In 2011 is in het kader van het project Cliënten op weg in Jeugdzorg de website externe link: clientroutejeugdzorg.nl gelanceerd. Deze website geeft ouders en jongeren {onvolledig} inzicht in de procedures (routes) binnen de jeugdzorg. {zonder vermelding van wat men als cliënt allemaal waar wat kan tegen BJZ aan bezwaren, klachten, appèl, beroep, etc.![???]}
 • Digitale informatie over de jeugdzorg is in augustus 2011 gebundeld op de website externe link: www.regelhulp.nl. Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die zoekt naar zorg of ondersteuning. Sinds september 2011 staat op Regelhulp ook informatie voor ouders en opvoeders. Via de site kunnen zij de weg vinden naar passende ondersteuning in de jeugdzorg.

Nog meer veranderingen nodig

Het verminderen van de onnodige bureaucratie en de regeldruk binnen de zorg voor jeugd is een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid en van professionals binnen de sector.+{{> Wat zijn hier ‘professionals’??? Ondeskundigen in BJZ?! < }
Uit (intern) onderzoek in het voorjaar van 2011 blijkt dat professionals positief zijn over de landelijke maatregelen die sinds 2008 getroffen zijn. Zij geven aan dat de meeste maatregelen de regeldruk nu al verminderen of in de toekomst zullen gaan verminderen. Er zijn echter nog meer maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de sector zo min mogelijk last heeft van onnodige regeldruk. Zoals:
 • De sector ondersteunen bij het breed verspreiden van goede praktijkvoorbeelden en succesvolle RAP-acties. De kinderen worden in formats, formulieren, checklisten gestopt, zonder diagnost of kunde!!!
 • Jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers in de jeugdzorg beter opleiden. =Kan niet tot universitair geschoolden met medische beëdiging...!!!
 • Meer aandacht besteden aan hoe professionals hun taken uitvoeren (kwaliteit). Als jeugdhulpverleners steviger in hun schoenen staan, kunnen zij onnodige bureaucratie en regeldruk eerder herkennen, aankaarten bij hun leidinggevenden en beter bestrijden. =Schoenen die tegen ouders trappen???
 • Een beroepscode inrichten die de ethische normen en waarden van jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers in de jeugdzorg weergeeft....Op laag niveau?, buiten diagnostieke kennis of BIG-ethiek om!
 • Een beroepsregister en tuchtrecht invoeren. {dito}
 • Het stelsel voor de jeugd herinrichten. Ja graag... met BJZ e.d. wegdoen en erop bezuinigen; wel via huisarts doorverwijzen naar specialist!
Commentaar T:

Met deze ‘smoes’ “Aanpak regeldruk zorg voor jeugd” wil men het – bewust of onbewust (invloed van BJZ-lobby) – gemakkelijker maken voor de BJZ-werkers om hun ‘werk’ te doen op te laag niveau (in strijd met IVRK art. 24). 
Echte vermindering van regeldruk ontstaat door niet te liegen en niet te misleiden van rechters ten behoeve van het halen van bezettingsgraden in de ‘jeugd-zorg’.
Dus regeldrukvermindering ontstaat door middel van minder de schotten in de jeugdzorg overeind houden, dat is: door meer gewoon door te verwijzen naar een passend specialist/diagnost; door minder aan OTS-werkgelegenheid te doen, kan de werkdruk verminderen.

Dan hoeven de BJZ-werkers minder tijd te besteden aan insinuaties verzinnen, inspanningsverzuim af te schuiven op het conto van ouders, rechters te misleiden met “ik ben ‘professional’” als haar smoes te doorzichtig blijkt, etc. .
De a.s. wet wil minder schotten, schotten die ontstaan door de financierings-budgets van de overheid. Onzin:

Ook de gemeenten moeten hun portie budgetteren: de CJG krijgt voor dit zoveel en voor dat zoveel, en de gemeentelijke AMK krijgt zoveel, en elk onderdeel wil zijn werkgelegenheid beschermen, dus blijven er op lager niveau natuurlijkerwijs schotten bestaan.
Om hulp te krijgen moet er geïnventariseerd worden welke hulp nodig is; dat heet indiceren; dat moet dus gebeuren, en waar een onderdeel zijn budget wil behouden voor volgend jaar, moet er zuinig met doorverwijzen naar een hulp achter een schot omgesprongen worden. Diagnostiek dat via ‘jeugdzorg’ verloopt is minder toegankelijk dan via een verwijzing bij de huisarts. 

 
De huisarts is dus een gezonder alternatief, minder regeldrukgevoelig! En de huisarts is wel gebonden aan tuchtrechtelijke normering en ethische code.
Dat is meegenomen t.o.v. BJZ-werkers met een lage SPH-opleiding dat geen diagnostische bevoegdheid geeft.

Schotten houden dus diagnostiek, echt (psycho)medisch onderzoek, tegen.
Jeugdzorg op decentraal vlak is dus niet de oplossing voor hulpzoekenden.

Zo is ook een gedecentraliseerd AMK ook niet de oplossing tegen kindermishandeling: waar er veel kinderen met omgangsregelingen na scheiding leven, ontstaan situaties dat er in meer gemeenten vertoeft wordt; meldt men bij de ene gemeente dan weet de andere van niets. 
  
Laatst onderzocht de inspectie een peuter-dood. Zelfs > 3 meldingen van ziekenhuis, grootouders enz. (http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/08/oma-doet-aangifte-tegen-bureau.html) drongen niet door tot het bewustzijn van de AMK-werker, omdat “de eigen protocollen” ondermaats waren.


De smoes dat er volgens protocol was gehandeld was bewijs dat de werker niets verweten kon worden! Wat hield de werkbeschrijving in? Dat geeft de mate van zorg in BJZ weer?!
Of men nu centraliseert of decentraliseert... er blijven budgets, dus schotten in de zorg voor jeugd, tenzij men voor vrijwillige hulpverlening de gang via de huisarts weer in ere herstelt (niet doorverwijzend naar CJG of BJZ maar naar een passend specialist).
De regeldruk vergemakkelijken waar al geen ethische code of genormeerd tuchtrecht bestaat, is een gevaar voor het ontwikkelingsbelang van het kind.
Een kind kan veel narigheid oplopen waar een gezinsvoogd de macht grijpt, het BJZ aan het budget denkt en bezettingsgraad moet vullen, en de rechter geen benul heeft hoe hij misleidt wordt door BJZ/CJG/AMK/RvdK.

Het uithuisgeplaatst-zijn is so wie so schadelijk voor een kind; het wordt door het kind NIET als ‘veilig’ ervaren en schaadt dus.

De omgangsregelingen bij UHP zijn veelal ondermaats (minder dan 2 dagdelen per week) en zo ook schadelijk voor het kind, met PAS, minderwaardigheidscomplexen, hechtingsschade en loyaliteitsconflicten als gevolg.
De overgang tot kinderbeschermende maatregelen, na melding of OTS-aanvraag, dient enkel te geschieden door degelijk eigen onderzoek bij een genormeerde Raad v.d.K. (http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/een-voorstel.html). BJZ dient te verdwijnen.
Het artikel op http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/08/voorstellen-tot-echte-bescherming-van_9.html is duidelijk.

Ook andere wetenschappers en advocaten zien naast ouderondersteuners en ouderorganisaties het falen van de echte zorg voor de jeugd binnen de macht van BJZ. Tot schade aan het kind.
Incidentenpolitiek dat leidt tot schotten (budgetteringen) is gevaarlijk voor onze toekomst, onze kinderen, al schept het zorg-werkgelegenheid, maar dat moge niet de bedoeling zijn!
Prof. RJ van der Gaag: pleitte voor kinder- en jeugdpsychiaters als ‘diagnostische zwaargewichten’ aan de poort die bij de triage helpen om lange, frustrerende, mislukte hulpverleningsprocessen te voorkomen. Hij was toen al van mening dat het goed zou zijn, als de psychiater (die ook arts is) in het multi­disciplinaire overleg (‘team’) een coördinerende taak krijgt èn eindverant­woordelijke is!
Directe toegang tot de specialist via de gewone weg van de huisarts is nog goedkoper en net zo effectief. Bezuinig op BJZ: schaf BJZ af!

T.

                               Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten