donderdag 9 augustus 2012

Tuchtcollege voor jeugdzorgers....

Reactie bij Petitie voor o.a. tuchtrecht.... (8-8-’12) 

-  Tuchtcollege voor jeugdzorgers....  Kan dat?...


Waarmee wil men 'meten' in zo'n tuchtrecht? Er zijn hoogwaardige normen nodig, waar geen (sociaal-werk-) SPH-opgeleide aan kan voldoen, omdat ze niet universitair geschoold zijn om gedragsproblemen te kúnnen onderkènnen (ze zijn intern opgeleid om ouders te beschuldigen).   Zonder eerst goede meetinstrumenten te hebben, die openbaar zijn, zal zo'n tuchtcollege gewoon de hand boven de BJZ-werker houden. Beroepsethische normen die toetsbaar zijn en openbaar, zijn eerst nodig.  

-  De gezinsvoogden hebben er een handje van om niet op de rechtszitting te komen, en als ze het al doen dan leggen ze niets uit mèt onderbouwing ùit de hand van een diagnost, maar gebruiken ze hun eigen notities die hun eigen inspanningsverzuim moeten afdekken: ze noteerden:  dat alles wat de ouders deden ‘tegenwerking’ was; zo leg je als werker fijn alles bij de rechts-onmachtige ouders.  

-  Daarenboven willen gezinsvoogden en BJZ-werkers op rechtszittingen 'geloofd' worden op hun professionaliteit in de zin van 'broodverdienend' maar waar de rechter denkt dat het deskundig betekent.
 

-  Èn ze willen niet onder ede staan. Want hun professioneel de rechter misleiden met hun valse insinuaties, kan niet of zou niet mogen onder ede; al zie ik hen ervoor aan dat het hun niets doet meineed te plegen. (Zo betrouwbaar heeft deze beroepsgroep zich gemaakt door hun insinuerend gedrag niet te openbaren).
 

- De ouders zouden mogen vragen dat de familierechtszitting openbaar mag zijn; Op grond van artikel 6 EVRM dienen civiele procedures in beginsel openbaar te zijn. Het huidige artikel 803 Rv biedt thans niet de mogelijkheid aan de rechter om in een individuele zaak op verzoek van een belanghebbende te besluiten dat de behandeling geheel of gedeeltelijk openbaar is. Het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is weer te beperkend en in het voordeel van de machtigste, BJZ. 

Openbaarheid is nodig om een getuige of deskundige toe te laten die tegen BJZ-intenties kan getuigen. Dat ouders niet over alle informatie beschikken waarover BJZ beschikt en daarop besliste, is onrechtmatig naar EVRM art. 6, mede naar het McMichael-arrest van het EHRM dd. 24-02-1995: BJZ geeft op vraag om inzage slechts een geselecteerd gedeelte van het dossier. Daarom zouden enkel ouders om openbaarheid of toegang mogen vragen van diegenen die zij erbij willen ter verdediging tegen de machtige tegenpartij (BJZ/RvdK).


- Ouders zouden over alle stukken moeten beschikken, ruim 2 weken voor rechtszitting, die BJZ ook heeft, en daarbij zou enkel namen die ‘privacy’ zouden schenden volgens de gezinsvoogd, en niet hele dossierstukken, mogen worden afgedekt (Wbp).
 

- Ook BJZ-zittingsvertegenwoordigers die wel onder ede staan, zijn niet geloofwaardig omdat ze voorgelogen kunnen zijn door de gezinsvoogd of indiceerder in BJZ, zodat de zittings-vertegenwoordiger kan denken dat hij eerlijk is.
 

- De rechter dient te onderzoeken - of er eerst naar BW1:254 lid 1 gezocht is naar ambulante hulpverlening op basis van een diagnostisch traject; - en of de onderzoeksvraagstelling bij BJZ t.a.v. een diagnost wel open en neutraal is; - en of de ouders met deze vraagstelling schriftelijk accoord zijn gegaan; - en indien BJZ een OTS heeft of dat wil verlengen, dient de rechter te controleren of er een diagnostisch rapport bijgaat en de vraag van BJZ voldoende pedagogisch en ontwikkelingspsychologisch onderbouwt is, omdat de psychische invloed van OTS en zeker van UHP zeer schadelijk kan zijn voor het opgroeiende en ontvankelijke kind.
 

- Ook moet er een orthopedagoog-generalistische rapportage ligt waaruit blijkt dat de geestelijke leeftijd overeen komt met de normaal. Er dient rekening gehouden te worden met het bevattingsvermogen en verwerkingsvermogen van het kind of puber. De therapie dient daarom niet bepaald te worden door BJZ doch door de diagnost. Er kan sprake zijn van het recht op verlengde zorg na 18 jaar worden.
 

- Bij verlenging van een gedwongen maatregel dient de rechter echt te controleren of de gezinsvoogdij wel aan de uit diagnostiek gebleken therapie voldoet. Belangrijk is te weten dat diagnostiek binnen 3 maanden kan, en waar BJZ er meer dan een half jaar over doet, levert BJZ inspanningsverzuim dat schadelijk is voor het zich niet qua ontwikkelen stoppende kind. Een half jaar OTS of drie maanden UHP is beter voor de veiligheid dan een heel jaar. Veiliger voor de ervaring van een kind is thuis ambulante hulp.
 

Defence for Children weet al lang dat de beleidsopzet van de wet die BJZ legaliseert de rechten van het kind fors kan aantasten; en zagen we essentiële verbeteringen door hun werk?

De Kinderombudsman is voorgelicht maar heeft nog tijd van bewijs op bestaansrecht, die het kinderrecht (en kinderpsyche) goed doet.

-  De politici kijken te kort naar voorstellen, weten niet wat de kern is, en geloven gemakshalve het voorgezegde van de BJZ-lobby. Ja, ze zijn geschokt door de verhalen van ouders, echter ze kunnen niet geloven dat werkers zo weinig overzicht hebben om het hun geleerde te koppelen aan de cliëntenzaak. Het lijkt ook ongeloofwaardig voor buitenstaanders die niet onderzoeken, dat deze werkers zo met hun verantwoordelijkheid omgaan; we zien dat ze hun verantwoordelijkheid afschuiven binnen de institutie van jeugdzorg of naar derden. Ze voelen zich niet centraal verantwoordelijk.
 

Tofik Dibi (GL) dacht dat de verhalen overtrokken waren en van idiote ouders kwamen. De ex-gezinsvoogd Nine Kooiman (SP) denkt dat gezinsvoogden het beter weten dan de onderbouwde signalen van velen. Enz....

-  Rechters 'geloven' te veel, zonder na te zien of de deskundige (dat is diagnostische en niet indicatieve) onderbouwing schriftelijk aanwezig en bevestigend is. Notities van gezinsvoogden zouden niet rechtsgeldig mogen zijn omdat BJZ de tegenpartij van het gezin is.

Dat heeft BJZ te vaak aangetoond. Dus zou BJZ op z'n eigen blaren moeten zitten.

Rechters zijn universitair geschoold en gaan vreemd genoeg af op informatie van sociaal werkers met een extra intern opleidinkje van BJZ, dat meer oog heeft voor bezettingsgraden en dus geld. Werkgelegenheid voor het volgende jaar dus.

Onderbouwing van deze stellingen zijn (onderzoekend) te vinden bij advocaten (PeterPrinsen.nl bijv.) en wetenschappers, en ouderondersteuners en ouderorganisaties. De dossiers worden gezien, zodat BJZ niet zou mogen doorgaan met insinueren dat het 'maar allemaal incidentjes' zijn.

-  De structuur, die de overgang tussen VRIJWILLIGE hulpverlening vertegenwoordigt naar de mogelijkheid tot gedwongen maatregelen, dient zodanig verbeterd te worden met diagnostiek en met één Raad voor de Kinderbescherming [dat onderhevig moet zijn aan begrijpelijke normering (voor ouders) (en niet meer op BJZ-informatie mag afgaan)] dat zowel de kinderen die bedreigd worden naar BW1:254, als de kinderen die door de ondeskundigheid van BJZ bedreigd worden hun juiste en minst schadende weg kunnen vinden tot optimale ervaring van opvoeding:

- Er zijn kinderen die schade ondervinden door een bedreigende persoon uit z'n omgeving, een ouder met losse handjes, een moeder die omgang met ex frustreert, een buurtbewoner die incest pleegt, een school die signalen opving, waarop de bedreiger een huis- of straatverbod dient te krijgen om het kind geen UHP-ervaring op te dringen tot psychische schade. Hulp aan huis is het beste. En…

- Er zijn ook kinderen die door de ondeskundige vooroordelen van BJZ ernstig bedreigd worden, en niet alleen door oordeel van de gezinsvoogdij, maar dan ook voor vele jaren en t.a.v. latere psychische behoeftes van de opgroeiende.  

Het verdient dan ook aanbeveling dat de politiek bij de herziening van de jeugdzorg-wetgeving structureel beide kanten beschermt d.m.v. diagnostiek en universitaire deskundigheid, boven vage termen in de huidige concepttekst van a.s. wetgeving. Leg opleidingseisen vast i.p.v. kennisgebieden, die elke ouder ook kent uit een pedagogisch boek. Niveau! Zijn die lezende ouders dan meteen geschikt als gezinsvoogd? Haal vaagheden weg.

*... CJG's zouden doorverwijscentra naar echte deskundigheid moeten worden, een schuldsaneerder, een mediator, een orthopedagoog-generalist, een jeugdpsychiater, die dan weer verdere hulp verleent. Zeker geen BJZ!!! ((BJZ lobbyt alsof zij specialist zijn; fout, o hoe fout!!! Het gaat om een juist niveau, en niet om p.r.))

*... Kwaliteit per gemeente inkopen op p.r.-praat is niet best voor een kind, omdat onderzoek uitwijst dat slechts de juiste deskundige, toegesneden gediagnosticeerd, goed doet, en niet het goedkoopste: een diagnost geeft de effectiefste en snelste weg aan, vaak buiten de schadende en dure, jaren slepende OTS en UHP van BJZ om.
Wetenschappers zeggen ook:  doek BJZ op. Dat scheelt veel geld en schadegevolgen.

T

1 opmerking:

  1. Sorry voor wat schrijffoutjes, in de hoop dat de essentie gesnapt wordt.
    Dit is een reactie op Petitie... dd. 8 augustus op http://www.jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/08/oproep-onderteken-petitie-stop.html .

    BeantwoordenVerwijderen