maandag 6 augustus 2012

Petitie aangeboden aan de Tweede Kamer

http://www.sdnl.nl/kinderen.htm

Klik op het woord petitie (hieronder) om de video te bekijken!

3 maart 2009

In het kader van OTS en uithuisplaatsing werd een petitie aangeboden aan de Tweede kamer
Deze internetsite is gemaakt om voorlichting te geven over de Raad voor de Kinderbescherming
Bureau Jeugdzorg en de (Gezins)voogdij. Het is voor burgers die met deze sector te maken krijgen heel belangrijk om te weten wat hen te wachten kan staan. Met voorlichting, tips en modelformulieren op deze internetsite kan de burger zich weerbaar maken. Ondergetekende heeft deze sector jarenlang bestudeerd, namens veel klagers veel procedures gevoerd en op basis van veel praktijkervaring inzicht gekregen in de handelwijze van deze sector. Ik geef daarom als eerste advies blijf er bij uit de buurt omdat je nooit weet waar je aan toe bent in deze sector en welke ingrijpende gevolgen hun bemoeienis voor ouders en kinderen kan hebben.Structureel probleem in deze sector is dat de burger te maken heeft met ongewenste dominante structuren, ernstige belangenverstrengeling en willekeur bij het benoemen van "gevaren en normen"

om contact tussen kind en ouder te stoppen of te minimaliseren. Met als gevolg dat van familieleden soms vijanden gemaakt worden. Door het ontbreken van "normen" waarop (geheime) rapporten en (geheime) maatregelen worden gebaseerd, het ontbreken van duidelijke wetgeving die ouders en hun kinderen afdoende tegen de bemoeienis van deze sector beschermt. De wetgeving die er al is kan door de sector vaak ongestoord worden genegeerd. M.a.w. deze sector is veel te machtig geworden. De burger heeft daarom met name de hulp van de media en publicaties nodig om de sector te dwingen over hun (ethisch) handelen na te denken.De positie van de klager. Klagers bij klachten over de jeugdzorg bevinden zich in een emotioneel zeer kwetsbare positie; het indienen van een klacht vergt moed. Daarom dient een klachtprocedure naar haar aard laagdrempelig te zijn:

geen vormvoorschriften, geen eisen aan personen door wie klagers zich laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. In hun emotioneel kwetsbare positie geven klagers hun gemachtigde/vertrouwenspersoon het vertrouwen namens klagers de klachten zo helder mogelijk bij de klachtencommissie in te dienen en zodanig te formuleren dat de klacht mede door het op juiste wijze formuleren gegrond wordt verklaard. Het is de taak van de gemachtigde de klachten zakelijk op de hoorzitting aan de commissie helder te presenteren en toe te lichten, vragen van de commissie te beantwoorden. Want wat blijkt uit de praktijk? Klagers worden soms bedreigd door de (gezins)voogdij-instelling klachten via bemiddeling op te lossen want anders dient de instelling een verzoek machtiging uithuisplaatsing van het kind van de klager in. Niets is smeriger dan de praktijken zoals die zijn geconstateerd bij de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland. Het is kenmerkend voor de sector gezinsvoogdij om dit soort zaken niet adequaat de kop in te drukken maar de aanklagers van dit soort praktijken aan te pakken.De positie van de klachtencommissie. Een ander belangrijk aspect van de vereiste zorgvuldigheid is dat klachten binnen de hiervoor gestelde termijnen worden behandeld en dat klagers de beschikking hebben over alle stukken:

"equality of arms". Een zeer belangrijke uitspraak is gekomen van de Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant. De beklaagde (gezins)voogdij-instelling dient aan de hand van een contactjournaal bij klachten het tegendeel te bewijzen. Niet voor niets willen burgers graag weten "wat staat er in het contactjournaal?" Niet voor niets verzetten instellingen zich hevig tegen afgifte van complete contactjournalen omdat door afgifte van een compleet contactjournaal de hulpverlening controleerbaar en doorzichtig gemaakt wordt.Ik ben van oordeel dat de burger bij het eerste contact met de instellingen in deze sector op transparante wijze inzicht dient te krijgen in de organisatiestructuur en functieaanduidingen van de instelling. In relatie tot mogelijke gevoelens van afhankelijkheid en onmacht bij ouders en kinderen is terzake een direct belang aanwezig.

Ik ben dan ook van oordeel dat er een aantal minimale normen met name bij de gezinsvoogdij doorgevoerd moeten worden om burgers tegen deze veel te machtige bestuursorganen te beschermen.
De handelwijze van J. Hop om bovengenoemde en andere zaken op internet te publiceren is de sector in het verkeerde keelgat geschoten. De gezinsvoogdij verzet zich dan ook fel tegen de invoering van deze minimale procedurele "normen en gevaren" en publicaties over de gezinsvoogdij op internet. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het beroepsverbod dat een aantal (gezins)voogdij-instellingen J. Hop hebben opgelegd wegens "aanzetten tot afgifte van het contactjournaal" en/of "aanzetten tot het indienen van procedurele klachten". Ik noem deze kritiek op mij hier nadrukkelijk omdat ik een voorstander ben van "hoor en wederhoor" en procederen op basis van "equality of arms" zonder mogelijke "schijn van belangenverstrengeling". Ik nodig u uit deze internetsite te bekijken, te gebruiken, zelf te oordelen over de inhoud van deze site Indien u meer informatie heeft dan ik, fouten of onjuistheden tegenkomt laat het mij dan omgaand even weten door sitenummer en passage te vermelden. Waar nodig kan ik gegevens aanpassen. E-mail: j.hop3@chello.nl
Weigering ouders als gemachtigde of vertrouwenspersoon van de minderjarige
  Minderjarigen hebben recht op bijstand van hun ouder(s) als vertrouwenspersoon of gemachtigde in gesprekken met medewerkers van de gezinsvoogdij. Wanneer u door de gezinsvoogdij geweigerd wordt als gemachtigde of vertrouwenspersoon van de minderjarige dan adviseer ik u dit schriftelijk te laten bevestigen en tegen deze beslissing een bezwaarschrift in te dienen.
Bekendste truc (gezins)voogdij is het niet vermelden van de
juridisch juiste beroepsmogelijkheid onder een beslissing

  J. Hop adviseert ouders en minderjarigen alle beslissingen van de (Gezins)voogdij-instelling te controleren op het op juiste wijze vermelden van de juridisch juiste beroepsmogelijkheid onder een beslissing. Heeft u vragen of informatie nodig neem dan even contact met mij op.

                     Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

4 opmerkingen:

 1. Het is zo heerlijk voor een kind om zonder eerst hulp thuis te verstrekken lekker in een vreemde omgeving mag vertoeven! Heerlijk dat het kind zich mag onthechten aan zijn basis-ouders, want gehechtheid is primair aan genetische ouders, en die worden fijn weggehouden door BJZ, de gezinsvoogden (niet 'voogd' want dat is echt anders, juridisch gezien).

  Een gezellig voorbeeld hoe een BJZ 'rigide' kan liegen en manipuleren:
  http://www.youtube.com/watch?v=0ewLryqLtAg (link copiëren en plakken in uw browser).

  (Preventieve en hulp-tips voor ouders: boekje De Jungle van de Jeugdzorg:
  http://www.swpbook.com/index.php?action=view&book=1263&reeks=5 ;
  en de poltiek wil graag dit negeren:
  http://www.peterprinsen.nl/HERZIENINGOTS.OPENBRIEFEERSTEKAMER.htm .

  Het is heerlijk voor een kind getraumatiseerd te worden, in onzekerheid te verkeren dankzij de macht en manipulaties van de gezinsvoogd.
  Een fijne hechtingsstoornis voor het verdere leven is zo makkelijk.
  De schoolprestaties zullen zo fijn beïnvloed worden door de opgewekte stoornis in UHP.

  Hoe krijgen we later voldoende vuilnismannen ofzo?? Ga zo door, BJZ en politiek!
  Uw politieke partijen zijn al een half decennium geleden goed voorgelicht door ouderorganisaties, maar de medicijnen moeten toch verkocht worden!?! Dus werden die adviezen aan de kant geschoven... Leuk toch?!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hoort u de politici in de film?
  Weer beweren ze begrip te hebben; ze beweren het te snappen!
  Maar we zagen al jaren dat ze een uur later al niet meer snappen waar de knelpunten lagen, wat verbeteren moet en waar in de wet en beleid.

  Al jaren kregen deze politici adviezen van wetenschapper. Er gebeurt enkel dat wat al doordendert: CJG en lage toegang tot de mooie Uithuisplaatsingen.

  Bezettingsgraden leveren meer geld op.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. ...En de hype dat 1 op de 30 kinderen wordt mishandeld!!!...
  Alle kinderen uithuisplaatsen (als het makkelijke zaken zijn waar het kind niet te veel problemen maakt) lijkt het devies.

  De politici horen emoties aan, maar weten niet waar wat hoe veranderd moet worden zodat kinderen naar beide kanten (echt gevaarlijke opvoedsituaties t/o. gevaarlijk BJZ-handelen) beschermd worden:

  De overgang tussen vrijwillige hulp en gedwongen maatregelen moeten met diagnostiek en hoge voorwaarden (http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/een-voorstel.html) meer gescheiden en bewaakt worden.

  Er is alle reden toe: zie het onderzoek van de inspecties (2012) over de dood van een peuter bij BJZ Utrecht na >3 genegeerde meldingen, deze petitie boven, de slapte in de a.s. wetgeving om makkelijker een kind zonder onderzoek uithuis te plaatsen, de intentie van BJZ om in de a.s. wet als 'specialist' na CJG dienst te doen terwijl ze geen specialist op arts-BIG-niveau zijn (de politiek bedonderend), enz.

  - Verwaarloosde kinderen moeten hulp krijgen, maar is uithuisplaatsen wel de juiste hulp waar een bedreiger beter het huis of omgeving uit kan dan het kind?!!
  - Kinderen met hechtingsbehoefte moeten tegen BJZ beschermd worden, en vrijwillige hulpverlening krijgen, de kind-ouderband bewakend en stimulerend, door evt. een cursus te geven aan ouders of VIB-begeleiding met tips door BasicTrust.com.
  - Degelijk onderzoek met diagnostisch niveau is nodig, en geen sociaal werksters met zesjes over de sloot in CJG/BJZ/AMK.

  De politici doen slechts aan verschuiven met de gegevens die ze van.... BJZ zelf krijgen, in de wet. Ze snappen niet hoe de zorgen van ouders geïmplementeerd moeten worden in onderscheidender wetgeving, die de macht van BJZ weghaalt, naar een meer genormeerde RvdK als enige voor onderzoek naar de noodzaak of er een maatregel nodig is.
  Wat kunnen politici anders?
  Wij als ouders moeten hen plannen geven die wettelijk uitvoerbaar zijn (!!!: http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/07/voorstel-jeugdwet-opengesteld-voor.html ).
  {Copieer link en plak in uw browser en Enter}

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Opdoeken, die BJZ's!!!

  Dat wordt veel goedkoper - direct en indirect, gezien alle gevolgschade-kosten door BJZ.

  Geen BJZ meer in de a.s. wet!!! Laat 't weten!

  BeantwoordenVerwijderen