vrijdag 31 augustus 2012

Nuttig om te weten

http://www.stichtingkog.info/pages/nuttig-om-te-weten.php


Welke rechten heeft een ouder met een kind onder toezicht?
Een ouder met ouderlijk gezag heeft dezelfde rechten zonder en met ots
 
Drs Nico Mul geeft een "recept" om uit huis geplaatste kinderen weer thuis te krijgen,
het ziet er ingewikkeld uit maar dat is het niet
 
Neem telefoongesprekken met bureau jeugdzorg standaard op en bevestig afspraken daarna altijd per e-mail of brief
'Zwart op wit' komt in het dossier en voorkomt nietes-welles
 
Voorkom onenigheid tussen ouders op het schoolplein
want dat is bijna een garantie voor contact met het AMK
 
Rechten i.v.m. ots van een kind van minstens 12 jaar opgesomd
door prof. J. Doek in FJR van november 2008
 
Recht op inzage
van alle stukken die hebben geleid tot besluit
 
Inzage in alle stukken
Soms kost het moeite inzage in de stukken te krijgen. Wat zegt de wet? Zie ook in de map Actualiteit de uitspraak van de Rechtbank 's-Gravenhage op 15 augustus 2011
 
Externe deskundigen moeten tot 31 december 2012 werken volgens de Richtlijnen in bijlage 3 van de Normen 2000, dat geldt voor RvdK en Bjz's
Richtlijnen inschakelen externe deskundigen18-08-2004 | pdf-document, 0.11 MB

(http://www.kinderbescherming.nl/hoe_werkt_de_raad/kwaliteitskader/)
Werkt uw kinderopvang soms ook samen met bureau jeugdzorg?
Even informeren voor u uw kind inschrijft. Op 10 juli schreef de Gooi- en Eemlander:
 
Is het Centrum voor Jeugd en Gezin bij u in de buurt onafhankelijk?
Vraagt u voor het eerste gesprek of men samenwerkt met SGJ
 
Gevonden op website William Schrikker over CJG
de organisaties die in (de buurt van) Amersfoort het CJG vormen
 
Het poesje zal je krabbelen, dat komt van al je babbelen
Aan de andere kant, hoe kun je advies/ondersteuning/hulp krijgen als je het probleem niet vertelt?
 
In Trouw van 21 juli 2012 staat (in ander verband dan jeugdzorg) het allerbelangrijkste bij contact met jeugdzorg:
"Trek je mond nergens open - alleen bij de tandarts."
 
Babbelen is echt een kwaad, ook als het electronisch gaat
Denk goed na voor u iets schrijft in de 'sociale media', ook als het om een beperkt toegankelijk profiel gaat
 
Zoekt u een advocaat?
Een goed begin is te kijken bij de ondertekenaars van de Open Brief aan de Eerste Kamer en de advocaten van de ouders in de beschikkingen
 
Op 19 maart 2012 heeft de Rechtbank 's-Gravenhage een beschikking gegeven die ook interessant is als men niet met een gesloten plaatsing te maken heeft
Een beschikking waarin het woord 'schandalig' voorkomt, zal men niet vaak ontmoeten!
 
Al in 2010 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan i.v.m. niet-nakoming omgangsregeling
Deze zaak betreft een verzoek om gezagswijziging ter effectuering van een omgangsregeling. Het middel stelt de vragen aan de orde of (i) gezagswijziging op grond van art. 1:251a lid 1 BW daartoe wel een geëigend middel is en, zo ja, of (ii) het hof op goede gronden het eenhoofdig gezag heeft toegewezen.
 
Op 17 april 2012 heeft de Rechtbank 's-Gravenhage een uitspraak gedaan die ook voor kinderen met Nederlandse ouders van belang kan zijn
- Voor het EERST stellen rechters het IVRK en EVRM met het daarin opgenomen recht van een kind op gezinsleven met ouders en familie boven het beschadigende karakter van UHP.
- De vraag is interessant: WAAROM heeft dit Poolse kind meer recht op gezinsleven met ouders en familie dan Nederlandse kinderen?
 
Op 12 april 2012 heeft de Rechtbank Amsterdam besloten, dat Bjz een rapport moet aanpassen
Zie de map Actualiteit
 
'De digitale schaduw, hoe het verlies van privacy en de opkomst van digitale profielen je leven beinvloeden'
is een in 2012 verschenen boek van Dimitri Tokmetzis. ISBN 789000306343

Zie ook van deze auteur www.digitaleschaduw.eu
Zie over het dossier van uw kind bij het consultatiebureau in de map Actualiteit het artikel in Ouders on Line van 16 april 2012
Het elektronisch dossier is niet gewoon het papieren dossier in een andere vorm
 
Wat gebeurt er met onze persoonsgegevens?
Al die geregistreerde en bewerkte informatie wordt in toenemende mate gebruikt voor risicoprofilering, en in combinatie met de enorme nadruk van de laatste jaren op preventie is dat niet ongevaarlijk
 
Digitaal Dossier JeugdGezondheidsZorg, DD JGZ, (het Elektronisch Kinddossier, EKD, weet u wel)
is op 19 december 2011 aan de orde geweest in het Wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer.
 
Nu er een netwerk om gezinnen is gelegd, of minder vriendelijk geformuleerd nu er fuiken zijn uitgezet,
moet een mens heel goed weten wanneer hij zwijgen moet
 
Als uw kind wegloopt, spreek dan met geen enkele instantie (uitgezonderd de politie om erachter te komen of er sprake is van ongeluk of misdrijf) behalve school om het te melden, en de rechter als het zo ver komt
Probeer contact te krijgen met uw kind, maar oefen geen druk uit om terug te komen
 
Welke kinderen worden gesloten geplaatst?
Bureau jeugdzorg Zuid-Holland voert een onderzoek uit
 
Er wordt een oproep in opiniestukken.com van 9 maart 2012 gedaan om het AMK te waarschuwen als een kind dik is
In het verleden is dikte de reden geweest voor uithuisplaatsing. Daarom is dit een gevaarlijke nieuwe mode (naast pedagogische verwaarlozing).
 
NRC Weekend van 10/11 maart 2012 heeft lijstje afkortingen gepubliceerd van stoornissen
Altijd handig om te weten wat men nu eigenlijk denkt dat er mis is
 
Wees nu extra voorzichtig met hulp voor uw kinderen
met de nieuwe kinderbeschermingsmaatregelen al half en half ingevoerd
 
U doet het volgens de instanties waarschijnlijk niet goed als ouder als u
zelf een jeugdzorgverleden hebt. Ook schulden pleiten tegen u. Ga dus niet zitten babbelen!!
 
Risicofactoren voor kindermishandeling: het consultatiebureau screent u erop
Een risicofactor voor kindermishandeling is
meer dan 4 kinderen in uw gezin
eenoudergezin
ouders jonger dan 20 jaar bij de geboorte
zeer laag opleidingsniveau
geen Nederlands in het gezin
werkloos
arbeidsongeschikt
 
Na het consultatiebureau krijgt u te maken met de schoolarts (jeugdverpleegkundige / jeugdarts)
Het is absoluut niet verplicht de vragenlijst te beantwoorden, ook al staat daar misschien op "meebrengen naar het onderzoek: inentingspapieren en deze vragenlijst (vooraf invullen!)"
 
Een cadeautje namens de overheid
dat is een ots voor kinderen waar het (relatief) goed mee gaat, volgens de column in Binnenlands Bestuur van 11 januari 2012.
 
Wat is het wettelijk kader waarbinnen de gezinsvoogd werkt?
M.a.w.: wat moet en mag hij, wat moet en kunt u als ouder?
 
Bjz moet zich aan verdragen en wetten houden,
zet uw advocaat (als dat nodig is) op het volgende spoor:
 
U hebt te maken gekregen met het AMK
Een van de KOG-contactpersonen schrijft het volgende:
 
Iemand heeft een melding over u gedaan bij een AMK
Wat kunt u doen en vooral wat kunt u beter laten.
 
Dit Instrument Risicotaxatie Kindermishandeling LIRIK wordt gebruikt door sommige AMK's
en u kunt dus zien welk beeld men van u niet moet krijgen
 
Toelichting op LIRIK
Vooral interessant het slot: wat doet het AMK met de uitkomst
 
AMK, bureau jeugdzorg en andere organisaties (consultatiebureau?) gebruiken LIRIK,
aldus het Nederlands Jeugd Instituut
 
Een donateur stuurde een link naar een inspectie-onderzoek naar het AMK-Rotterdam:
waarom houden niet alle AMK's van FEITEN?
 
Inspectie niet tevreden over AMK's
Inspectie Jeugdzorg: ‘Onderbouwing besluiten AMK kan beter’
 
Advocaten mogen niet zomaar met modder gooien
volgens de Raad van Discipline, is te lezen in het Jurofoon Journaal
 
Verzoek uw advocaat om zich ook te baseren op het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)
I.v.m. kinderbeschermingsmaatregelen kan men zich beroepen op
 
Kind seksueel misbruikt? Misschien is aangifte doen niet verstandig
Een donateur vertelde half november 2011 het volgende:
 
Contra-expertise is geen processtuk, er is geen sprake van 'dokter X vindt het ook'
Contra-expertise is niet hetzelfde als second opinion
 
Een raadsrapport mag na 1 jaar niet meer gebruikt worden
De directeur van een raadsvestiging stuurt op advies van de Nationale ombudsman de uitspraak van de externe klachtencommissie aan bureau jeugdzorg en herinnert eraan dat raadsrapporten een houdbaarheidsdatum hebben
 
Jeugdzorgwerkers moeten zich kunnen legitimeren met hun paspoort als zij op huisbezoek gaan, zegt de Nationale ombudsman
De Nationale ombudsman stelt dat een rijbewijs niet voldoende is voor jeugdzorgwerkers om zich te legitimeren. Naast het paspoort dient de werker in het bezit te zijn van een brief van zijn organisatie, waarin het bezoek wordt aangekondigd en waarin de naam van de werker is opgenomen.
 
Een gezinsvoogd (dus een OTS) mag alleen een beperkte c.q. begeleide omgangsregeling opleggen,
als het om een uit huis geplaatst kind gaat, of in de situatie dat de omgang geen beperking inhoudt van een beschikking van de rechtbank of het Hof. Is die laatste er niet, dan kan een gezinsvoogd dus min of meer vrijuit beperkingen opleggen.
 
Ouderlijk gezag is ouderlijk gezag, ook bij een ondertoezichtstelling
Het ouderlijk gezag is niet gedeeld, laat staan overgedragen. Dit wordt duidelijk uitgelegd door Peter Tromp (Vader Kennis Centrum)
 
Gezag over minderjarigen
Wat houdt gezag over minderjarigen in, volgens de wet en in de praktijk.
 
Voor behandeling en ook voor de intake al, is toestemming van beide gezagdragende ouders nodig
In Medisch Contact van 27 mei 2011 staat de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg van 19 april 2011.
 
U bent niet verplicht uw opleiding te melden
Het College Bescherming Persoonsgegevens deelt mee dat er geen verplichting bestaat zijn opleiding te melden
 
Wat helpt misschien om van een ots af te komen?
In juni 2011 heeft een contactpersoon van KOG het volgende advies gegeven aan iemand die belde:
 
Hoe komt men van een landelijk werkende instelling af?
Ouders vermoeden vaak dat een Bjz te verkiezen is boven Leger des Heils, Gereformeerd Jeugdwelzijn of William Schrikker. De Inspectie was ook negatief over SGJ in maart 2012. Maar hoe kom je daar af?
 
Inspectierapport over de William Schrikker groep te Diemen
De William Schrikker Groep kan nog wel wat verbeteren.
 
Ook een uit huis geplaatst kind heeft recht op een advocaat en recht op contact met die advocaat zonder dat er iemand bij zit
De heer Mul stuurde een bericht door van advocatenkantoor Korver & Van Essen: de William Schrikker Groep heeft onder dreiging van een kort geding toegestaan dat een meisje onbegeleid contact met haar advocaat had. Belangrijker nog: WSG erkent het recht op rechtsbijstand.
 
Blokkaderecht van pleegouders
OTS-pleegouders hebben nu nog geen blokkaderecht. Altijd goed kijken: "gewone pleegouders", ots-pleegouders, blokkaderecht tegenover ouders, blokkaderecht tegenover voogden.
 
Meldplicht kindermishandeling
lijkt mooi maar is vol gevaren
 
Het Elektronisch Kinddossier (of DD JGZ of hoe het op een bepaald moment ook maar heet)
is niet een natuurverschijnsel, waar je aan overgeleverd bent
 
Via consultatiebureau en schoolarts komt uw hele hebben en houden in de computer
Annelies Blom schrok zich rot toen ze geconfronteerd
werd met het elektronisch kinddossier. Hier haar
ervaringen, plus hoe het verder ging.
 
Verhelderende reacties op een waarschuwend artikel over consultatiebureaus op Ouders on Line
De kern, met websites.
 
Alweer een instantie die met het etiket vroegsignalering zijn brood gaat verdienen aan beter weten
Behalve de kraamhulp, het consultatiebureau en de school gaat nu ook de kinderopvang kijken, samen met bureau jeugdzorg, of de ouders soms een probleem over het hoofd zien (of veroorzaken).
 
Zorg- en AdviesTeams op scholen hebben zelf geen macht, maar
werken samen met partijen die wel macht hebben. Ouders online legde dat op 25 juni 2010 uit:
 
De bewindslieden weten dat jeugdzorg wel verbeterd zou kunnen worden
Spoort u uw politieke partij aan ervoor te zorgen dat vragen als deze niet meer gesteld hoeven worden!
 
Waardoor gaat er toch zoveel mis?
Dat is simpel, maar je wordt er niet vrolijker van
 
Gezinnen kunnen beter niet in Noord-Holland wonen
zoals een donateur van KOG in een bericht aan de Tweede Kamer heeft uitgelegd.
 
Minister Rouvoet weet niet hoe de verschillen in aantallen uithuisplaatsingen te verklaren zijn
maar er komt een onderzoek
 
Folder van Bjz Noord-Holland
geeft aanleiding tot veel correspondentie en tenslotte gesprek. Het was misschien niet de bedoeling dat ouders de folder begrijpen.
 
Wijziging maatregelen van kinderbescherming
Nota van wijziging
 
Samenwerking CJG en Bjz
In de regio Eindhoven zijn afspraken gemaakt tussen het CJG en Bjz
 
Is samenwerking met ouders misschien ook een idee?
Het CJG Midden-Drenthe zegt in zijn nieuwsbrief van juli 2011 dat samenwerking tussen kraamzorg en consultatiebureau van groot belang is. Denkt u wat ik denk?
 
Het intakeformulier van een Centrum voor Jeugd en Gezin zou wel eens van de AMK's kunnen komen
Het wantrouwen tegen ouders straalt eraf
 
Centra voor Jeugd en Gezin
Gaan de Centra voor J. en G. nu de indicatie stellen?
Zijn zij eigenlijk gewoon Bjz?
 
Uitspraak Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 16 augustus 2011
Voor het opstellen van een rapport over een kind is de toestemming vereist van beide ouders met gezag
 
Uitspraak Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 18 november 2010
De huisarts heeft toestemming van beide gezagdragende ouders nodig; de huisarts houdt informatie over de opvoedingssituatie bij de moeder achter voor de Raad voor de Kinderbescherming
 
Sanctiemogelijkheden als beschikking genegeerd wordt
Grootouders kunnen niets doen als een ouder hen belet contact met hun kleinkinderen te hebben ook al heeft de rechter een beschikking gegeven, ouders wel
 
Verwijsindex Risicojongeren ook te gebruiken voor ...
Verhuizen helpt niet tegen jeugdzorg, daar gaat de verwijsindex voor zorgen.
 
Boontje komt om zijn loontje, is te lezen in het Jurofoon Journaal van 30 augustus 2011
Na een valse beschuldiging van seksueel misbruik kan de alimentatieplicht soms ophouden.
 
Opgeleide jeugdzorgwerkers?
Als het toch eens waar zou zijn dat jeugdzorgwerkers opgeleid zijn in relevante vakken, geleerd hebben na te denken over hun eigen werk, georganiseerd en geregistreerd zijn ...
 
RvdK en Bjz zeggen steeds niet aan waarheidsvinding te doen, maar de Nationale Ombudsman stelt dat zij hiertoe verplicht zijn
Anders verwoord: De nationale ombudsman is van mening dat waarheidsvinding in de Jeugdzorg verplicht is indien beslissingen worden gebaseerd op verklaringen c.q. beschuldigingen die door een strijdende partij worden geuit.
 
De bestuursrechter is meer geinteresseerd in feiten dan de kinderrechter
Maak gebruik van de kinderrechter als bestuursrechter!
 
Bjz, waarheidsvinding en rechters
Wij weten dat de RvdK niet aan waarheidsvinding doet. De Bjz's houden ook niet altijd van feiten.
 
Het nieuwe mishandelen: pedagogische verwaarlozing
Het AMK is het adres waar men zijn opinie over andermans opvoeding kan geven.
 
De wet stond het toe, maar het AMK vreesde pedagogische verwaarlozing
De klachtencommissie Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam verklaarde klachten over AMK gegrond
 
Officieel handboek indicatiestelling
Heeft Bjz wel gewerkt volgens de officiele richtlijnen van de MO-groep, of is uw indicatiestelling zelfgebakken?
 
Het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verbindt de wetenschap met de praktijk
Het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt wetenschappelijk onderzoek toegankelijk voor zowel de professionals als de ouders.
 
Wat moet u weten over rapport RvdK, AMK of Bjz
Alles wat u moet weten over een opgesteld rapport.
 
Veel gebruikte termen
Termen betekenen soms niet precies wat je zou denken. Kijk uit.
 
Veelgestelde vragen
Allerlei vragen over kinderbescherming, contact met uw kind na scheiding e.d.
 
Kinderbeschermingsmaatregelen
Wat houdt kinderbescherming in, en wat komt erbij kijken?
 
Kinderen eerst; enkele kanttekeningen
Kinderen eerst is misschien net zoiets als het belang van het kind. Wie zou er tegen zijn? Niet zonder gevaar.
 
Kijk uit, kijk uit!
Sommige gevaren zijn met een beetje oplettendheid te bezweren.
 
Correspondentie met AKJ
Mogelijke belangenverstrengeling vertrouwenspersoon en klachtondersteuner.
 
Hoofd onderzoek van FORA NIET geregistreerd bij enig register van het BIG
Fora-rapporten per definitie aanvechtbaar.
 
Brief aan de Raad voor de Kinderbescherming van het Platform SCJF (n.a.v. de ‘Wegwijzer Onderzoeksmodel Raad voor de Kinderbescherming’)
Is de werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming wel verbeterd?
 
College Bescherming Persoonsgegevens
Op verschillende terreinen kunnen gezinnen profiteren van het College Bescherming Persoonsgegevens.
 
Het gebruik van medische gegevens
Medische gegevens kunnen soms verkeerd gebruikt worden. Ook artsen worden soms misbruikt.
 
Enkele cijfers
Nergens in de wereld zitten zoveel kinderen die niets misdreven hebben achter slot en grendel als in Nederland.
 
Brief d.d. 9 juli 2008 aan Rouvoet van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid:
Noodzakelijke overwegingen voor een kinderbeschermingsmaatregel.

    => Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten