zondag 31 maart 2013

Lieve Jeugdzorg,

Op deze eerste paasdag wil ik je een paasgroet sturen, maar vooral beterschap wensen. De berichtgeving van jouw ernstige ziekte heeft het land geschokt.  Het wordt veel mensen zo langzaamaan duidelijk hoe beroerd je er aan toe bent! 

Bij degene die al wat langer gebruik moeten maken van jouw diensten, bevestigen de berichten hun vermoedens over jou. Zij weten uit ervaring, dat je al geruime tijd sukkelt met je geestelijke gezondheid. Jouw gedrag liet- en laat tal van symptomen zien die duiden op een ernstige stoornis. De laatste weken hebben we de verwoestende effecten van je gedrag op het sociale systeem van de mensen nog eens in volle hevigheid kunnen meemaken.  

-      je onbedwingbare neiging de persoonlijke grenzen van de ander te overschrijden

-      het verstrikt zijn in- en het geloven van je eigen leugens waarmee je verwarring zaait

-      de vervreemdende verbale ‘interactie’ tussen jou en de mensen

-      niet in staat zijn nauwkeurig aandacht te geven   

-      je boven alle wetten en regels plaatsen

-      het belang van de ander consequent ondergeschikt maken aan je eigen belang

-      je agressieve, imponerende en intimiderende gedrag

-      het afwezig zijn van de zorgvuldige benadering van anderen, geen empathisch vermogen

-      anderen overtuigen en opdringen van de door jou gefantaseerde werkelijkheid

-      je nietsontziende ongeremde zucht naar macht en geld  

-      vrijwel gewetenloos anderen manipuleren en aanzetten tot handelingen die schadelijk zijn

-      geen besef hebben van het mijn en dijn  

Lieve Jeugdzorg, ik besef nu hoe ernstig je er in feite aan toe bent. Ik neem het mezelf dan ook bijna kwalijk dat ik zulke harde uitspraken over jou heb gedaan de laatste tijd.  

Eigenlijk schreeuw je om aandacht voor jouw verwoestende kwaadaardige ziekte en de ellendige toestanden die het bij velen veroorzaakt! Hopelijk krijg je snel hulp en wordt er vlug gestart met een adequate behandeling.

Ondanks alles een vrolijk Pasen gewenst! 

Ik eindig met de woorden van de paus, waar ik me van harte bij aansluit:

‘Pacem in terris, sed libero a malo!’
 
YB

 

Nu het vuur is aangestokenNu het Turkse vuur is aangestoken
Is in ‘jeugdzorgland’ paniek uitgebroken 

De grote, smerige Augiasstal
Die Erdogan eens uitmesten zal 

Nu geen klachten bij het Ministerie
Maar Europese actie en dus hysterie! 

Het braafste jongetje uit de klas
Dat deed, of zijn neus aan het bloeden was 

De Turken prikken daar doorheen
En Rutte huilt nu, ‘da’s gemeen! 

De feiten van Yunus, verdraag ik niet
De waarheid doet mij groot verdriet 

Liever geloof ik de jeugdzorgleugen
Die drink ik in, met volle teugen 

Ga toch terug naar het Turkenland
U heeft van jeugdzorg geen verstand!’ 

Maar Erdogan kent nu de feiten
En zal hem straks nog meer verwijten 

Slachtofferdossiers die de overheid kent
Waar zij zich steeds van heeft afgewend 

Komen de Turken nu onder ogen…
Nederland heeft haar volk bedrogen!


Sven Snijer

Demonstratie Rotterdam 31 maart 2013

Er waren honderden mensen aanwezig bij de demonstratie. Turken, Nederlanders, Egyptenaren, Israëliërs.

De Israëlische vlag, de Turkse en Nederlandse vlag werden getoond. 

Jeugdzorg Dark horse zal op een later tijdstip nog meer verslag doen van deze dag. Op naar de volgende demonstratie! Wij zullen alle informatie doorgeven aan Turkije en de Turkse media waar wij mee in contact staan.

  
 
 

Tip voor advocaten

Mij valt op dat als ik tegen een cliënt zeg 'bezwaarschrift indienen tegen een Indicatie besluit' bij de stichting BJZ + dit in afschrift inbrengen bij de kinderrechter die OTS/ UHP behandelt, dat veel advocaten dit geheel zinloos achten.
 
Ik verwijs met nadruk naar de 2 uitspraken LJN BD1113 (http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BD1113) en LJN BM2886 (http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BM2886 ) die beiden onderstrepen dat de kinderrechter wel moet toetsen of een IB 'rechtmatig' is. Als leidraad voor die rechtmatigheid kan juist dat bezwaarschrift dienen.

Ik hoop dat advocaten in de toekomst wel bezwaar indienen zullen gaan stimuleren, (1: via Rb-Hof (OTS/UHP) 2: via bezwaar-Rb-CrvB op 'bestuursrechterlijke grond', dus 'onjuiste feiten' / '-conclusies' etc. andere BJZ/ Raad beslissingen).  

Om dit nogmaals te onderstrepen heb ik in een zaak waarbij zowel Rb als Hof weigerden de rechtmatigheid van Indicatie Besluiten te toetsen tóch de procedure naar de CrvB gedaan.
 
In de betreffende zaak (over de IB's van 2 jaren, gezien de lange duur, in jaar 1 is de weg naar het Hof gedaan, in het 2e jaar niet omwille van de weigering van het Hof tot rechtmatigheidstoets) stelde de rechter zelfs letterlijk dat deze NIET in ging op 'bestuursrechtelijke bezwaren' als onjuistheid van 'feiten' en overige onwaarheden. De CrvB stelde in hun uitspraak LJN BT6551  

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BT6551 zichzelf als onbevoegd; het HOF MOET dit doen…
 
Nico Mul

 

Gesloten deuren

De rechtszaken en hun openbaarheid 

Wie met 'jeugdzorg' van doen krijgt denkt in het begin: 'ik ga naar Bureau jeugdzorg en ik krijg de hulp voor mijn kind(eren), daar zijn zij toch voor en iedereen zegt het'. Degene die dit zeggen of denken zijn nog beginners of hebben nooit om zich heen gekeken. Men komt ongevraagd in een woud van juridische procedures terecht. Men praat u bijvoorbeeld aan: 'wij kunnen alleen wat doen als wij de rechter gaan vragen of wij u kunnen steunen in de problematiek' en dan begint de 'aanvraag voorlopige ondertoezichtstelling' als eerste…  

Al deze 'familierecht procedures' gebeuren achter gesloten deuren. Dit is zogenaamd omwille van de 'privacy gevoelige gegevens die daar besproken worden'. Ik zelf, al 18 jaar in deze zaken bezig, zeg wel eens dat dit is 'omdat de buitenwereld niet mag weten hoe ouders bedrogen worden, gekleineerd worden en hoeveel er gelogen wordt door 'kinderbescherming' en 'jeugdzorg' bij rechters'.  

Gelukkig gaan er stemmen op om dit te veranderen, Europees recht zegt namelijk dat dit niet mag in verband met de openbaarheid van rechtspraak. De Stichting KOG (Kind Ouders Grootouders) geeft een reactie op een voorgenomen voorstel. Ik plak hier onder hun complete reactie op de voorgestelde wijziging van art. 803 Rv:  

Reactie van Stichting Kinderen-Ouders-Grootouders op het concept-voorstel van wet dat wijziging van artikel 803 Rv beoogt. 

Het concept gaat uit van een verkeerd principe. Hoewel het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in 2006 in de zaak Moser tegen Oostenrijk heeft bepaald dat behandeling achter gesloten deuren in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, perkt voorliggend concept de openbaarheid nog steeds in door de beslissing over de openbaarheid bij de rechter te leggen die dan haast niet anders kan dan deze tegen te houden.

De regel behoort te zijn dat alle personen- en familiezaken, dus kort geding of geen kort geding, in openbaarheid worden behandeld, waarbij alleen de betrokken rechtzoekenden vooraf kunnen verzoeken voor zich en voor hun kinderen de zitting achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. De rechter voldoet altijd aan dit verzoek van een ouder en kan bovendien tijdens de zitting de openbaarheid opheffen gezien het dan behandelde.


Drs T.P. Barendse-Cornelissen, secretaris
Koninginneweg 90
2012 GR Haarlem 
 
Nico Mul
 

Al in 1990.....

Niet uithuis plaatsenAl in 1990 is verschenen van professor van Acker: “Ouders en kinderen in conflict, theorie en praktijk van de hulpverlening aan gezinnen”. Dit boek is de vrucht van zeven jaar gezinsproject.

Dit project had als doel hulp te verlenen aan problematische gezinnen, waar uithuisplaatsing van de kinderen dreigde. Een methodiek werd ontwikkeld om de problemen te behandelen waar ze zijn ontstaan. (voorwoord)


Alhoewel sommige kinderen beschermd moeten worden tegen de onmacht of het wangedrag van hun ouders, zijn de effecten van een plaatsing buiten het natuurlijk milieu vaak nog veel nadeliger… De prognose is zeer ongunstig als de hulpverlening niet leidt tot een herstel of verbetering van stabiele affectieve relaties met diegenen die een natuurlijke band met het kind hebben, en als er geen re-integratie van het kind in een milieu waar het zich thuis voelt tot stand komt.” (pagina 163)  

Opmerking N.M.: merkwaardig dat BJZ er juist alles aan doet om de banden met echte ouders te verbreken en kinderen te behandelen voor 'hechtingsstoornissen' als deze niet direct goed functioneren in pleeggezinnen of instellingen en juist daardoor NIET terug mogen naar ouders! Zie hoofdstuk 4 over 'hechting'!  

In dit verband zijn de conclusies van mevrouw Junger-Tas over de residentiële behandeling in Nederland gewoonweg verbijsterend te noemen. Deze onderzoekster in dienst van het Ministerie van Justitie publiceerde in 1983 een rapport onder de titel ‘Uithuisplaatsing van kinderen’. Ik citeer hier enkele conclusies:

1. Er werd geen verband gevonden tussen de problematiek van de jongere en de plaats waar hij terecht kwam.

2. Er blijken meer kinderen in het systeem te blijven hangen dan noodzakelijk lijkt.

3. Uithuisplaatsing is niet gegrond op een duidelijke indicatiestelling: de criteria zijn vaag, subjectief gekleurd. De plaatsingskeuze wordt in grote mate bepaald door de individuele hulpverlener (pagina 167).  

Met de verpleegprijs van de tehuizen en ZIB-internaten zouden 3 tot 5 maatschappelijk werkers full-time per gezin kunnen worden aangesteld. (pagina 168) Sindsdien zijn de mogelijkheden die de hulpverlening biedt onveranderd: subjectieve criteria voor uithuisplaatsing met twijfelachtige resultaten.  

Tijdens een gesprek van Vedivo met het bestuur van het Platform SCJF op 25 november 1998 is geconstateerd, dat ook Vedivo van mening is, dat de beslissing of een kind al dan niet uit huis geplaatst wordt, afhangt van de toevallige opinie van de toevallige maatschappelijk werker.  

E.S.P. Oudejans, directeur van stichting Jeugd en gezin Noord-Holland, wond er op de themadag ‘Hulpverlenen of straffen?’ in oktober 1998 geen doekjes om. Hij zei: “Met enkele duizenden guldens per jaar per cliënt zou naar onze oprechte overtuiging een groot deel van de uithuis geplaatste jongeren thuis kunnen blijven en zouden wij in staat zijn echt iets voor die jongeren en hun gezinnen te doen. Wij leven met de werkelijkheid dat veel jeugdigen om economische redenen uit huis worden geplaatst omdat we nu eenmaal geacht worden iets te doen.”  

We geven het geld verkeerd uit. Er moet niet meer geld beschikbaar komen, het voor jeugdzorg beschikbare geld moet anders verdeeld worden.

Opmerking N.M.: zie mijn betoog over MINDER geld voor jeugdzorg, realiseer u dat BJZ méér dan 7500 € per jaar voor een OTS krijgt en een UHP ca. 123 € PER DAG aan 'omzet' genereert (aldus Tweede Kamerlid J. Voordewind, nov 2009) en méér investeren in 'goedkope, eenvoudige hulp', die ouders vragen en nodig hebben, verderop in dit document.

 

                                                         einde citaat

Nico Mul

Gestolen Nederlandse pleegkinderen - illegale verkapte adoptie

Gestolen kinderen
 
Dat in het buitenland gestolen ofwel ontvoerde kinderen hier ter adoptie in Nederland en Europa leven, is een feit.
 
Netwerk heeft daar uitzendingen over uitgezonden. Deze in Nederland opgegroeide verkochte adoptiekinderen blijven 'gewoon' in het adoptiegezin; want ja, ze zijn gehecht. Het is wel vreemd dat adoptieouders dan geen contact willen leggen met de biologische ouders, opdat deze geadopteerden dan 4 ouders in hun grote hart kunnen dragen, en kennen in de periode waar deze behoefte zo van node is.

Fotoˊs sturen en informatie - later op bezoek - logeren - contacten.....

Men hoeft bij Nederlandse 'gestolen' pleegkinderen niet zo bang te zijn voor gefaseerde terugkeer, ook al duurde de pleegzorg dankzij fraude en tegenwerking vanuit BJZ langer dan 5 jaar.
 
Pleegzorg, loyaliteitsconflicten en PAS

Pleegzorg levert toch meestal schijngedrag op, loyaliteitsconflicten, PAS, identiteitsproblemen, zelfs schoolverzuim en erger, op termijn gezien.

Het is natuurlijk niet leuk dat BJZ daarmee geld/inkomen verliest, omdat de financiering niet op effectiviteit gemeten wordt, doch op de slechtste, zwaarste middelen-gebruik: OTS, UHP, en OZ.
 
Belang van het kind?

Maar zou het belang van het kind niet voor moeten gaan?
Zou terugkeer niet lege pleegzorgplaatsen opleveren waar BJZ zo om staat te brullen?

Zou BJZ niet zijn deskundigheid aantonen door 50% tot 75% aan kinderen met deskundiger beleid terug te plaatsen?

Zouden rechters dit niet wensen te zien? En zich in hun overwegingen aan te passen?

Zouden rechters niet beter voor het belang van het kind gaan i.p.v. het geloof in BJZ-praat?

Zouden kinderrechters niet beter gespecialiseerd blijven en meer adoptiewetenschap moeten lezen om zich in deze pleegkinderen in te leven?
Het is vaak vergelijkbaar.

En binnen Nederland kan terugplaatsen veel gemakkelijker met deskundigen zonder het kind te belasten.

Fraude door BJZ mag niet beloond worden.
 
Gevangenissstraf voor Jeugdzorgwerkers

Dwangsom en gevangenisstraf voor verantwoording op persoonlijkem titel in BJZ moet kunnen. De gezinsvoogden zijn de 'informatiebron' en te vaak ondeskundig maar wel sturend en bespelend, vaak niet zo snel mogelijk diagnostiek inhurend met open en integrale onderzoeksvraagstelling, waarmee ouders en externe diagnosten zouden instemmen;
de gezinsvoogdij heeft zich getoond allergisch te zijn voor het open inhuren van specialisten die de client wel zien en onderzoeken.

Deze jeugdzorg-bevolkende beroepsgroep heeft zich met het verstrekken van misleidende zogeheten "expertiserapporten" getoond de rechters te willen bespelen, zonder werkelijke grond voor UHP.
Institutionele kindermishandeling door jeugdzorgwerkers/gezinsvoogden moet spoedig effectief strafbaar gesteld worden, en rechters dienen dit te onderkennen.

Terugplaatsen, ook na lange tijd kan, moet kunnen. Deskundiger. 
 

TS

zaterdag 30 maart 2013

Yunus, de mainstream media en de Nederlandse politici

Hoe 'veilig' en 'goed' zal het zijn voor een 9-jarige jongen om te horen en lezen dat hij op onjuiste vermoedens bij zijn ouders en broertjes is weggehaald en nu jaren later nog steeds op basis van onjuiste vermoedens en beweringen bij zijn ouders en broertjes wordt weggehouden?

Media en politici

Wat doet het met zijn (en ons) beeld van Nederland als wij zien en horen dat de mainstream media nauwelijks onderzoek doen naar de feiten, en dat de politiek niet ingrijpt?
Anoniem

Yunus en het ongecontroleerde machtsmisbruik van Bureau Jeugdzorg

Nederland met haar wijzende vingertje

De politiek heeft dan wel de mond vol en vele wijzende vingertjes naar het buitenland, maar
nu doet Nederland het met de ongecontroleerde Jeugdzorg zelf!

BJZ heeft dus de rechtsgang frauduleus bespeeld, over het hoofd van het kind heen.
Dat moet strafbaar zijn.

Terugplaatsing Yunus is mogelijk

Gefaseerde terugplaatsing moet mogelijk zijn, en dan door een door de rechter aan te wijzen deskundige, diagnost, opdat het belang van het kind zijn afkomst te kennen - nu dat kan - mogelijk te maken.

RECHTERS moeten inzien dat ze niet altijd alles aan BJZ hoeven over te laten. Ze mogen een echte deskundige benoemen. Ook de ouders goed voorbereiden en begeleiden. VIB.

En rechters mogen de teamleden van BJZ van de case als strafbaar vervolgen.
Ondeskundig handelen van een bureau dat zich als specialist jeugdzorg adverteert voor het beleid in de a.s. Jeugdwet (met gemeenten als ingangsverantwoordelijken en inkopers van BJZ-zorg) moet strafbaar zijn, bij overtreding van IVRK art. 24 e.d..Een taak voor het O.M. en rechters!

Inspectie Jeugdzorg ziet geen complete dossiers

De inspectie jeugdzorg ziet geen complete dossiers, net zoals dat BJZ ook ouders slechts een selectie uit het dossier laten inzien (tegen het McMichael-arrest in); een arrest geldt dan wel voor die ene case, doch is precedent voor gelijke gevallen.

Jeugdzorgmedewerkers strafbaar stellen

Het een kind weigeren de zorg te geven (als gezondheidszorg qua niveau) moet strafbaar zijn, met dwangsom en boete op persoonlijke titel voor de jeugdzorgwerkers minimaal zo groot als 2 x jaarkosten en met gevangenisstraf, minimaal zo lang als het kind last heeft ondervonden van verkeerde inzet door BJZ/team.

Zal de politiek hieraan willen meewerken binnen een decennium? Liefst binnen een maand als dat kan, graag!

TS

Kijk uit welke problemen u met uw huisarts bespreekt!

Een zeer recent bericht van een Raadsonderzoeker aan een huisarts. Ik heb dit bericht , uiteraard, geanonimiseerd. 

Uit de vraagstelling volgt wel waar men voor moet uitkijken!! 

Nico Mul

 


 

Vragen van een raadsonderzoeker aan een huisarts.   

Bijgaand stuur ik u, conform telefonische afspraak, de toestemming van
moeder toe (zie onderaan deze mail), alsmede een aantal vragen die de Raad graag door u beantwoord zou zien. Dit i.v.m. een onderzoek naar de
opvoedingssituatie van KIND, geboren 2006 (bijna 7 jaar).

Algemeen
Heeft u naar uw idee voldoende zicht op KIND en haar gezinssituatie?

Ontwikkeling KIND

Zijn er bijzonderheden t.a.v. de lichamelijke ontwikkeling van KIND?
Is KIND vaak ziek?
Welke klachten laat KIND zien?
Is er sprake van problemen op het gebied van het gedrag, eten en/of slapen?
Maakt u zich zorgen over KIND, in die zin dat er sprake is van een
bedreiging voor haar ontwikkeling? Zo ja, welke?
Welke beschermende factoren ziet u bij KIND?

Opvoedingsomgeving/context

Wat kunt u zeggen over de persoonlijke omstandigheden van moeder?
Wat kunt u zeggen over de persoonlijkheid van moeder?
Wat kunt u zeggen over de interactie moeder/KIND?
Is er een diagnose bij moeder gesteld? Zo ja, hoe luidt die?
Wordt er wel eens gesproken over problemen in de thuissituatie? Zo ja,
door wie en waarover?
Welke beschermende factoren ziet u bij moeder?

Hulpverlening
Hoe verlopen de contacten met moeder?
Wat kunt u zeggen over de motivatie van moeder voor hulp?
Wat kunt u zeggen over de veranderingsmogelijkheden bij moeder?
Heeft er ooit een verwijzing plaatsgevonden? Zo ja, welke en waarom?

Zijn er overige opmerkingen uwerzijds die van belang kunnen zijn?

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

A.K.
Raadsonderzoeker
 

De LES hier uit: KIJK UIT welke problemen u met uw huisarts bespreekt!

Nieuwe advocate van Yunus: kippenvel van machtsspelletjes

http://touch.metronieuws.nl/nieuws/nieuwe-advocate-van-yunus-kippenvel-van-machtsspelletjes/SrZmcu!ANDVZ56QECgs/
 
Nieuwe advocate van Yunus: kippenvel van machtsspelletjes  

21 maart Yunus mocht van rechter al in 2007 terug naar zijn ouders. Oud vonnis geeft advocaten nieuwe kracht.
 
 

 

Het Turkse jongetje Yunus (midden) met zijn biologische ouders en broers op een foto Foto: anp
 
De bij zijn lesbische pleegouders wonende Turkse jongen Yunus (9) mocht al in 2007 van het gerechtshof terug naar zijn twee broertjes en biologische ouders in Den Haag. Dit blijkt uit een gisteren op internet gepubliceerde uitspraak van dit hoogste rechtscollege in ons land.

Het Hof veegde zes jaar geleden met zijn uitspraak de beweringen van Jeugdzorg van tafel dat de biologische ouders Yunus hadden mishandeld en niet in staat waren hun kinderen goed op te voeden. Daar bleek de rechters indertijd niets van. Yunus kon gewoon terug naar zijn ouderlijk huis. Ook hadden de Kinderbescherming en Jeugdzorginstelling ontlastende informatie aan het dossier onthouden, concludeerde het Hof.
Dat Yunus toch bij zijn pleegouders is blijven wonen, komt doordat de zaak eindeloos is gerekt door Jeugdzorg. Mehpat Cölgecen, de nieuwe advocate van Yunus’ ouders, kent het dossier nog maar net: ”Ik krijg er kippenvel van. Als ik lees en hoor hoe bureau Jeugdzorg omspringt met dit soort zaken, dan denk je alleen maar in termen van macht, macht, macht.”
Zowel Cölgecen als haar voorganger mr. M. Nasrullah, ontkennen het vonnis naar buiten te hebben gebracht. Zij en de biologische ouders van Yunus hebben er voor gekozen om terughoudend te reageren in de openbaarheid. “Maar ik ben er wel blij mee dat het toch is gepubliceerd”, zegt Cölgecen.

De raadsvrouwe meent dat de uitlatingen van Jeugdzorg over de ouders nu in een ander licht komen te staan. “Het is de hoogste tijd dat er een onafhankelijk orgaan komt dat Jeugdzorg controleert. Dat zal hopelijk veel ouders de gang naar de rechter besparen.”
De ouders van Yunus benadrukken in een gistereren verschenen persbericht dat zij nooit de intentie hebben gehad om tegen de seksuele geaardheid van de pleegouders van Yunus te ageren. In hun jarenlange strijd zijn de ouders wel tot de conclusie gekomen dat met name Jeugdzorg er alles aan heeft gedaan om zich tegen het belang van Yunus te keren: de spoedige terugkeer naar zijn huis.
 


 

No Faith in Dutch Family law

Criticism on the work of the Dutch Child Protection Services 

The many contacts with both the Dutch Childcare Services organisations and the Court, which organisations are intermingled and seem to make up a closed system, have been a horrifying, traumatic experience to many families in the Netherlands.  

These organisations violate and intrude in one's personal life in such a way that one's family life is going to be litterally emotionally and financially destroyed. In the end, one is left with little dignity and little reason to live. One's pain (the pain of the victim, the parents and siblings and other family members goes as deep as if losing a family member or a loved one by death). The days to come which one was supposed to spend with the lost child(ren) are stolen forever and will never come back. 

For your benefit: The names of the Child Care Service Organisations are as follows:

PLEEGZORG = FOSTER PARENTS GUIDANCE BOARD
GEZINSVOOGD = FAMILY GUARDIAN (the one who should implement the job of OTS by working together AT HOME with both the parents and the child(ren)
JEUGDZORG = YOUTHCARE
RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING = CHILDCARE AND PROTECTION BOARD (CCPB)
MELDPUNT KINDERMISHANDELING = ADVISORY BODY FOR CHILD ABUSE (AMK)
KINDERMISHANDELING = ILL TREATMENT/CHILDABUSE
ONDERTOEZICHTSTELLING (OTS) = GUIDANCE BY JUDICIAL SUPERVISION
ZITTING RECHTBANK = COURT CASE SESSION
 

Big money flows in Dutch Child Protection Services 

Every research (second opinion) costs time and time will be in favour of the permanent placement of the child outside the birth family's home. The child is not being placed first, as a temporay "solution", in the home of an extended family member. Most research is done by or in order of the childcare organisation itself and thus subjective, which in reality means: negative to the parents. There is a big money flow to all the organisations, the research centers, the court system and the foster institutions the children live in ( € 4 billion a year).
  
Foster parents receive a minimum of €500 per child per month

The money foster parents receive for 2 foster children a month is a comparable amount to that of a minimum income in my country and on top of that they receive a higher pay for an urgent placement, tax benefits, other benefits and child support. The younger the child, the more money will be received in time and as the child grows older so does the received amount of monthly money. 

The biological parents still have to pay 

The parents themselves loose all their rights to certain benefits, every month they have to spend a lot of money themselves (even if they have no income!) for alimony to:

A. the "LBIO", (LANDELIJK BUREAU ONDERHOUDSBIJDRAGEN = NATIONAL BODY COLLECTION FOR MAINTENANCE CONTRIBUTION)
B. for their attorney,
C. for the court system,
D. for research,
E. for paperwork and phonecalls,
F. for visiting their children (if they are allowed to) and more.

Besides: The amount of times we had to show up in court in person is about twentyfive. 

Parental Alienation Syndrome (PAS) 

Because the parents are allowed to be with their child only a little time under supervision of the family guardian, the parents cannot take away any doubts about how they would function in their own environment as parents on a full time base. Because the parents and the children barely get to know eachother under such circumstances and are under pressure forbidden to bring up or share anything personal with their child, the family bond is slowly but surely crushed and also brothers and sisters are seperated from eachother for a long time.

Even if the court orders longer visits with the parents to see if the child can be placed back home, this is often sabotaged in many different ways by Youthcare and the Foster Parents Guidance Board.  

Trauma is created

An example: the child is upset and cries for the parents after a (guided) visit with them, is angry and distant towards the foster parents and throws his toys through the room, has nightmares and wakes up crying. The "welfare" of the child is mostly used as an excuse to get their way in court and the parents are "at fault". Whereas this behaviour of a child shows symptoms of his grief about being separated again from his parents after such a visit and the repeat of the trauma of the separation of his parents in the first place, when having been taken away from them as a breastfed baby, in the stage of forming a symbiotic bond with his mum.
 

When the case comes to court again, at least half a year has passed. The organisations tell the judge the child is "doing much better" since the visits have been reduced, using their own reports with subjective wordplay such as it "could be" and it "looks like" as their reference. 

Judges blindly believe Youth care 

The judges sometimes blindly believe what has been written down by the organisations involved. They don't see the children and they don't do their own research, sometimes they know people from the organisations personally and they are often prejudiced about the parents.  

The inspection nor the political parties take on "individual cases". The organisations even admit that they are not searching for the truth, they leave their "research" to institutions that are being payed by the same money sources.  

The majority of their "facts" are often based on opinions, insinuations, assumptions, libel, prejudism, subjective wordplay, quotes of incidents in a different context, repetitions. 

Snatching children for adoption 

In Great Britain a case worker admitted that they have to make the cases to appear more severe than they are to "get the case" (= make profits = outplace the children from their families = reach their yearly quota - being able by doing so to ask the government for more money and subsidy at the end). 


No Faith in Dutch Family law 

Razzia by Youth Care Netherlands

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/03/hartverscheurend-politie-en-jeugdzorg.html

Also over time we as parents lost our faith in cooperating with the organisations who had lied so much and had driven us in a corner we couldn't get out of by ourselves. 

What happened in our case, also happened in Jelena Antonova her case, Jordy and Yunus' case and in many other cases: the parents started to look for their own confidents, for people who could help them because of their profession. 

In court the help of all these different professionals was being overruled as "unwanted" and their research and recommendations were being overruled as being "subjective".

Hearring on the 20th of february 2013 in Brussels - EuroParliament (english audio/video)

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/02/de-hoorzitting-van-ilja-op-20-februari.html
  

UPDATE: 26 juni 2018

Ruim 400 duizend jongeren krijgen jeugdzorg

Nog nooit zoveel kinderen in gesloten jeugdzorginstelling: 'Zeer zorgelijk'

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in 2017.

In 2016 evenveel jongeren in jeugdzorg als in 2011

Jeugdzorg Dark horse