donderdag 14 maart 2013

Normbedragen in de Jeugdzorg

http://wetten.overheid.nl/BWBR0026916/geldigheidsdatum_30-06-2012

http://wetten.overheid.nl/BWBR0026916/geldigheidsdatum_06-01-2013


Regeling van de Minister voor Jeugd en Gezin van 14 december 2009, nr. DWJZ/SWW-2974162, houdende vaststelling van normbedragen ten behoeve van de vaststelling van de uitkering bureau jeugdzorg (Regeling normbedragen jeugdzorg)

 • De Minister voor Jeugd en Gezin en de Minister van Justitie,
  Gelet op artikel 73b, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg;

 • Besluiten:

 • Hoofdstuk 1. Algemene bepaling


 • Artikel 1

  In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Hoofdstuk 2. Normbedragen taken, bedoeld in artikel 10, onder a tot en met d van de wet


 • Artikel 2

  Voor het uitoefenen van de voorlopige voogdij op grond van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek of op grond van andere wetten, geldt een normbedrag van € 5.338,– per minderjarige per jaar. • Artikel 3

 • Voor het uitoefenen van de voogdij op grond van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek geldt een normbedrag van € 3.805,– per minderjarige per jaar.


 • Artikel 4

  Voor het uitvoeren van een voorlopige ondertoezichtstelling en van een ondertoezichtstelling gedurende de eerste twaalf maanden nadat de ondertoezichtstelling is uitgesproken geldt een normbedrag van € 7.623,– per minderjarige per jaar.


 • Artikel 5

  Voor het uitvoeren van een ondertoezichtstelling nadat de termijn, genoemd in artikel 4 is verstreken geldt een normbedrag van € 6.444,– per minderjarige per jaar.


 • Artikel 6

  • 2. Indien de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, inhoudt intensieve begeleiding van een allochtone jeugdige geldt, in afwijking van het eerste lid, een normbedrag van € 1.730,– per traject per maand.
  • 3. Indien de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, inhoudt intensieve begeleiding van jeugdigen die behoren tot de harde kern van een criminele groep, geldt, in afwijking van het eerste lid, een normbedrag van € 1.290,– per traject per maand.

 • Artikel 7


 • Artikel 8

  In afwijking van de artikelen 6 en 7 geldt voor de uitvoering van de taken, bedoeld in die artikelen een normbedrag van € 740 indien de taak wordt uitgevoerd ten aanzien van een minderjarige voor wie tevens een taak als bedoeld in artikel 2, 3, 4 of 5 wordt uitgevoerd.

 • Artikel 9

  De normbedragen bedoeld in de artikelen 2 tot en met 7 worden ten behoeve van de centrale overhead verhoogd met een bedrag van € 284 per jeugdige per jaar voor de eerste 1.800 jeugdigen en 40% van dat bedrag per jeugdige per jaar voor de overige jeugdigen, waarbij een minderjarige ten aanzien van wie naast de taken, bedoeld in de artikelen 6 en 7, tevens een taak als bedoeld in artikel 2, 3, 4 of 5 wordt uitgevoerd niet meetellen.

 • Artikel 10

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

 • Artikel 11

  Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normbedragen jeugdzorg.

 • Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
  De
  Minister
  voor Jeugd en Gezin,
  A. Rouvoet
  De
  Minister
  van Justitie,
  E.M.H. Hirsch-Ballin
 • 5 opmerkingen:

  1. En hoe zit het nu met de uhp kosten?

   Daar schijnt het grote geld te zitten.

   Veel vangen en weinig werk.

   BeantwoordenVerwijderen
  2. Ik vind artikel 6 lid 2 wel interessant. Het valt mij namelijk de laatste jaren op, dat vooral veel allochtone (veelal Marokkaanse) gezinnen met jeugdzorg te maken hebben.

   Deels snap ik dat geprobeerd wordt de problemen die er nu eenmaal zijn met Marokkaanse jongeren al vroeg in de kiem te smoren, maar zorgvuldig kijken naar situaties ontbreekt ook vaak.

   En ik heb me al eerder afgevraagd waar de toegenomen aandacht vanuit jeugdzorg vandaan komt. Wil niet meteen beweren dat dit met financiën te maken heeft, maar kennelijk "loont" het wel.

   BeantwoordenVerwijderen
  3. Da's fraai, nu kan ik al die bedragen terug eisen, omdat er nooit iets voor mijn kind is gedaan vanuit de Staat nóg BJZ. Alles was al gebaseerd op onwaarheden. Zo gemakkelijk wordt dus geld verdient door kwakzalvers.

   BeantwoordenVerwijderen
  4. Wat doen ze daar dan voor? Ik heb de gezinsvoogd voor 2 kids wel 1 keer gezien het afgelopen jaar.. o ja, ots moest verlengd worden. En Nee, hulp is er niet.... best wel veel geld bijna 13000 euro voor een huisbezoek. Gezinsvoogd had hij toch minstens gebak kunnen meenemen...

   BeantwoordenVerwijderen
  5. Geld opstrijken d.m.v. behalen van aantallen (kinderen in eigen beheer nemen: niet doorverwijzen naar een deskundige) is een 'negatieve optie'.

   Hier wordt dus NIET gefinancierd op basis van effectiviteit van zorg.

   BJZ mag zelf geen zorg leveren volgens de Wet Jz;
   maar met mooipraat houden ze kinderen in beheer, onder OTS en met UHP, en een kinderleven lang d.m.v. ontzeggen van ouderlijk gezag, met smoesjes naar de rechters. Jaar na jaar.

   En door het frustreren van de opgroeienden wordt de gezondheidszorg later duurder en duurder, vanwege de psychische beschadigingen, dankzij 'jeugd-zorg'.
   Zie en meld:
   http://verspillingindezorg.nl/form.php
   en geef BJZ een onvoldoende: verspillen van 4 miljard door fraude, insinueren, liegen, diagnostiek vermijden.

   BeantwoordenVerwijderen