dinsdag 5 maart 2013

Brief aan BAMw

 
Geachte leden van de Raad van Toezicht,

In het kader van de professionalisering van de jeugdzorg, waarbij de samenwerking tussen BAMw en Jeugdzorg Nederland, voor het realiseren van deze registratie thans op gang komt, wil ik uw aandacht vestigen op een kwestie die u vanuit professioneel oogpunt niet zou mogen ontgaan.  

Het is gebleken dat BAMw recentelijk post-HBO cursussen heeft geselecteerd, waaronder die van de organisatie Mindprofit, voor ‘waarheidsvinding en leugenherkenning’ o.a. voor jeugdzorgwerkers. Er worden voor deze door BAMw geaccrediteerde cursussen studiepunten uitgedeeld, zodat zij een onderdeel uitmaken van de geldigheid van de BIG-registratie van de  jeugdzorgwerker.  

Dit is gezien het volstrekt onwetenschappelijke karakter van de cursussen een kwalijke zaak en maakt de professionalisering door registratie van medewerkers van Bureau Jeugdzorg bij beroepsvereninging BAMw ongeloofwaardig.  

Kwakzalverij 

Bij de onderstaande link van het artikel ‘NJI weer betrokken bij kwakzalverij’ heb ik de voornaamste bezwaren tegen de methode van Ekman op een rijtje gezet, met daarbij de bezwaren tegen het gebruik hiervan door BIG-geregistreerde jeugdzorgwerkers. 


Nu begrijp ik dat het NJi deze cursus niet zelf accrediteert, maar slechts ‘in de etalage’ zet, door hierover informatie te verstrekken op haar website, wat ik voor een kennisinstituut, zonder zelf enig onderzoek te doen naar de kredietwaardigheid ervan, eveneens bedenkelijk vind. Uit telefonisch contact met uw organisatie is mij gebleken dat accreditatie van deze cursus ‘waarheidsvinding en leugenherkenning’ wordt goedgekeurd door het Team Beleidsmedewerkers, waarvan men ons niet wenst mede te delen wat hun opleidingsniveau is, noch welke personen het betreft.  

Doel van beroepsregistratie 

De bedoeling van beroepsregistratie van Bureau Jeugdzorg, is dat jeugdzorgwerkers hiermee persoonlijk verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun handelen, wat tot nu toe nooit mogelijk was, tot grote ergernis van BJz-gedupeerden. Men mag toch verwachten van een beroepsvereninging als BAMw, dat er grondig gekeken wordt naar de wetenschappelijke betrouwbaarheid van iedere door jeugdzorg gehanteerde methode in haar beroepsuitoefening, want anders heeft beroepsregistratie geen enkele zin. 

Zo zijn er naast dit bedenkelijke BIG-onderdeel van leugenherkenning, wel meer zaken aan te wijzen, die normaal gesproken niet vanuit een geloofwaardige beroepsuitoefening aan de orde zouden mogen zijn, die we helaas keer op keer in de praktijk van jeugdzorg tegen komen. Wat te denken van twijfelachtige methoden als werken met kindertekeningen om mishandeling uit af te leiden? Tal van (forensisch) psychologen kunnen uiteenzetten waarom men heel voorzichtig moet zijn met het afleiden van de aan- of afwezigheid van zorgelijke signalen in iets dat zo subjectief is, als de betekenis van een kindertekening.  

De landelijke politie heeft enige weken terug besloten om kindertekeningen  en werken met poppen in politieverhoren niet meer toe te passen, omdat dit de betrouwbaarheid van de verhoren deed afnemen. In sommige HBO-opleidingen voor jeugdzorgwerkers komen we ze echter nog steeds tegen. Sterker nog, met zoiets als de introductie een jaar geleden van de Socio-cards, werd het speculatieve gehalte van de jeugdzorgwerker juist verder opgevoerd.  


Afschaffen poppen, tekeningen en kaarten 

En het is nog maar enkele maanden terug, dat er vanuit een samenwerking van AMK, NJI en Liliane BV, zonder medeweten van ouders, getracht werd Poppenvilla’s scholen in te smokkelen voor ‘vroegsignalering’, aan de hand van de nieuwe meldcode. Het betrof hier weliswaar een paar dagdelen leren vroegsignaleren voor onderwijzers (om kinderen naar het AMK/BJz te loodsen), maar het had toch weer het karakter van ‘zelf dokteren’ in zaken die in feite beter aan echte professionals kunnen worden overgelaten, om valse indrukken en de gevolgen daarvan te voorkomen. 

Er wordt veel druk uitgeoefend op allerlei beroepsgroepen om meer mishandeling te signaleren, maar of personen die daarvoor worden geselecteerd daarin ook allemaal bekwaam zijn is nog maar de vraag. De cursus ‘waarheidsvinding en leugenherkenning’ voor jeugdzorgwerkers past in dit plaatje. Er is veel onzorgvuldigheid en te snel wordt geroepen dat een speculatieve handelswijze of een onvoldoende geschoold persoon ‘professioneel’ is. De accreditatie van de cursus van Mindprofit komt gewoon uit de lucht vallen, want ze heeft geen wetenschappelijke grond. Dat begrijpt iedereen die vijf minuten googlet. 

Ethische Dilemma’s  

Tijdens de Week van de Jeugdzorg in 2010, werd discussie gevoerd over ‘Ethische Dilemma ’s’ over de vraag in welke gevallen de jeugdbeschermer de beslissing van de rechter naast zich neer mocht leggen, als dat in het belang van het kind werd geacht! Dit was officieel onderdeel van het programma, onder leiding van een ethicus van het Ministerie van VWS. Zo  overheersend subjectief is het functioneren van de gezinsvoogd reeds, dat zij er vanuit haar pedagogische ‘bekwaamheid’ meent toe gerechtigd te zijn, om aan een gerechtelijke uitspraak geen gevolg te geven. Dit soort ontwikkelingen in de jeugdzorg tegen te gaan, is één van de voornaamste doelen van de beroepsregistratie.  

Speculaties van gezinsvoogden en AMK-onderzoekers dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen, zodat het bij de rechtbank aangeleverde materiaal van jeugdzorg, de rechter ook daadwerkelijk in staat stelt om recht te spreken, zonder dat deze een bepaalde kant wordt uitgestuurd, in overeenstemming met de onderbuikgevoelens van de jeugdzorgwerker. Daartoe dient een beroepsvereniging. Met de aanwijzing van de cursussen van Mindprofit, slaat BAMw de plank volledig mis en het lijkt mij dat er geen andere mogelijkheid open staat, dan het hele cursusaanbod tot 2016 te schrappen. Een beroepsvereniging moet toezien op vakbekwaamheid en concrete vaardigheden die een geloofwaardige beroepsuitoefening mogelijk maken. De Mindprofit-hobby’s horen thuis in het privé-domein, niet in de BIG-registratie van gezinsvoogden.

Ik hoop spoedig van u te horen,

Sven Snijer

Hoofdredacteur Jeugdzorg Dark horse

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com


Wim Edens , Lid Commissie van Beroep Opleidingen hebben wij vanochtend (06-03-2013) gebeld en hem dit artikel voorgelegd. Dhr. Edens wilde er verder niet op ingaan en verwees ons naar de klachtencommissie. 

Beroepsregister Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw)

Het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk Werkers/BAMw is hét kwaliteitskeurmerk dat cliënten helpt professionals te onderscheiden. Het BAMw toetst of de geregistreerde zich aantoonbaar schoolt, competenties onderhoudt en continu bij blijft op zijn of haar vakgebied. Met het keurmerk BAMw profileren professionals zich binnen hun werksector.

Contact en meer informatie:
Hetty Vos I Directeur-bestuurder BAMw | E: hvos@bamw.euThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | T (06) 836 569 34 of
Klaas Fleischmann | PR- en Communicatie | T (06) 558 843 35 | E:
kfleischmann@bamw.eu

               Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse


3 opmerkingen:

 1. Dankjewel Sven.
  Het zou beter zijn als jeugdzorgwerkers getraind werden in wetskennis, kinder- en mensenrechten en ambtelijke integriteit als het om opsporing gaat. Verder behoren ze zich bezig te houden met communicatieve gesprekstechnieken en de sociale kaart van de hulpverlening.
  Inderdaad is niemand tegen kinderbescherming maar wel tegen kindermishandeling en gezinsmishandeling door instanties die van de overheid daar alle gelegenheid toe krijgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. En dan is voor Kinderbescherming een goedfilterend onderzoeksplan nodig, het op deze site genoemde Jeugdbeschermingsplan, om de gang tot gedwongen maatregelen goed te laten passen bij het integrale enn latere belang van het kind. Thuishulp waar met wat meer "je best doen als zorgwerker" het maar mogelijk is met deskundigen en juiste therapeutische begeleiding.
  Een jeugdzorgwerker in BJZ of CJG is geen zorgwerker maar een jeugdwerker zonder zorg in de praktijk, laat staan leidend tot diagnostisch/therapeutische zorg dat past bij het kind in zijn kind-ouderband.

  Naast de gang tot onderzoek leidend tot gedwongen maatregelen moet er deskundiger jeugd-gezondheidszorg komen i.p.v. enige variant van jeugdzorg.
  Gespecialiseerde doegroepingangen?!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Goed werk, ongelooflijk verhaal. Big-certificatie houdt dus niets in.....
  Dweilen met de kraan open toch binnen de gevestigde jeugdzorg. Gaat er dan nooit iets goed?

  BeantwoordenVerwijderen