zondag 17 maart 2013

De 'jeugdzorgshow'

Voor ouders die uit eigen ervaring het amateurisme en het leugenachtig handelen van jeugdzorg kennen, is het een onbeschrijfelijke ergernis om de jeugdzorgbestuurders en verantwoordelijke politici  in televisie-uitzendingen te horen spreken over de professionaliteit en de zorgvuldigheid van deze rampenorganisatie. Bij de commotie rond de Turkse jongenYunus kwamen alle clichés weer voorbij, over het toetsingskader waarbij de rechter zogenaamd de uiteindelijke beslissing neemt. Waarom stelt er nooit een journalist de vraag of die rechter wel in staat is onafhankelijk te toetsen, als het materiaal dat hij of zij krijgt aangereikt van jeugdzorg afkomstig is, dezelfde organisatie die vraagt om de beschermingsmaatregel. De slager en zijn eigen vlees.  

Waarom zou jeugdzorg de rechter juist en volledig informeren, als dat hun eigen aanvraag tegenwerkt? Ze weten dondersgoed dat zij als pedagogen altijd het voordeel van de twijfel krijgen en dat het ontslagen zijn van de verplichting om hun beweringen te staven, BJz hondsbrutaal maakt in het geweld aandoen van de waarheid. Het commentaar van Jeugdzorg Nederland op het concept voor de nieuwe jeugdwet, liet daar wederom geen misverstand over bestaan. Nadrukkelijk werd de minister erop gewezen, dat in laatste instantie toch vooral de gezinsvoogd bepalend moet zijn  voor het gevoerde beleid en dat daar niet teveel (liever helemaal geen) bemoeienis van buitenaf bij moet komen, van bijvoorbeeld de gemeente na de transitie in 2015. Laat in godsnaam niemand de speculaties van deze maximaal HBO-geschoolde jonge meisjes betwisten, die de universitair geschoolde rechter zand in de ogen strooien.
 
Voor verdere valse geruststelling is er dan eindelijk de beroepsregistratie, waarvan we nu al hebben kunnen constateren dat dit eveneens een papieren tijger is, omdat de inhoud van de bijscholingscursussen voor gezinsvoogden helemaal niets voorstelt. Niemand van de verantwoordelijke mensen bij deze professionalisering van jeugdzorg, beroepsregister BAMw, kan zich nader verklaren wanneer er wordt getracht op inhoud met ze in gesprek te komen. Net als bij het toetsingskader van de jeugdzorg, waar de teamleider en gedragswetenschapper van BJz het kind nooit persoonlijk zien, maar de ‘diagnostische beeldschetsing’ van de ondeskundige gezinsvoogd in de plaats komt van een zorgvuldig diagnostisch onderzoek, lijkt het allemaal erg zorgvuldig, maar worden ouders compleet besodemieterd. En niet alleen de ouders, want ook de rechter loopt er met open ogen in. Politici mogen zich eveneens graag verschuilen achter de camouflage-terminologie die ze door jeugdzorg krijgen voorgeschoteld. Het laatste trieste voorbeeld hiervan, was het optreden van D’66 kamerlid Vera Bergkamp, die een verhaal hield waarbij het leek alsof er jeugdzorgmedewerkers achter de coulissen de tekstbordjes voor haar omhoog hielden. Het was weliswaar een schitterende voorstelling, maar het had niets met de werkelijke praktijken van Bureau Jeugdzorg van doen . Sven Snijer   

9 opmerkingen:

 1. Het valt mij op dat bij de jeugdzorg-propaganda-machine bij de volgzame media,steeds weer nieuwe gezichten komen opdraven zoals onlangs bij P&W en andere kletsprogramma's,die bijna ook spindocteren voor de overheid.

  Kennelijk stikken ze bij jeugdzorg in de hoge..en uiteraard dikbetaalde...functionarissen,die ze om de beurt kunnen laten optreden om propaganda te maken voor hun eigen clubje.
  De PR is goed verzorgd bij Jeugdzorg en meestal gaat dit ten koste van iets of moet er iets gecamoufleerd worden.

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Maar gaat het niet een beetje opvallen dat politici als Vera Bergkamp en Lodewijk Asscher de hete media-kastanjes voor Jeugdzorg uit het vuur moeten halen.
  Zijn de duur-betaalde managers van jeugdzorg daar zelf niet meer toe in staat..moeten de ''sterke'' pappie erbij halen omdat ze zo geplaagd worden?
  Op zich is het een goede ontwikkeling dat de kritiek daar terecht komt waar zij hoort en dat de politiek in de verdediging moet...
  Dit blijven zij natuurlijk niet onbeperkt doen en zeker niet als dat schadelijk is voor hun pluche...tsja dan laat ''pappie'' ze vallen als een baksteen..en is het ''game over''.

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wel apart: Ik heb mevrouw Bergkamp ons verhaal inzake het handelen van BJZ gemaild. Daar heb ik nooit enige response op gekregen. Zelfs geen verzoek om schriftelijke onderbouwing van hetgeen ik opgeschreven heb.

  Deze mevrouw is duidelijk niet geïnteresseerd in negatieve verhalen over BJZ en al helemaal niet geïnteresseerd in de bewijzen die deze negatieve verhalen ondersteunen.

  Hoe meer de politiek ons verhaal negeert, hoe zekerder ik ervan ben dat wij beslist geen uitzondering zijn. Als wij alleen maar dat incidentele geval waren waarbij het misging, waarom worden we dan zo systematisch genegeerd? Was sorry zeggen dan niet makkelijker (en geloofwaardiger) geweest?

  groetjes,

  Annette

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is natuurlijk errug hinderlijk als er berichten uit de praktijk komen die aantonen dat je al jaren uit je nek kletst.

   Als ze niet oppassen beginnen eerdaags al die hinderlijke lijken ook nog uit de kast te vallen, en wat dan?

   Verwijderen
 4. Dreigingsniveau jeugdzorgterrorisme verhoogd

  Nieuwsbericht | 17-03-2013
  De omvang van kind-toeëigening door Jeugdzorg in Nederland is snel gestegen. Er is een verhoogd risico dat jeugzorgwerkers zich middels verdachte slodderwetenschap en daarvan afgeleide cursussen een erkende beroepsregistratie weten te verwerven. Dit betekent dat zij een nog grotere bedreiging gaan vormen voor kind en gezin in Nederland. Deze cursussen radicaliseren jeugdzorgwerkers in hoge mate. Zij blijken nadien in hoge mate bereid te zijn middels bewust foutief aangeleverde informatie gewelddadig in te grijpen in gezinnen, en ouders en kinderen van elkaar te scheiden. Meer signalen van radicalisering: infiltratie in netwerken van politici, rechters, ministeries, scholen en de media. Door deze zorgelijke ontwikkelingen is de voorstelbaarheid van een grote aanslag op het Nederlandse gezin in de afgelopen tijd vergroot. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft het dreigingsniveau daarom verhoogd van beperkt naar substantieel. Op basis van het nieuwe dreigingsbeeld van de NCTV worden een aantal stappen gezet. Om de veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te onderkennen en in te dammen hebben operationele diensten, zoals Darkhorse, Stichting KOG en Wikileaksjeugdzorg hun alertheid verhoogd en inspanningen geïntensiveerd. Ook het Europees Parlement en meerdere Europese landen maken zich ernstig zorgen over de toename van het Jeugdzorgterrorisme in Nederland en nemen maatregelen. Versterking van de informatie- en kennisuitwisseling en samenwerking in internationaal verband is dan ook van belang. WAUW! (weest allen uiterst waakzaam)
  Y.B.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Dat de regering met na-aap-woorden spreekt, BJZ-p.r. nadoend, maakt onze regering duidelijk ongeloofwaardig.
  Ja, de politiek rekent op uw korte geheugen; u zult vergeten. Gehoorzaam aan wat de politiek van u verwacht.

  Het zijn die politici die zelf of hun partijgenoten en partijbureaus wetenschappelijke adviezen van buiten BJZ en hun gegevens en meningsvorming hebben verkregen,
  ja, ze weten dat BJZ schadelijk is en speculatieve pseudo-zorg vertegenwoordigd.
  Ze weten door die onafhankelijke wetenschappers dat de weg via Bureaus jeugdzorg een heilloze weg is, dat voor schade en kosten zorgt. Een weg waar zo makkelijk bezuinigd op kan worden, en wel met instemming van alle burgers met geweten.

  Nogmaals::
  er zijn alternatieve plannen die goedkoper en effectiever en minderschadend zijn, meer voldoen aan kinderrechten, een Jeugdbeschermingsplan en gespecialiseerde doelgroepingangen.

  De overgang van vrijwillig naar dwang wordt opvallend vermeden door de BJZ en politiek.
  Die overgang wordt nu (in 'jeugdzorg') bepaalt door hier als amateurs genoemde ondeskundige, ondiagnostisch werkende sociaal werksters zonder academische vorming om het geleerde te combineren met de praktijk, voor zover ze al de praktijk kunnen onderkennen zonder diagnostische tests.

  Nu kunnen die jeugdzorgwerkers liegen tegen de rechter, de kinderrechter, de familierechter. Dat heet: met insinuaties de indicatiebesluiten seksy gemaakt, dus niet objectief, niet hoogstaand, niet betrouwbaar.
  Er wordt ingespeeld op bezettingsgraden en plaatsen die open zijn gevallen en meteen opgevuld moeten worden - naar het inzicht van hun bestuurders.
  Dat is niet primair dienstbaar aan de jeugd.
  Dat is ondeskundig.
  Dat is de rechter onbe¨edigd bespelen.
  Ver van diagnostische waarheidsvinding en ver van het durende belang, ook op termijn, van het kind.
  Dat is gezinnen ontwrichten met ongegronde smoesjes.
  BJZ kan de meeste aanvragen niet uitleggen op werking in het kind.
  Wetenschappelijke verklaringen dat UHP schadelijk is en thuis met andere aannpak kan, worden zichtbaar genegeerd.

  Ja, veel burgers zijn onge¨interesseerd en laten de zorgen van hun naasten over aan deze politiek, onbewust van hun falen.
  Toch zullen de door BJZ mis-handelde kinderen, belast door ondeskundigen, opgroeien en eens weten hoe de politiek graait en aan vriendjespolitiek doet.
  Onbetrouwbaar, en onbetrouwbaarheid scheppend.
  Traumatiseren maakt onbetrouwbaarheid, wantrouwen, te veel zich willen beschermen tegen onduidelijk-verwachte bedreigingen,. een leven lang.
  Dat is kostbaar.
  Weinig productief.

  Slechte politiek. Ergerlijk. Bedroevend.

  Lees meer over de dark horse van BJZ; weer voorbereid qua kennis.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het lijkt wel alsof niet iedereen de stukken leest:

  Eerste Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 32 015, D

  De leden van de SP-fractie hebben ook een vraag over de opmerking van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) dat het kunnen voorleggen van een geschil aan de kinderrechter over de uitvoering van een OTS «een sterk conflictoplossend vermogen van de kinderrechter vergt en grote deskundigheid op het gebied van de jeugdzorg, kinderbe-scherming en ontwikkelingspsychologie, hetgeen een verzwaring van de taak van de kinderrechter zou betekenen. Deze leden concluderen dat de NVvR er kennelijk van uit gaat dat kinderrechters die deskundigheid niet hebben en ook niet nodig hebben en dat er daarom geen geschillenregeling zou moeten komen.

  Deze leden constateren dat het helaas juist is dat de meeste kinderrechters onvoldoende deskundigheid bezitten om voldoende tegenwicht te kunnen bieden tegen de macht van Bureau Jeugdzorg.

  Het rouleersysteem, de nog steeds bestaande scheiding tussen straf- en civielrecht en het minimale cursusaanbod zijn hier onder andere debet aan.

  De Raad van State stelt nadrukkelijk dat de versterking van de positie van Bureau Jeugdzorg het nodig en gewenst maakt dat ouders geschillen over de uitvoering van een OTS aan de kinderrechter kunnen voorleggen. Het logische gevolg is dat de kinderrechter dan ook de deskundigheid moet hebben om het geschil op een goede manier te kunnen beoordelen.

  Naast deskundigheid is ook tijd nodig om een zaak goed te kunnen behandelen. Op vragen gesteld in de Tweede Kamer antwoordt de regering dat de Raad voor de Rechtspraak heeft laten weten dat kinderrechters voldoende tijd hadden. Dit is in duidelijke tegenspraak met geluiden die regelmatig in de media opduiken. Die geluiden houden allereerst in dat kinderrechters onvoldoende deskundig zijn om tegen-wicht te bieden tegen de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg. Daarnaast wordt gehoord dat justitiabelen, maar ook kinderrechters zelf, vinden dat zij onder zware tijdsdruk moeten werken.

  M.a.w. als Asscher heeft geprobeerd een plee-figuur te slaan bij iedereen die weet wat er in de praktijk werkelijk speelt, heeft hij beslist een verdienstelijke poging gedaan. Hulde :-P

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Tja; lezen? u kunt het wel.
   Het roulatiebeleid-eens in de vier(voor specialistische functies zes)jaar-zorgt ervoor dat er geen kinderrechters bestaan.
   Het is mogelijk dat men voor een rechter komt te staan, die niet de nodige kennis heeft omdat hij de jaren ervoor zich bezig heeft moeten houden met bv het strafrecht.
   Is dat erg? Nee, als hij maar rechter is.
   Het woord rechter betekent voor veel mensen dat het wel goed zit.
   In de rechtstaat Nederland gaat een rechter toch niet zo maar een kind uit huis plaatsen.
   Dit is de grootste truc van de firma jeugdzorg en de politiek.
   Uiteraard komt er bij een UHP een rechter aan te pas(machtiging), maar de BESLISSING of een kind ook daadwerkelijk uit huis geplaatst wordt, ligt geheel bij de Raad voor de Kinderbescherming.
   Maar als Asscher op tv zegt, dat dit soort zaken getoetst wordt door de kinderrechter,liegt hij niet en slaapt iedereen rustig verder.
   Deze reactie is anoniem. Ik heb namelijk een dochter.

   Verwijderen
 7. Jammer dat vele ouders niet het lef hebben om die brief op http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/03/brief-aan-uw-gemeenteraadsleden.html te mailen.
  De politiek raast door, terwijl ze weet hebben van betere, effectievere alternatieven.

  Er worden wel eens ballonnen opgelaten.
  Kleine puntjes, die niet de basis aanpakken.
  Afleidend van de vraag of er wel een jeugdzorg moet zijn naast de jeugdgezondheidszorg, en de gang tot deze belemmert.

  Hoe kan men bij de rechter bewijs aanleveren, wanneer het BJZ niet het volledige dossier geeft, niet concreet opschreef wat verbeterd moet worden op welke bewering van 'bedreiging'?!!
  Een geschillenregeling is leuk. Het kind kan dan gestraft worden met minder bezoek, met de bewering dat de ouders "niet meewerken".
  Het leidt af van het betere alternatief.

  Zie maar eens: er wordt gezwegen over de noodzaak dat een diagnostisch specialist de zaak onderzoekt met de vragen van de ouders!
  Woorden als "deskundigheid" en "professionaliteit"vliegen over en weer, maar er wordt niet gedefinieerd, er wordt geen inhoud en eis gesteld. Er wordt niet voor beëdiging van de beweerder zelf òp de zitting gevraagd.
  Laat de beweerder van BJZ zelf maar eens uitleggen waar het concreet aan mankeert, hoe het aangevraagde mandaat op het kind inwerkt, hoe dat als therapie gezien mag worden, en waarom na een jaar die echte therapie niet gegeven is. Er lag toch een bewering van een bedreiging voor de ontwikkeling, die therapeutisch geheeld dient te worden?!

  De politiek komt met beweringen en cliché's, net zoals BJZ doet.
  Wat een niveau!
  En de kinderrechter slaapt, onderzoekt de gronden van het beweerde niet. Ziet niet inhoudelijk wat de bedreiging is, en weegt niet af hoe deze het meest optimaal voor het kind kan worden afgewend, het liefst via thuis.

  De kinderrechter gelooft en neemt maar aan van het sociaal werkniveau van de jeugdzorgwerkers.
  Nemen geen tijd om de ouders en getuigen te horen en dit mee te nemen. De rechter is immers geen psychiater, en wentelt zijn eigenlijke verantwoordelijkehid (LJN BD1113) af over het hoofd van het kind.
  Diagnostiek, hoe vaak wordt dat vergeten, of pas gegeven wanneer BJZ deze zelf inlicht met een polariserende selectie van inperkende onderzoeksvragen.
  Ondanks dat een kind integraal is. Een psychisch geheel vormt en zich ontwikkelt.

  Waarom wordt de bedreiging niet weggenomen, maar het kind?


  Waarom zijn er zo weinig ouders die de politici onder druk zetten met gemotiveerde brieven, zoals hier te vinden?
  Nu vertrouwt Asscher en anderen erop dat het stemvee vergeetachtig is, bind en stom aanneemt wat de pers hem voorschotelt, zich onbewust of slapend monddood houdt.

  Er kan gevraagd worden om diagnostiek binnen 3 maanden. Met betrokkenheid van de ouders.
  Het kan.

  BeantwoordenVerwijderen