dinsdag 5 maart 2013

Nederland schendt de rechten van het kind

De overheid heeft de verplichting om het kind de benodigde bescherming te bieden. Deze verplichting vloeit voort uit art. 3 lid 2 IVRK, waarin is bepaald dat “de staten die partij zijn bij het verdrag zich ertoe verbinden het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten van zijn of haar ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk voor het kind zijn, en hiertoe alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen nemen.”

Een uitwerking van deze verplichting voor Nederland is te vinden in boek 1 BW, waar de civielrechtelijke maatregelen van kinderbescherming zijn opgenomen. In de wettelijke regeling is bepaald dat als aan één van de daarin genoemde rechtsgronden is voldaan, een inbreuk kan worden gemaakt op het ouderlijk gezag ter bescherming van de minderjarige.

IVRK

Echter uit het IVRK zijn voor de jeugdzorg de volgende voorwaarden voor de jeugdzorg af te leiden: geen discriminatie, voldoende inspraak: artikel 12 IVRK), jeugdzorg met voldoende kwaliteit waarbij het belang van het kind voorop staat (artikel 3 lid 1 IVRK), voldoende adequate bescherming en zorg (artikel 3 lid 2 en 20 IVRK), de ontwikkeling van het kind staat voorop (artikel 6 IVRK), voldoende contact tussen ouder en kind (artikel 9 IVRK), voldoende rekening houden met de etnische, godsdienstige en culturele achtergrond van. het kind (artikel 20 lid 3 IVRK), recht op continuïteit voor het kind (artikel 20 IVRK), bijzondere zorg voor jeugdige slachtoffers met aandacht voor herstel van de waardigheid en herintegratie in de samenleving (artikel 39 IVRK) en voldoende gekwalificeerd personeel en voldoende middelen (artikel 3 lid 3 IVRK).
Van Maria Youssef

"Bjz wil onderzoek doen om te weten of mijn afkomst invloed heeft op de opvoeding van mijn dochter! Hoeveel gekker moet het nou worden? Ik woon inmiddels 21 jaar in Nederland en de vader is een Nederlander."


Recht op inspraak

Het recht van het kind om mee te denken en mee te beslissen wordt vorm gegeven in artikel 12 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK); het recht op inspraak en participatie. Alle kinderen hebben het recht om hun mening te geven in alle beslissingen die hen aan gaan.

Zo ook de kinderen die met jeugdzorg en jeugdbescherming te maken hebben. In een recent rapport van Save the Children worden 48 suggesties gegeven om de participatie van kinderen en jongeren bij kinderbescherming te verbeteren. Deze suggesties variëren van het wettelijk verplichten van hulpverleners om de mening van kinderen mee te nemen in hun beslissingen, tot het horen van kinderen voor internationale mensenrechtencomités. . . .

Met deze informatie moge het duidelijk zijn, dat de rechten van het kind in de jeugdzorg in Nederland, op veel fronten geschonden wordt.


                  Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse


8 opmerkingen:

 1. De overheid wil de genoemde artikelen uit het IVRK noemen als motivatie om kinderen met gezin onder toezicht te stellen en uithuis te plaatsen (OTS+UHP). -
  Echter waar het kind (altijd) psychisch in ontwikkeling is, geldt ook artikel 24 IVRK; het recht op de hoogst mogelijke mate van (jeugd-)gezondheidszorg. /
  De jeugdzorg wil niet meten met de kwaliteit van gezondheidszorgdienaren, diagnosten en specialisten. Daarom vermijdt de overheid onder de druk van en in het geloof in de BJZ-lobby artikel 24 IVRK.

  Onafhankelijken, onderzoekend, zien dat zelfs diagnostische rapporten van beëdigde specialisten weggewoven worden op rechtszittingen die (kunnen) leiden tot OTS en UHP, of een verlenging daarvan. -
  Het sociaal werk-niveau van BJZ wuift inzichten en metingen van hoger opgeleiden (doelbewu$t) weg.

  En de overheid wenst dat niet te erkennen, wijzend op slodderwetenschappelijke onderzoeken op basis van gegevens uit BJZ, op meningen van jeugdzorgwerkers met macht, op insinuaties van gezinsvoogden; door BJZ zelf geëntameerd of beïnvloed, zonder nulmeting van diagnosten, zonder open onderzoeksvragen, zonder rekening met meer variabelen te houden (de echte thuissituatie naar diagnostisch inzicht). -

  Het artikel 8 (alsmede 6 wat rechtszekerheid aan het kind betreft) van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens wordt geschonden met wegkijken welke schade het negeren van deze wetgeving aanricht. =
  De hechting aan de genetische afkomst is veel belangrijker dan de vermeende bedreigingen waaraan BJZ niet wenst te werken ìn het gezin. >

  Er wordt dus door BJZ enorm overdreven om tot geldopbrengende mandaten OTS en UHP te komen, tot machtsmisbruik.
  Dik-zijn, glaswolprikkels, een klap, een verdenking, tweedehands-kleren, een hond in huis, een niet-klikken met de jeugdzorgwerker, een fout van de jeugdzorgwerker (afschuivend) zodat de ouder daarover beschuldigd wordt niet mee te werken,... het kan allemaal leiden tot een mooie insinuatie (als motivering) om de macht van BJZ te tonen.
  Waar de Awb geldt, artikel 3:46, dient BJZ deugdelijker te motiveren, en uitleg te moeten kunnen geven hoe de maatregel beter zou werken dan thuishulp op de psychische ontwikkeling èn het latere belang van het kind. -

  De rechters zijn psychologisch en ontwikkelingstechnisch te ondeskundig om de vage maar stellige beweringen vanuit BJZ te doorzien, en werken op geloof. Ze vragen niet door als jeugdzorg te vaag blijft of met een mond vol tanden staat omdat hun inzet niet te rijmen valt met diagnostische waarheidsvinding in het verdere belang van het kind.
  Met tijdsdruk, met het niet luisteren naar ouders en deskundigen buiten BJZ, soms zelfs met vriendjesoverleg met BJZ en RvdK vooraf, wordt de zin van de machthebber, de jeugdzorgwerker, doorgedreven op slechts 'sociaal niveau', waar het kind recht heeft op hoger niveau, dat van jeugd-gezondheidszorg, en de testen die daarbij horen.

  Het kind heeft een belang om zich te ontwikkelen bij de eigen familie, en omgeving;
  het wegnemen uit (UHP), of het frustreren van de sfeer in (OTS), het gezin is schadelijker dan de vermeende bedreiging die de jeugdzorg als cliché uit BW1:254 opdreunt in de rechtsgang.

  Het is derhalve vreemd dat de overheid, nu er jeugdgezondheidszorg bestaat en een Jeugdbeschermingsplan met filtering tegen de slager die z'n eigen kindervlees keurt, niet 3 miljard bezuinigd op de jeugdzorg, lokaal of provinciaal. -
  Het blijkt uit echte onderzoeken (buiten de BJZ-insinuatiegegevens om) dat gezondheidszorg effectiever veel werkt en dus goedkoper is (in de tijd) dan jeugdzorg.

  Slapen politici, dat ze dit niet willen erkennen?
  Is de misleiding zo groot vanuit BJZ naar de politiek?
  Is de mooipraat zoveel aangenamer te lezen dan de echte situaties van jeugdhulp in Nederland?

  Waar wetenschappers (búíten BJZ-invloeden om) zeggen dat doelgroepingangen met specialisaties en zwaargewichten veel effectiever zijn, en goedkoper, is de politiek in deze gang van een doordenderende trein verdacht.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. ..."Is de mooipraat vanuit BJZ zoveel aangenamer te lezen door de te drukke politici dan de echte situaties van jeugdhulp in Nederland?"...

  Waar wetenschappers (búíten BJZ-invloeden om) zeggen dat doelgroepingangen met specialisaties en zwaargewichten veel effectiever zijn, en goedkoper, is de politiek in deze gang van een doordenderende trein verdacht.

  De mooie plannen van de BJZ-lobby om tot decentralisatie naar gemeentelijk niveau te komen, worden te gretig overgenomen, zonder te bezien hoe 'jeugdzorg' zonder diagnostiek werkt op de psychische ontwikkeling van het kind, ook op termijn, en waarom diagnosten mijden?
  Waarom echte deskundigen (met universitaire opleiding) mijden?
  Jeugdzorgwerkers kunnen niet op dat niveau komen, hoeveel geld men er ook in weggooit.

  Bezuinig BJZ (en de gecertificeerde instellingen) weg! Dat is gezonder!

  Bezuinigen op dit en dat, maar niet op jeugdzorg (waar gezondheidszorg bestaat!) is vreemd. Gevaarlijk. Ongezond. Inefficiënt.

  DRIE MILJARD kan bezuinigd worden!
  Waarom niet?

  Voor meldingen liggen er plannen (Jeugdbeschermingsplan van de SSF, op deze site gelinkt in diverse artikelen).
  Voor (vrijwillige) gezondheidszorg bestaan er plannen om zwaargewichten in de ingang te zetten voor de efficiëntie.
  Kort en snel: goedkoper dan de trage en vage en inefficiënte en geldverslindende en gevolgschade-opleverende 'jeugdzorg'.

  Dat zou nog eens een effectieve bezuiniging kunnen zijn: doek BJZ op zoals wetenschappers reeds meldden.
  Bezuiniging zonder pijn!
  Hoe mooi!
  En hoe onderbouwd!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De wel genoemde IVRK-artikelen worden door BJZ (en politiek) verkeerd uitgelegd.
  - Insinueren over het gezin is vals (bewijs: vele artikelen en meldingen vanuit dossier-onderzoekenden).
  - Gezinnen discrimineren is vals (http://www.youtube.com/watch?v=0ewLryqLtAg).
  - Verdraaien van feiten is vals (http://www.youtube.com/watch?v=JSUr2xxTDJg).
  - Het kind-ouders-contact saboteren met BJZ-smoesjes is vals (een leven lang gevoel: http://www.youtube.com/watch?v=7KMmluGjbu0).
  - De 'onderzoeken' van BJZ niet nagaan op feiten, op methode, is slordig, flodderig, ongeïnspecteerd, ondiagnostisch end erhalve vals (http://www.youtube.com/watch?v=ymwV2AqLBBE).
  Sloppy Science.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. * Hoeveel deskundiger zijn pleegouders dan de echte ouders van het kind, als die begeleiding leuk gebracht zouden krijgen? Niet.
  * Hoeveel meer hechting kan er bij pleegouders ontstaan dan bij begeleide genetische ouders? Niet op een uitzondering nagelaten, dignoatisch onderbouwd.
  * Hoeveel meer diagnostieke begeleiding wordt er gegeven aan pleeggezinnen dan bij de ouders? Bijna nooit (http://www.youtube.com/watch?v=H2fFBZl-cG0)!
  * Hoeveel efficiënter is pleegzorghulp dan hulp aan huis, enthousiasmerend gebracht, leuk en niet bemoeiziek? Juist niet!
  * Hoeveel beter is het door BJZ te kiezen voor eenouderzorg, na echtscheiding, dan de ouders hun ouderschapsverantwoordelijkheid samen te laten leveren? Voor het kind: niet!
  * Hoeveel beter is het de ouders in scheiding hun eigen emoties de boventoon te laten aanduren, het ouderschap opnemen niet te noemen, de ouders op te stoken over de andere partner...? Dat is kindermishandeling door BJZ!
  * Het belang van het kind, ook op termijn, wordt in BJZ te vaak gesaboteerd! Het kan beter: http://www.youtube.com/watch?v=F6Dthj9XBLU !

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Misschien is onderstaande reactie van Defence for Children op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet, voldoende om aan te duiden dat de huidige kwaliteit van jeugdzorghulpverleners ver onder de maat is?
  Overigens deze wet passeert in juli van dit jaar in de tweede kamer.

  Jeugdzorghulpverleners moeten systematisch en grondig worden beoordeeld op hun geschiktheid om met kinderen te werken. Stel dit als kwaliteitseis aan alle jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en meldpunten.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ~ Hoe en waarmee moeten deze jeugdzorgwerkers beoordeeld worden, wanneer er geen diagnost de waarheid aan het licht mag brengen? Waarmee vergeleken? Geen volledig dossier, geen gekwalificeerd dossier, geen juiste methode om te meten.
   ~ De nieuwe beroepscode voor jeugdzorgwerkers is vaag en niet concreet, dus hoe te meten en beoordelen zonder maatstaf? 't Is niet te meten wat fout is zonder een passende specialist-diagnosticus.
   ~ Wie beoordeelt de jeugdzorgwerkers, met of zonder het kind te bezien, meet of zonder te kijken wat de diagnostische nulmeting was voor de OTS, en in hoeverre de jeugdzorgwerker uit kan leggen hoe de OTS of UHP de volledige psyche van het ontwikkelende kind geholpen is met de schadende maatregel? Resultaten zijn pas te meten tegenover een diagnostisch gestelde nulmeting voordat de OTS begon.
   ~ Is de nulmeting de bewering van de jeugdzorgwerker van AMK of BJZ? Dat is gepolariseerd en ondiagnostisch en leidt tot keuren van eigen kindervlees.
   Jeugdzorgwerkers kunnen niet beoordeeld worden zonder valide maatstaven en zonder de verslechtering van het kind onder OTS te bezien.
   Gezondheidszorg is waar kinderen recht op hebben, en te leven bij hun ouders.
   Hierboven is het al duidelijk gemaakt: bezuinig BJZ en opvolgers daarvan weg!

   Verwijderen
 6. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Nederland schendt de rechten van het kind ... bij de vleet!
  En daar in Den Haag doen ze alsof hun Pinokkio neuzen bloeden.

  Deze is ook leuk om ongeveer een beeld te krijgen wie die schendingen in stand houd(en)
  Hier alvast twee eesrte leugens!; Ivo Opstelten "VERTROUWEN IN ONZE RECHTSPRAAK HOOGSTE IN EUROPA". Ivo Opstelten: "INTEGRITEIT VAN RECHTERS DIENT BUITEN KIJF TE STAAN".

  Leuke filmpjes over onze zogenaamde rechtvaardige justitie
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IJjrAwcJmio
  http://www.youtube.com/watch?v=5vUxQ51-Y7k
  http://www.klokkenluideronline.is/artikel/8881/opstelten-liegt-over-corrupte-rechters

  BeantwoordenVerwijderen