dinsdag 15 januari 2013

Advocaten gehinderd in beroepsuitoefening


Het lijkt erop dat Bureau Jeugdzorg aan haar arsenaal van ondoorzichtige methodes om macht uit te oefenen, een nieuwe heeft toegevoegd; het indienen van klachten bij de deken van de orde van advocaten. Niet alleen worden ouders in talloze rapporten van jeugdbeschermers met opzet negatiever geportretteerd dan met de feiten in overeenstemming is, nu kunnen ze ook van de andere kant ondergraven worden, door hun advocaat in diskrediet te brengen.

Het is treurig dat de deken zich hiervoor laat lenen, maar zoals al te lezen viel in de plaatsing ‘Wordt de advocaat in jeugdzaken geëlimineerd?’ zijn ze bij de orde van advocaten naar alle waarschijnlijkheid geheel onwetend omtrent de omstandigheden waarin advocaten in het jeugd- en familierecht moeten opereren, geconfronteerd met Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Ook de advocaat van de hier volgende brief, ondersteunt oud-advocaat Jan van Ruth en bevestigt de oneigenlijke strijdmethode waar de jeugdbeschermers zich in toenemende mate aan schuldig lijken te maken.


Beste Sven,

Ook ik vindt de veroordeling van Jan van Ruth absurd, maar ik heb ervaren dat de Deken van de Orde van advocaten en de Raden van Discipline en ook Hof van Discipline zich laten gebruiken door Bureau Jeugdzorg om kritische advocaten monddood te maken.

Een voorbeeld heb ik zelf ondervonden. Ik wil je ook mededelen dat ook verscheidene psychologen, die zich kritisch hebben uitgelaten over rapportages van BJz door het medisch college regelmatig worden berispt.

Nu heeft de Raad van Discipline dat met Mr. Jan van Ruth gedaan, naar aanleiding van mee beluisterde gesprekken tussen een cliënte en een advocaat. Zoals bekend mag worden verondersteld, is de vervolging van de Hells Angels gestuit op het gebruik van afgeluisterde gesprekken tussen advocaat en cliënt.

De orde dient zich verre te houden van de relatie tussen advocaat en cliënte, wat er ook tussen de advocaat en cliënt besproken wordt. Aan dit elementaire beginsel is in ernstige mate afbreuk gedaan door Raad van Discipline. Ik vind de cultuur waarin dit soort beslissingen worden genomen uiterst bedenkelijk en weinig vertrouwenwekkend.
Er moet beroep aangetekend worden al is het maar om principiële gronden, maar of het zal helpen dat is de vraag.

Weggeroofd door Bjz

Ik zelf ben berispt door de Raad van Discipline. De reden was dat ik tegen de wens in van Bureau Jeugdzorg de minderjarige dochter (15 Jaar) wilde laten horen door het Gerechtshof Amsterdam, in een zaak waarbij Bureau Jeugdzorg in mijn ogen volkomen onrechtmatig een kind had weggeroofd van de moeder in juni 2008.

In die zaak ben ik tot twee keer toe (OTS en teruggeleiding) in het ongelijk gesteld door de Hoge Raad via 80 Ro.. De zaak ligt nu bij het EVRM. Het kind was in Ierland geboren en opgegroeid en toen moeder hier 8 maanden later op bezoek was bij de grootouders, is het kind meegenomen zonder dat een beschikking tot uithuisplaatsing was betekend (430 lid 3 RV) en ondanks dat de Rechtbank had medegedeeld dat de beschikking van december 2007 vervallen was en de beschikking niet was gepubliceerd in het voogdijregister, etc. etc.

Kind uit de maxi-cosi gerukt

De politie was met medewerkkers van Bureau Jeugdzorg zonder huiszoekingsbevel binnen gedrongen. Ze hebben moeder vastgehouden (met blauwe plastic handschoenen aan). Het kind werd door een medewerker uit de maxi-cosi gerukt. Het begon te schreeuwen en met de handjes te slaan en met de voetjes te trappelen. In een gereedstaande auto werd het kind gepropt en met piepende banden zijn ze weggereden. Pas daarna werd moeder losgelaten. Moeder heeft daarna nooit meer haar kind mogen zien.
Moeder zorgde prima voor dit kind. Heel liefdevol en met alle aandacht. De baby kwam niets tekort. Dat wordt door iedereen bevestigd. Ze was hier ook om te bekijken of zij weer in Nederland een bestaan kon opbouwen, omdat ze haar andere kind ook weer bij zich wilde hebben. Ze heeft nooit een kans gekregen.

Haar dochter van 13 jaar die uit huis geplaatst was en die ze wilde bezoeken in Nederland, wilde met moeder mee naar Ierland. Zij is moeder nagereisd. Vervolgens is er tegen de wil van moeder en dochter, vanuit Justitie een heksenjacht begonnen.
Dat heeft er toe geleid dat na twee jaar de dochter tegen haar wil uit Ierland is teruggevoerd naar Nederland en vervolgens zes maanden is vastgehouden in De Koppeling te Amsterdam. De oudste dochter heeft mij verteld dat zij in Ierland met haar moeder een zeer goede tijd heeft gehad, waarbij moeder ook zorgde voor onderwijs etc.

Ik had geprobeerd tot overeenstemming te komen met Bureau Jeugdzorg. De afspraak was dat moeder en dochter zich zouden melden bij Bureau Jeugdzorg in Ierland (HSE) en dat dan geen pogingen meer zouden worden gedaan om haar terug te voeren naar Nederland.

Valse voorstelling van zaken

Op het laatste ogenblik bleek echter dat dit een valse voorstelling van zaken was en dat de bedoeling was dat door de melding bij het HSE de woonplaats bekend zou zijn van moeder en kind en dat dan tot uitlevering aan de Nederlandse autoriteiten van moeder en kind zou worden overgegaan.
Toen de dochter werd aangehouden heeft de dochter ook te kennen gegeven liever onder de hoede van het HSE te willen blijven dan terug te keren naar Nederland. Bureau Jeugdzorg wilde niets meer van de afspraak weten.
De dochter wilde nadat ze was teruggevoerd naar Nederland, zelf haar verhaal doen en bij de rechter worden gehoord. En ze wilde de zittingen van het Gerechtshof bijwonen. Zij wilde dat ik ook haar advocaat zou zijn in de strijd tegen Bureau Jeugdzorg.

Dochter verklaart dat BJz liegt

Zij deelde mij mede dat Bureau Jeugdzorg volkomen onware dingen over haar, moeder en haar situatie in Ierland had gerapporteerd in de teruggeleidingsprocedure van haar halfbroertje.

Ik had het gerechtshof daar mededeling over gedaan en de tegenpartij (BJz) en het Gerechtshof had medegedeeld eerst op de zitting daarover een beslissing te nemen. BJz had haar medegedeeld dat zij niet naar de zitting moest gaan. Zij moest stage lopen. De dochter had toestemming gevraagd aan haar baas en deze verkregen om bij de zitting aanwezig te zijn.

De eerste keer werd er geen beslissing genomen door het Gerechtshof in verband met een wrakingsverzoek. Bij voortzetting besloot het Gerechtshof geen behoefte te hebben aan een nadere verklaring door de dochter, nadat Bureau Jeugdzorg zich daartegen had verzet. Ik deelde de dochter mede toen wij op de gang werden gestuurd, dat Bureau Jeugdzorg zich had verzet tegen de aanwezigheid van de dochter.

Internationaal arrestatiebevel

Ik had ook benadrukt dat het horen van de dochter van belang was, omdat moeder niet zelf aanwezig kon zijn bij de zitting, omdat zij te vrezen had dat zij indien zij wel zou komen, zij aangehouden zou worden door justitie om haar te vervolgen voor de ontvoering van haar dochter. Al die tijd was een internationaal arrestatiebevel tegen moeder uitgevaardigd. Moeder had inmiddels een derde kind en was bevreesd dat ook dat kind onmiddellijk en zonder enige reden zou worden afgepakt door Bureau Jeugdzorg.
Een medewerker van Bureau Jeugdzorg, die daartoe niet de bevoegdheid had, heeft tegen mij een klacht ingediend, omdat ik de dochter tegen de wil van Bureau Jeugdzorg naar de zittingen van het Gerechtshof heb laten komen.

Kinderroof

Zowel de Raad als het Hof van Discipline hebben mij om die reden berispt. Ik weet nog steeds niet welke tuchtregel ik heb overtreden. Ik heb mijn plicht gedaan als advocaat ten behoeve van een moeder en haar kind om de waarheid boven tafel te krijgen. En dan word ik berispt, omdat Bureau Jeugdzorg die van kinderroof wordt beschuldigd, liever uitgaat dat haar visie voor waar wordt gehouden. Hoe partijdig kun je zijn???
Wat mij opviel dat was dat de persoon deel uitmaakte van het Hof van Discipline, ook degene was die ongeveer tegelijkertijd bij de Hoge Raad uitspraak deed in de zaak van de Hoop Kruize. De zaak van de ontvoering door Bjz van de kinderen uit Duitsland.

Duitsland

In die zaak van OTS was door mijn cliënten gesteld dat de Nederlandse rechter geen bevoegdheid had de OTS en Uithuisplaatsing uit te spreken, omdat de kinderen bij het indienen van de verzoekschriften, hun gewone verblijfplaats hadden in Duitsland.
De grond van de (spoed)uithuisplaatsing (25 november 2011) was de emigratie naar Duitsland (huurcontract d.d. 23 november 2011) en ook in de vervolgbeslissing stond dat de ouders in Duitsland woonden.

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/09/ouders-nemen-kinderen-mee-terug-naar.html
 
Het Gerechtshof meende dat de kinderen, zonder aan te geven waar, nog in Nederland woonden, omdat ze maar net naar Duitsland waren verhuisd en de kinderen Nederlands spraken. Daar kwamen mijn cliënten tegen in verweer. Een ander cassatiemiddel was dat de kinderen onrechtmatig op 23 december 2011 uit Duitsland waren weggehaald.
Aan het weghalen van de kinderen ontbrak een gerechtelijke bevel van de Duitse rechtbank. De advocaat generaal had als zijn opvatting gesteld dat de kinderen volkomen legitiem uit Duitsland waren weggehaald, zonder aan te geven waarop dat standpunt berustte. De Hoge Raad vond dat de middelen in cassatie geen bespreking behoefden.

Met vriendelijke groet,

H.F.M. Struycken
Struycken advocaten
Tweede Oosterparkstraat 167
1092 BE Amsterdam
Tel: 020-7792320
Fax: 084-8758587


Toevoeging door een ouderondersteuner:

Niet alleen advocaten worden door BJZ aangeklaagd. Jeugdzorg Dark horse is in het bezit van documentatie waaruit blijkt dat ook GZ psychologen, orthopedagogen/generalisten en forensisch deskundige door BJZ worden aangeklaagd als zij middels een deskundig uitgevoerd onderzoek de werkwijze van BJZ bekritiseren en daarmee de deskundigheid van BJZ in twijfel trekken. 


Dit kan gebeuren omdat tuchtcolleges in Nederland geen enkele ervaring hebben met de wijze waarop BJZ zijn/haar onderzoek verricht, en denken dat BJZ, Raad voor de Kinderbescherming en gezinsvoogdij hun werk naar behoren doen. Ze verliezen het belang van het kind totaal uit het oog. Tuchtcolleges in Nederland neigen ertoe de deskundigen die de kwaliteit van het werk van deze instanties in twijfel stellen, met berispingen en waarschuwingen te belasten.


Het lijkt er op dat ook de Orde van Advocaten geen ervaring heeft met de werkwijze van BJZ en daarmee dezelfde werkwijze hanteert als de Nederlandse tuchtcolleges. Ook de orde berispt de advocaat, omdat hij de werkwijze van BJZ, Raad voor de Kinderbescherming, gezinsvoogdij in twijfel trekt, terwijl in deze kwestie BJZ het recht van de jeugdige op ernstige wijze schendt. Een kind ouder dan 12 jaar heeft het wettelijke recht om door de kinderrechter gehoord te worden.


Update 9 november 2015:


Overheidsgeweld tegen kinderen en ouders 

Het toepassen van geweld is voorbehouden aan de overheid en omdat uithuisplaatsingen een gewelddadige actie tegen kinderen is, is het van belang aandacht aan de wijze, waarop dat geweld wordt toegepast, te besteden.
Er is een systeem ontwikkeld, waarin de autoriteiten de wet niet naleven. Misbruik van bevoegdheid is geen uitzondering. 


De officier van justitie en de politie misbruiken hun strafvorderlijke bevoegdheden om te zorgen dat jeugdzorg kinderen onder zich krijgt. Ouders worden valselijk verdacht gemaakt en arrestatiebevelen uitgevaardigd voor onttrekking aan het gezag/opzicht.Het rechterlijk toezicht faalt jammerlijkDe wettelijke grondslag voor overheidsgeweld berust op twee strikt gescheiden pijlers enerzijds het wetboek van strafrecht en strafvordering in verband met strafbare feiten en de andere grondslag is de handhaving van de openbare orde ( art 3 van de politie wet).

Tot de handhaving van de openbare orde behoort de taak van de politie de deurwaarder te assisteren bij de tenuitvoerlegging van beschikkingen en vonnissen.

Geen enkele beschikking of vonnis mag ten uitvoer gelegd worden zonder de deurwaarder

Zonder de deurwaarder is de uithuisplaatsing onrechtmatig. In 430 lid 3 Rechtsvordering is voorgeschreven, dat alvorens tot tenuitvoerlegging wordt overgegaan de deurwaarder op straffe van nietigheid/onrechtmatigheid van de tenuitvoerlegging de beschikking aan de betrokkenen moet betekenen.

De politie handelt bij de tenuitvoerlegging van de bevoegdheid tot uithuisplaatsing op aanwijzing van de officier van justitie.(813 Rv) De officier van justitie moet dus de afweging maken of politiegeweld noodzakelijk is.

De deurwaarder moet een proces-verbaal opmaken van de tenuitvoerlegging van de uithuisplaatsing en deze aan de ouders doen toekomen.

Ongeoorloofd is dat de Stichting jeugdzorg kinderen van het schoolplein weghaalt. Er is geen wettelijke grondslag voor dit soort eigen richting. Zonder wettelijke grondslag is het weghalen van de kinderen, kinderontvoering met geweld. 

Machtiging tot uithuisplaatsing

Een machtiging tot uithuisplaatsing is het verlenen is van een discretionaire bevoegdheid. Er moet dus een beslissing van de raad of jeugdzorg aan voorafgaan die moet voldoen aan de beginselen van behoorlijk bestuur tot gebruikmaken van de machtiging.

Bij verlengingen dienen de vervolg beschikkingen voor de afloop van de vorige worden betekend. Mondelinge machtigingen zijn geen rechtsgeldige titels..

De wet wordt structureel en al jaren niet nagekomen

Er wordt niet tevoren betekend. De deurwaarder is buiten spel gezet. De Stichting Jeugdzorg dealt rechtsreeks met de politie.

Dat is volkomen onrechtmatig. De rechter controleert niet en dekt de onrechtmatigheden toe, voor zover hij/zij niet zelf meedoet aan kinderontvoering en of faciliteren daarvan. Aangiften van de ouders worden niet in behandeling genomen.

Ouders en kinderen zijn vogelvrij en worden noch strafrechtelijk noch door rechterlijk toetsing beschermd tegen deze zeer ernstig vorm van kindermishandeling en schending van de mensenrechten.

De tenuitvoerlegging van voorlopige machtiging uithuisplaatsing is strijdig met het EVRM omdat toetsing door een onafhankelijk rechter binnen 87 uur na de uithuisplaatsing niet plaats vindt.

De toetsing vooraf door de kinderrechter stelt niets voor

 Het verhoor ex art 800 Rv binnen 14 dagen na de uithuisplaatsing wordt gecombineerd met een behandeling van de ondertoezichtstelling en een machtiging tot uithuisplaatsing.

Geen toetsing

Er vindt door de rechter geen toetsing plaats of de uithuisplaatsing noodzakelijk was en of de uithuisplaatsing legitiem ten uitvoer is gelegd zoals in strafzaken binnen 87 uur na de vrijheidsbeneming verplicht.(uitspraak in de Zaak Brogan van EHRM bij inbreuk op art 5 en 8 EVRM)

De rechter heeft aan de wijze, waarop de kinderen zijn weggehaald en of er wel gronden zijn, geen boodschap. Veelal wordt de uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling door de kinderrechter verleent alleen maar, omdat de Raad/jeugdzorg vindt dat er door haar “onderzoek” moet worden verricht, dat achteraf de uithuisplaatsing moet legitimeren.

Indien de ouders het niet eens zijn met jeugdzorg en als zij beroep instellen en de legitimiteit van de uithuisplaatsing aanvechten dan wordt het beschouwd als tegenwerking en afgestraft doordat je nog langer je kinderen kwijt bent en het liefst helemaal niet meer terugkrijgt. De ouders worden monddood gemaakt.

Ik heb als advocaat in zaken, waarin ik de legitimiteit van arrestatiebevelen, die onrechtmatig waren uitgevaardigd heb aangevochten, waarin ik de legitimiteit van een verlenging van een uithuisplaatsing heb aangevochten moeten meemaken dat de toch al belaste ouders ook nog een gigantisch kostenveroordelingen aan hun broek kregen.

Als advocaat buiten spel gezet

Ik krijg geen toevoegingen meer en ik krijg geen zaken meer. Ik ben geconfronteerd met twee klachtenbehandeling door de Raad en Hof van Discipline door jeugdzorg, omdat ik jeugdzorg in samenwerking met een kinderrechter en de officier van justitie gemotiveerd beschuldigde van kinderontvoering en andere strafbare feiten.

Ik vind dat er een parlementair en onafhankelijk onderzoek moet komen naar de bejegening van ouders en kinderen door de raad, jeugdzorg, rechters en officieren van justitie en alle betrokken instanties.

Ik heb in de zaak van de kinderontvoering van het naar Duitsland geëmigreerde gezin gevraagd aan het college van procureurs-generaal door de rijksrecherche een onderzoek te laten instellen. Ik wil het congres vragen deze aanvraag te ondersteunen en breder te maken.

Aan het onrechtmatig door jeugdzorg en de autoriteiten gepleegde overheidsgeweld en dwang tegen ouders en kinderen moet een einde komen. De wet moet worden nageleefd en de onafhankelijke rechter moet daarop toezien . De rechter en de officier van justitie moeten de ouders en kinderen tegen dit geweld gaan beschermen in plaats dat zij daaraan meedoen. Strafklachten van ouders moeten serieus worden genomen. Dat is essentieel in een rechtstaat.

H.F.M Struycken

Advocaat te Amsterdam

Onderzoeksrapport:

Voorwoord

“Dit onderzoek gaat over het aandeel van de politie en haar bevoegdheden inzake de tenuitvoerlegging van uithuisplaatsing bij kinderzaken. Normaal gesproken is de gerechtsdeurwaarder de enige die civiele vonnissen en beschikkingen van de rechter ten uitvoer mag leggen, met wanneer nodig assistentie van de sterke arm. Echter is de politie steeds vaker zonder gerechtsdeurwaarder betrokken bij de tenuitvoerlegging van de uithuisplaatsing. Op welke grond heeft de politie deze bevoegdheid toegekend gekregen? En waarom laat de politie niet net als de gerechtsdeurwaarders van te voren een beschikking betekenen? Je hoort ook vaak dat de uithuisplaatsing gepaard gaat met politiegeweld, een uiterst traumatisch middel is wat grote impact op kinderen heeft. Mag de politie bij de uithuisplaatsing wel gebruik maken van politiegeweld bij kinderzaken?”                          

16 opmerkingen:

 1. Dit is precies het gedrag wat je verwachten kunt van een tirannie, die uit onverzadigbare machtswellust alles wat ook maar enigszins in de weg staat wil opruimen.

  Eerst de ouders, nu de advocatuur. Het rechterlijk gebeuren heeft men al in zijn manipulatieve machtsgreep.

  En de basis van dit alles is angst. De angst om onderuit gehaald te worden...dat men van die torenhoge EGO-sokkel, waarop ze zichzelf hebben neer gezet af zal donderen.

  De angst voor de val dus, die men over zichzelf heeft afgeroepen.

  Zoals in elke tirannieke dictatuur vreest men vooral de vrije geesten en de publiciteit. En wat dat laatste betreft, vooral de fora op het internet, die zij maar wat graag de mond zouden willen snoeren.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik heb het zelf meegemaakt....mijn dochter wilde niet meewerken toen ze uit huis gehaald werd...toen moesten er onderzoeken komen, onderzoekers melden dat er niets aan de hand is thuis, maar kunnen dat niet in een rapport zetten, omdat BJZ dan tegen gaat werken. Niemand durft zijn mond open te trekken. En als er dan wel iemand is die zich hard maakt voor je kind (mentor op Valkenheide) wordt hem verzocht niet meer naar BJZ te bellen....gelukkig heeft ie niet geluisterd en is mijn zoon thuis nu! Dank je, Emile :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik heb al eens een nette onderbouwde kritiek geuit tegen een rechter in onze zaak. Onze advocaat heeft paar weken later een dreigbrief van rechtbank Arnhem gekregen, met een verzoek mij de mond te snoeren anders zouden ze hem schorsen.

  Oh wat een fijne rechtstaat hebben wij in NL *kuch*

  Ilja

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Eigenlijk zou de kritiek zich meer moeten verschuiven naar de rechter. Ik begrijp dat dit voorzichtig moet gebeuren, maar de rechter is wel de hoofdverantwoordelijke. Bjz kan zo ver gaan, omdat de rechter al die onrechtmatigheden door de vingers ziet.

  Ik vind dat de rechter meer onder vuur moet komen te liggen. Kritiek op de rechter, daar wil de journalist niet aan en ook geen advocaat. Die zaak van De Hoop /Kruize is een mooi voorbeeld van hoe groot de verbondenheid en samenwerking tussen rechters en BJZ en de Raad is. Zodanig, dat je totaal niet meer kan spreken van een onafhankelijke rechtspraak.

  Rechters die de regie nemen, kinderen ontvoeren, terwijl er totaal geen zorg is met betrekking tot de kinderen. Rechters die dat gedrag dan legitimeren tot en met de Hoge Raad. (de middelen behoeven geen bespreking)


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Met bovenstaande reactie ben ik het niet eens...het grote kwaad zit niet bij de rechters, maar hoofdzakelijk bij de instanties als BJZ, Raad voor de Kindermishandeling en WSG,en dan vooral bij het management.
   Een management dat zich laat voeren door kwakzalvers onder de gedragsdeskundigen, die er een hobby van hebben gemaakt om hun eigen meningen over van alles en nog wat tot (pseudo)wetenschap te verklaren.

   De rechters vandaag de dag, krijgen te weinig tijd en beschikken over te weinig deskundigheid om zich in deze toch vrij ingewikkelde materie van het familierecht grondig te verdiepen.
   Dus steunen zij voor een groot deel op de hen adviserende instanties, die geacht worden die kennis wèl te hebben, maar vanuit de praktijk blijkt dat zij die expertise in 't geheel niet in huis hebben. Die kennis blijkt een soort eigen gecreërde nepkennis te zijn.
   Dat blijkt duidelijk uit de rapportages die gemaakt worden en die eigenlijk enkel geschikt zijn voor de papierversnipperaar.

   En de eindverantwoordelijkheid voor deze instanties ligt bij de politiek, maar die komt pas in actie als er electoraal winst valt te halen, of wanneer de kiezers echt boos worden. Het zijn dus de instanties die hun werk niet goed doen; de politiek die de vinger niet aan de pols houdt en de rechters staan erbij en kijken ernaar.

   Wie zijn de rechters eigenlijk?..Veel meer dan academische juridische vooropleiding heeft men toch niet...verder zijn het gewoon ambtenaren.
   Ook heb ik wel eens gehoord dat mislukte officieren van justitie het advies krijgen dat ze altijd nog rechter kunnen worden.
   Misschien verwachten wij wel te veel van onze rechters...en wordt de rechter door de maatschappij te veel op het paard gezet...waarna de rechter weer naast z'n schoenen gaat lopen en de nodige arrogantie ten toon spreidt...

   Tja mensen, met de rechters zullen we het moeten doen; hen is een behoorlijke machtspositie gegarandeerd en daar wordt regelmatig misbruik van gemaakt...ook rechters zijn net mensen.

   Maar het duivelse kwaad, wat zoveel schade aanricht schuilt toch echt hoofdzakelijk bij het management van de genoemde instanties.

   opa

   Maar goed, dit is maar de mening van deze opa. Ik ruil deze mening met alle plezier in voor een betere.

   Verwijderen
  2. oud advocaat jan van ruth15 januari 2013 om 14:35

   En daar ben ik het dus niet mee eens.

   In een productiebedrijf heb je verschillende afdelingen.
   Allemaal belangrijk.
   Maar de belangrijkste is de eindcontrole.
   Degene die kijkt of het product naar de klant kan.
   En die door producten af te keuren ook maakt dat de voorgaande schakels wel gedwongen worden beter werk af te leveren.
   Doet die zijn werk goed dan krijgt de klant de kwaliteit waar hij voor betaalt en blijft klant.
   Doet de controleur zijn werk slechts krijgt de klant slechte kwaliteit en komt niet meer terug.

   De rechter is de eindcontroleur.
   En zolang die zijn werk niet goed doet en slechte producten door laat zal er bij de productie niets verbeteren.

   Wat zou er gebeuren als de rechters wel hun werk naar behoren zouden doen?
   Zouden BJZ en Raad niet gedwongen worden om hun productie anders in te richten?
   Want uitval bij de eindcontrole betekent een niet te verkopen product waar al geld in gestoken is.
   En we weten toch dat geld een grote drijfveer is voor met name BJZ?

   Verwijderen
 5. Papier hierrrrrrr zei: Holle Bolle Gijs ,
  Kinderen hierrrrrrrrr zei: Bureau Jeugdzorg/WSG/RvdK/Rechters en de machtmisbruikers
  Kinderen hier ,die gunnen we geen plezierrrrrrrrrrr
  Vaders en moeders Bescherm u kinderen tegen deze vreselijke geldbron van kinderhandel : DE JEUGDZORG NEDERLAND!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Om als ervaringsdeskundige mijn kinderen allemaal kwijt te zijn aan onrecht, moet ik concluderen dat de rechters absoluut niet deugen ,en meegaan met de onwaarheden en onjuiste feiten van de WSG/BJZ. Ze kunnen iedereen wat op de mouw spelden. Tevens word er niet door een rechter aan waarheidsvinding gedaan, maar ook als je alle feiten en onwaarheden op tafel legt, wordt het er weer even gauw vanaf geveegd en ben je als ouder werkelijk nergens.
  Vroeger dacht ik wel eens bij een uithuisplaatsing 'der zal wel heel wat aan de hand zijn', maar nu het mezelf is overkomen weet ik gewoon dat als je kinderen afgenomen zijn, het niet altijd zo hoeft te zijn.vVroeger las ik ook weleens in de krant, iemand die schreef 'ik verdoem de rechtsmacht!'.
  Nu weet ik waarom, deze persoon was onrecht aangedaan!!
  En ik ben eigenlijk ook van plan om zo'n advertentie te zetten!!
  Mijn gezag is eraf en ze hadden geen enkele grond dit te doen. Toch gebeurd het!!!! Ze bedenken elke keer wat nieuws.
  Rechters gaan blind mee! De jeugdzorg/wsg is een kopzorg!!! Ik verdoem ze samen met de oneerlijke rechtsmacht!!!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De volledige tekst was: ' In naam der koningin mag ik mijn kinderen niet zien.Ik verdoem de RECHTSMACHT. D.M. Visinescu...'. Deze tekst heeft tussen ca. 1989 en september 2003 iedere dag in de Telegraaf gestaan.Uiteindelijk heeft hij wél zijn kinderen terug gezien en daar weer contact mee.
   Door zijn halsstarrigheid tegen de rechtsmacht heeft M.V. de nodige weerstand en bedreigingen vanuit justitie gehad....en weerstaan!
   Ik heb grote bewondering voor deze en andere nette en fatsoenlijke acties van Mario Visinescu, jammer dat hij er zo alleen voor stond...Hij heeft namelijk nimmer actie gevoerd via zijn kinderen dan wel tegen moeder, maar is bezig geweest tegen justitie / politiek + Europees Parlement(die NIETS deed en doet in deze).
   GROTE BEWONDERING dus!

   Wanneer komen zijn opvolgers?

   Nico Mul

   Verwijderen
 7. Niet alleen advocaten zijn slachtoffer van de praktijken van BJZ die juist zo min mogelijk weerstand wensen tegen hun terreur.
  Zelf heb ik 2x voor het Medisch Tuchtcollege gestaan wegens het volgende:
  - Ik heb mijn zorg uitgesproken voor het risico op 'ouderverstotingssyndroom'. Een uitspraak die ik als ouder-ondersteuner niet zou mogen doen, omdat dan mijn rapport over een zaak, dat volledig gebaseerd was op wél vaststaande feiten, een 'medische verklaring' zou zijn... waarschuwing! (ca. 2008)
  - Ik heb in een ander rapport, ook volledig op vaststaande gegevens uit een dossier, het zeer ernstig genoemd om een vader volledig uit het leven van kinderen te bannen. (Vader in deze zaak was een zorg-vader zonder enig incident waardoor hem zijn kinderen onthouden zouden moeten worden.) Ik had de wil van moeder niet gehoord...waarschuwing!(ca. 2000)
  Vader heeft zijn kinderen nimmer meer terug gezien.

  Een ieder heeft ook gezien welke gevolgen er kunnen komen als men o.a. een gedragswetenschapper aanklaagt: zelfs de top van Jz- Nederland werkt mee aan een 'rapportage' om mij neer te zetten als een zeer gevaarlijke 'hulpverlener'. De moeder van de zaak die advocaat H.S. was mij ook bekend. Ook wilde H.S. dat ik gehoord zou worden bij het Hof omdat ik die moeder jarenlang ondersteund had en zij bij mij in huis gezeten had. Ook dit verhoor werd geweigerd...
  Na de 'affaire Alberto Stegeman' (zie hoofdstuk 10 van mijn link, daar kan u alle bewijzen + getuigenverklaringen vinden) heeft BJZ, zelfs voor rechters, geprobeerd mij de rechtszaal uit te zetten en overal bakzeil gehaald: er is géén enkel bewijs voor de aantijgingen, BJZ weet dit, maar toch zijn er zelfs gezinsvoogden geïnstrueerd om ouders dringend en dwingend te adviseren om afstand te nemen van mij en mijn adviezen... Vooral ook NIET mijn tips lezen: u zou er namelijk uw kinderen mee terug kunnen 'krijgen' dan wel BJZ buiten de deur houden... (Advocaten lezen mijn tips en jurisprudentie wél, sterker nog, soms krijg ik vragen van hen, terwijl ik zelf slechts een 'juridisch amateur' ben met een propedeuse NL-recht)

  Bij deze mijn waarschuwing in de herhaling!

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Het is dus een goed idee om de meer expliciete berichten vóór de cliënt op te stellen en dóór de cliënt te laten indienen.

  Dan kunnen ze niet veel, en de 'pil' zit er toch in.

  Ik trof onlangs een rechter die bang leek te zijn om kennis te nemen van de rapporten van de Nationale ombudsman.

  Zou de rechtspraak (bewust met kleine letters) in denial (in ontkenning) zijn?

  Dat is vaak de fase voordat een doorbraak komt bij mankerende figuren.

  Volhouden dus!

  Toepasselijk stuk gevonden? Opsturen aan de rechtbank, sector civiel, unit familie (kleine letters, want respect verdienen ze al lang niet meer!).

  Als velen helpen lukt ontkenning uiteindelijk niet meer ..

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Juist! De rechter hoeft alleen maar te vragen:

  Oh ja Bjz? Waarop baseert u uw BEWERING? Hebt u documenten van onafhankelijke deskundigen waaruit dat blijkt?
  Wanneer is dat onderzoek gedaan? Wanneer gaat u dat onderzoek laten doen?
  Hoe bent u tot uw conclusie gekomen?
  Vindt u zelf dat uw redenering logisch is?

  Dan is het zo klaar.

  Waarom gebeurt het niet?

  Bjz is een orgaan van de overheid zelf?
  De overheid heeft geen alternatief?
  De 'magistraat' is eigenlijk gewoon een onderbetaald miezerig ambtenaartje?
  De rechter schuift de verantwoordelijkheid af (bjz/raad zal het wel weten)?

  De rechter kent de feiten van de uitvoeringspraktijk niet?
  (Hebben we die smoes niet 67 jaar geleden ook gehoord?)
  Er wordt aangenomen dat er wel iets aan de hand zal zijn?
  (Hebben we dat 'argument' niet al tijdens de inquisitie gehoord?)

  BeantwoordenVerwijderen
 10. YA0639
  Enig proza van een advocaat die kennelijk reeds uitgebreid inzicht heeft verworven in de 'integriteit' van onze rechtstaat.

  (i) Verweerder is advocaat te Z.. Hij is verwikkeld in een procedure tegen het College Bescherming Persoonsgegevens over de vraag of dat College terecht bij besluit van 21 juli 2005 de Nederlandse Orde van Advocaten ontheffing heeft verleend van het verbod om persoonsgegevens te verwerken. Deze procedure bracht verweerder bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waar de zaak op 17 januari 2008 is behandeld. De Raad van State heeft op 12 maart 2008 het beroep van verweerder gegrond verklaard.
  (ii) Verweerder heeft op 17 januari 2008 de zitting hebbende leden van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State gewraakt. Het wrakingsverzoek is diezelfde dag door de wrakingskamer onder voorzitterschap van klaagster behandeld. Bij brief van 17 januari 2008 aan klaagster heeft verweerder het in zijn ogen als “malicieus” te
  kwalificeren optreden van klaagster aan de orde gesteld. Hij schreef onder meer:
  “1. De malicieuze wijze waarop u, met volstrekte botheid en minachting voor de integriteit van het recht, bij uw hierboven aangeduide optreden als voorzitter van de hier in het geding zijnde wrakingskamer abjecte pogingen ondernam om te komen tot een voorstelling van zaken als zou door mij voor uw wrakingskamer een toelichting zijn gegeven op mijn eerder die ochtend ingediende wrakingsverzoek in de hierboven aangeduide
  zaak [verweerder]/CBP is te schandelijk voor woorden.
  2. U schroomde niet, onbeschoft manipulerend, het steeds weer te doen voorkomen alsof datgene wat ik voor uw wrakingskamer te berde bracht in de notulen zou kunnen worden bijgezet als een nadere ‘toelichting’ op mijn wrakingsverzoek. Aan deze bedrieglijke voorstelling van zaken maakte u zich schuldig terwijl, glashelder, door mij in mijn betoog niets anders dan voortdurend, keer op keer herhaald, werd onderstreept dat ik,
  preliminair - dat wil zeggen voordat van enige inhoudelijke behandeling van de zaak door uw wrakingskamer sprake zou kunnen zijn -, ook van uw wrakingskamer – op exact dezelfde voet als van de eerder gewraakte zittende kamer – in ieder geval nadere waarborgen eiste voor een onpartijdige en onafhankelijke oordeelsvorming uwerzijds alvorens dus tot de inhoud van mijn wrakingsverzoek zou kunnen worden overgegaan.
  (…)
  4. Na jarenlang als landsadvocaat op afroep het standpunt van de Staat – juridisch recht of krom – rücksichtslos verdedigd te hebben, blijkt u thans ook als staatsraad in dezen maar één gedrevenheid te bezitten: de Afdeling Bestuursrechtspraak – en daarmee dus de Staat waarvan dit rechtscollege een onderdeel vormt – ten koste van alles, al is het met de meest grove manipulatie – uit de wind te zetten. Uw oude stiel,
  het opkomen voor de Staat, daarmee in dezen gewoon voortzettend.
  5. Maar ik waarschuw u! Indien ik in het proces-verbaal van de zitting van hedenmorgen van uw wrakingskamer ook maar één tendens zal aantreffen die er op wijst dat u er op uit bent om ook nog eens in het proces-verbaal van de zitting een bedriegelijke voorstelling
  van zaken te geven omtrent mijn of uw uitlatingen ter zitting, dan wel indien ik in dit proces-verbaal ook maar enig spoor zal aantreffen dat niet in overeenstemming is met de verhandelingen zoals zij zich ter zitting (daad)werkelijk hebben voltrokken, zal ik zonder pardon aangifte tegen u doen wegens valsheid in geschrifte.”

  Wanneer overigens een verzoek wordt gedaan om documenten waaruit zou kunnen blijken dat een PV van de afdeling 'ondeugdelijk' is, kan rekenen op een afgemeten afwijzing.

  Hoe dat te rijmen is met het feit dat de afdeling zich sinds jaar en dag in het jaarverslag presenteert als instantie die de rechtszekerheid bewaakt is moeilijk in te zien.

  Kennelijk wordt het allemaal ineens anders als het de afdeling zelf betreft ..

  BeantwoordenVerwijderen
 11. http://www.allesinperspectief.nl/Nederland/marteling-door-nederlandse-politie.html

  Kijk hier eens waartoe onze rechts staat-in-staat is.......(het betreft hier ook een weliswaar volwassen kind van ouders; lees eens waartoe het MFI en politie/artsen en OM in staat waren...(zijn).

  Wie voelt zich nog veilig in dit land?

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Uit het Nederlands dagblad van 23 juli 2013:

  "De rechtbank in Groningen constateerde in het voorjaar dat ‘de ouders, gesteund door hun raadsman, op vele fronten de juridische strijd hebben gekozen’ waardoor de kinderen verstoken blijven van hulp en voorzieningen. De kinderrechter nam daarom een pragmatisch besluit: het zou voor de drie meisjes beter zijn om de ondertoezichtstelling en machtiging tot uithuisplaatsing op te heffen. Zo zou de patstelling tussen BJZ en de ouders kunnen worden doorbroken, om ‘in rust en redelijkheid’ een oplossing te vinden. Maar dat is niet gebeurd. [De ouders] hebben niets van zich laten horen."

  "En dus spant advocaat Struycken nieuwe procedures aan: een cassatieverzoek, een zaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het lijkt zinloos, de hakken staan in het zand en er is geen zicht op een einde aan het juridisch getouwtrek. Maar de ouders vechten door. Familieleden verkopen bezittingen om de rekeningen van de advocaat te betalen."

  BeantwoordenVerwijderen