donderdag 24 januari 2013

Monitor actieplan kinderen veilig

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/01/15/monitor-actieplan-kinderen-veilig-2012-2016.html

Is het beroepsgeheim van medici nog wel veilig onder de druk van de kindermishandelingshysterie?

Actie 19

Uit de Monitor Actie plan kinderen Veilig 2012-2016 blijkt dat het streven van VWS om de informatie uitwisseling tussen de medische sector en de jeugdzorg doorgang zal gaan vinden en daarmee het beroepsgeheim van medici geen heilig goed meer is.

De informatie uitwisseling tussen de geestelijke gezondheidszorg, de medische sector, Bureau Jeugdzorg, het AMK en de Raad voor de Kinderbescherming  verloopt onvoldoende. Informatie word beperkt gedeeld en men houdt elkaar niet op de hoogte.

In 2012 zijn er werkgroepen en veldbijeenkomsten gestart om de ervaren blokkades te verminderen cq weg te nemen. In 2013 worden de gemaakte afspraken in deze werkgroepen en veldbijeenkomsten uitgevoerd en geïmplementeerd.

Dit gebeurd gezamenlijk door Bureau Jeugdzorg, het AMK en de Raad voor de Kinderbescherming, GGZ Nederland het het KNMG met ondersteuning van WVS.

Er is zorg over de uitvoerbaarheid van het samenwerkingsafprakenmodel. Het veld ervaart blokkades zoals (vermeend) beroepsgeheim, het onderlinge vertrouwen en cultuurverschillen.

Actie 28

VOG

Het blijkt uit de Monitor Actie plan kinderen Veilig 2012-2016 dat de instellingen aan bestaande medewerkers of vrijwilligers niet durven te vragen naar een verklaring omtrent gedrag. Dit wordt als een drempel ervaren. Er zijn ook meningsverschillen in de jeugdzorgsector over het nut en de noodzaak van een intensivering en controle op de Verklaring Omtrent Gedrag,.

De verhoging en intensivering van de screening van het personeel word als belemmerend en een struikelblok ervaren.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/01/15/monitor-actieplan-kinderen-veilig-2012-2016.html

                    Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse3 opmerkingen:

 1. http://www.arkin.nl/files/54615/jeugdconvenant.pdf

  De geheimhoudingsplicht uit de Wet BIG en de WGBO wordt opzij gezet door de Wet op de Jeugdzorg.

  "Bijlage 1. Informatie-uitwisseling en juridische aspecten
  Achtergrond Artsen, psychotherapeuten, verpleegkundigen en andere medewerkers binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) met een beroepscode hebben een geheimhoudingsplicht. Deze staat in algemene zin genoemd in artikel 457 van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

  Een verbijzondering, alleen geldend voor bepaalde beroepsgroepen, is te vinden in artikel 88 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).
  De geheimhouding impliceert dat er geen informatie over de patiënt/cliënt wordt verstrekt zonder toestemming van de patiënt/cliënt.

  Er is echter een uitzondering, namelijk wanneer er sprake is van kindermishandeling of een redelijk vermoeden van kindermishandeling.
  Artikel 53 lid 3 van de Wet op de Jeugdzorg (WJz) zegt:

  Degene die op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van zijn ambt of beroep tot geheimhouding is verplicht kan, zonder toestemming van degene die het betreft aan een
  stichting inlichtingen verstrekken, indien dit noodzakelijk kan worden geacht om een situatie
  van kindermishandeling te beëindigen of een redelijk vermoeden van kindermishandeling te
  onderzoeken."

  "Het begrip “kindermishandeling” in de WJz is zeer ruim omschreven. Dit biedt derhalve de GGZ de mogelijkheid om ruimhartig te melden."

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Sinds kort bestaat "Jeugdmatch" in de provincie Zuid-Holland. Daar kunnen door medewerkers van leerplicht, BJZ/AMK, GGZ, enz. namen van kinderen ingezet worden. Als de naam dan door meerdere medewerkers ingevoerd wordt, krijgen de medewerkers een e-mail en kan men contact met elkaar opnemen en de "zorgen delen". Er hoeft geen toestemming voor gegeven te worden en gaat volledig buiten ouders en kind om! Het wordt steeds benauwender.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beroepsbeoefenaars:
  Het is te hopen dat de ethische beroepsgroep de wetgeving van IVRK 24 laat prevaleren boven de onethische ondergeschikte wetgeving van dit land.
  De beroepsgroep met geweten en beroepscode kan een diagnostischer weg inslaan (i.p.v. klakkeloos melden naar een laag niveau van AMK of opvolger daarvan).
  Bij verdenking ouders doorsturen naar een collega die de ouders stuurt met kennis en diagnostieke middelen, en dit volgen of het opgevolgd wordt.
  Er zijn interessante moderne opvoed-methoden.
  www.gordontraining.nl bijvoorbeeld.
  Leuk te doen.
  Een veiliger weg voor diagnosten;
  gewetensvoller.
  Ouders kunnen geënthousiasmeerd worden om niet op oude opvoeding door te gaan, zonder belangstelling voor nieuwere.

  Ouders mogen met deskundigheid bijgebracht worden dat deze moderne inzichten wel eens een beveiliging kunnen betekenen voor hun kind tegen de ondeskundige bemoeienissen van BJZ, met gevaar en schade door OTS en UHP. Enkel op meningen van een niet-universitair opgeleide jeugdzorgwerker/gezinsvoogd.

  Ouders kunnen preventief wat doen tegen deze BJZ-bedreiging.
  Laat ouders (waar wat aan de hand kan zijn) weten dat ze een risico lopen met BJZ in het land en laat heb weten dat Google bestaat: onderzoek i.p.v. gemakzuchtig geloof.
  Onderzoek is mogelijk!
  (Zie bijv. rechts op deze site Nico Mul's link en KOG).

  Beroepsbeoefenaars mogen internationale wetgeving laten prevaleren,
  en betere zorgtrajecten aanbieden dan welke de BJZ-lobby de politiek heeft aangeboden.
  Hoogwaardiger handelen is gewetensvoller.
  Ouders kunnen zo nodig leren.
  Laat het kind zo veel mogelijk in zijn vertrouwde omgeving!
  Laat het kind NIET belast worden door ondeskundig BJZ-bemoeien.
  Laat het kind zijn beide ouders kennen door de tijd heen.
  Ouders kunnen hun ouderschap beoefenen, hun verantwoordelijkehid naar hun kind, met interesse en onderzoek.

  Ook waar ouders hoogopgeleid zijn en denken dat het hen niet aangaat, want BJZ sleept zelfs pedagogen in een OTS en zelfs UHP!!!!!!!!
  De kans is niet klein!

  BeantwoordenVerwijderen