maandag 28 januari 2013

De 'proeftuinen' van Amsterdam

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&ved=0CD8QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.amsterdam.nl%2Fpublish%2Fpages%2F422057%2F2_programmaplan_om_het_kind_08_03_12.pdf&ei=UGEGUbmxDLG20QX_3YH4CQ&usg=AFQjCNHf-1niKB4Uup0CYZdh42byHCwtzg&bvm=bv.41524429,d.d2k


Thema’s en onderwerpen voor proeftuinen
 

4.8.3 Proeftuinen 

Bij de proeftuinen gaat het niet alleen om te experimenteren met nieuwe vormen van dienstverlening en organisatiemodellen, het gaat vooral ook over een andere manier van sturen, namelijk op resultaat en nieuw leiderschap; ruimte geven en nieuwe manieren van samenwerking tussen professionals en met burgers. 

Voor de proeftuinen is inmiddels een concept-kader ontwikkeld waarin de uitgangspunten en spelregels zijn opgenomen. Uiteraard kunnen stadsdelen en instellingen meer proeftuinen en pilots met elkaar afspreken en deze kunnen en zullen ook zeer waardevol zijn. In die zin is dit kader geen dwingend kader.
 
Maar ten behoeve van de hervorming en uit oogpunt van beheersbaarheid zal de programmaleiding alleen een beperkt aantal proeftuinen faciliteren en eventueel zelf initiëren. 

Op dit moment zijn al vele pilot’s en proeftuinen gestart in de stad, in de regio en in het land en in Amsterdam hebben verschillende partijen gemeld geïnteresseerd te zijn om in bestaande dan wel in nieuwe proeftuinen te participeren. Een aantal van hen hebben al een business case opgesteld. Ook vanuit het onderwijs wordt op dit moment gewerkt aan de uitwerking van meerdere proeftuinen. Op dit moment wordt samen met de onderwijspartners en stadsdelen gewerkt aan het inpassen van de onderzoeksvragen vanuit het onderwijs in een aantal lopende proeftuinen, zoals in Noord en Zuidoost. 

Belangrijke opgave voor elke proeftuin is dat aangetoond moet worden, dat de gehanteerde werkwijze kostenbesparend werkt. Daarvoor is een nulmeting noodzakelijk.

Afgezien van de onderwerpen, procesinnovaties en samenwerkingsvormen die nu onderdeel zijn van gestarte proeftuinen, zijn de volgende thema’s benoemd die in proeftuinen aan de orde moeten of kunnen komen: (2012-2014) 

· De eigen kracht en keuzevrijheid van de burgers: in keuze hulpverlener met behulp van een virtueel PGB/GGB en virtueel inkoopmodel. 

· De rol van de huisarts in het lokale buurtnetwerk en de mogelijkheden en belemmeringen voor verwijzingen in het kader van de jeugdzorg. 

Omzetten van de lessen vanuit het PIT, de Top 600, de (O)MPG en het programma kwetsbare huishoudens in reguliere, primaire werkprocessen. 

· Van indiceren naar arrangeren, inclusief Jeugd-(L)VB en Jeugd-GGZ: integrale zorgtoewijzing vanuit de nieuwe sociale huisarts. 

· Versterken handelingsgericht signaleren van de leerkracht. 

· Investeren in doorontwikkeling jeugdbescherming en jeugdreclassering op basis businesscase Bureau Jeugdzorg en de William Schrikker Stichting.

· 1 buurtteam en 1 buurtnetwerk voor OKC en scholen. 

· Overheid en markt: proeftuin met “nieuwe” partijen op de markt (vergelijk tussen ‘big government’ en ‘big society’) 

· Jeugdzorg 3.0 

Definitieve keuzes worden gemaakt aan de hand van de scenario’s die in de eerste helft van 2012 worden ontwikkeld in het kader van het functioneel ontwerp (zie paragraaf 4.5).

                     Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

1 opmerking:

  1. Kort samengevat:

    Meer bla bla, minder rechtsbescherming/rechtszekerheid ..

    BeantwoordenVerwijderen