maandag 14 januari 2013

Fax van advocaat aan een gezinsvoogd
Bureau Jeugdzorg
t.a.v. de heer
Postbus 4657
4803 ER Breda

Per fax: 076 560  20 60

Roosendaal, 25 maart 2012

Inzake
Dossier

Geachte heer B…….,

Op 1 maart jl. deelde ik u telefonisch mede dat ik het niet tot mijn taak als advocaat van cliënte, mevrouw ….. in de echtscheidingszaak vond passen mij te bemoeien met zaken de ondertoezichtstelling betreffende, zeker voor wat betreft de twee uit huis geplaatste dochters van cliënte.
De omgangsregeling met de kinderen valt echter wel onder de nevenvoorzieningen bij de echtscheidingszaak en dat gaat mij derhalve wel aan.

Inmiddels heeft cliënte mij verzocht haar rechtsbijstand te verlenen inzake de OTS. Ik ben bereid cliënte daarin bij te staan en heb bij de Raad voor Rechtsbijstand te ’s Hertogenbosch voor deze zaak een aparte toevoegingaanvraag ingediend.

Voor de man van cliënte hebt u al enige tijd geleden een omgangsregeling vastgesteld, doch voor cliënte weigert u dit te doen. Iedere keer krijgt zij van u ad hoc instructies. Cliënte heeft er ook recht op dat u ten behoeve van haar eenmalig een duidelijke omgangsregeling met haar dochters op papier zet. Zij wacht nu al langer dan 7 weken hierop.

Daarom verzoek ik u vriendelijk, doch ook dringend op uiterlijk maandag 29 maart 2012 mij door u vastgestelde omgangsregeling met de dochters van cliënte te doen toekomen. Indien ik op maandag 29 maart 2012 om uiterlijk 17:00 niet in het bezit ben van de schriftelijke omgangsregeling, zie ik mij genoodzaakt daags daarna uw weigering voor te leggen aan de kinderrechter te Breda en een omgangsregeling te laten bepalen door de rechter.

Voorts heb ik door uw optreden tegenover orthopedagoog drs. V. W. begrepen dat u uw bevoegdheden niet kent.
Op de eerste plaats hebt u zich onsterfelijk belachelijk gemaakt door tegen hem te zeggen dat u toeziend voogd bent en op de tweede plaatst bewijst u door uw gedrag en mededelingen aan hem dat u niet goed weet wat de taak van een gezinsvoogd is.

Ook hem hebt u nu inmiddels bericht dat, indien hij de kinderen toch onderzoekt u dan direct een machtiging spoeduithuisplaatsing verzoekt aan de rechtbank. 

U toont hiermee aan dat u op oneigenlijke gronden de kinderen uit huis wilt plaatsen. Dat doet u bij cliënte ook steeds. Altijd maar weer de dreiging van een spoed uithuisplaatsing en steeds wordt dat geroepen om uw zin door te zetten.

Cliënte heeft het gezag over haar kinderen. De kinderen zijn onder toezicht gesteld en dat betekent niets anders dan dat de hulp die cliënte aangeboden krijgt via Bureau Jeugdzorg bij de opvoeding van haar kinderen niet vrijblijvend is. Zij moet die hulp accepteren. En zo zij dit niet doet kunt u een schriftelijke aanwijzing geven. U weigert een schriftelijke aanwijzing te geven, omdat u donders goed weet dat zij daarmee naar de rechter kan gaan en dat uw instructies dan worden getoetst.

U bent daar bang voor omdat u dan 100% zeker op de vingers zal worden getikt. Daarom zal ik er nu voor zorgen dat u toch voor de rechter zult moeten verschijnen, want waar u mee bezig bent is beneden alle peil.

U moet er niet van staan te kijken als de publiciteit wordt gezocht en hierover binnenkort op de tv een uitzending van wordt gemaakt. Immers cliënte heeft opnames van u waarop u te zien en te horen bent. (Deze opnames zullen sowieso aan de rechtbank worden getoond!)

Weer een staaltje van hoe zorgvuldig Bureau Jeugdzorg te werk gaat! Bent u daarop uit? Wilt u zo graag de publiciteit? Nou, u kunt het krijgen.

Voor alle zekerheid heb ik afgelopen maandag de rechtbank per fax al ingelicht en een en ander over u in deze zaak bericht en formeel gaat er ook een klacht tegen u naar de klachtencommissie van Bureau Jeugdzorg te Eindhoven.

Uw aanwijzingen worden door cliënte ervaren als bevelen en commando’s. U doet in elk geval niets in overleg met cliënte. Bij u is ‘Befehl ist Befehl’ en dat geeft te denken en roept associaties op.

Uw manier van optreden en het dreigement dat, indien cliënte geen gehoor geeft aan uw commando’s u de kinderen direct uit huis laat plaatsen jaagt haar op stang. U schept daar het haast ziekelijke genoegen in om machtsspelletjes te spelen ten koste van het geestelijk welzijn van de cliënte, hetgeen zijn weerslag heeft op haar kinderen. (Niet mijn woorden, maar deskundigen die op de hoogte zijn van uw machtsspelletjes!)

Uw taak zou juist het welzijn van de kinderen moeten bevorderen, maar het gevolg van uw optreden heeft een negatief effect op de kinderen.

Nu staat u bovendien nog een second opinion in de weg uit angst dat dan de waarheid boven tafel komt en waaruit kan blijken dat u de plank volkomen mis slaat. U vreest dat uit het onderzoek zal blijken dat er sprake is van kindeigen problematiek en dat het niet aan de opvoedingsvaardigheden van de ouders ligt zoals u dat ziet.

U stelt nu alles in het werk om dat onderzoek door een onafhankelijk deskundige kost wat kost te voorkomen. Uw weerstand daartegen spreekt boekdelen.
Psychiater B…. heeft de rechtbank in juli 2009 gerapporteerd en dat heeft er toe geleid dat de kinderen niet uit huis werden geplaatst. U insinueert nu dat uit dat onderzoek DSM IV diagnoses naar voren zijn gekomen en zet daarmee de orthopedagoog op het verkeerde been. Kwalijke zaak!

Kunt u mij dan toelichten waarom het onderzoek naar mening van Bureau Jeugdzorg belastend is voor de kinderen? Op welke gronden baseert u dat?

Cliënte wenst geen gesprekken met u in het bijzijn van haar kinderen. Dat heeft zij u meerdere malen ook medegedeeld. Dat houdt geenszins in dat zij u buiten de deur wilt houden en dat zij niet wilt meewerken aan de hulpverlening.

Telkens als u ‘bevelen’ geeft voegt u eraan toe als niet, dan direct uithuisplaatsing. Waar is dat voor nodig?

Uw wil is wet en bepaalt wat cliënte mag en niet mag. Zo stond u volgens cliënte onlangs onaangekondigd bij haar voor de deur terwijl zij op het punt stond naar een afspraak te gaan die zij had gemaakt met de politie om aangifte te doen. U zei ”dat is niet belangrijk, dat zeg je maar af” en zij moest u in haar woning toelaten.
Ronduit belachelijk en ik snap niet dat zij dat heeft laten gebeuren.
U hebt niet het recht om in die zaken te bepalen wat belangrijk is of niet.
Dat heeft niets met uw hulptaak bij de opvoeding te maken.

Bovendien is zij helemaal niet verplicht u te pas en te onpas als u onaangekondigd voor de deur staat binnen te laten. Zij zal op advies van mij niet meer klaar staan als u haar smst dat u 5 minuten later bij haar voor de deur staat.

Uw optreden tegenover degene die cliënte wenst in te schakelen voor een second opinion is voor mij de limit geweest. Cliënte mag inschakelen wie zij wil en dat gaat u niet aan. U belemmert cliënte bij de invulling die zij wenst te geven aan haar gezagstaken en bevoegdheden.

Dat u nu ook op de scholen van de kinderen de baas gaat spelen en instructies geeft aan de leerkrachten van de twee kinderen is te gek voor woorden.
Ik ben voornemens de directeur van de school hiervoor ter verantwoording te roepen en desnoods schakel ik het bestuur van de school in en de inspectie. Ik zal hem de wettekst uit het B.W. toezenden betreffende gezag van de ouders en informeren over de taak en bevoegdheden van een gezinsvoogd.

Ik vraag mij af waar u mee bezig bent.
Is dit een wraakactie tegen cliënte omdat Bureau Jeugdzorg al twee keer bakzeil heeft gehaald bij de rechtbank bij haar verzoek om een uithuisplaatsing van de kinderen?

U bent bezig het leven van cliënt op alle fronten te verzieken en haar het leven zuur te maken. U drijft het op de spits zodat zij er letterlijk zo ziek van wordt dat u eindelijk kan zeggen dat ze echt ziek is en niet meer voor de kinderen kan zorgen, zodat Bureau Jeugdzorg toch eindelijk kan doen wat zij al twee jaar tevergeefs probeert.

Maar nu bent u daarin te ver gegaan en dat zal ik een ieder die u vanaf heden betrekt bij deze zaak, dan wel reeds betrokken is bij deze zaak ook laten weten.

U moet weten waar u staat en u beperken tot de taak waarvoor u bent aangesteld en geen mensen onder druk zetten.
Zelfs de echtgenoot van cliënte die in een buitengemeen felle partnerstrijd verwikkeld is met haar, heeft er geen goed woord voor over.
U bent partijen tegen elkaar aan het uitspelen. U schept bewust verwarring en verdraait zaken die aan u zijn gezegd.
De heer V… van T.. heeft u gelukkig wel door en zal door mij worden opgeroepen als getuige in de rechtszaak tegen u.
Voorts heb ik mevrouw R… van de Zuidwester op voorhand bericht dat ook zij zal worden opgeroepen.

Ik heb drs. Van Waterschoot reeds geïnformeerd dat u een te grote broek aantrekt als gezinsvoogd.

Die broek is zo groot dat die nu begint te zakken en dat u straks met de billen bloot gaat bij SBS!

Na bovenstaande gelezen te hebben zult u begrijpen dat cliënte er geen vertrouwen meer in heeft dat u het beste met het gezin voor heeft als gezinsvoogd.
Zij zal formeel een verzoek indienen bij Bureau Jeugdzorg om een andere gezinsvoogd te krijgen. Iemand die wel bereid is in overleg te treden, maar vooral iemand in wie zij vertrouwen heeft en die zijn boekje niet te buiten gaat.
Cliënte heeft medegedeeld dat zij met u niet meer in gesprek gaat.

Meerdere keren heeft cliënte om een gesprek gevraagd met uw leidinggevende, maar aangezien zij nooit een reactie daarop heeft ontvangen, ga ik er vanuit dat die het niet nodig vond. Tja en nu hoeft het niet meer, dat stadium is gepasseerd.


Met vriendelijke groet,

(Advocaat) 

Redactie Jeugdzorg Dark horse: een kopie van de originele fax is in bezit van Jeugdzorg Dark horse.

Bureau Jeugdzorg heeft indertijd helemaal niet gereageerd op die brief, wel hebben wij toen een zitting gehad van de klachtencommissie van BJZ, maar uiteraard waren alle klachten niet gegrond, dat was in 2010. Eind 2011 had ik een nieuwe zitting van de klachtencommissie met 13 klachten, maar ook die werden allemaal
niet gegrond verklaard. Overigens worden de leden van de klachtencommissie van BJZ continue gewisseld en gevraagd en benoemd door de directie van Bureau Jeugdzorg. Leuk die onafhankelijkheid.
 

Vader P

                    Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

25 opmerkingen:

 1. Dit is in 2010 gebeurd. Is deze voogd nog steeds werkzaam als voogd, want hij zou met onmiddellijke ingang geschorst moeten worden. Meestal ben ik er niet voor, maar als waarschuwing zou zijn naam bekend gemaakt mogen worden.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Een gezinsvoogd is geen "voogd".
   De bevoegdheden van een gezinsvoogd liggen anders en zijn beperkter dan van een voogd.
   Bij gezinsvoogdij zijn er nog ouders.
   Het belang van het kind... daar behoort de kind-ouderband bij. Een ontvankelijk kind kan lijden door de zorgen die de ouder ondervindt door de valse bedreigingen vanuit de gezinsvoogdij.
   De ouder(s) te veel weghouden van een kind kan ernstige schade toebrengen aan de psychische ontwikkeling van een kind.

   Weer een case waar BJZ laat zien hoe de jeugdzorgwerkers manipuleren en rechters en ouders (en zelfs advocaten) bespelen met insinuaties, gebrek aan degelijke uitleg hoe een inzet in de psyche van een kind werkt.
   Weer een case waaruit blijke dat BJZ andere belangen heeft dan die van het gezinssysteem (BW1:257 en EVRM 8 en IVRK 24 etc.).

   Verwijderen
 2. oud advocaat jan van ruth14 januari 2013 om 21:49

  En voor zulke taal kun je dus geschrapt worden van het tableau als advocaat.
  Hoe is het verder gegaan????

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik was ook zeer verbaasd over het taal gebruik van deze advocaat.
   Echter is wat hij deze gezinsvoogd aanrekent schering en inslag binnen de jeugdzorg.

   Verwijderen
 3. Tja, dat is typisch jeugdzorg.

  Het kan omdat krankzinnige rechters het laten gebeuren.

  Platprocederen die handel. Liefst natuurlijk ruim voor 29 maart aanstaande.

  Alle legale middelen inzetten. Een miljoen schade per kind toebrengen aan de overheid. Voor die tijd stopt het toch niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Tsja...ik zou iedereen zo'n advocaat toewensen...en die gezinsvoogd bakt het toch wel heel erg bruin...zou mij niets verbazen als hij binnenkort...uiteraard via de BJZ-achterdeur...van het toneel verdwijnt.
  Ben heel benieuwd naar de SBS-uitzending hierover...want het is duidelijk een BJZ- proto-voorbeeld van hoe het niet moet

  En nu maar hopen dat de betreffende advocaat niet de deken van de orde van advocaten in zijn nek krijgt!

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik hoop dat vele advocaten dit voorbeeld volgen.

  Ook ben ik benieuwd naar de reactie die hier op gekomen is en de afloop van alles.

  Ron V.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Zo die advocaat spreekt duidelijke taal!

  Mama

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik ben dan weer benieuwd hoe dit is afgelopen, zowel met de omgangsregeleing als het vervangen van de GV.
  Enne....wie is die advocaat geweest?
  In ieder geval eentje die ook spierballen heeft en niet er voor terugdeinst om BJZ een flinke veeg uit de pan te geven.
  Ik wil graag zijn/haar naam hebben als het kan.
  Mijn naam zal ik aan Sven bekend maken, maar blijf hier liever anoniem

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Die van mij heeft ook zo haar spierballetjes. Dr Raad voor rechtsbijstand wilde mij als ouder met bijstand geen rechtsbijstand toekennen terwijl in voorgaande zaken(11 en de 12e op komst + 5 klachtencommissies gedeeltelijk on-gegrond) dat zonder moeite goedgekeurd werd. Advocaat schreef een brief dat ik als NL staatsburger de volste recht heb op een rechtsbijstand. Dat werd toen goegekeurd. Na de hoorziting bleek de veel te jonge pamper-zittingsvertegenwoordigster niets af te weten van de wetten en rechten. Advocaat moest fouten in de beschikking herstellen. Worden die fouten expres door de kinderrechters gemaakt, of door de griffier? Want alle positieve uitlatingen van de kinder-rechters geuit richting ouders staan nooit in de beschikkingen.

   Verwijderen
 8. Overigens zijn al die klachten ook weer een punt van BJZ geweest, als argument voor een UHP en ontzetting uit het gezag.

  Te weten : Vader en ook moeder dienen steeds klachten in tegen Bureau Jeugdzorg en weigeren dan ook alle medewerking aan Bureau Jeugdzorg.

  Vader P

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Een van de klachten :

  Op een gegeven moment hadden 4 kinderen een OTS en UHP vanuit de thuissituatie bij moeder. Vragen wij op 9 november 2010 of de kinderen met kerstmis naar huis mogen. Geen antwoord op gehad.
  Dan mag je na 14 dagen het verzoek richten aan de rechter. Voor de zitting op 23 december 2010 zit de gezinsvoogd samen met de rechtbankvertegenwoordiger van BJZ en toevallig 2 RvdK-medewerkers en nog een stagiaire gezellig in de rechtbankhal te babbelen, hoe zij gezellig de kerstdagen doorgaan brengen met hun familie en hun kinderen met cadeau-tjes onder de kerstboom enz enz, terwijl wij daar waren met de vraag aan de rechter of de kinderen met kerst naar huis mogen.
  Vraagt de rechter aan de gezinsvoogd waarom hij geen antwoord op die vraag heeft gegeven ( geen tijd zegt hij ). Vraagt de rechter verder en wat vindt u daar nu van ? Hij antwoordt, dat laat ik aan u over.

  En wat zegt de rechter op die vraag ( 2 dagen voor kerstmis dus ) Ik doe over 14 dagen uitspraak.

  Toen ben dus echt uit mijn dak gegaan ! Met als gevolg : door 4 kale parketwachters de rechtbank uitgezet.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Nog 1 afgewezen klacht : liegen tegen de rechter.

  Iemand had eens voorgesteld om ons als gezin in een Klinische Gezinsplaatsing op te nemen in een GGZ kliniek vanwege de opvoedingsgeschillen ( vader moet leren dat de wil van moeder wet ). Die opname ging BJZ als eis stellen om een UHP te voorkomen. De klinische gezinsplaatsing hield in, dat het hele gezin tijdens werkdagen verblijft in een GGZ instelling en het weekend naar huis gaat om het geleerde in praktijk te brengen.
  Klein puntje waar de hulpverleners geen aandacht voor hadden : vader heeft een eigen bedrijf en wie gaat dan zorgen voor inkomsten als vader 5 werkdagen voor de duur van een half jaar naar zo'n instelling gaat ?
  Alleen de kale huishuur was al meer dan de bijstandsuitkering.
  Het antwoord van BJZ : Ja dat lossen we wel op, als jullie daar zitten. Lachen natuurlijk wie trapt daar nou in, alle klanten kwijt als bedrijf, geen financiële toekomst meer en gewoon failliet gaan.

  Later toen wij inmiddels gescheiden waren, opperde ik dit weer aan moeder, want inmiddels hadden alle kinderen een UHP en moeder een bijstandsuitkering. Het voordeel was dan, dat de kinderen in het weekend gewoon thuis waren en moeder dus de gehele week samen met de kinderen was.
  Moeder zag deze voordelen wel en ging er mee akkoord. Dat was echter tegen het zere been van BZJ, want dan zouden ze de UHP kwijt raken. BJZ ging dus naarstig op zoek naar een andere instelling waar de kinderen overdag naar toe konden en 's-avonds weer gewoon naar de UHP-zorginstelling terug konden. Die hebben ze uiteindelijk wel gevonden, met als argument dat de GGZ instelling die de eerste plaatsing zou gaan verzorgen, dat die gingen sluiten.
  Ik direct gemaild met die GGZ zorginstelling of dat waar was en kreeg op de dag van de zitting voor de verlenging van de OTS de mededeling dat er helemaal niets van waar was.
  Ik heb dus de eerst de gezinsvoogd zijn leugenverhaal laten doen bij de kinderrechter en kwam toen met het mailtje, dat hij gewoon zat te liegen over die sluiting.
  Nog nooit zo'n rood hoofd bij iemand gezien. Een gezinsvoogd die bewijsbaar tegen de kinderrechter zit te liegen.

  En de klacht bij Bureau Jeugdzorg bij de klachtencommissie : ongegrond ! !

  Vader P

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Wie heeft het auteursrecht op deze fax.... deze kan namelijk mogelijk hergebruikt worden c.q. een 'hit' kunnen worden.....

  Zeer goed stukje werk!

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hoi Nico,

   Ik weet niet of er bij een ge-anonimiseerde brief wel sprake is van auteursrecht, feit is wel dat deze fax al bij verschillende rechtzaken is gebruikt en als het goed is, zelfs in een dossier van Mr. van Ruth zit.

   Verwijderen
 12. Het lijkt Bjz Limburg wel .. !

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Ik lees weer vele verhalen hier. Mijn gevoel zegt hoe kunnen wij allen de daad bij het woord voegen en de hele bundel gaan aanpakken. Menige volksopstanden hebben veel teweeg gebracht dus waarom hier niet.
  Zelf een instantie die zich Home Start noemt werkt samen met BJZ. Het is gewoon weg een virus. Laten we met zijn allen nu eens gaan brainstormen hoe we dit tot aan de kern kunnen aanpakken en het tij kunnen gaan keren.

  Vader

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste mede-vader,
   even een reactie over het stoppen van het virus dat 'jeugdzorg' heet: menig maal is er een oproep gedaan voor acties, hooguit 20 mensen komen... als het om effectief een blok vormen als ouder-beweging, dan gaan velen vechtend over straat, men wil allemaal maar 'stichtingen' oprichten waar men 'lid' van moet worden en de een roept nog harder dan de ander. Het resultaat is vaak nihil: juist door al die 'nieuwe stichtingen' met haantjesgedrag. Ik heb daarom ooit in 1996 besloten nergens meer lid van te worden en te doen waar ik redelijk in thuis ben: ouders op een fatsoenlijke manier wapenen met kennis... daar hebben ze zo'n hekel aan... Actievoeren en 'Den Haag plat leggen' zoals de politie deed voor meer loon, laat ik aan anderen over... Tot nu toe hebben al 3 mensen zich gemeld die mee willen doen aan zo'n actie.... Als u zich wilt opwerpen als actie-coördinator, dan wens ik u het allerbeste toe, en, bij vreedzame acties, wil ik misschien nog meedoen ook.
   Vandaag moest ik, in een gesprek met 2 (in Jz- geïnteresseerde!!)lokale politici, vertellen dat er in Limburg geen enkele ouder-vereniging is van BJZ-gedupeerden... klagende ouders ken ik genoeg....maar zelf iets doen ho maar....

   Ondertussen is NL het land met de meeste UHP en onschuldige kinderen in de gevangenis...(o nee, dat heet 'jeugdzorg plus'..
   U alle sterkte wensend,

   Nico Mul

   Verwijderen
  2. Geachte heer Mul

   Ook ik ben blij dat U zich inzet voor ouders. U heeft dat ook voor ons gedaan. Zijn er nog andere "acties"welke we toch kunnen uitvoeren.

   Een bekende EPJ

   Verwijderen
  3. Ja, genoeg, zie de meer recente reacties (16-1 2013).

   Ouders en anderen kunnen heel veel zelf doen.

   Als je de kosten van een reis naar het Malieveld gebruikt voor postzegels en papier kan je de betrokken instanties minstens 5 jaar lang veel werk en kosten bezorgen, gewoon vanaf je huisadres. Doen!

   In Nederland worden misstanden meestal pas aangepakt als ze onbetaalbaar worden!

   Ik kan zelf (nog) niet met kopieën van stukken komen omdat mijn kinderen nog in de molen zitten en zijn overgeleverd aan imbecielen in overheidsdienst.

   Verwijderen
  4. Actie operatie-bijsluiter succesvol

   Toegevoegd: donderdag 17 jan 2013, 14:40

   “De oproep van het tv-programma Radar om bij medische operaties een 'bijsluiter' verplicht te stellen, heeft een karrevracht aan steunbetuigingen opgeleverd. Binnen 24 uur waren de 40.000 handtekeningen binnen die nodig zijn om het als burgerinitiatief op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen”.

   “Presentatrice en eindredacteur Antoinette Hertsenberg is blij dat haar programma een bijdrage heeft kunnen leveren. "Het burgerinitiatief is een fantastisch middel voor burgers om een eigen idee te laten bespreken door de Tweede Kamer," zegt ze. "Maar in de uitvoering is het zo ingewikkeld dat gewone burgers dit bijna niet op eigen kracht kunnen uitvoeren."

   Zou dit een idee zijn om via een tv programma een handtekeningenactie op te zetten om BJZ/WSG op te heffen, vanwege valse voorlichting aan rechters?

   Verwijderen
  5. Er staan op www.petities.nl enkele anti-BJZ petities, dat wil zeggen een in de zin van 'aanpakken BJZ/ WSJ' en de andere, gestart door mij, met een verzoek om een kleine wetswijziging te maken die bewerkstelligt dat:
   - Beëdigen van zitting-vertegenwoordigers van BJZ en RvdK/WSJ/SGJ enz verplicht wordt.
   - Deze zitting-vertegenwoordigers persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden voor de juistheid van al hetgeen namens hen aan de rechter is voorgelegd
   - Bij aantoonbare onjuistheden onmiddellijk proces-verbaal en strafvervolging wegens meineed van die zitting-vertegenwoordiger die onjuiste zaken heeft overlegd aan de rechter.
   Bovenstaande zou naar mijn idee bijdragen aan 'waarheidsvinding' in het 'familierecht'
   Let wel: advocaten zijn wél beëdigd en dienen op grond van de advocatenwet alleen stukken aan de rechter te overleggen die 'in redelijkheid op waarheid gebaseerd zijn', BJZ etc. kunnen zonder tussenkomst van een advocaat de grootste leugens aan de rechter voorleggen...straffeloos!

   De eerste petitie heeft in ca. 3 jaar ca. 3500 handtekeningen opgeleverd, de andere bijna 500 in 1 jaar tijd... het is gewoonweg TREURIG dat óf ouders en kinderen begrijpen de terreur van 'jeugdzorg' niet, óf ze zijn maar zeer gematigd geïnteresseerd in hoe NL (de staat/rechters) met zijn kinderen omgaat.

   Ik neem aan dat er binnenkort minstens 39500 handtekeningen bij de petities gezet worden... zie www.petities.nl en zoek daar 'BJZ'!

   Nico Mul

   Verwijderen
 14. Volgens mij is de enige manier om deze instanties te 'bestrijden' tweeledig.

  Eerste deel :
  Steun zoveel mogelijk de doelstellingen van deze blog in het algemeen en draag zoveel mogelijk naar buiten uit wat een misdadige instanties in de jeugdzorg werkzaam zijn.

  Tweede deel, als je er zelf mee te maken krijgt, negeer ze volkomen, ga geen gesprek aan, beantwoord geen enkele brief, als ze telefonisch contact zoeken hang onmiddellijk op. Als ze aan de deur staan : lekker laten staan.

  Laat je nooit in een slachtoffersituatie dwingen, nooit een onderdanige rol aannemen.

  De in de bovengenoemde fax betreffende voogd/gezinsvoogd (ja, de duivel heeft vele gedaanten) is in november 2012 van onze zaak gehaald.

  Vader P.

  BeantwoordenVerwijderen