vrijdag 16 maart 2012

Kinderrechten in Nederland op gespannen voet met IVRK

 
Kinderrechten in Nederland staan op gespannen voet met het IVRK.
Het praktiseren van wat men hier ‘jeugdzorg’ noemt, is van te laag niveau om problemen te onderkennen en het kind veilig te leiden naar diagnostiek:
http://wetten.overheid.nl/BWBV0002508/geldigheidsdatum_16-03-2012 :

 IVRK artikel 4: kort gezegd: De Staat moet alles doen om de rechten van kinderen te verwezenlijken.

http://wetten.overheid.nl/BWBV0002508/          {3—6 als uitgangspunt}....

IVRK art. 5:


Kort gezegd: De Staat is verplicht de rechten en verantwoordelijkheden van ouders en de familie te respecteren.IVRK art. 6
spreekt kort gezegd: De Staat erkent het recht op leven én ontwikkeling. {Ook de kind-ouderband of gehechtheid behoort tot de biologisch geërfde psychische behoefte en belang van het kind, dat zich ontwikkelt in de jeugdjaren.}

IVRK art. 3 kort:
Alle maatregelen betreffende kinderen moeten genomen worden ìn het (integraal, ook ‘t long-term-) belang van het kind; de staat moet voorzien in pàssende (=bij het kind horende, integrale) zorg, wanneer ouders of anderen die verantwoordelijk zijn, tekort schieten (BJZ met bewijs uiteraard).  

IVRK art. 8 kort:
De staat eerbiedigt de identiteit van het kind, zoals de kind-ouderband, nationaliteit, naam en familieband. {De kind-ouderband en uithuisplaatsen [UHP] op beweringen en meningen en suggesties van een BJZ-werker, staan op gespannen voet.}

IVRK art. 9:
Het kind heeft het recht om bij de ouders te leven en op omgang met beide ouders ingeval van echtscheiding, tenzij dit strijdig is met het (integraal, ook ‘t long-term-) belang van het kind. Ook het kind heeft recht op een advocaat om zijn toekomstige belangen (in procedures) te verdedigen. { “Bij de ouders te leven”  geeft rekenschap van de te ontwikkelen hechtingsband, dewelke geschaad kan worden door uithuisplaatsen op grond van wat beweringen, zonder af-wegen van de te verwachten schade van het uithuisgeplaatst-zijn (dit ontbreekt in bijna alle gevallen in verzoekschriften naar de rechter).   Onderbouwde uitleg door BJZ en bewijs middels diagnostische rapporten ontbreekt veelal.   Waarom zou bijv. een kind met vermeende hechtingsstoornis niet thuis behandeld mogen worden?}.IVRK art. 10 kort:
De staat staat kinderen en hun ouders toe om ....zich te verenigen en de ouder-kindrelatie te onderhouden. {De attitude van BJZ lijkt veelal gericht op het onthechten van ouders, en is dus strijdig met dit recht.  Na uithuisplaatsen wordt de omgang veelal beperkt tot een tijdsduur die veel korter is dan minimaal een dagdeel, en een te lage frequentie van meer dan een week. De uitleg naar het kind en naar de pleegsituatie door de gezinsvoogd wekt vaak loyaliteitsproblematiek, schuldgevoel en onbegrip op: schadelijk!}.

IVRK art. 12 kort:
De staat verzekert het recht van het kind om zijn eigen visie te geven in alle zaken en procedures die het kind aangaan. {Zelfs ouders wordt de mond gesnoerd op rechtszittingen, laat staan dat het kind zich middels een deskundige mag vertegenwoordigen. Niet een te laag opgeleide ‘professional’ van BJZ, die partijdig is gezien de werkgelegenheidsattitude: de slager keurt z’n eigen vlees tot OTS en UHP.
Een BJZ-werker kan nooit in een paar maanden een universitaire opleiding van een specialist evenaren. Daarom kan er ook geen tuchtrecht komen die gewogen moet worden aan concrete, hoge beroepsethische regels.}.

IVRK art. 16 kort:
Privacy, zoals bij schoolinformatie, en familie, huis en post van kinderen worden beschermd tegen inmenging van buitenaf. {We zien dat BJZ na de RvdK met BW1:240 ook zonder toestemming van gezin toegang krijgt tot schoolinformatie en huisartsinformatie e.d., dit misbruikt d.m.v. verdraaien en de helft te verzwijgen; strijdig met internationaal recht, en grondwet art. 94*!}.

IVRK art. 18 kort:
BW1:247 geldt; de staat ondersteunt de ouders bij hun zorg aan het kind. (Zelfs in BW1:257). {Waar zien we concreet vermeld (in IB of Plan van Aanpak of verzoekschrift) welke ‘steun’ deze ouder hebben gekregen, op een suggestie na? Waar zien we gewogen de gevolgen van die ‘steun’?}.

IVRK art. 19 kort:
Kinderen moeten beschermd worden tegen alle, ook overheids- vormen van mishandeling, lichamelijk, psychisch en seksueel, binnen maar ook buiten gezinsverband; en de staat zorgt voor preventie {door het wegnemen van te laag niveau van jeugdzorg en van te slechte onderbouwing van BJZ om kinderen met UHP te scheiden van ouders?}.

IVRK art. 24 kort:
Ieder kind heeft recht op de best mogelijke gezondheid en gezondheidszorg. Traditionele {jeugdzorg} gebruiken die schadelijk zijn voor de gezondheid moeten worden afgeschaft...

Eigenlijk zou BJZmet hun attitude moeten worden afgeschaft. Wat BJZ doet, heeft met diagnostiek niets te maken; men roept maar wat zonder onderbouwing en echt valide bewijs. – Het kind heeft recht op diagnostiek en daarop gegrond behandelplan!}.
 
IVRK art. 25 kort: 
Ook na uithuisgeplaatst te zijn, erkent de Staat met in acht neming van voorgaande artikelen een juist te onderbouwen {bewijs, geen beweringen} en op voldoende hoog niveau onderzoek tot terugplaatsing van het kind bij de ouders.  {Onderzoek is wat anders dan ‘meningen-inventarisatie’ op het niveau [van horen-zeggen] van BJZ.}.
De ontwikkeling van het kind is dermate belangrijk dat men niet op suggesties mag varen, nu de tijd verkregen is tijdens  het uithuisgeplaatst-zijn om degelijk onderzoek te doen  op het niveau van artikel 24.

En verder....
IVRK art. 32 en 36:De Staat erkent het recht ter bescherming t.a.v. alle vormen van economische/werkgelegenheids-biedende uitbuiting {door BJZ} van het integraal belang van het kind.            
Ook door of onder toezicht van BJZ? (beschérmen en herstellen!).

Ook het EVRM art. 6, 8 en 13 bijv.:


Er is recht op een eerlijk proces, recht op het verkrijgen vòòr een proces van alle stukken waarover een tegenpartij beschikt (McMichael-arrest dd. 24-02-1995), recht op privacy (ook t.a.v. schoolinformatie en huisarts),  recht op family-life.  {De uitzonderingen zijn zwaarwegender dan de beweerde gronden die BJZ meestal gebruikt. BJZ werkt inzage van alle stukken aan ouders veelal tegen; er is bewijs dat BJZ schaduwdossiers aanlegt.  BJZ komt pas op de zitting met beweringen, waartegen ouders zich niet meer  met bewijs dat thuis ligt, kan verweren.  Second-opinion wordt tegengewerkt.  BJZ doet tegenover de rechter alsof het ‘professioneel’ is in de zin van ‘deskundig’, terwijl het geen specialisten in huis heeft, èn dat mandaat niet heeft van de wetgever!}

Wat betekent ‘professional’? Het betekent niet deskundige, maar ‘beroeps’, brood-verdienend.Een professional behoort niet te doen aan prejugeren. Epateren van ouders is niet professioneel in de zin van bekwaam, alhoewel gezinsvoogden zeer bekwaam kunnen zijn in epateren.

 

EVRM 13Grondwet art. 94


“De Nederlandse wetten vinden geen toepassing indien deze niet verenigbaar zijn met internationale verdragen.”

Zijn nu alle ter discussie staande en door BJZ onbewezen handelingen die onthechtend werkten t.a.v. het kind van de baan, of is de jeugdzorg-lobby te groot?

Wordt alles gebagatelliseerd door BJZ? Zijn alle cases ‘incidentjes’? Trekken ouderorganisaties ten onrechte aan de bel? 

Hebben onafhankelijke wetenschappers het mis met hun kern-bevinding dat ‘BJZ niet de kennis matcht bij de case’? Is de uitkomst van het grote onderzoek Keeping the Promise {t.a.v. het belang van het (adoptie)kind; http://www.adoptioninstitute.org/research/2010_10_promises.php e.a.} zo volkomen misgeslagen? 

Is het advies van de SSF en van prof. Hoksbergen om tot gespecialiseerde, deskundige ingangen te komen, zodat diagnostiek op niveau valide uitsluitsel geeft, zo onzinnig?

Is het aandachtspunt om rekening te gaan houden met de long-term-belangen van het kind, ter voorkoming van PAS (LJN BJ5347 of BN2989) of onthechting zo onwerkelijk?  

Is het niet in te leven dat het uithuisgeplaatst-zijn door het kind ervaren wordt als onveilig, en zal leiden tot schijnaanpassingen die een echte gezonde psychologische ontwikkeling in de weg staan? 

Is het zo vreemd om de aandacht te schenken aan strafrechtelijk handelende ouders en dezen uit het civielrecht c.q. familierecht te halen (die ouder kan het huis uit zonder het kind te frustreren)!? 

Is het niet vreemd dat de Staat der Nederlanden toestaat dat er justitiële kindermishandeling d.m.v. uithuisplaatsen blijft bezigen, en wacht op weer nieuwe jeugd-zorg-wetgeving die zich moet ontwikkelen in de praktijk, en waar te verwachten is dat de huidige BJZ-werkers daarin aan de slag gaan met hun oude attitude?

Moet justitiële (gedwongen middels een zgn. ‘kinderbeschermende maatregel’) kindermishandeling niet acuut stoppen?

T.S.

             
               Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

7 opmerkingen:

 1. BJZ mag straks informatie vragen zonder toestemming, doch......

  De school of de arts mag zijn verantwoordelijkheid nemen om dit niet te verstrekken, vooraleer toestemming van de ouders is verkregen.

  Zo respecteert de school of de arts de Wbp en neemt z'n eigen verantwoordelijkheid boven het prejugeren van BJZ.

  Zo behoudt de school of de arts het respect van de ouders, en z'n goede naam.

  Kindermishandeling door BJZ komt te regelmatig voor. De staat der Nederlanden vergeet zijn ratificatie of de inhoud van het verdrag?!!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het kan nog triester: Bureau Jeugdzorg mishandelt niet alleen kinderen maar ook hun ouders. Kinderen weghouden van hun ouders is zowel voor kinderen als ouders ook (psychische) mishandeling.

   Maar daar blijft het niet bij: gisteren heeft Peter R., de Team Manager Jeugdbescherming van Bureau Jeugdzorg Eindhoven, samen met twee van zijn collega's *fysiek* geweld tegen mij gebruikt! M'n rechterarm en -schouder doen nog steeds pijn. Vervolgens hebben ze me door de politie laten afvoeren.

   De politie was opvallend vriendelijk voor me. Ik heb zo'n vermoeden dat Bureau Jeugdzorg ook bij de Eindhovense politie op z'n zachtst gezegd geen bijster goede reputatie heeft. Ze zullen ook vast niet vergeten zijn dat een of twee jaar geleden een politieman zijn vrouw en kinderen heeft gedood en vervolgens zichzelf, dit alles "dankzij" falende hulpinstanties als Bureau Jeugdzorg.

   Het zou dus best nog wel eens wat kunnen worden met mijn aangifte tegen die $%*%*@# wegens kindermishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving. En dat terwijl tegen hem ook al een aangifte in voorbereiding is wegens kindermishandeling en kindermisbruik.

   Iemand nog interesse in een baantje als Team Manager Jeugdbescherming bij Bureau Eindhoven? Er zou binnenkort wel eens een vacature kunnen zijn...

   Zie ook http://zwartboekoverheid.nl

   Verwijderen
  2. Toch zijn ouders als volwassenen niet zo belangrijk, alhoewel het frustreren van ouders wel weer gevoeld wordt door een ontvankelijk kind.
   Laten ouders (ook na scheiding) hun ouderschap verantwoord tezamen blijven uitvoeren door te denken VANUIT het kind en z'n psyche. Op kind-niveau inleven maar wel volwassen overziend.

   BJZ beschadigt kinderen (en ouders) met slecht-onderbouwde en ad-hoc argumenten, die het belang van het kind op termijn tegenwerken.
   BJZ bespeelt zelfs rechters, die onder tijdsdruk staan en het behandelen achter gesloten deuren, wat niet bevorderlijk is voor diagnostische werkelijkheidsvinding.

   Verwijderen
 2. Wat erg belangrijk is, en niet uit de verf lijkt te komen is de vergelijking van bovenstaande artikelen tegenover de GRONDWET art. 94:
  Het kadertje Grondwet 94 staat zo eenzaam er tussen....

  Is het handelen tegen deze internationale verdragsregels wel wettig nu de grondwet 94 eigenlijk zegt dat het BJZ-handelen niet wettig is?!!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het blijft vreemd dat universitair geschoolden, RECHTERS, zich laten leiden door te laag opgeleide sociaal werksters van BJZ, terwijl het kind recht heeft op gezondheidszorg van een diagnost.

  Zouden die rechters, die OTS en UHP normaal vinden, geen kinderen hebben, of jaloers zijn? Dat zou een reden kunnen zijn dat BJZ in het AMK vaak gebruikt: rechter-ouders zijn dan een bedreiging van de ontwikkeling van hun kind met zo weinig psychologische kennis. Uithuisplaatsen maar van die kinderen.

  BJZ mag met goede opvoedkundige cursussen komen voor ouders en ouder-rechters. Leuk! Interessant!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Oh, wat klinkt dit toch allemaal weer vreselijk bekend...

  Bureau Jeugdzorg Eindhoven is zelfs nog een stap verder gegaan voor wat betreft informatie van derden. Mijn oudste zoon is gediagnosticeerd met autisme en krijgt daarvoor begeleiding. Mijn andere zoon staat op de wachtlijst voor onderzoek. Als niet-verzorgende (gescheiden) ouder heb ik van tijd tot tijd contact met de betreffende instelling.

  Enige tijd geleden kreeg ik van de gezinsvoogd te horen dat hij met die instelling had afgesproken dat alle communicatie van de die instelling met mij niet meer rechtstreeks zou gaan maar via hem! Dat heeft die %^$&^%* dus maar even achter m'n rug om (en dus zeer zeker ook zonder mijn toestemming!) geregeld.

  Dat is inmiddels wel weer teruggedraaid nadat ik contact met de instelling had opgenomen, had uitgelegd dat ik geen toestemming had gegeven en tegen de gezinsvoogd inmiddels een klacht had ingediend, maar het is en blijft schrijnend dat Bureau Jeugdzorg er dit soort praktijken op na houdt.

  Kennelijk is Bureau Jeugdzorg van mening dat zij zich niet aan enige regels of wetten hoeft te houden.

  Zie ook http://zwartboekoverheid.nl

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zelfs volgens BW1:377c moet de instantie de niet-verzorgende ouder zelf informeren. BJZ selecteert als ze de zeef mogen zijn. BJZ selecteert zelfs dossiers wanneer de inspectie zogenaamd controleert!
   De gezinsvoogd zou enkel via BW1:258-260 een Aanwijzing mogen geven waartegen men dat binnen 2 weken in beroep mag gaan bij de rechter!
   Het belang van de aanwijzing miet duidelijk zijn (Awb3:46 en hoofdstuk 6 en 7 i.t.t. #9).
   Burgers dienen de wet te kennen.
   Dat is wel eens zo handig!
   www.wetten.nl : zoek :
   BW1 (vinkje weg)
   Uitvoeringsbesluit wet jeugdzorg
   wet jeugdzorg
   Awb
   IVRK
   EVRM
   Rv
   Sr

   Verwijderen