maandag 19 maart 2012

Gezinsvoogden en Integriteit

De volgende omschrijving komt van Wikipedia:

Een integer persoon in relatie tot werk of het openbaar bestuur is iemand die zich houdt aan de waarden en regels die daarvoor gelden. Volgens sommigen kan 'rechtsstatelijkheid' worden gezien als een deugd voor organisaties en de mensen die er werken. Hiermee wordt bedoeld dat regels en beginselen van de rechtsstaat als leidraad kunnen dienen voor integer handelen.

Wie misbruik maakt van macht of wie macht is toegekend in een bepaalde functie, welke niet gecontroleerd wordt, verzwakt het vertrouwen in de rechtsstaat, doet daar afbreuk aan.
Als ouders en kinderen te maken krijgen met gezinsvoogden moeten ze er zeker van kunnen zijn dat ze hem/haar in zijn functie kunnen vertrouwen. Ze willen dat vooral weten, omdat zij de afhankelijke en dus meest kwetsbare partij in die relatie zijn.

Veel ambtenaren bij de rijksoverheid moeten een eed of belofte afleggen bij aanvaarding van hun functie. Ik weet niet of dit ook het geval is bij gezinsvoogden. Je zou dit wel mogen verwachten, daar zij maatregelen uitvoeren die door justitie aan ouders en kinderen worden opgelegd. Een eed is een poging om te garanderen, dat mensen in de uitoefening van hun functie, gewetensvol en rechtvaardig handelen.

Integriteit blijft vooral een gewetenszaak.* Het zou goed zijn dat niet alleen ambtenaren middels een eed hierop aangesproken kunnen worden, maar gezinsvoogden eveneens.

Mogelijke tekst voor een eed/belofte voor gezinsvoogden:

1.      Ik verklaar kennis te hebben genomen van de regels met betrekking tot integriteit zoals vastgelegd in de toepasselijke wetsbepalingen, de gedragscode integriteit.
2.      Ik zweer/beloof dat ik mij aan deze regels, aan de Grondwet en overige wetten en regelgeving van de overheid zal houden.
3.      Ik zweer/beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en mij zal gedragen zoals een goed gezinsvoogd betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van mijn functie of die van voogdijinstelling zal schaden.
4.      Ik maak van de overheidsmacht die mij is toevertrouwd geen misbruik.
5.      Ik ga zorgvuldig en op correcte wijze om met vertrouwelijke informatie en mijn informatievoorziening aan de kinderrechter.
6.      Ik ben loyaal ten opzichte van de instelling waarvan ik onderdeel ben, en zal niet-integer gedrag binnen de organisatie cultuur, bespreekbaar maken.
7.      Ik zweer/beloof dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

In het Algemene Rijksambtenarenreglement wordt integriteit als volgt verwoord:

“een gezindheid van onkreukbaarheid, rechtschapenheid, betrouwbaarheid, onpartijdigheid, objectiviteit en rechtvaardigheid”.

Wanneer dit juist wordt opgevat, zal de gezinsvoogd die zich schuldig maakt aan plichtsverzuim door niet-integer gedrag, geen beroep meer kunnen doen of zich kunnen verschonen op een binnen de organisatie bestaande cultuur, waarin dit gedrag al dan niet stilzwijgend zou zijn toegestaan.

YB

* Redactie Jeugdzorg Dark Horse: Integer handelen, hoeft niet enkel een gewetenskwestie te zijn. Als de eigenlijke taak van BJZ serieuzer genomen zou worden (doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp – goede diagnostiek i.p.v. de verzinsels en vermoedens van de gezinsvoogd) dan zou er vanzelfsprekend meer waarheid boven tafel komen. Integriteit kan in hoge mate worden bevorderd door meer deskundigheid, zodat er minder ruimte voor meningen overblijft.


            Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

1 opmerking:

  1. Beste Sven,
    Ik mag er vanuit gaan dat jij bedoelt dat er doorverwezen zou moet worden naar ONAFHANKELIJKE gespecialiseerde hulp?
    Bekend is dat er veel instellingen zijn (waaronder de WSJ) die beweren voldoende expertise of gespecialiseerde hulp in huis te hebben.

    BeantwoordenVerwijderen