donderdag 19 juli 2012

Disclaimer

Disclaimer

Jeugdzorg Dark horse ©

Disclaimer en algemene voorwaarden

Het doel van Jeugdzorg Dark horse is kennis in (gratis) informatie en informatie in kennis om te zetten. Hoewel de informatie op deze blog met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en de auteur van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op deze blog, kan de auteur geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft.

Het belangrijkste doel van de website Jeugdzorg Dark horse is de gratis informatie op de site met hulp van lezers steeds verder te verbeteren en te ontwikkelen om daarmee de zelfcompetentie van burgers die bijvoorbeeld met jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, rechterlijke macht te maken krijgen waar mogelijk te verbeteren. Het is de bedoeling van de blog Jeugdzorg Dark horse burgers aan te zetten om na te gaan denken over wat er om hen heen gebeurt.

Algemeen Deel

Het is verboden de Jeugdzorg Dark horse te lezen, te kopiëren, te printen of op enige andere wijze te gebruiken indien u niet akkoord gaat met deze disclaimer en algemene voorwaarden van S.S.S. Snijer, waarin expliciet wordt gewezen op het feit dat Sven Snijer niets te maken heeft met internetsites van derden.

Indien u hiermee niet akkoord gaat dient u de internetsites van Jeugdzorg Dark horse onmiddellijk te verlaten. Sven Snijer niet verantwoordelijk is, zich nadrukkelijk distantieert van sites waarop naar de sites van Jeugdzorg Dark horse wordt gelinkt.  

Sven Snijer niet verantwoordelijk is, zich nadrukkelijk distantieert van sites die links maken naar de sites Jeugdzorg Dark horse. Met andere woorden en kort samengevat Sven Snijer is niet verantwoordelijk voor wat anderen op internet (laten) publiceren.

Ook is Sven Snijer niet verantwoordelijk wat anderen op Jeugdzorg Dark horse publiceren met uitzondering van wat Sven Snijer zelf publiceert.

Definities

In deze disclaimer en Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
S.S.S. Snijer: juridisch eigenaar en auteur van de internetsites van Jeugdzorg Dark horse
Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de internetsites Jeugdzorg Dark horse leest, kopieert, print of op enige andere wijze gebruikt.

Internetsites Jeugdzorg Dark horse: Databank met informatieve sites over kinderbescherming, jeugdzorg en rechterlijke macht in de meest uitgebreide zin van het woord.

Toepasselijkheid.

Deze disclaimer en algemene voorwaarden zijn van toepassing indien een gebruiker gebruik maakt van de internetsite Jeugdzorg Dark horse door deze sites te lezen, te kopiëren, te printen of op welke manier dan ook. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van een gebruiker wordt door Sven Snijer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Recht op correctie, wijziging of aanvullingen.

De informatie op de internetsite Jeugdzorg Dark horse, S.S.S. Snijer, Egidiusstraat 10-1, 1055 GT, Amsterdam. is onderworpen aan constante vernieuwing in het licht van wisselende informatie, uitspraken en richtlijnen. Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze websites is het mogelijk dat deze websites onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten.

Sven Snijer zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor technische, redactionele fouten, omissies die in deze websites voorkomen of een verkeerde interpretatie van de inhoud van deze internetsites noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website. Indien u fouten of onjuistheden ontdekt op Jeugdzorg Dark horse sites dan wordt het bijzonder op prijs gesteld deze z.s.m. aan mij te melden met vermelding van het artikel en welke passage het betreft.

Op niet gespecificeerde verzoeken, waar dus geen melding wordt gemaakt van het desbetreffende artikel en welke passage het betreft, zal in beginsel niet worden gereageerd.  Sven Snijer  behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om klachtzaken te starten tegen niet gespecificeerde verzoeken en/of het gebruik van zijn internetsites in strijd met deze disclaimer. 

Indien u (taalkundige) fouten of onjuistheden tegenkomt dan wordt het zeer op prijs gesteld dit omgaand aan mij mee te delen met vermelding van het artikel en het tekstgedeelte dat gecorrigeerd kan/moet worden met onderbouwing van uw verzoek. Als u aanvullende en/of nieuwe informatie heeft ontvangt Sven Snijer dit graag van u om de sites waar nodig aan te vullen of te verbeteren.

Communicatie

Een gebruiker is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die door of namens een gebruiker op een site en elders wordt verschaft. In het bijzonder is het een gebruiker niet toegestaan om gegevens van de internetsite Jeugdzorg Dark horse te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden evenals het bepaalde in de disclaimer en bijzondere voorwaarden.

Onder meer de volgende handelingen en/of gedragingen zijn niet toegestaan. Het doen van afbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen, het verspreiden van wettelijk verboden materiaal, het handelen in strijd met (internationale) regelgeving ter zake. Een gebruiker vrijwaart Sven Snijer voor alle aanspraken van derden ter zake van overtreding van het hierboven gestelde bepaalde.

Linken

Een gebruiker is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die door of namens een gebruiker op een site en elders wordt verschaft. In het bijzonder is het een gebruiker niet toegestaan om te linken naar de internetsite Jeugdzorg Dark horse om deze links te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden evenals het bepaalde in de disclaimer en bijzondere voorwaarden. Onder meer de volgende handelingen en/of gedragingen zijn niet toegestaan.

Het doen van afbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen, het verspreiden van wettelijk verboden materiaal, het handelen in strijd met (internationale) regelgeving ter zake. Een gebruiker vrijwaart Sven Snijer voor alle aanspraken van derden ter zake van overtreding van het hierboven gestelde bepaalde.

Indien u niet akkoord gaat met deze disclaimer is het verboden deze disclaimer te kopiëren of te gebruiken en dient u iedere internetsite van Jeugdzorg Dark horse onmiddellijk te verlaten!

Onder voorbehoud van alle rechten.

Sven Snijer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten