maandag 23 juli 2012

Voorstel Jeugdwet opengesteld voor commentaar!

http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/42/069.html

Voorstel Jeugdwet opengesteld voor commentaar


De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie hebben het voorstel voor de nieuwe Jeugdwet opengesteld voor consultatie. Belangstellenden kunnen tot 18 oktober via internet reageren op het wetsvoorstel.


De Jeugdwet regelt de bestuurlijke en financiële decentralisatie van de zorg voor jeugd. De decentralisatie mikt op meer preventie van problemen, meer vertrouwen op de eigen kracht van kinderen en gezinnen, minder medicalisering van problemen, betere samenwerking rond gezinnen en een integraal hulpaanbod.

Op de website Internetconsultatie.nl staan de concepten van de wetstekst en de memorie van toelichting. Ook vermeld staan onderwerpen die nog niet tot in detail zijn uitgewerkt, zoals de positie van de jeugdbescherming en de jeugd-ggz en de integratie van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld.

Per e-mailadres kan slechts één reactie worden ingediend. Reacties worden gepubliceerd na afsluiting van de consultatie, als de inzender ze openbaar wil maken.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

is nog buiten het concept herziening 1e Burgerlijk Wetboek om


met juridische kritiek erop:


              Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

10 opmerkingen:

 1. De termijn staat erbij! Tot 18 oktober 2012.

  Mogen we betere voorstellen sturen, hoop ik.

  Let op de speculatieve, vage overgang tussen vrijwillige hulpvraag en de mogelijk opgelegde, gedwongen maatregelen zoals OTS (onder toezicht stellen met in de praktijk het ontnemen van instemmingsrecht en mogelijke insinuaties van BJZ), en UHP (uithuisplaatsen).
  Het zou uw gezin maar overkomen.
  Actie is nodig.
  Zakelijk.
  Creatief.
  Voorstellen.

  Diagnostiek nodig voor enig OTS- of UHP-voorstel aan rechter??!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Met de uitgangspunten van de wet kan iedereen wel instemmen, vermoed ik, maar in de wettekst vind ik daar weinig van terug. Net als in de huidige Wet op de Jeugdzorg zijn de rechten van ouder en kind slecht geregeld (zeg maar, er zijn geen rechten) en wordt er veel overgelaten aan het eigen inzicht van de jeugdhulpverlener. Opvallend is bv. het artikel waarin ouders en eventueel kind (indien ouder dan 12) toestemming moeten geven voor hulpverlening. Maar als die toestemming niet wordt verleend, kan de jeugdhulpverlener de hulpverlening toch doorzetten. En een bezwaarprocedure tegen een al te ijverige jeugdhulpverlener lijkt ook niet mogelijk. Wat heeft toestemming geven dan voor zin? Kortom, er lijkt op het eerste oog weinig te veranderen aan de huidige jeugdzorgpraktijk. Ook in samenhang met de dwingende bepalingen in het BW (OTS en UHP). Opnieuw een gemiste kans voor een betere jeugdzorg.

  Wellicht kan Dark Horse - al dan niet in overleg met (ervarings)deskundigen - met een eigen reactie komen en eventueel een tegenvoorstel indienen. Niet dat dat zal helpen, want politici hebben eenmaal boter op hun hoofd, maar niet geschoten is altijd mis.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. We zullen zien. Ik ga morgen weer posteren, ook dit in de hoop meer wakker te krijgen op Voorstel Jeugdwet opengesteld voor commentaar.

  A. op 23-7-12

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hoe kun je bij wet ouders en kinderen beter beschermen tegen de negatieve gevolgen van de jeugdhulpverlening?
  Hoe had ik kunnen voorkomen dat ons schip bijna zonk nadat we rechtzaken kregen in plaats van broodnodige hulp?
  Hoe komen we van dat dossier af nadat we gewonnen hebben?
  Waarom moet ik het recht op mijn ouderschap en de regie in mijn gezin blijvend bevechten?
  Hoe kan ik voorkomen dat ik door de overheid, de wetgeving en instellingen als een crimineel behandeld wordt terwijl ik passend onderwijs nodig heb voor mijn kinderen met autisme? Scholing en hulp heb ik op het scherpst van de snede en onder dreiging van uithuisplaatsing zelf kunnen organiseren. Wonderlijk dat dat gelukt is. Het is wel degelijk echte deskundigheid die ik graag had meegekregen van de hulpverlening. Alsof je eerst zelf een artsenstudie moet doen voor je gebroken been gerepareerd wordt.
  Waarom kan men mij ongestraft beschuldigen van kindermishandeling als ik mijn recht op ouderlijke instemming uitoefen?
  Waarom moet ik op het scherpst van de snede zeilen tussen een PV door de leerplichtambtenaar of het vinden van passend onderwijs?
  Waarom moet ik bedreigd worden als ik hulp organiseer voor mijn kinderen?
  Ik kan geen kant op dus als iemand weet hoe je de wet zo kunt aanpassen dat de rechten van mijzelf en mijn kinderen beter beschermd worden dan hoor ik het graag. Ik zou het niet weten.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Diagnostiek?
  Veel diagnostiek is een soort werkhypothese. Het is geen wiskunde, eerder kansberekening. En een mogelijke verwijzing naar diagnostiek waarvan je uitprobeert of het zin heeft.
  Bovendien kun je ook van diagnostici onterechte zorgmeldingen krijgen, zie http://medicasterplein.nl/index_bestanden/GGDCJG.htm
  Bovendien kan het natuurlijk niet zo zijn dat je iemand veroordeelt op grond van diagnostiek op het gebied van ggz. Dat kan alleen op grond van (strafbare) feiten.
  Kortom rechters zouden die belevingsverhalen niet meer moeten accepteren. Maar gewoon feiten vragen. En heldere onderbouwingen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. De overgang van vrijwillige hulpvraag naar gedwongen, opgelegde maatregelen kent geen diagnostische kwaliteitseisen (geen beëdiging, lage beroepsethische eisjes, uitgesteld zgn. tuchtrecht ter controle, maar op basis van wat?; de signalen van sociaal werk!)! Sociaal-werk-niveau. Fuik. OTS ontneemt instemmingsrecht van ouders in praktijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Er zal in elk geval weer een heel bos gekapt moeten worden voor alle beleidsplannen, evaluaties, analyses, certificering e.d.

  Maar of de kwaliteit er van verbetert?

  Bij misbruikers/mishandelaars zijn in elk geval disfunctionerende jeugdzorgmedewerkers en dito groepsleiders en PB-ers in instellingen vergeten. Die hebben ook een machtspositie t.o.v. de kinderen.

  Verder worden met deze wet ALLE BESTAANDE INSTELLINGEN onder de gemeente 'gehangen' qua financiering, aansturing en coördinatie/toeleiding.
  Dat wordt vrij spel voor de ervaren manipulanten van Bjz cs. Weet de gemeente veel. En de rechters slapen weer járen verder: er is immers een nieuwe wet en er is immers 'nog eens goed naar gekeken'?

  Geeft dat hoop op verbetering? Drie maal raden.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Rechters zouden scherper moeten zijn op de businesscase vooral bij ouders die al hulp vragen, het overgrote deel van de mensen die voor het gerecht gesleept worden gewoon omdat ze beschikbaar zijn.
  Wat was uw hulpvraag? En is die door de instellingen beantwoord? Meestal is dat niet, deels of van matige kwaliteit. Of met ernstige vertraging waar een heel gezin onder kan gaan schipbreuken. Dan volgt een opdracht aan de hulpverlening om eerst maar eens meer kwaliteit te leveren voor er ingezoomd wordt op ouderlijk onvermogen.
  De wet veranderen helpt niet als je niet ook de deskundigheid en de werkprocessen verbetert.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Zo globaal de wet doorkijkend vallen mij een paar zaken op, zowel positieve als negatieve:

  Negatief:
  - Er staat weer géén definitie in de wet van 'het belang van het kind'. Dit manco zat ook al in de 'Wet op de Jeugdzorg' en de voorganger: 'Wet op de Jeugdhulpverlening'.
  - Instellingen / gemeenten moeten personen in dienst hebben met kennis van normale ontwikkeling van kidneren, opvoedingsproblemen enz enz... Er wordt zo te zien van uit gegaan dat de huidige BJZ gewoon door kunnen gaan...hun beweren immers dat zij kennis hebben van al die zaken... Beter zou zijn om direct in de wet op te nemen:
  * Voor 'opvoedingsproblemen' wordt direct een orthopdagoog geraadpleegd
  * Bij kennelijke stoornissen in de persoonlijke ontwikkeling van een kind, wordt een (kinder)psycholoog geraadpleegd.
  Dit in plaats van het maar weer laten 'kwakzalven' door personen van jeugdzorg-aanbieders, die van allerlei tereinen kennis zouden moeten hebben.. (een 'certificering' en 'registratie van medewerkers' van een jeugdzorgaanbieder maakt het gebrek aan directe diagnostische deskundigheid niet goed!)
  - er ontbreekt in de wet geheel een duidelijke verplichting om juist gezinnen zo veel mogelijk in stand te houden: het uiteenrukken van gezinnen zou onbeperkt door mogen gaan! (Voorbeeld: verplicht eerst hulp thuis organiseren, ouders coachen zodat ze een moeilijk opvoedbraar kind zélf kunnen verzorgen en ouders thuishulp c.q. opvoedcursus aanbieden.

  Positief:
  Volgens de wet zouden gemeenten verplicht worden om jaarlijks onderzoek te doen naar de cliënt tevredenheid...
  Ik vraag me af als in een gemeente BJZ het voortouw krijgt en een groot aantal kinderen uit huis plaatst onder het mom van 'jeugdzorg' HOE tevreden de ouders / jeugdigen zullen zijn... Jeugdzorg mag zich dan direct verantwoorden bij de gemeenteraad... goede zaak: is het snel afgelopen met de uithuisplaatsingen! (...en met die jeugdzorg-instelling!)

  atot zo ver mijn eerste indrukken van eht wetsvoorstel!

  Nico Mul (18 jaar ouder-ondersteuner in Jz-Kb zaken)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Je zal zien dat de gemeente(raad) dezelfde houding aanneemt als de rechterlijke macht: Bjz zal het wel weten.

   Als rechters zich al (stelselmatig) in de maling laten nemen, wat is er dan van een gemeente te verwachten?

   Bjz is uitgegroeid tot een carcinoom (gezwel) in de samenleving. Wie weet een medicijn .. ?

   Verwijderen