vrijdag 13 juli 2012

PvdA en Jeugdzorg

PVDA verkiezingsprogramma nader bekeken.

6. Een betere zorg voor jeugd
De Jeugdzorg moet de komende jaren op een heel andere manier worden georganiseerd.
Nu stoppen we al het geld in zware vormen van jeugdzorg, zoals uithuisplaatsing in instellingen (pleeggezinnen en OTS), en proberen we een rem te zetten op de groei van de jeugdzorg door zware bureaucratische procedures.
Ik ben een eenvoudige kiezer, die wel het een en ander gelezen, gehoord en gezien heeft over de praktijk in de jeugdzorg. Dat al het geld in zware vormen van jeugdzorg wordt gestopt is enigszins een vertekening van de werkelijkheid. Een groot deel gaat o.a. op aan:
-         ondeskundige/beschadigende zorg die verleend wordt,
-         hoge managerskosten,
-         mismanagement,
-         exorbitante kosten m.b.t. scholingscursussen

Nu proberen we een rem te zetten op de groei van de jeugdzorg door zware bureaucratische procedures.” ?

Kruis het juiste antwoord aan.
Bedoelt de PVDA te zeggen:
o     Nu proberen we door zware bureaucratische procedures de groei van de jeugdzorg te remmen.
o     De groei van zware bureaucratische procedures remt jeugdzorg.
o     Door de rem op bureaucratische procedures groeit jeugdzorg.
o     Het juiste antwoord staat er niet bij.

Het gevolg daarvan is dat we (PVDA? Jeugdzorg? Ouders?) heel veel kansen laten liggen om kinderen en gezinnen eerder te helpen. Er zijn daardoor (door die zware procedures? door Jeugdzorg? De politiek?) kinderen die te laat of geen hulp krijgen.
PVDA, degene die nu zware procedures moeten voeren zijn:
-         ouders van kinderen die op onterechte gronden te maken hebben (gehad) met jeugdzorginstanties.
-         ouders die moeten toezien, dat hun kind jarenlang ondeskundige ‘zorg’ ontvangt.
-         ouders die maatregelen moeten accepteren vastgesteld door deskundig voorgelogen rechters. 

Dat moet dus anders.
Eindelijk, lekker helder: het moet anders! Even kijken of anders ook beter is?

Dit gaan we doen:
-         Veel kinderen en gezinnen hebben te maken met meerdere vormen van hulp.
We brengen alle regelingen voor verschillende vormen van hulpverlening bij elkaar, zodat alle verschillende organisaties gaan samenwerken. Is dat niet wat erg simpel geredeneerd? Eenzelfde redenering: We brengen alle regelingen voor verschillende vormen van openbaar vervoer en nutsbedrijven bij elkaar, zodat alle verschillende organisaties gaan samenwerken?
Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.
Daar zijn de gemeenten dan ook erg blij mee.
-         We (’t klinkt in ieder geval bindend) gaan zoveel mogelijk uit van de eigen kracht van de jongere en het gezin. De gemeenten zorgen dat er één gerichte aanpak komt voor de problemen in het gezin.
-         We organiseren de hulp en ondersteuning zoveel mogelijk rond de gezinnen en voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. (Is dat een verandering? Heel veel ouders maken mee, dat het juist dank zij de door jeugdzorg georganiseerde hulp en ondersteuning zo gigantisch uit de hand is gelopen!) Met name kinderen van ouders die (psychisch) ziek zijn (geworden van- en/of verklaard door alle jeugdzorghulp?) of verslaafd verdienen extra aandacht.
-         Wanneer de veiligheid en de gezonde ontwikkeling van het kind echt in gevaar is(erkent de PVDA hier, dat het vaak om verzonnen verhalen gaat door jeugdzorg?), moet er op een zorgvuldige manier tijdig worden ingegrepen en moeten er goede voorzieningen beschikbaar zijn. Om signalen van kindermishandeling (Waaronder ook het bewust vervreemden van kinderen van hun ouder(s) door plotselinge uithuisplaatsingen, minder oudercontacten via aanwijzingen en maatregelen van jeugdzorg,? Het gaat bij kindermishandeling toch om elke vorm van voor het kind bedreigende en gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard.) beter en eerder te herkennen moet er in alle organisaties waar men met kinderen te maken heeft, gewerkt worden met een meldcode kindermishandeling.
Ook moet men getraind zijn in het tijdig herkennen van kindermishandeling.
Getraind? En welke professional gaat dan de juiste diagnose stellen?
-         De PvdA is principieel van mening dat als de rechter het gezag over een kind weghaalt bij de ouders, de overheid direct verantwoordelijk wordt. Marktwerking of aanbesteding van deze taak wijzen we af. Hetzelfde geldt voor een eigen bijdrage in deze situaties.
De PVDA weet toch zeker ook wel hoe de positie van de rechter is, in dit hele jeugdzorg-systeem? Buikspreekpop van jeugdzorg! Daarover hoor ik de PVDA helemaal niet.
O, ja ook nog even iets over het geld. Vadertje Staat wordt verantwoordelijk voor het kind. Vadertje Staat besteedt deze taak uit aan jeugdzorg, en de jeugdzorg besteedt de taak weer uit aan pleegzorgouders en/of grote jeugdinrichtingen en zorgboerderijen enz., ja en iedereen verdient er wel wat aan. Zo gaat dat. Tot slot merkt de PVDA op: Marktwerking wijzen we af. Marktwerking afwijzen?! Terugdraaien?! Maak je borst maar nat PVDA! Dat wordt een flink robbertje vechten met de managers in deze sector! Het is wel erg goed dat de PVDA een eigen bijdrage afwijst in deze situaties. Ik neem aan een eigen geldelijke bijdrage van de echte ouders van het kind? Overigens, wat de werkelijke bijdrage is van  jeugdzorg, in- en t.a.v. het belang van het kind van nu, wordt misschien later duidelijk als het kind groot is?

Dit was de visie van de PVDA in het verkiezingsprogramma m.b.t. ‘Een betere zorg voor de Jeugd’. Ik weet nog steeds niet op welke partij ik ga stemmen aankomende 12 september.


 YB

OP 10 juli 2012 kreeg YB een reactie van een Tweede Kamerlid van de PvdA:


Bedankt voor uw mail. U heeft scherpe kritiek op de PvdA plannen in het verkiezingsprogramma. Dat het op onderdelen  niet duidelijk is, spijt mij. U heeft gelijk dat sommige zinnen niet helder zijn. Daarnaast speelt ook dat een verkiezingsprogramma alle onderwerpen moet behandelen en dat betekent dus weinig toelichting per onderwerp.

Het is duidelijk dat er in Nederland te snel en te vaak kinderen onder toezicht worden gesteld of uit huis geplaatst. Een van de belangrijkste redenen daarvoor is dat we weinig bieden aan ondersteuning in gezinnen. We besteden al ons geld aan zware vormen van jeugdzorg zoals plaatsing in instellingen. Wat de PvdA wil is dat we zoveel mogelijk kinderen en ouders helpen in de gezinssituatie. En niet pas als het te laat is. In plaats van rigoureus ingrijpen.
Dat haalt ook de immense druk van de gezinsvoogden af en geeft rechters veel meer tijd om zorgvuldig tot hun oordeel te komen.

Ik hoop dat ik het hiermee beter verwoord.

Vriendelijke groet,

PvdA Tweede Kamerfractie


Commentaar van YB op deze reactie:

‘Ik hoop dat ik het hiermee beter verwoord,’ staat er tot slot.
Fijn dat er  zo snel is gereageerd. Maar beter?

De PVDA constateert nu:
-         omdat we weinig bieden aan ondersteuning in gezinnen
-         worden kinderen te snel en te vaak onder toezicht gesteld of uit huis geplaatst.

De PVDA wil:
-         zoveel mogelijk kinderen en ouders helpen in de gezinssituatie
-         dat haalt ook de immense druk van de gezinsvoogden af en geeft rechters veel meer tijd om zorgvuldig tot hun oordeel te komen

We blijven van mening verschillen. Ouders en kinderen helpen in de gezinssituatie? De meeste kinderen die nu onder jeugdzorg vallen verblijven toch in het gezin? Hoe komt het dat er nù weinig hulp en ondersteuning geboden wordt? Wat is toch die immense druk die van gezinsvoogden afgehaald moet worden volgens de PVDA? Zijn het de doelen die aan hen worden gesteld vanuit de organisatie? Doelen die gericht zijn op kosten en opbrengsten om de organisatie in stand te houden en die niet in het belang van de cliënt zijn? Hoe kun je blijven zeggen als gezinsvoogd dat het belang van de cliënt centraal staat, als de managers vooral de nadruk leggen op het geld, het organisatiebelang, de werkgelegenheid, de marktpositie van de organisatie? Of zijn het de mooie doelen en methodes verwoord in reclamefolders van de instellingen die drukverhogend werken bij de gezinsvoogden: ‘samen met de cliënt wordt gewerkt aan de oplossing van het probleem!’ Drukverhogend omdat gezinsvoogden door onvoldoende opleiding, ervaring en inzicht, niet competent genoeg zijn om deze doelen te behalen? Wordt dat met de immense druk bedoeld die afgehaald moet worden van de gezinsvoogden? De druk van buitenaf?
Of wordt bedoeld de immense druk van binnenuit? Gezinsvoogden die erin getraind zijn en worden hun eigen geweten te onderdrukken, dit constant het zwijgen op leggen? Het af halen van die immense druk zou dan betekenen dat gezinsvoogden eindelijk eens gaan beseffen hoe onprofessioneel zij hun taak uitoefenen! Eindelijk gaan inzien dat de door hen opgestelde plannen m.b.t. ouders en kinderen, bol staan en aan elkaar hangen van onjuiste beweringen, insinuaties en regelrechte leugens?  
Misschien zou erkenning van dat laatste de rechters iets meer tijd geven om tot een zorgvuldig oordeel te kunnen komen? Iets, want naast meer tijd geven om zijn taak goed uit te voeren, is het vooral nodig de rol van de rechter in ere te herstellen. Zijn taak is toch om op basis van alle feiten en omstandigheden in een individuele zaak een rechtvaardige beslissing te nemen? Hij moet zich toch rekenschap geven van alles wat nodig is om die taak te vervullen en er voor zorgen dat hij daarover in voldoende mate beschikt? Kernwaarden voor rechters daarbij zijn toch, onafhankelijkheid, autonomie, onpartijdigheid, integriteit, deskundigheid en professionaliteit? Nu is de rol van de rechter gereduceerd tot buikspreekpop van de jeugdzorginstellingen. Nu werken rechters er aan mee, dat Jeugdzorg zo langzamerhand voor elk gezin in dit land kan gaan ‘zorgen’!
Hoe lang blijft de politiek aan dat alles meewerken?

YB

               Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html


2 opmerkingen:

 1. Het optreden van Bjz voldoet vaak aan de beschrijving van art. 1 sub p van de Wjz:
  "kindermishandeling:
  Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van .. psychische ..aard, die .. of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van .. of psychisch letsel;"

  BeantwoordenVerwijderen
 2. jeugdzorg moet echt op de schop
  en de raad er achter aan
  grootmoeder

  BeantwoordenVerwijderen