zondag 8 juli 2012

Wie was de geheime informant? - deel 2

Advies en Meldpunt Kindermishandeling
Overschiestraat 57
1062 HN Amsterdam

Amsterdam, 8 juli 2012

Mevrouw H,

Op 11 februari 2012 hebben wij u een brief gestuurd over de doofpotzaak op de school Signis, onderdeel van de Koninklijke Kentalis, in het stadsdeel Slotervaart. Allerlei instanties hebben in deze kwestie gefaald, maar wat nog erger is, ook een politiek spel gespeeld om een zaak onder het tapijt te vegen die ten tijde van ’t  Hofnarretje niet gewenst was, als het zoveelste schandaal voor de stad Amsterdam. Hierbij hebben twee van uw medewerkers (en in het bijzonder de casemanager) een rol gehad.

Wij hebben u uitgelegd in de brief, dat de informatie over de scholengeschiedenis nooit van enige informant afkomstig kan zijn geweest, die wordt genoemd bij de informantenlijst in het AMK-rapport. Dit is een ernstig gegeven, omdat er buiten de gebruikelijke leugens in informantenonderzoeken, het zelfs voor het AMK ongepast is (onwettig) om onwaarheden op te schrijven die niet kunnen worden teruggevoerd naar de genoemde informanten.Wij zullen u nogmaals uitleggen waaruit blijkt dat er een informant aan de lijst ontbreekt.

De informantenlijst in het AMK-rapport ziet er als volgt uit:

MOC Kabouterhuis
Signis (Kentalis)
Huisarts
Hasselbraam
Zedenpolitie
SLAZ (ziekenhuis)
Stichting KRAM

Het eerste wat genoemd moet worden om de informantenlijst te kunnen doorlopen op zoek naar de afzender van de scholengeschiedenis, is het feit dat de informatie geheel onjuist is. Daarmee kunnen we de meesten informanten uitsluiten, waar wij een goede relatie mee hadden. De enige instantie met wie wij geen goede verstandhouding hadden en die er belang bij kan hebben gehad om leugens te vertellen over de scholengeschiedenis was Signis / Kentalis. En het opmerkelijke is, dat de leugens op dit punt juist niet van hen afkomstig zijn.

Voor de duidelijkheid presenteren wij u eerst de echte scholengeschiedenis:

Echte voorgeschiedenis Scholen van beide kinderen

St..: Zijn eerste school was het MOC  ‘t Kabouterhuis (waar hij de normale periode van 2 jaar vol maakte) en hierna is hij naar De Hasselbraam gegaan. Daar zit St.. al 7 jaar en dit is zijn laatste jaar (2011). Wat St.. betreft is de bewering dus geheel onjuist 

S…: Zij is op de voorschool begonnen en toen dat jaar voorbij was, ging zij naar De Admiraal de Ruyterschool. S…was angstig en niet zindelijk. Ze huilde de hele dag. Wij waren bezorgd om haar fysieke en emotionele veiligheid. S…  was doodongelukkig. Ze begreep de juf en de kinderen niet. Ze speelde met geen enkel kind en stond alleen op het schoolplein. Wij zijn toen naar het Mentrum gegaan voor diagnose en een andere school. Onze dochter heeft 2 jaar op het MOC (Medisch Orthopedagogisch Centrum) gezeten en is toen naar SIGNIS gegaan. Dit ging goed tot zij eind 2010 met haar verhaal van seksuele intimidatie naar voren kwam. Ze zit nu goed op haar plek op De Hasselbraam en ze praat nooit meer over kindjes die aan haar vagina friemelen, etc.

Samenvattend kan dus gesteld worden dat zij twee keer van een basisschool is gehaald, waarvan één keer (vanwege haar PDD-NOS) de overgang naar een meer toepasselijke school (MOC) en de tweede keer na pesten / seksuele intimidatie (Signis).

Dit is wat het AMK-rapport vermeldt over de scholengeschiedenis:

‘Er is een patroon dat de beide kinderen meerdere keren kort na elkaar van scholen zijn afgehaald.’ (Verderop in het rapport wordt beweerd dat ouders met meerdere scholen conflicten hebben gehad.)

In het Doelenrapport dat het AMK heeft opgesteld voor Families First worden deze leugens nog eens herhaald:

‘S… heeft op verschillende scholen gezeten. Zij is hier vanaf gehaald door conflicten van ouders met de scholen.’

Het staat u natuurlijk vrij als teamleider van het AMK, om contact op te nemen met de verschillende scholen om deze gegevens te verifiëren, om voor uzelf vast te stellen hoe onzorgvuldig uw medewerkers zijn geweest bij hun onderzoek. Maar dat het in deze zaak over veel meer gaat dan onzorgvuldigheid, gaan wij u duidelijk maken.

Schooldossier

Een gebruikelijke plaats om informatie te vinden over kinderen en hun gezin, is het schooldossier. Wij hebben van de school Signis het schooldossier opgevraagd, samen met het medische dossier (doorgestuurd van het MOC) en hierin staat weinig vermeld. Zeker geen conflicten met voorgaande scholen. En dat is vreemd, want als er iemand kandidaat kan zijn voor laster over ons gezin in welke vorm dan ook, is het Signis / Kentalis. Zij hadden er alle belang bij ons in een kwaad daglicht te stellen, wegens de seksuele intimidatie die met onze dochter plaatst had op de school en pogingen van de school om de verdachtmaking richting de ouders en de broer van het slachtoffer te schuiven.

Signis / Kentalis

Kentalis heeft vele leugens over ons gezin geuit, zowel in de AMK-melding, als voor de Landelijke Klachten Commissie (bijv: over de aanwezigheid van een arts bij de CVB, een verzonnen IHP gesprek, lasterlijke uitlatingen over ons gezin door een ambulante Floortime-therapeute die ons gezin niet kent, etc), maar niets over een moeilijke voorgeschiedenis van ons gezin met andere scholen! Als deze valse informatie van hen afkomstig zou zijn geweest, was hier beslist iets van naar voren gekomen in het 18 pagina’s tellende verweerschrift van Kentalis dat naar de LKC werd gestuurd, en zouden zij hier ook mondeling van getuigd hebben bij de zitting. Zij zouden geen mogelijkheid onbenut hebben gelaten om hun reputatie als school te beschermen, getuige hun defensieve en ontwijkende houding vanaf het eerste moment dat onze dochter met haar verhaal naar voren trad.

De onmogelijkheid van Kentalis als informant voor de valse scholengeschiedenis, wordt bovendien ondersteund door de inhoud van de AMK-melding die door hen werd gedaan. Eén van de redenen waarom Kentalis meende een melding te moeten doen, was juist dat omdat het meisje nog maar 3 maanden bij hen op school zat, er ‘zo weinig over het gezin bekend’ was.
Wij zouden Kentalis graag voor de scholenleugen laten opdraaien indien hier enige aanleiding toe was, maar zij vallen af.

KRAM

Met het KRAM hebben wij vanaf het begin een goede verstandhouding gehad en zij hebben niets anders over ons gezin vermeld, dan datgene wat zij ook aan ons hebben laten weten. Bovendien werden zij pas door het AMK benaderd (6 mei 2011), lang nadat de bewuste leugens over ons gezin tegen de journalist van Elsevier waren geuit. (Vóór 14 maart 2011)

MOC

Met het MOC hebben wij een goede afsluiting gehad, waarbij de schoolpsychologe zich zeer heeft ingespannen voor de indicatiestelling van onze dochter, voor onderwijs op Signis. (S… moest hiervoor opnieuw worden gediagnosticeerd.)

Huisarts

Met de huisarts hebben wij een uitstekende relatie, wat blijkt uit zijn transparantie naar ons toe, na de beschuldiging van de vertrouwensarts van het AMK dat wij onze zoon zouden hebben gedrogeerd (de zetpil tegen de koorts). De huisarts heeft gedurende het hele traject dat het AMK ons belaagde, tot en met de afsluiting door de Raad voor de Kinderbescherming, contact met ons gezocht en ons gesteund.

Hasselbraam

De school De Hasselbraam, werd pas op 17 maart 2011 gecontacteerd door het AMK en hoewel de AMK-onderzoekers verzuimden om de wettelijke verplichting na te komen de informant van de school (de juf van onze zoon) mede te delen dat wij geen toestemming hadden gegeven voor informantenonderzoek, wegens de vertrouwensbreuk na het ‘drogeerincident’, kregen zij niets anders dan positieve berichten over ons oudste kind. Dat kan ook moeilijk anders, aangezien hij zeven jaar lang één van de meest rustige en gehoorzame kinderen is geweest, die opviel door zijn brede kennis en wereldoriëntatie. Ook hier geldt dat deze school niet over enig gegeven beschikt over onze dochter haar scholen geschiedenis (en van onze zoon kennen ze de positieve geschiedenis) en zij hebben geen enkele reden om zich negatief over ons gezin uit te laten. Sterker nog, onze dochter hebben we na het seksuele trauma op Signis, juist op de school van haar broer aangemeld.

Ziekenhuis

St.Lucas-Andreas ziekenhuis beschikt niet over informatie over een scholengeschiedenis en zij kenden ons niet. Voor het trauma op Signis en haar genitaal onderzoek, waren wij daar met onze dochter niet bekend.

Zedenpolitie

Ook de zedenpolitie beschikt niet over dergelijke gegevens.

Bartho Boer, Erik Gerritsen, Lodewijk Asscher, Julia Wouters, Christine Pollman, Jaap Lemereis, ….,  …. ?

Dan blijft er nog maar één informant over. Degene die niet in de informantenlijst van het AMK-rapport wordt genoemd. En deze persoon is al in beeld, ruim voordat het officiële informantenonderzoek van start gaat.

Elsevier

Wij hadden al snel in de gaten dat wij als ouders van het slachtoffer, in de hoek van de verdachte gedrukt werden en dat er bij de gemeente van hoog tot laag niemand was die zich voor onze zaak hard wilde maken, zodat wij ons gedwongen voelden de media in te lichten om een schijnwerper te zetten op de kwestie.

Een journalist van Elsevier ging serieus onderzoek doen en hij nam contact op met de school, het AMK en met de gemeente Amsterdam. Wij bespeurden na enige tijd terughoudendheid bij het tijdschrift om over te gaan tot publicatie, terwijl wij volledige openheid van zaken hadden gegeven en alle documenten door de journalist waren ingezien. Er bestond bij Elsevier de vrees dat wij een veel problematischer gezin waren dan wij schenen te zijn en dit was gebaseerd op informatie die was ontvangen van een ‘bron’ bij de gemeente.

Bartho Boer

De journalist was verteld door de woordvoerder van burgemeester Van der Laan, Bartho Boer, dat wij een gezin waren waar ‘meer mee aan de hand was. ’ Er zou een ‘problematische scholengeschiedenis’ zijn geweest, waarbij wij onze kinderen langs meerdere scholen hadden verplaatst, door conflicten met directies. En hoewel wij tot dan toe, nooit iets met Jeugdzorg te maken hadden gehad, en het AMK-informantenonderzoek nog niet was begonnen, kwam de stellige opmerking van de gemeentelijke bron ‘Jeugdzorg’ laat dit gezin niet meer los.’  

Conceptartikel Elsevier

Wij hebben de journalist opnieuw gesproken op 3 en 4 juli 2012 en hij blijft erbij dat de informatie van de gemeente afkomstig was. Dat kan ook niet anders, aangezien deze mededelingen over ons gezin waren gedaan voor 14 maart 2011 en pas op 17 maart het informantenonderzoek van start ging. (Op 14 maart 2011 was het conceptartikel van Elsevier klaar, waarin vermeld wordt dat er met Bartho Boer is gesproken over deze zaak) De leugenachtige uitlatingen over ons gezin begonnen al rond 7 maart 2011, wat duidelijk wordt uit de email door vader gestuurd aan de journalist op 21 maart 2011.

Het merkwaardige van deze uitlatingen, is dat ze niet beperkt bleven tot ‘off the record’ informatie aan een journalist, maar dat ze tevens eind april (twee maanden later) in exact dezelfde bewoordingen opdoken in het AMK-rapport! Waar uit af te leiden valt, dat er vanuit één bron, leugens zijn geuit in twee richtingen, wat de vraag oproept wie er eigenlijk zoveel invloed heeft achter de schermen?

Wie de persoon ook is geweest, het was geen gewone informant en daarom staat hij of zij ook niet op de informantenlijst. De informatie is onwettig verkregen (en gelogen).  Onderzoekster B. moet geïnstrueerd, zijn om onware informatie op te nemen in het AMK rapport, wat bijdroeg aan de verdere verdachtmaking van ons gezin. Dit soort informatie had bij de kinderrechter de doorslag kunnen geven voor een uithuisplaatsing, als het zover was gekomen. Een ongekende vorm van machtsmisbruik dus, waar uw medewerkers zich voor hebben laten lenen.

Het valt onder uw verantwoordelijkheid om er op toe te zien dat uw medewerkers op een wettige manier hun kinderbeschermingstaken vervullen en indien zij hier niet aan kunnen voldoen, dient u een onderzoek in te stellen. Wij vragen u daarom nadrukkelijk om mevrouw R..  te bevragen op de ontbrekende informant en ons hiervan in kennis te stellen.

U zult inmiddels begrepen hebben dat wij vasthoudende mensen zijn die zich laten leiden door rede en rechtvaardigheid. Dit is niet het laatste bericht dat u van ons zult ontvangen.

Sven Snijer

Update over de ‘geheime informant’ 18 - 7 - 2012

Op basis van de volharding van BJAA (brief Gerritsen 13 – 7 – 2012), dat er geen sprake is van een andere informant buiten de genoemde instanties in het AMK-rapport, moeten wij tot de conclusie komen dat de leugens en verdraaiingen betreffende de scholengeschiedenis van onze kinderen geheel en uitsluitend afkomstig zijn van de AMK-onderzoekster, die zich baseert op een klein tekstgedeelte uit een BJAA-dossier, dat niet met de ouders besproken, volledig negatief geïnterpreteerd in het AMK-dossier wordt opgenomen. In combinatie met een verkeerde uitleg van het verblijf van de beide kinderen op het MOC, aangevuld met verzinsels over conflicten met de scholen, ontstaat hierdoor een volkomen scheefgetrokken beeld van de ware scholengeschiedenis. Uitleg hierover: ‘Wie was de geheime informant?’- deel 5 en de brief ‘Geachte heer Gerritsen’.

               Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html4 opmerkingen:

 1. Is ‘erosie aan moraliteit’ een begrip dat van toepassing is op de instellingen en de houding van hun medewerkers in jullie verhaal?

  Ik word met de dag kwader door jullie verhaal en vele andere verhalen van ouders.
  Heb vanmiddag maar eens een noodwetje bedacht, speciaal bedoeld voor alle instanties en medewerkers binnen de jeugdzorg, waarvan ik vind dat die per direct moet ingaan.

  Een officiële instantie die zich het recht toe-eigent officiële richtlijnen en procedures, geldend t.a.v. de totstandkoming van een officieel rapport, dienend om ontvangende instanties te garanderen dat de informatie daarin opgenomen op correcte wijze is verkregen, niet op te volgen en zodoende onjuiste, beledigende of kwetsende informatie verspreidt, waardoor een persoon wordt blootstelt aan ernstige verdachtmakingen en ongefundeerde beschuldigingen, van waaruit ontvangende instanties die persoon benaderen c.q. hun handelwijze t.a.v. die persoon bepalen, zal uiterlijk binnen 2 maanden na melding hiervan door de benadeelde, strafrechtelijk worden vervolgd en berecht.

  Ik wens jullie veel sterkte.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Immoreel ja. Zo heb ik dat ook ervaren. Ik snap ook niet dat hulpverleners zich dat zo structureel permitteren. Overal zit weleens een rotte appel denk je dan maar in de kinderbescherming is dit tot legitiem onderdeel van de werkprocessen verheven. Lees maar eens zo'n onderzoeksrapport. Dan ben je gelijk genezen. Je zou ambtelijke integriteit mogen verwachten. Dat blijkt hopeloos naïef. Immoreel ja.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Eigenlijk heeft een AMK en BJZ en een teamleider niet zonder meer recht om informatie te vragen bij scholen. Ze doen alsof er voogdij is.
  Er is geen voogdij maar gezinsvoogdij. Dat is juridisch heel wat anders, met minder rechten.
  Hier had de school (en eigenlijk BJZ) eerst toestemming moeten vragen aan de ouders of er informatie aan de 'derde' gegeven mocht worden.
  Enkel de Raad mag onder BW1:240 zonder toestemming van ouders informatie opvragen.

  Een tip voor ouders: laat voordat er een 'jeugdzorg' in beeld komt (dus wees preventief) huisartsen, scholen en andere derden schriftelijk weten, dat er bij vragen om informatie eerst toestemming gevraagd dient te worden aan de ouders!!!
  Als men dat vooraf deed, dan is AMK/BJZ bewijsbaar in overtreding.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het is vaak het bekende verhaal. Raad, Bjz, AMK laten zich veelal leiden door hun eigen inschattingen.
  Bij gebrek aan voldoende onderzoeksvaardigheden ben je dan terug bij de inquisitie. De democratie in regressie ..
  En wat doet de wetgever? Wetsvoorstel 32015. Stasi-achtige bevoegdheden voor Bjz cs. Je zou wensen geen kinderen te hebben.
  Wijzen op toestemming vragen is op zich een goed advies, echter in de praktijk weten hulpverleners (waaronder psychologen en andere ac. geschoolden) niets van juridische kwesties, en babbelen er op los tijdens bv telefonische contacten. Probeer als ouder maar eens een 'vergiet' dicht te houden, ook al sta je in je recht.

  BeantwoordenVerwijderen