maandag 30 april 2012

Open deuren... end the silenceEnd the silence.

Dit gebeurt ook in Nederland. Kinderen die weggerukt worden van hun vader, moeder en/of de rest van de familie.

De kinderrechter oordeelt achter gesloten deuren, en dat moet veranderen!
Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming kan haar manipulatieve en leugenachtige rol blijven spelen zonder enige controle.

Open deuren rechtzalen

Openbaarheid van rechtspraakzittingen èn -uitspraken in het familie- en jeugdrecht is niet alleen een grondrecht (Nederlandse grondwet, artikel 121) en een mensenrecht (EHRM-uitspraak Moser vs. Oostenrijk, 2006), maar draagt ook op cruciale wijze bij aan de publieke accountability en transparantie van de familie- en jeugdrechtspraak en daarmee aan de noodzakelijke kwaliteitscontrole op de rechtspraak en aan de aanpassing en veranderbaarheid van de rechtspraak aan de geest van de tijd en de ontwikkelingen in de samenleving.

Familierechtzittingen moeten openbaar en alle uitspraken in het familie- en jeugdrecht dienen publiek toegankelijk te zijn via het internet. De enige beperking die  aan de grondwettelijke openbaarheid in het familie- en jeugdrecht  die opgelegd mag worden is de anonimisering van de uitspraken van de rechter en de anonimisering van de berichtgeving over rechtszittingen in de mediacommunicatie.

Geanonimiseerde uitspraken van de rechter. Deze dienen zonder uitzondering allen te worden gepubliceerd.

Nederlandse grondwet, Artikel 121: Openbaarheid terechtzitting; motivering vonnissen
Met uitzondering van de gevallen bij de wet bepaald vinden de terechtzittingen in het openbaar plaats en houden de vonnissen de gronden in waarop zij rusten. De uitspraak geschiedt in het openbaar.

          Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

zondag 29 april 2012

Verhoging griffierechten van de baan


De Raad voor de rechtspraak heeft met instemming kennis genomen van het feit dat de griffierechten (het toegangskaartje voor de rechter) niet worden verhoogd.
Daartoe besloten VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie gisteren (26 april 2012). De partijen werden het eens over een bezuinigingspakket van ruim 12 miljard euro. Onderdeel van het pakket is het schrappen van geplande maatregelen van het gevallen kabinet-Rutte, waaronder de verhoging van de griffierechten. ‘We zijn verheugd dat de toegang tot de rechter gewaarborgd blijft’, zegt voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Erik van den Emster. ‘Gelukkig hebben onze rechtstatelijke argumenten gezegevierd.’

Kostenverhogend

Het Wetsvoorstel verhoging griffierechten lag bij de Tweede Kamer. Het idee van het kabinet was een gang naar de rechter ‘meer kostendekkend’ te maken. Als het wetsvoorstel zou zijn aangenomen, zou het aanspannen van een zaak bij de rechter fors duurder zijn geworden. Het kabinet hoopte met het voorstel 240 miljoen euro te besparen.


Negatief advies

De Raad voor de rechtspraak adviseerde vorig jaar twee keer negatief over het wetsvoorstel, de eerste keer naar aanleiding van het oorspronkelijke voorstel, de tweede keer nadat het wetsvoorstel was aangepast. De Raad wees er vooral op dat de toegankelijkheid van de rechter voor burgers en bedrijven onder druk zou komen te staan. De Raad wees in zijn advies op negatieve gevolgen voor de samenleving en economie. Als burgers een gang naar de rechter niet meer kunnen betalen, ontstaan er ongewenste vormen van conflictbeslechting, waarschuwde de Raad, zoals eigenrichting. En bedrijven laten zich bij  investerings- en vestigingsbeslissingen onder andere leiden door het heersende rechtssysteem.


Zorgen

De Raad voor de rechtspraak stond niet alleen in zijn kritiek op het voorstel de griffierechten te verhogen. Veel maatschappelijke organisaties, waaronder de Nederlandse Orde van Advocaten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Inter Provinciaal Overleg, de belangenorganisaties voor bedrijven VNO-NCW en MKB Nederland, de vakbonden FNV en CNV, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis uitten hun zorgen.

Advies 21 juni 2011
Advies 25 november 2011

              Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

vrijdag 27 april 2012

De glijdende schaal van BJZ


Is het niet zo -naar wet- dat de stichting die BJZ onderhoudt op de eerste plaats indiceert (op de hulpvraag van gezinnen),

Daarbij dus op tweede plaats kijkt of er kindermishandeling in het spel is,
en daarna een gezinsvoogdijtaak heeft: case-manager van de OTS-gestelde.??!

BJZ dicht zich op de eerste plaats het tegengaan van kindermishandeling toe (UHP, met definities op glijdende schaal, en meteen ‘indiceert’ als absoluut mishandelend, dus zonder bij twijfelachtige, eigenlijk lichte (en vergezochte) zaken eerst in te zetten op hulp thuis en leuke opvoedcursus).

OTS+UHP wordt dus als eerste ingezet omdat BJZ hun taken niet in volgorde en perspectief ziet. Het leidt naar bonusprojecten met UHP of dreigen ermee.

Het is zo dat de eerste prioriteit van BJZ is om bij hulpvragen valide te 'indiceren', door te verwijzen naar de juiste specialist. Dat gebeurt met reden niet:

Op de tweede plaats staat dat BJZ meekijkt of er mogelijk sprake is van kindermishandeling

Definities:


Waar het misgaat bij BJZ is de werkgelegenheid en financiële aspecten (bezettingsgraden) onder de derde taak:
OTS+UHP met een sociaal werkster als gezinsvoogd (niet voogd)!: De slager keurt zijn eigen vlees, dat is bekend. Gepaard gaande met smoesjes en insinuaties. De rechter is toch dom (geen psycholoog!) en trapt in de verzoeken van/via BJZ (+AMK+RvdK).

En, dat kan het bestuur en de evt. gedragsdeskundige van BJZ niet zien:
men gaat af op de signalen van sociaal-werkers-niveau; geen diagnosticus, geen specialist.

Gewone gezinnen beschuldigen is makkelijker dan de multiprobleemouders.
Naar de politiek lobbyt BJZ dat de gezinsvoogd-taak zo zwaar is en dat ze na decennia nog steeds niet 'geprofessionaliseerd' zijn, en er geld bij moet!
De diagnost (beëdigd en geregistreerd) is feitelijk pas deskundig professioneel.
Hoe vaak zien we dat deze vermeden wordt bij BJZ!?!

En JA, OTS en UHP wordt te vroeg ingezet door BJZ (evt. via RvdK) met insinuaties als basis, geen diagnostische rapporten, geen integraal wetenschappelijk-gebaseerd onderzoek, geen door ouders goedgekeurde (geratificeerde) onderzoeksvragen, gepolariseerd opgesteld door een sociaal werkster van BJZ.
UHP is veelal geen ‘uiterste maatregel’.

UHP is schadelijk voor het kind zijn ontwikkeling. Dat wordt nimmer gewogen op een rechtszitting - achter gesloten deuren zodat er geen mechanisme is te controleren of BJZ haar werk goed doet of bevooroordeeld is.
Klagen helpt niet effectief: het kind wordt gestraft met minder bezoek.
De Inspectie Jeugdzorg kijkt enkel met meta-analyse: niet naar details in een case, maar naar een gemiddelde, als men het al kan zien zonder diagnost.

Dus neem maar de mooipraat van BJZ aan, politiek. Wat duister is, is goed. (toch???)

Bezuinigen op BJZ kan, maar wordt niet gedaan.
De politiek is wel goed voorgelicht door ouderorganisaties (tegen BJZ) en wetenschappers, maar die krijgen een dom antwoord terug. We kunnen ons afvragen of de politici wel geïnteresseerd zijn in kinderen?
Er is valide wetenschappelijk onderzoek dat zegt: STOP BJZ; hef BJZ op; diagnosticeer op niveau.
Er is internationaal recht dat het kind recht geeft op de hoogst mogelijke mate van gezondheid en gezondheidszorg (diagnostiek! IVRK art.24), maar de politiek dendert met een idee, op een vast-ingeslagen weg, voort, met oogkleppen op.
Tegen de wetenschap in, met de Jeugdzorglobby mee.

T S

              Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Een 'bedreigende' situatie volgens Jeugdzorg Limburg


BJZ en de risico's… en BJZ ‘ beschermt ‘ uw kinderen!
Tegenwoordig is het zaak om een 'risicotaxatie' te maken in verband met het feit of kinderen al dan niet kunnen thuisblijven bij hun ouders. Uiteraard heeft dit tot doel kinderen te beschermen tegen 'gevaren'… Vanuit de praktijk van BJZ-limburg (2011) komen de volgende risico's en niet-risico's.
Wapens kunnen heel gevaarlijk zijn, daarom is onderstaande een groot risico:


Dit is een 'Keltisch zwaard' bevestigd op een plankje boven de open haard. Moeder werd in de rapporten van BJZ neergezet als 'in het bezit van verboden wapens'…. En uiteraard de beschuldiging van 'ziet de gevaren niet in'
Wat echter niet gevaarlijk is, is zo'n messenblok op het aanrecht:
Messen handig voor het grijpen bij het bereiden van eten….
Een nog groter gevaar wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van een pitbull…. (verboden hond!)
We troffen zowaar een hond aan:


 
Met enige vergroting ziet BJZ hier dus een 'pitbull' in……
Het lijkt bijna op die spreekwoordelijke mug……
Uiteraard moesten de kinderen uit huis geplaatst worden zonder uitzicht op terugkeer….
U kent de 'doelen' van de OTS/ UHP: 'een kind groeit op in een veilige omgeving'!
En dan volgt uiteraard, met ingrijpen van 'de sterke arm' de uit huis plaatsing….zie hier: de kinderen zijn net afgeleverd bij een instelling met de naam 'Gastenhof'… hoe eufemistisch kan de naam zijn, voor een instelling waar 'armen draaien', 'vlinderen' en 'vloeren' gecombineerd met isoleercel de gebruikelijke behandelmethodieken zijn (kinderen 6-12 jaar) Ik voeg een plaatje bij van dit 'Gastenhof':

 
 
Update 14-12-2012
Het is misschien aardig om een update te geven over dit door mij aangehaalde praktijkgeval:.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Er zijn 2 kinderen in het 'spel'. Van de oudste werd in juni 2012door het Hof de UHP verlengd met 1 jaar. In mei 2012 echter heeft moeder, na het zoveelste signaal van seksueel ongepast gedrag door zowel leiding als medebewoners van 'Gastenhof' haar dochter beschermd en thuis gehouden.
Moeder deed aangifte bij politie. BJZ deed niets om het kind te beschermen! BJZ achtte de zorg zo erg noodzakelijk, dat er nog 1 bespreking is geweest op het kantoor van BJZ met moeder, mij en haar advocaat en toen is niets meer van BJZ vernomen over dit kind.
De gezinsvoogd is op zwangerschapsverlof, het kind inmiddels 7 maanden thuis en de nieuwe school (door moeder gezocht!) van haar stelt zelfs: 'het gedrag zoals uit de BJZ papieren zou blijken, herkennen wij niet, het lijkt een totaal ander kind'! (Tip: gezien het feit dat er langer dan 3 maanden niet gebruik is gemaakt van de machtiging UHP, is die vervallen!)
Geen onderzoek
Over het jongere kind, 8 jr, werd in september 2012 een verlenging machtiging UHP gevraagd voor 1 jaar. De rechter zou niet eens 3 maanden verlenging geven en gebood aan BJZ 'ieder weekend + de herfstvakantie naar huisen stelde dat de gezinsvoogd eens de thuissituatie moest gaan bekijken, omdat een door moeder ingeschakelde psycholoog een heel ander beeld had, dan het beeld op papier van BJZ zonder enig onderzoek.
BJZ legde de uitspraak gewoon naast zich neer en kwam ná de zitting op 5-12-2012 met een 'indicatie' tot verlenging machtiging UHP voor 1 jaar. Uiteraard is dit, terecht, diect naar de prullenbak verwezen!
Aangerand
Het weekend voor 5 december mocht het kind niet naar moeder (ondanks gebod rechter dus!) en is toen nog even aangerand door een jongetje onder het 'oog' van de jeugdzorg-instelling...
Moeder heeft ook hiervan een aangifte gedaan bij politie... De rechter was zéér geïrriteerd door de opstelling van BJZ en het feit dat deze gewoonweg de rechterlijke uitspraak genegeerd had en wees het verzoek verlenging machtiging UHP niet toe....moeder en kinderen zijn zéér blij... BJZ is geheel niet meer bij moeder thuis geweest.  Nico Mul

                Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Levensgevaarlijk- kinderen op het dak van voogdijinstelling

De ouders die deze foto 's maakten zijn zwaar gesanctioneerd evenals hun kinderen: 3 maanden mochten de kinderen hun ouders niet zien… Antonius is wel inmiddels gesloten…
HULDE aan deze ouders!!  (Oktober 2011 zijn ze na een lange juridische strijd allemaal teruggekeerd naar huis!!)
Levensgevaar voor kinderen bij MKT Antonius te Castricum


Door de slechte behandeling van de kinderen bij MKT Antonius met name in de groepen Spetters en Bommels. Lopen veel kinderen regelmatig weg en gaan ze op het dak zitten waar de leiding ze niet kan pakken.
Hoewel dit ook overdag gebeurt, hebben wij dit vaker aangetroffen na bedtijd zodat de kinderen in pyama / nachtkleding op het dak zitten of over het terrein lopen. Hoewel wij dit al vaker geconstateerd hebben (bij ons eerste bezoek aan Antonius zaten er al 3 kinderen op het dak, ik heb toen de directeur direct daarop aangesproken en hij heeft ze er toen na meermaals aandringen van ons (we vonden dit al vreemd) afgestuurd) en het eigenlijk de “normale” aanblik van Antonius is vonden wij het toch zodanig schokkend en gevaarlijk voor de kinderen dat wij begonnen zijn het te fotograferen. Inmiddels weten wij uit ervaring van onze kinderen hoe het komt dat deze kinderen zo vaak op het dak zitten.
Het toont het protest van de kinderen die hiermee laten zien dat de begeleiding zeer veel te wensen overlaat. Daarbij lopen de kinderen niet alleen op deze manier op het terrein weg. De kinderen lopen ook weg het terrein af. En zijn dan vaak uren spoorloos.

Deze foto’s hebben wij gemaakt op 10-6-09 toen wij langskwamen voor bezoek aan onze kinderen die daar als gezonde probleemloze kinderen onterecht geplaatst zijn door BJZ zonder dat daar een verwijzing voor bestond of bestaat.


Ook hier helpt een groter kind een kleiner kind om weer veilig van het dak af te komen. Als de kleintjes boven zitten durven ze er niet goed meer af. Het risico op vallen wordt daardoor nog meer vergroot.


De volgende foto’s zijn gemaakt op 15-6-09 rond 22.00u toen wij toevallig even langskwamen om spullen langs te brengen waar om gevraagd was.
De jongen met het rode shirt heeft ook nog de nodige dakpannen naar beneden gegooid terwijl wij daar stonden met de leiding te praten. Zeer gevaarlijk natuurlijk want wat als iemand zo’n dakpan of de wegvliegende scherven op zijn hoofd krijgt?
Het meisje rechts is rond de 6/7 jaar en stond in haar roze nachtjapon. Op het moment dat wij aankwamen stond ze bovenop de nok van het dak.


Deze kinderen kwamen net van het dak af en lopen nu rond op het terrein. Zoals u ziet in nachtkleding. De jongen op het dak van de fietsen stalling heeft niet eens een broek aan.

We hebben al diverse klachten brieven gestuurd over de behandeling van de kinderen bij Antonius. Er wordt gedreigd en geslagen en met de kinderen gesleept door de leiding. Ook worden de armen van de kinderen op de rug gedraaid door de leiding en komt het voor dat ze met drie man op een kind gaan zitten. De kinderen worden niet door de leiding beschermd tegen bedreigingen en agressie van andere kinderen dan geeft de leiding aan daar geen tijd voor te hebben of ze doen gewoon of ze het niet zien. Omdat een kind zich probeert te verweren door van zich af te slaan / schoppen wordt het kind dan vervolgens gestraft. Let wel het gaat hier om kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar.

Inmiddels heeft Antonius ons vandaag met een verzonnen verhaal verboden om nog langer op het terrein te komen. Kennelijk zijn ze daar niet blij met de foto’s die wij genomen hebben en de klachtenbrieven die we aan Antonius en BJZ gestuurd hebben. Terwijl dit juist aanleiding zou moeten zijn om iets te verbeteren aan de instelling. Wij strijden voor het belang en geluk van de kinderen die daar verblijven en geloof me dat betreft niet alleen onze eigen kinderen die daar onterecht door BJZ zijn geparkeerd en niets liever dan naar huis willen, maar ook de andere kinderen die daar verblijven en wellicht geen ouders hebben die op deze manier aan de bel durven te trekken.

Mirjam 22-6-09

                 Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html


donderdag 26 april 2012

Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

Op 15 februari 2012 kreeg Burgemeester Van der Laan via de mail van Kentalis, de overkoepelende organisatie voor de school Signis, waar onze dochter seksueel geintimideerd is, het bericht dat zij niet met ons als ouders in gesprek wilden. Men wilde geen excuses aanbieden en beschouwde de zaak als afgesloten.

Wat schetst onze verbazing, als er op 24 april 2012 een brief in de bus ligt waarin Kentalis kenbaar maakt het 'op prijs te stellen' nog eens met ons in gesprek te gaan, om wederzijds deze 'vervelende' kwestie te kunnen afsluiten. In de brief wordt het seksueel grensoverschrijdende gedrag wederom betwijfeld.

Een brief van deze strekking behoeft niet veel verbazing op te roepen als men bedenkt wat het motto van Kentalis is; 'Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is'


Hieronder ons antwoord:Amsterdam, 26-04-2012

Geachte meneer Van den Hanenberg,


Ons gezin is onrecht, leed en vernedering aangedaan, door het onzorgvuldig en defensief handelen van uw voormalige regiomanager Richard Troost en directrice Ageeth Kampen, wat ten dele door de Klachten Commissie voor het onderwijs is bevestigd. Daarbij was nog niet meegewogen het resultaat van de traumatherapie, die onze dochter heeft gehad ten gevolge van wat haar door klasgenootjes op de school Signis is aangedaan.

Niet alleen is onze dochter in een zo vroeg mogelijk stadium monddood gemaakt, tevens zijn wij als gezin gebrandmerkt door beschuldigingen die elke redelijke grond misten. Daarvan getuige het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, die negen maanden van ellende voor ons afsloot, voortkomende uit de AMK-melding door Signis, die tot doel had de verantwoordelijkheid / plichtverzaking van de school te verhullen en de ouders van het slachtoffer te belasteren.
Het verhaal van het slachtoffer is nooit serieus genomen en daarmee is niet alleen onze dochter onrecht aangedaan, maar ook de veiligheid van de andere kinderen op het spel gezet. Niet in de laatste plaats de veiligheid van haar daders. Ieder mens met normaal verstand, zou zich hebben afgevraagd wat er in een gezin aan de hand is waarvan de kinderen agressie en seksuele intimidatie in hun gedrag combineren.

Wij hebben uit het logboek van de school vernomen, dat de Raad van Bestuur van Kentalis al op woensdag 5 januari 2011 op de hoogte was van de gebeurtenissen. Gezien de ernst van deze zaak en helemaal in het licht van wat er met onze dochter had kunnen gebeuren, als de onwaarheden van de school geuit richting het AMK niet door de RvdK waren doorzien, zullen wij met minder dan een gesprek met de Raad van Bestuur geen genoegen nemen.

Ik vertrouw erop dat u de Raad van Bestuur van de inhoud van deze mail op de hoogte zult stellen.


Hoogachtend,

Dhr.S.S.S.Snijer
Mevr.A.P.M.van KralingenDe brief van Burgemeester Van der Laan

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/brief-burgemeester-van-der-laan-aan.html


               Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

woensdag 25 april 2012

Een uithuisplaatsing gaat sneller!


Kinderopvang De Blokkendoos in Hoorn staat al sinds 2005 onder verscherpt toezicht van de GGD. Na zeven jaar zijn de directrice en een leidinggevende dan eindelijk geschorst. Een uithuis plaatsing gaat een stuk sneller! Hoe is het mogelijk dat in Nederland, waar kinderen zonder waarheidsvinding, zonder goede diagnostiek, met achterklap en roddel, op basis van insinuaties uithuis worden geplaatst en deze kinderopvang al 7 jaar lang kan aan rotzooien. De GGD in Hoorn kan nog wat leren van Bureau Jeugdzorg en kompanen.

http://nos.nl/artikel/366382-misstanden-bij-kinderopvang-hoorn.html

Misstanden bij kinderopvang Hoorn

Toegevoegd: woensdag 25 april 2012, 17:25

De leiding van een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang in Hoorn is geschorst vanwege emotionele mishandeling. De gemeente Hoorn schorste de directeur en een leidinggevende na een rapport van de GGD over misstanden. Daarin staat onder meer dat er een angstcultuur heerst onder zowel kinderen als medewerkers.

Kinderen werden emotioneel vernederd door medewerkers, zegt de GGD. Zo werd een gezet kind dikzak genoemd en moest een kind dat geen kiwi kon schillen, de vrucht met schil en al opeten. Ook werden er seksueel getinte opmerkingen tegen kinderen gemaakt.
Een aantal kinderen kreeg een voorkeursbehandeling: ze mochten mee op uitjes en kregen cadeautjes. Sommige kinderen mochten niet mee en werden afgekraakt in bijzijn van andere kinderen.

Seksueel geïntimideerd


Uit gesprekken van de GGD met oud-werknemers bleek dat personeel seksueel werd geïntimideerd. Ook moesten medewerkers een contract tekenen waarin ze beloven niks te zeggen over hun werk.
De opvang in Hoorn staat sinds 2005 onder verscherpt toezicht van de GGD, onder meer omdat er regelmatig te weinig personeel voor de groep stond.


Ernstige misstanden op kinderdagverblijf Hoorn

25 Apr 2012 17:36

HOORN De gemeente Hoorn heeft de directrice en een leidinggevende van kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang De Blokkendoos geschorst vanwege 'emotionele mishandeling'.

Dat maakten de gemeente en de GGD woensdag bekend. Volgens een rapport van de GGD heerst er op het kinderdagverblijf een cultuur van angst onder zowel de medewerkers als de kinderen. Ook is er sprake geweest van fysiek geweld: kinderen op de buitenschoolse opvang zouden hardhandig zijn vastgepakt en ruw op de gang zijn gezet. De gemeente benadrukt dat het niet om een zedenzaak gaat. Er zijn volgens de instanties geen formeel strafbare feiten geconstateerd.

Ontluisterende voorbeelden

In het rapport geeft de GGD ontluisterende voorbeelden van pestgedrag en verbaal geweld richting de kinderen. Zo werd een kind zes weken binnengehouden omdat het bij een buitenactiviteit in de bosjes geplast had. Een kind dat geen kiwi kon schillen werd gedwongen de kiwi met vel en al op te eten. Ook zijn er seksueel getinte opmerkingen gemaakt tegen de kinderen. Zo kreeg een kind met kleding van het merk Eager Beaver van de directrice te horen dat ze 'gewillig-kutje-kleren' aan had.De Blokkendoos 'een hel'
De GGD interviewde voor het rapport oud-medewerkers. Eén van hen omschreef het werk op De Blokkendoos als 'een hel'. Het personeel zou met regelmaat seksueel geïntimideerd worden. Ook moesten medewerkers contracten tekenen waarin ze moesten beloven niets over hun werk te zeggen.

Het is niet de eerste keer dat de GGD De Blokkendoos in het vizier heeft. Al sinds 2005 constateert de gezondheidsdienst herhaaldelijk dat er tekortkomingen zijn. In 2009 werd het kinderdagverblijf met sluiting bedreigd. Zo staat er vaak te weinig personeel voor de groep. Ook zou de leiding van het kinderdagverblijf de medewerkers op het hart hebben gedrukt om inspecteurs van de GGD om de tuin te leiden. Over twee weken moet er een locatiemanager zijn aangesteld, in de tussentijd staat de blokkendoos onder verscherpt toezicht door de GGD.


Blokkendoos Hoorn misschien dicht

06 Nov 2009 11:07

HOORN Kindercentrum de Blokkendoos in Hoorn wordt bedreigd met sluiting. Het centrum krijgt een boete van de gemeente omdat er te weinig beroepskrachten zijn voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen.

In 2005 kreeg de Blokkendoos al een dwangsom opgelegd voor het zelfde vergrijp. In totaal heeft het kindercentrum nu 8 keer een boete gekregen voor dezelfde overtreding.
De Blokkendoos krijgt 10 weken de tijd om de problemen op te lossen. Anders wordt het centrum gesloten.


Update 8 mei 2012

Blokkendoos in Hoorn: complot of kinderhel

ALKMAAR - Is de schorsing van Maaike Groenestein bij kinderopvang De Blokkendoos in Hoorn terecht of niet. ,,Het kan een complot zijn (???)'', aldus haar advocaat Jasper de Boer. gisteren bij de Alkmaarse rechtbank.
De tegenpartij - Hoorn en de GGD - ziet Groenestein liefst nooit meer terugkeren bij de opvang. ,,We komen op voor de kinderen, die zelf niet kunnen spreken.''

Groenestein is sinds twee weken geschorst nadat de GGD een schokkend rapport over de situatie in De Blokkendoos naar buiten bracht. Er zou worden geschreeuwd, kinderen werden gepest en emotioneel mishandeld. De Blokkendoos stond gisteren bij de rechter om de schorsing aan te vechten. De uitspraak is woensdag 23 mei.

                 Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

dinsdag 24 april 2012

Werken op basis van wetenschappelijke methodes

Dagblad van het Noorden

12 april 2012 , pag. 30

Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie gaat met pensioen

Door Arend van Wijngaarden

Groningen

Hoeveel ouders jarenlang in therapie zijn geweest omdat hun kind psychische problemen
had? Duizenden. Het is een van de ’misstanden’ in de psychiatrische zorg aan kinderen en jongeren waar professor Ruud Minderaa verbetering in heeft aangebracht, stelt Peter Dijkshoorn van Accare, de noordelijke instelling voor kinderen jeugdpsychiatrie.

Minderaa, hoogleraar kind en jeugdpsychiatrie en bestuurder bij Accare, gaat met pensioen. Hij houdt vandaag bij zijn afscheid een toespraak in het UMCG. Een van zijn verdiensten is dat er meer gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijke resultaten in de kinderpsychiatrie, vinden oud-collegabestuurders bij Accare. Waar eerst het ’gevoel’ overheerste in de zorg, wordt nu meer gewerkt met methodes die op wetenschappelijke wijze hun nut hebben bewezen.

Zo worden ouders nu niet meer zomaar als schuldige aangewezen. Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat veel problemen weinig  met de ouders te maken hebben, maar meer in kinderen zelf liggen. Zoals adhd, autisme en angst. Die zijn voor een groot deel in aanleg bepaald. Nu worden de kinderen er dus voor behandeld en de ouders worden alleen betrokken, maar gaan zelf niet meer ’op de sofa’.

Ruud Minderaa heeft zich volgens Accare altijd sterk gemaakt voor behandeling van kinderen thuis. Alleen in uiterste noodzaak worden kinderen nog opgenomen. Het aantal bedden is de afgelopen jaren dan ook fors gedaald bij Accare. Minderaa kwam in 1987 naar Groningen, waar hij begon als hoogleraar biologische kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij werd opleider en medisch directeur van het Universitair Centrum voor Kinder- en
Jeugdpsychiatrie, later gefuseerd met andere instellingen tot Accare.

Minderaa gaat met emeritaat, maar blijft actief als voorzitter van de Europese Vereniging Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

                 Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Jeugdzorg-directeuren dienen ontslag in?

Gisteren kwam onze Minister-President Mark Rutte tot het oordeel dat het niet langer verantwoord is om met zijn ministersploeg het land te besturen. Hij bood aan Hare Majesteit de Koningin het ontslag aan van zijn kabinet.
Jeugdzorg staat fel ter discussie: onderzoek waar ouders om vragen, wordt vaak geweigerd, ouders worden vals beschuldigd middels 'anonieme meldingen' dan wel verdachtmakingen, samengevat in een 'rapport' dat ook wel 'indicatiebesluit' genoemd wordt, maar waarin gedegen onderzoek ontbreekt. Zo'n indicatie wordt als 'waarheid' voorgelegd aan de kinderrechter en ouders krijgen dan ongevraagd een Ondertoezichtstelling en de daarbij behorende oudervernedering door allerlei instanties voor de zogenaamde 'hulp'. Ondertussen worden ouders als onmondige kinderen gebruikt. In 50 % van de gevallen wordt een OTS gevolgd door een uithuisplaatsing en een jarenlange juridische, emotioneel en financieel slopende strijd om contact te krijgen met de eigen kinderen en deze terug te verkrijgen…  Na een uithuisplaatsing (UHP) wordt er veel met kinderen gesold langs pleeggezinnen en instellingen. Kinderen worden vervreemd en onthecht van ouders, vervolgens worden ze weer behandeld voor 'reactieve hechtingsstoornissen'
Ik zou hier meer schade kunnen noemen die toegebracht wordt aan kinderen door 'Jeugdzorg', maar beperk mij tot het noemen van onderzoeken van hoogleraren en andere deskundigen: prof. Bowlby (1948), prof. Gardner (1986-1996), onderzoek Junger-Tas 1983 (volstrekte willekeur bij 'Jeugdzorg'), onderzoek prof. N.W. Slot (2002, ca. 26 % baat bij Jz, 28 % schade en de rest neutraal...dus Jz is grotendeels schadelijk!)  en prof. J. van Acker ('opdoeken BJZ') en prof. J. Hermans ('iedere UHP overbodig, wél de juiste zorg thuis geven') en over adoptie-ondeskundigheid van BJZ door prof. Hoksbergen. Daarbij gevoegd het proefschrift van mw. dr. B. Goudard (2008/ ouder-vervreemding is toebrengen ernstig chronische ziekte)…. En BJZ maar doen of ze goed bezig is.  En als er geprofessionaliseerd moet worden, dan weer een nieuw onderzoek naar 315 jeugdzorginterventies…met nóg meer geld!
Nu de vergelijking met Mark Rutte: Rutte dient zijn ontslag in. Waarom dan Jeugdzorg-directeuren niet?
Als je als Jeugdzorgbestuurder integer bent en het voorstaat om een kind de juiste verzorging en opvoeding te geven (dat is in de eerste plaats hun eigen ouders en vertrouwde omgeving), terwijl je door zowel salarissysteem als beleid, gedwongen wordt om juist géén zorg te geven aan ouders en je alleen te richten op het onder toezicht stellen (ca. 8000 €/ jr/kind voor BJZ!), het uit huisplaatsen (omzet ca. 123 €/dag/kind) en jeugdzorginstellingen moet volstoppen met kinderen (productieafspraken OTS en UHP), dan kun je niet langer zo’n functie uitoefenen.
Een integere bestuurder dient dan zijn ontslag in. HIER wil men toch geen verantwoording voor nemen? 'Jeugdzorg' is toch bedoeld om de jeugd ZORG te geven en juist niet te beschadigen? Als 'Jeugdzorg' willens en wetens kinderen voor het leven beschadigt, is er iets ernstig mis. Markant is dat juist van die jeugdzorgmedewerkers NIEMAND zijn eigen kinderen de door hen gepropageerde 'Jeugdzorg' zou willen geven…. Ze willen wel méér AMK-meldingen (zie de tv-spots daarvoor)  Ja, ja, het AMK als onderdeel van BJZ krijgt betaalt naar het aantal meldingen dat zij verwerken.  Dit is rechtstreeks gekoppeld!
Toch vrees ik dat er geen golf van ontslagaanvragen van Jeugdzorg bestuurders zal volgen. Hun salaris, vaak boven de 'Balkenende-norm' en hun bonussen bij het behalen van productieafspraken, is veel te riant om te verruilen voor een marktconform salaris in het bedrijfsleven. Daar wordt namelijk wél productie verwacht in de goede zin des woords!
Ik zou graag zien dat in de eerste plaats de man zijn ontslag indient die zo ‘open en transparant’ wil werken zoals hij graag propageert, maar die in de praktijk iedere tegenspraak uit de weg gaat en maar door gaat met zijn beleid van uit huis plaatsen en ouders gewoonweg negeren. De man die de verantwoording draagt voor BJZ- Amsterdam, E. Gerritsen. Ik hoef alleen maar te verwijzen naar zijn columns op de website van http://www.binnenlandsbestuur.nl/.
Een integere 'Jeugdzorg' zorgt er in de eerste plaats voor dat een kind in de thuissituatie kan blijven met de liefde en aandacht van familie, waarbij als er zorgpunten zijn, er na gedegen onderzoek de hulp gegeven wordt aan ouders of kind in de thuissituatie en niet als eerste optie kinderen wegrukken, zo nodig met politie en al….
Hr. Gerritsen: HIER is uw kans, volg Mark Rutte!
Drs. N.J.M.Mul (17 jaar ouder-ondersteuner in Jz/Kb zaken)

             Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html


Cold-case team voor Jeugdzorg

Het valt op dat wanneer Bureau Jeugdzorg lang genoeg aan gefundeerde kritiek bloot staat, zij schoorvoetend wil toegeven dat er wel eens ‘verkeerde keuzes’ worden gemaakt door gezinsvoogden, met betrekking tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. In bepaalde gevallen wil men daar ook nog wel zachtjes aan toevoegen dat het schadelijk kan zijn voor een kind en pijnlijk voor de ouders. 


Maar…niet lang daarna worden we weer getrakteerd op het eeuwige excuusverhaal dat het beroep van gezinsvoogd toch maar zwaar is, en dat we blij moeten zijn met mensen die zulke moeilijke keuzes durven te maken, in het belang van de kinderen. Met andere woorden: Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Overal gaat wel eens wat mis…En om het ‘menselijke gezicht’ van Jeugdzorg een beetje te laten uitkomen (ouders en hun klachten doodzwijgen is een tactiek die niet meer werkt) worden we erop gewezen dat gezinsvoogden ook wel eens een paar nachtjes wakker liggen van de ‘ingrijpende beslissingen’ die ze moeten nemen. Eigenlijk moeten ouders medelijden hebben met die arme zorgprofessionals en hun onmenselijke caseload!

Wat ik mis bij dit soort halve spijtbetuigingen, is wat Jeugdzorg van plan is voor vervolgtraject aan te gaan met het gezin om de geleden schade te compenseren. Hoe gaan ze de toegebrachte schade aan het kind, ouders en omringende familie meten en wat stellen ze voor om de pijn te verzachten? ‘Sorry’, zal naar mijn idee niet volstaan als een heel gezin naar de verdommenis is geholpen. Er zijn genoeg gevallen bekend waarbij Jeugdzorg overduidelijk fout heeft gehandeld, waar dit uiteindelijk ook door de rechter is bevestigd. Daarnaast zijn er veel zaken waarvan de schuld van Jeugdzorg niet officieel vast staat, maar waarbij ieder mens met gezond verstand die er over hoort, zijn hoofd schudt en zichzelf afvraagt: ‘In wat voor land lééf ik?’ Zaken waar niemand zijn vingers aan wil branden. Bureau Jeugdzorg, plaatselijke bestuurders, kamerleden, …die allemaal liever hun kop in het zand steken, omdat het maar moeilijk voor te stellen is dat dit allemaal echt gebeurd in Nederland. Het land waar we het altijd zo goed hadden! Waar er voor iedereen wordt gezorgd! Waar niemand buiten de boot mag vallen. Dat niet buiten de boot vallen heeft overigens nog wel betekenis, maar dan meer in de totalitaire zin van het woord. Niemand mag aan het haviksoog van Jeugdzorg ontsnappen.

Debat Jeugdzorg - 'Macht van de gezinsvoogd'

In een debat over Jeugdzorg (18 – 4 – 2012) sprak Tweede Kamerlid Tofik Dibi over de mails die hij regelmatig ontvangt van ouders. En, de twijfel die hem bekruipt, of de inhoud van sommige van die mails wel naar waarheid zijn, of dat ouders in hun wanhoop en frustraties de zaak niet overdrijven (of zelfs dat de afzender wel ‘spoort’) Nu wil ik het Kamerlid niet meteen aanvallen over deze laatste opmerking, want het is nu eenmaal een feit dat niet iedereen zich even goed in woord en geschrift kan uitdrukken. Zeker in combinatie met de heftige emoties die ouders voelen als hun gezin onder directe bedreiging staat van een uithuisplaatsing, komen daar niet altijd de meest redelijke of duidelijke schrijfsels uit voort. Toch lijkt het mij verstandig als politici leren om daar een beetje doorheen te zien.

Dat iemand een wat mindere taalbeheersing heeft, wil niet meteen zeggen dat het verhaal onwaar is. Ook wil het niet zeggen dat zo iemand geen recht heeft op een eerlijke behandeling. Jeugdzorg is officieel een vorm van hulpverlening en mensen van allerlei achtergrond hebben het recht om geholpen te worden. We kunnen mensen niet kwalijk nemen dat ze niet gewend zijn aan het jargon dat in Den Haag gebezigd wordt, of in de bestuurslagen van de grootverdieners van de hulpverleningsindustrie. En bovendien, de heer Dibi wil toch niet beweren dat hij nooit keurig opgestelde intelligente mails krijgt van mensen die een scherpe en gefundeerde kritiek leveren op het wanbeleid van Jeugdzorg?

Het algemene beeld dat van de Commissie Jeugdzorg uitging, was er één van matige kritiek richting Jeugdzorg. Het zou wel eens waar kunnen zijn wat sommige ouders beweren…Maar het begrip waarheidsvinding werd door één van de commissieleden zo gauw als ze het had uitgesproken, al weer afgezwakt tot ‘waarheidsgetrouw’. De Jeugdzorgfabeltjes als zou de ‘ingewikkelde aard’ van dit beroep waarheidsvinding eigenlijk onmogelijk maken, zijn er jarenlang ingewreven door de Jeugdzorglobby en het kost tijd om de dames en heren politici te ‘deprogrammeren’. Mijn Open brief aan de Staatssecretaris vond in ieder geval een gewillig oor bij een paar Kamerleden, voor wat betreft onderzoek naar die zaken waar het erg mis is gegaan.


Dan bedoel ik zaken waar een gezin volkomen ontwricht raakte door draconische maatregelen van Jeugdzorg, terwijl lichte hulp had kunnen volstaan. (Of waarbij de ontwikkelingsbedreiging zelfs complete onzin was) Mijn voorstel om onderzoek te doen naar ‘worst case practices’, werd ondersteund door tenminste twee commissieleden (Dille PVV en Van der Staaij SGP) waarbij Van der Staaij voorstelde om dit onderzoek te laten verrichten door expertise van buitenaf. Dus niet door Jeugdzorg zelf! Het is even afwachten wat er gaat gebeuren als er een wisseling van de wacht komt, na de verkiezingen…

Mijn indruk van de huidige Staatssecretaris, is dat zij de plannen voor verbetering van de Jeugdzorg die voortkomen uit grote druk vanuit de samenleving, vooral door de beroepsgroep zelf wil laten vorm geven. En dat is niet goed. Dit betekent nog meer geld weg gooien aan peperdure onderzoeken naar de effectiviteit van gebruikte methodes, terwijl de meeste misstanden voortkomen uit een verkeerde volgorde van werken. Eerst plaatst Jeugdzorg een kind uit huis, en veel later (of nooit) komt er een diagnose om te zien wat er nu feitelijk met het kind aan de hand is. Als alle methodes en overplaatsingen al gefaald hebben! Als het kind al bij drie pleeggezinnen mislukt is… Als het kind al in een jeugdgevangenis heeft gezeten… Als de puber zijn moeder al een aantal keren in elkaar heeft geslagen… Ja, dan wordt Jeugdzorg ook nieuwsgierig. Dan gaan ze zich ook dingen afvragen…Hoera!

Verkeerde volgorde

Onderzoek naar betere methodes is geen vereiste, maar wel een omkering van de manier van werken. Eérst een zorgvuldige analyse door diagnostiek en door een beoordeling van de feitelijke gezinssituatie (en zwaar laten meewegen wat ouders zelf aangeven als hulpvraag en als oplossing) en zo min mogelijk gebruik maken van de roddelrubriek (informanten-onderzoek) HBO-opgeleide BJZ-medewerkers niet zelf laten ‘dokteren’ en daarmee de ouders tegen de haren instrijken, maar snel en effectief doorverwijzen naar deskundige hulp.

Den Haag zal nog een hele tijd bestookt moeten worden met dit gegeven, omdat de valse indruk blijft bestaan dat wanneer gezinsvoogden ‘zo hun best doen’, we er op termijn betere resultaten van mogen verwachten. Een kinderlijke verwachting die is gebaseerd op emotie en niet op inzicht. Betere resultaten hebben te maken met een effectievere hulpverlening, niet met meer goede bedoelingen. De verbeteringen die de beroepsgroep zelf voorstelt (NJI), zijn vaak gebaseerd op onderzoeken waarin ze zelf de gegevens aanleveren (gezinsvoogden) en ook zelf een oordeel mogen geven over het nut van het onderzoek en de waarde van het onderzoek. (Kort samengevat: Zo’n 70% van het onderzoek gaat over het onderzoek zelf! En 30% gaat over het resultaat ervan) Concreet betekent zo’n onderzoek vaak een nauwelijks merkbare verbetering in de manier van werken. Zo heb ik het ORBA-onderzoek bestudeerd en kwam tot de volgende conclusie: Met de ORBA-methode wordt er iets meer uniform gewerkt bij alle AMK-afdelingen en is er betere onderbouwing bij de beweringen in de rapporten. Maar….bij de conclusies van de rapporten, is de onderbouwing nog even slecht als daarvoor. De subjectiviteit van de gezinsvoogd, ten aanzien van de beschuldiging van kindermishandeling, is nog even sterk aanwezig als bij voorgaande manieren van werken. Wat een boeiend onderzoek! Wat Jeugdzorg en de Raad voor de kinderbescherming met name prettig vinden aan de ORBA-methode, is dat het AMK overzichtelijker rapporten aan hen overdraagt, zodat ze zelf minder werk hoeven te doen.

Inhoudelijk onderzoek - Ken je geschiedenis!

Dit soort onderzoeken zitten ouders natuurlijk niet op te wachten. Ze zeggen helemaal niets over de inhoud van AMK-rapporten en waar de beweringen op gestoeld zijn. Een begrip als ‘theoretische onderbouwing” is een luchtkastelen-begrip. Wat dachten de heren onderzoekers van een praktijk-gerelateerd waarheidsonderzoek? Uitgaan van de vraagstelling: Klopt de inhoud van de rapporten wel? Is er niet op een deskundige en ordelijke manier grote onzin opgeschreven?? Het nieuwste paradepaardje onder de eigen onderzoeken door de beroepsgroep,  is het  ZonMw-programma dat opnieuw zoveel jaar moet duren, terwijl verschillende gedragswetenschappers al heel duidelijke rapporten hebben geschreven over het functioneren van Jeugdzorg. Zou de negatie hiervan door BJZ iets te maken kunnen hebben met het feit dat die rapporten erg kritisch waren en dat daaruit bleek dat Jeugdzorg vaak de bestaande wetenschappelijke kennis niet toepast in de casus? Wat Jeugdzorg probeert te doen, is om via eigen onderzoeken haar werkwijze steeds gradueel te verbeteren (niet radicaal) zodat ze iedere keer ‘trots’ kan zijn op de muizenstapjes vooruitgang, terwijl ze zogenaamd niets af weet van de harde kritieken van deskundige hoogleraren, die vijf jaar terug al vertelden wat Jeugdzorg over vijf jaar zelf gaat ‘uitvinden’.

Wanneer houden die ‘onderonsjes’, van hulpverleningsorganisaties eens op? Wanneer zal men gewoon met zijn ‘boerenverstand’ een aantal zaken tegen het licht houden om zich af te vragen hoe bepaalde situaties hebben kunnen escaleren? Waarom zijn onderzoeken altijd op de toekomst gericht (als een vlucht vooruit) en niet achterwaarts naar de grote hoeveelheid zaken die een heel onbevredigend einde hebben gekend? Waarom geen aandacht voor ouders die rondlopen met een ‘gat’ in hun hart, een brandmerk op hun ziel, een uitgedoofd licht, als gevolg van het moegestreden zijn, het te vaak afgewezen en uitgelachen zijn door de bureaucraten die het loketje sluiten, omdat ze hun weekend moeten vieren?

Waarom al die ‘pret-onderzoeken’, over ‘hoe we het nog beter kunnen doen’?? Jeugdzorg heeft het in veel gevallen helemaal niet goed gedaan en veel levens verwoest (op zijn minst getiranniseerd!) onder het mom van ‘het belang van het kind’. Ik heb het al eens eerder genoemd en ik ben van plan hier een vast onderdeel van te maken in mijn strategie: De oprichting van een Cold-Caseteam. Jeugdzorg kan voor mij haar geloofwaardigheid alleen verkrijgen als ze open en eerlijk onderzoek laat doen (door externe onderzoekers) naar zaken die een heel ongelukkig einde hebben gehad. Niet alleen naar de Savanna’s, maar ook naar het spiegelbeeld ervan: de onterecht van hun familie losgerukte normale, gezonde kinderen, die in voogdijinstellingen, pleeggezinnen en jeugdgevangenissen zijn veranderd in zombies. De op papier ‘geholpen’ jongeren, de op papier ‘geslaagde interventies’, de op papier ‘bewezen kindermishandeling’. Onderzoek naar alle waanzin die door de statistieken wordt verbloemd…

Sven Snijerdinsdag 18 augustus 2015

D66 wil een commissie afgesloten Jeugdzaken

D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp wil dat er een commissie afgesloten jeugdzaken komt voor de jeugdzorg die helderheid kan verschaffen in afgeronde zaken waar bij betrokkenen twijfels over de juistheid van beslissingen blijft bestaan.

Bergkamp: “Het werk van jeugdzorg is complex en er wordt keihard en vaak professioneel gewerkt door mensen in de jeugdzorg. Ik heb daar veel respect voor. De andere kant is dat sinds ik in de Tweede Kamer zit ik veel signalen krijg van ouders dat het niet goed lijkt te zitten. Daar wil ik mee aan de slag, want het kan niet zo zijn dat ouders en kinderen de dupe worden, omdat op basis van onvoldoende onderbouwde of foutieve informatie een onjuiste kinderbeschermingsmaatregel is genomen.”

Blundercommissie

Bergkamp: “De jeugdzorg is mensenwerk. Dus ook daar worden fouten gemaakt. Een van de ergste dingen die je als ouder kan overkomen, is dat jouw kind ten onrechte uit huis wordt geplaatst. Ik vind dat deze ouders, die vaak verdwalen in het juridische doolhof van klachten en rechtszaken of deze weg helemaal niet weten te vinden, de mogelijkheid moeten krijgen om hun situatie onafhankelijk uit te laten zoeken. Door een commissie afgesloten jeugdzaken kan schoon schip worden gemaakt met het verleden. Op basis van de uitkomst kan de rechter besluiten om de uitspraak terug te draaien, om eerherstel toe te wijzen met een schadevergoeding, of om de eerdere uitspraak te bekrachtigen.”

Lees verder:

‘Goede_voogden_zijn_schaars_in_jeugdzorg’
Algemeen Dagblad, 18/08/2015.

 
                      Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html