zondag 15 april 2012

Rechtsstaat in haar veilige ontwikkeling bedreigd

UIT HET PLAN VAN AANPAK

(Even de StaatssecretarisVeldhuyzen van Zanten-Hyllner laten voelen hoe een gezinsvoogd zijn Plan schrijft.)

Voorgeschiedenis:

Staatssecretaris is gehuwd met Volksvertegenwoordiging. Uit dit huwelijk is een kind voortgekomen Rechtsstaat. Het huwelijk is ontbonden.
De rechter heeft bepaald dat, Rechtsstaats’ hoofdverblijfplaats is bij Volksvertegenwoordiging. Staatssecretaris heeft moeite deze beslissing te accepteren.
De rechter heeft een OTS uitgesproken, gezien de ernstige conflictueuze situatie tussen Staatssecretaris en Volksvertegenwoordiging. Rechtsstaat dreigt hierdoor in de knel te komen. De voogdij is in handen gelegd van voogdijinstelling Spindoctor*.

Plan van Aanpak:

A.        Wat zijn de ontwikkelingsbedreigingen voor Rechtsstaat:

A.1      Wat heeft Rechtstaat in het licht van de beperking van de Staatssecretaris specifiek nodig voor de democratische vaardigheden?

Er moet bij Rechtsstaat goed in de gaten gehouden worden dat haar ontwikkeling adequaat verloopt. In de democratie moet hiervoor extra aandacht zijn.
Rechtsstaat behoeft een stabiele leefomgeving waarin zij geen last heeft van conflicten tussen Staatssecretaris en Volksvertegenwoordiging, en waar duidelijkheid, veiligheid in de democratie de kernbegrippen moeten zijn.

A.2      In hoeverre beschikt de Staatssecretaris over de voor Rechtsstaat benodigde
democratische vaardigheden?

De indruk bij Spindoctor bestaat dat Staatssecretaris moeite heeft met de democratische verzorging van Rechtsstaat, en zich daar van afkeert. Zij brengt deze houding zelfs in praktijk door in een gezamenlijk overleg Spindoctor letterlijk het zwijgen op te leggen. Zij snoerde Spindoctor de mond middels haar hand. Wij schatten in dat de Staatssecretaris hulp nodig heeft om zich de democratische principes ten behoeve van Rechtsstaat eigen te maken. Dit om herhaling te voorkomen. De indruk is bij Spindoctor gewekt, dat Staatssecretaris Rechtsstaat manipuleert en daarbij Volksvertegenwoordiging in een kwaad daglicht stelt. Tevens heeft  Spindoctor vernomen dat zij in het bijzijn van Rechtsstaat regelmatig negatief praat over Volksvertegenwoordiging. Dit gedrag van Staatssecretaris wordt nog versterkt en ondersteund door lobbyisten in de nabijheid van Staatssecretaris. Dit verhevigt de onderlinge strijd.

A.3      In hoeverre beschikt de Volksvertegenwoordiging over de voor Rechtsstaat benodigde democratische vaardigheden?

Spindoctor vindt dat Volksvertegenwoordiging, met de nodige hulp, over voldoende democratische vaardigheden beschikt. Wel beperkt afnemend zicht zijn kijk op dagelijkse gebeurtenissen en dit verhindert hem tevens om hoofd en bijzaken te scheiden. Spindoctor heeft hiervoor al hulp ingeschakeld. In materiële zin: een nieuwe gekleurde bril en nog een extra steuntje in de rug, i.v.m. met zijn zwakke ruggengraat. Immaterieel staan actiegroepjes en lobbyisten in de naaste omgeving van Volksvertegenwoordiging, hem met raad en daad bij. Daarnaast wordt Rechtsstaat regelmatig bij één van zijn lobbyisten ondergebracht. Spindoctor wordt regelmatig bijgepraat door deze lobbyisten en actiegroepjes. Spindoctor concludeert dat Rechtsstaat een goed contact heeft met Volksvertegenwoordiging.

A.4      In hoeverre zijn de democratische vaardigheden van Staatssecretaris beïnvloedt door haar eigen beperking(en)?

Staatssecretaris lijdt aan zelfoverschatting, en wantrouwt kennis en kunde van Spindoctor en andere hulpverleners; daarbij heeft ze geen vertrouwen in de democratische vaardigheden van Volksvertegenwoordiging, hetgeen veel onrust en twijfel veroorzaakt. Staatssecretaris legt de verantwoordelijkheid van eigen falen buiten zichzelf. Deze ernstige beperkingen blijven belangrijke aandachtspunten voor de ontwikkeling van Rechtsstaat. Het gevaar zit er in dat Rechtsstaat te zwaar belast wordt met deze staatssecretarisproblematiek. Rechtsstaat functioneert minder goed bij een Staatssecretaris met dergelijke problematische beperkingen. Bij Spindoctor bestaat de indruk dat Rechtsstaat hierdoor meer risico loopt een achterstand op democratisch gebied op te lopen. Spindoctor vindt dat Rechtsstaat gebaat zou zijn met een minder frequent contact met de Staatssecretaris. Spindoctor overweegt tevens het contact tussen Staatssecretaris en Rechtsstaat onder begeleiding van Spindoctor te laten plaatsvinden.

A.5      In hoeverre zijn de democratische vaardigheden van de Volksvertegenwoordiging beïnvloedt door de eigen beperking(en)?

Hoewel Spindoctor afbrokkelingsverschijnselen waarneemt, geeft Volksvertegenwoordiging aan geen beperkingen te hebben. Hij zegt over voldoende democratische vaardigheden te beschikken. Volksvertegenwoordiging geeft aan dat Rechtsstaat na een contact met Staatssecretaris nogal onrustig en gespannen is. Rechtsstaat luistert goed naar Volksvertegenwoordiging. Wanneer dit een enkele maal niet het geval is, maakt Volksvertegenwoordiging gebruik van achterkamertjes om haar daar weer op het juiste spoor te brengen. Volksvertegenwoordiging zegt daarbij voldoende steun te hebben van actiegroepjes en lobbyisten; zij regelen veel voor hem en hij volgt hun raad en advies op. Regelmatig brengt hij Rechtsstaat voor een tijdje bij een zeer nabij staande lobbyist onder. Volksvertegenwoordiging vindt het niet noodzakelijk dat Rechtsstaat onder toezicht gesteld is. Volksvertegenwoordiging vindt tevens dat hij Spindoctor niet nodig heeft, maar accepteert Spindoctors toezicht wel.

A.6      Ontwikkelingsbedreigingen

Ontwikkelingsbedreigingen:

Rechtsstaat moet zich staande zien te houden in een gespannen situatie die door conflicten tussen de Staatssecretaris en de Volksvertegenwoordiging beheerst wordt.

De gespannen situatie zorgt er voor dat Rechtsstaat te maken heeft met een loyaliteitsconflict.

Door het loyaliteitsconflict dreigt Rechtsstaat te verworden tot een angstige staat die klem komt te zitten tussen twee ‘boze’ figuren de Staatssecretaris en de afbrokkelende inbreng van de Volksvertegenwoordiging.

Rechtsstaat kan geen gezonde en ontspannen relatie opbouwen met die twee.

Rechtsstaat wordt door beide gestimuleerd negatief over elkaar te praten.

Spindoctor heeft de indruk dat dit als belastend door Rechtsstaat zal worden ervaren.

Door het gebrek aan overleg en vertrouwen kan er onduidelijkheid blijven bestaan over grenzen en structuur bij Rechtstaat.

De Staatssecretaris wil niet accepteren dat de rechter heeft besloten dat de Volksvertegenwoordiging het huis is waar Rechtsstaat blijft wonen.

Rechtsstaat voelt de onwil, de spanning en het verdriet van de Staatssecretaris hierover en wordt hiermee zwaar belast.

Rechtsstaat moet opgroeien in een situatie tussen een Staatssecretaris met een gebrek aan inzicht en een beperkt democratisch vermogen en een sterk afbrokkelende Volksvertegenwoordiging die erg onder invloed staat van allerlei actiegroepjes. Er moet extra aandacht uitgaan naar de democratische inspraak- en rechtsontwikkeling die Rechtsstaat behoeft.

Als Rechtsstaat niet voldoende wordt gestimuleerd in de democratische inspraak- en rechtsontwikkeling dan zal zij een achterstand oplopen ten opzichte van andere rechtsstaten.

Door het gebrek aan overleg en vertrouwen tussen de Staatssecretaris en de afbrokkelende Volksvertegenwoordiging kan er onduidelijkheid blijven bestaan over grenzen en structuur in de ontwikkeling van Rechtstaat. Dit vormt een bedreiging voor de (rechtsstatelijke) autonomie.      

 
Gewenste ontwikkelingsuitkomsten:

Rechtsstaat leert leven met gescheiden instellingen: een beperkte Staatssecretaris en een afbrokkelende Volksvertegenwoordiging.

Zij kan zich bij volwassenheid niets meer herinneren van de strijd tussen die twee.

Zorgen over Rechtsstaat worden door de Staatssecretaris en de Volksvertegenwoordiging met elkaar besproken in het belang van Rechtsstaat.

Beide accepteren hierbij hulp van de Spindoctor.

Als er een probleem met Rechtsstaat wordt gesignaleerd, worden er heldere en eenduidige afspraken met elkaar gemaakt en vastgelegd in een wet, die door beide wordt nageleefd. Hierdoor krijgt Rechtsstaat voldoende duidelijkheid en structuur.

Rechtsstaat krijgt voldoende aandacht voor haar ontwikkeling van de Staatssecretaris, de Volksvertegenwoordiging en allen die met Rechtsstaat verbonden zijn, kortom Rechtsstaat kan zich rechtsstatelijk ontwikkelen.

Ondersteuning wie doet wat:

Zowel de beperkte Staatssecretaris als de afbrokkelende Volksvertegenwoordiging accepteren de begeleiding van de Spindoctor.

Hulpverlening en begeleiding wordt ingezet door de Spindoctor, in het huis van de Volksvertegenwoordiging waar Rechtsstaat woont.

Staatssecretaris zoekt direct psychologische hulp voor haar woede uitbarstingen, haar ondemocratische gedrag, het manipuleren van Rechtsstaat en haar wantrouwen tegen Spindoctor.

Bezoek van Rechtsstaat  aan de Staatssecretaris vindt alleen onder begeleiding van de Spindoctor plaats.

Belangrijke informatie of gebeurtenissen over Rechtstaat worden per mail via de betrokken Spindoctor aan elkaar verstuurd.

In het belang van Rechtsstaat, volgen zowel Staatssecretaris als Volksvertegenwoordiging de aanwijzingen van Spindoctor op.

Spindoctor overweegt verdere maatsregelen indien Staatssecretaris zijn aanwijzingen niet opvolgt, te denken valt om het contact met Rechtsstaat verder te beperken en/of Staatssecretaris uit het gezag te ontheffen.

B.        Aanvullingen vanuit diagnostisch onderzoek

B.1      Intern ingezette instrumenten

Heeft de Spindoctor zelf instrumenten ingezet?

Nee

B.2      Diagnostisch onderzoek

Heeft de Spindoctor diagnostisch onderzoek ingeschakeld, uitgevoerd door een specialist
(psycholoog, psychiater e.d,)?

Nee

B.3      Heeft de cliënt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot een second opinion?

Nee

Welke ondersteuning blijft nodig om verdere verbetering tot stand te brengen en/of achteruitgang of terugval te voorkomen?

Er dient hulpverlening ingezet te worden die zich gaat richten op de zorg van Rechtsstaat. Om
Spindoctor te adviseren hoe de omgang met Volksvertegenwoordiging eruit dient te zien en hoe de omgang met Staatssecretaris. De vraag dient beantwoord te worden in hoeverre Rechtsstaat last heeft van de strijd tussen beide. Tevens kan hulpverlening inzicht geven aan Spindoctor en aan Staatssecretaris over hoe de democratie bij Volksvertegenwoordiging verloopt. Zij kunnen Volksvertegenwoordiging tevens verstevigen en ondersteunen in de wijze waarop Volkvertegenwoordiging moet handelen ten aanzien van de last en strijd die Rechtsstaat meemaakt met Staatssecretaris en hoe hiermee om te gaan.

Spindoctor adviseert de rechter de OTS van Rechtsstaat met een jaar te verlengen.

Yvon B.

*(uitleg Wikipedia)
Spindoctors worden door sommigen wel beschuldigd van het 'creëren van de waarheid'. Anders dan bij het uitoefenen van traditionele public relations-activiteiten, heeft de term spindoctor doorgaans een negatieve connotatie. De oorzaak hiervoor ligt in het gebruik van onware, misleidende of manipulatieve technieken die bij het creëren van 'spin' soms gebruikt worden. Ook het gegeven dat de nadruk ligt op het bewerkstelligen van het gewenste beeld, en niet het verschaffen van transparantie en eerlijke informatie, is debet aan het negatieve beeld omtrent spindoctors.

                 Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

2 opmerkingen:

 1. BRAVO!!!! Geweldig stuk!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ziet hoe goed de politiek de 'jeugdzorg' bij/via RvdK en BJZ (en straks CJG) heeft gevonden: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1248385 !!!!!

  Door geen diagnose te doen, en dus geen behandelingsplan van niveau, dus geen therapie te hebben, komt een kindje met negatieve voorbeelden als levenservaring in een molen waarin die gepolariseerde ervaringen blijven voortgaan: mishandeling, dus 'veilig' het huis uit: dus verkrachting op 8-jarige leeftijd, dus naar gevangenis vanwege z'n handelen uit z'n ervaring, opgedaan door jeugdzorg....

  Directeur St.Trix Jan van de Graaf zegt niet voor niks: "jeugdzorg is niet in het kind geïnteresseerd"; als het maar 'veilig' in een afvoerputje is gestopt. (BJZ wordt door politici als een afvoerputje of toverdoos gezien: stop het erin en kijk niet wat erin gebeurd! Het heet namelijk door BJZ 'veilig' als het kind uithuisgeplaatst is?! Daartoe blijkt dus misbruik en verkrachting in de praktijk te behoren: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1248385).

  Fijn toch, die politiek? en BJZ? !

  BeantwoordenVerwijderen