zaterdag 14 april 2012

Signalen buiten de Jeugdzorg-lobby

Geachte volksvertegenwoordigers en bureau-jeugdzorgvertegenwoordigers,

Van diverse kanten buiten de lobby van Bureaus jeugdzorg om, komen er reacties op het jeugdzorgbeleid, waar de vrije gezondheidszorg wordt aangetast door gedwongen maatregelen door de Bureaus jeugdzorg.

Advocaat Peter Prinsen, met ouderorganisaties achter zich, doet een beroep op opheffing van het huidige beleid ter voorkoming van relatief te veel gevolgschades. Hoewel bestemd voor de andere Kamer ook voor u van belang: http://www.peterprinsen.nl/HERZIENINGOTS.OPENBRIEFEERSTEKAMER.htm. Het is tevens bezuinigend.

Arts drs. N. Mul als ouderondersteuner (de dossiers goed bestuderend) schreef vanuit zijn professie dat BJZ opgeheven dient te worden omdat het veel beter kan via echte diagnosten, die uiteindelijk goedkoper en oplossender werken. Hij schreef o.a.: http://dl.dropbox.com/u/3224280/Brief%20aan%20straatsecretaris%20VWS%204-4-2012.pdf. Evt. nodige casemanagement als ‘gezinsvoogdij’ (tezamen met de diagnost) kan via de gemeente.

De SSF schreef uw Kamer ondermeer met wetenschappelijke onderbouwing dat het doorverwijzen naar een diagnost/specialist te vaak ontbreekt met de BJZ-smoes dat waar het “mis lijkt te gaan er goede jeugdzorg moet zijn om te ondersteunen. Dit kan tot gevolg hebben dat er pijnlijke beslissingen genomen moeten worden. Daarom moet er alles aan gedaan worden om het voor de betrokkenen duidelijk te maken waarom besluiten genomen zijn zoals ze zijn genomen.”

Men onderbouwt met schijn: waar het mis LIJKT te gaan: met diagnostiek kan veel schade voorkomen worden aan het kind, zeker waar verkeerde, gedwongen trajecten, vaak uithuis, opgelegd worden.
‘Goede jeugdzorg’ staat veel lager aangeschreven dan valide gezondheidszorg (WGBO en IVRK art. 24) op diagnostisch niveau.
Uithuisplaatsen is een ‘pijnlijke beslissing’, zeker waar het foute indicatie op te laag niveau betrof, en dat lijkt in 72% van de indicaties het geval te zijn (909 zorgen – N.W.Slot). De vraag is of het wel ‘moest’ zonder diagnose?
En waarom moeten de betrokken cliënten achteraf pas duidelijk gemaakt worden “waarom besluiten genomen zijn (zonder overleg) zoals ze genomen zijn”? Dit aangehaalde cliché vanuit de pen van BJZ hersenspoelt de lezer; het definieert niet.
Dit onderbouwden we met bijv. het advies van prof.dr. R.A.C. Hoksbergen om een gespecialiseerde ingang (i.p.v. BJZ) op te richten (IBAP genaamd), en we gaven een dit voorstel bevestigend onderzoek aan (Keeping the Promise: http://www.adoptioninstitute.org/research/2010_10_promises.php en de samenvatting in het Nederlands: http://dl.dropbox.com/u/2479159/Keeping%20the%20Promise-%20VERTALING%20-summary.pdf) dat wijst op het te lage niveau van de reguliere jeugdzorg. Wij gaven uw Kamer adviezen, maar de politiek denderde door.

U kreeg dus van alle kanten signalen dat het huidige jeugdzorgbeleid via Bureaus Jeugdzorg en middels veel te veel OTS-sen en Uithuisplaatsingen door smoestechniek van BJZ, schadend is, en BJZ beter kan worden opgeheven; de gemeente kan samen met de diagnost snellere, kortere, effectievere en dus goedkopere hulp verlenen en zo nodig een casemanager aanstellen (als vervanging van een gezinsvoogd).

Ook de open brief (vanuit de dossiers van ouderorganisaties) van de heer S.Snijer (http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/open-brief-aan-staatssecretaris.html) maakt de misstanden door BJZ duidelijk, met nog meer bronnen in de noten om BJZ op te heffen.

In de hoop dat alle informatie niet aan u voorbijgaat, en zo het kind blijft lijden onder laagwaardige indicatieve ‘zorg’ door BJZ (of op dat niveau), moge het voorstel van prof. Hoksbergen voor diens doelgroep  navolging krijgen voor de diverse andere te onderscheiden doelgroep-gezinnen: gespecialiseerde kenniscentra i.p.v. BJZ; waarbij de kennis niet verwatert door te veel CJG’s in het land, waar de deskundigheid niet diep kan zijn.

Tot meer informatie bereid,

Hoogachtend,

Tj

              Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse


3 opmerkingen:

 1. Kinderdrama's ,ouderdrama's,gezinsdrama's.....
  Hoog tijd dat het drama van de jeugdzorg nu eens aan de orde wordt gesteld.
  Deze instanties moeten zich verantwoorden aan het Europese Hof voor schending van mensenrechten en kinderrechten.
  De impact van de schade is met geen woorden te beschrijven,en de tijd is te kort om deze wonden ooit te kunnen helen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het niet doorverwijzen naar een diagnost leidt veelal tot OTS en dreigen met UHP, of UHP wordt al toegepast. = Dat is schadelijk voor een kind.
  LC en PAS, minstens lagere eigenwaarde, ontstaat. "Afgestaan" (Nancy Verrier bij ontberen van eigen ouders) wordt gevoeld door kinderen.
  \\
  Echter de politici denderen met 'locked-in'-hersens door, staan niet open voor de wetenschap buiten BJZ, en bagatelliseren de zgn. individuele gevallen als "incidenten". Ze leren evenmin als BJZ zelf.
  ||
  Politici tonen zich onwetenschappelijk! Ze handelen op geloofsbasis met als informatie de zgn. wetenschap vanuit de subsidie van de BJZ-lobby.
  Telkens weer wordt gebagatelliseerd met strofes uit de public-relation-praat van BJZ.
  Mogen we zeggen dat de politici gehersenspoeld zijn door deze p.r.-praat?!!

  Er is in de politiek geen onderscheid van doelgroepen voor (IVRK24-)zorg voor jeugdigen.
  Omgangsfrustratiezaken na scheiding = Laag-IQ-gezinnen = AMA's = adoptie = multiproblem-gezinnen = pedagogische vragen door gewone gezinnen ???? ??????? ????????????????? ?????????????????? ????????????????? ?????
  Alles over één kam scheren zoals BJZ doet??? Met Savanna-cases als voorbeeld, een case dat bewijst dat BJZ te laat ging diagnosticeren: de kern: BJZ koppelde geen deskundigheid bij de case, door aversie voor doorverwijzen naar een diagnost???!!! FEIT!!! Lage inzet.
  ||
  (Onderzoeksraad v.d. Veiligheid onder Van Vollenhoven; Kamercommissie Samson; etc.: 'BJZ matcht kennis niet bij cases').

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dit is een brief aan Tweede Kamer-leden.

  Ouders ervaren het net zo als kinderen: de diagnostiek-vraag en het terugplaats-beleid is waanzinnig ongewis en sloom en niet-valide, en geven kinderen alle tijd om trauma op te doen:
  Rond het ‘terugplaats-beleid’ van BJZ herkent raadsheer mr. P. A. J. Th. van Teeffelen van het Gerechts¬hof te ’s Hertogen¬bosch (juristenblad FJR, 10, 2010, p. 248) knelpunten. Hij somt 3 knelpunten op in de BJZ-inzet, die door de opbouw der stukken voor een rechtsgeleerde al een waar zoekplaatje oplevert, laat staan voor ouders:
  “…Het tweede knelpunt heeft betrekking op de uit te brengen rapportage. Aan het hof en uiteraard ook aan ouders dient te worden gerapporteerd. Rapportage van het Bureau Jeugdzorg is in het algemeen niet eenvoudig te lezen. Voor de jaarlijks uit te brengen rapportage schijnt ‘protocol’ te zijn, dat grote delen van het rapport van de raad letterlijk worden overgenomen en daarvoor, daartussen of daarachter worden de eigen bevindingen van het Bureau Jeugdzorg opgenomen. Het indicatiebesluit en het plan van aanpak zijn in de praktijk grotendeels gelijkluidend en het is soms heel moeilijk te lezen of bepaalde doeleinden nog behaald moeten worden of inmiddels al zijn gerealiseerd. Het komt verder nogal eens voor, dat de rapportage van Bureau Jeugdzorg soms tientallen pagina's lang is en een waar zoekplaatje. Een behoorlijk geschreven verweerschrift van Bureau Jeugdzorg is dan noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van de situatie.… Ouders stellen de vraag wat zij moeten doen om de kinderen weer terug thuis te krijgen en krijgen daarop geen antwoord of worden min of meer met een kluitje in het riet gestuurd. … Onwillekeurig rijst dan de vraag nogal eens: ‘is het bureau er voor de cliënten of zijn de cliënten er voor het bureau?’” (Citaten).

  BeantwoordenVerwijderen