dinsdag 17 april 2012

Toekomstverkenning

Gemeente Kinderrijk, is zeer verheugd u als eerste in Nederland het Kind Herindelings Plan (KHP) aan te bieden. Met een aantal enthousiaste CJG medewerkers zijn wij gekomen tot een, ik mag wel zeggen, verrassend goed doordacht plan dat naar ons idee op brede steun in de samenleving zal kunnen rekenen.
Uitgaande van de overall visie: ‘In het Belang van het Kind’.
Hier volgt het 10-puntenplan van het KHP:

1. Bij vermoeden van zwangerschap meldt u zich bij de vroedvrouw/dokter.

2. Wanneer dit vermoeden juist blijkt te zijn, dan meldt de dokter/vroedvrouw de zwangere binnen 24 uur aan bij de AZZ (Ambtenaar Zwangerschaps Zaken) van de gemeente.

3. Deze zal u vóór de 23ste week van de zwangerschap contact met u opnemen en een afspraak maken bij u thuis. Gespreks- en aandachtspunten zullen zijn:
Wat is de wens van de zwangere wat betreft de bevallingsplaats? Thuis of in het Gemeentelijk Beval Centrum (GBC).
Welke bewoners bevinden zich in huis?
Hoeveel personen beschikken er over een Verklaring van Goed Gedrag? (Een ieder vanaf 12 jaar is verplicht over deze verklaring te beschikken.)
Beschikt de zwangere over voldoende middelen om in het onderhoud en de verzorging van het te verwachten kind te voorzien?
Is de zwangere al in het bezit van het OC1 (Opvoedings Certificaat) van het CJG?
AZZ

Ten slotte zal de AZZ de woning van de zwangere controleren op hygiëne en veiligheid.
AZZ geeft deze gegevens door aan het CJG.

4. Tussen week 23 en week 32 zal er een milieu onderzoek plaatsvinden door een medewerker van het KAAP (Kind Aan- en Afname Plan). Hierbij denken we aan de mogelijkheid dat de KAAP-medewerker informatie verzamelt bij familie, buurtgenoten en eventuele werkgever(s) van de zwangere.

5. N.a.v. de informatie van de AZZ en het KAAP wordt een rapport opgesteld. Op grond van deze rapportage bepaalt CJG wat de bevalplaats van de zwangere zal zijn; thuis of in het GBC. De beslissing hierover wordt u in de 35ste week toegezonden.6. Onafhankelijk van waar het kind geboren wordt moet de zwangere uiterlijk 14 dagen voor de vermoedelijke bevaldatum € 1500,-. overmaken aan het CJG. Dit is in het kader van de nieuwe wet WVBK (Wet Verwijderings Bijdrage Kinderen).

7. Deze bijdrage krijgt u terug, wanneer het kind 18 jaar is geworden en het niet met een OTS of UHP te maken heeft gehad.

8. Borelingen die in het GBC ter wereld worden gebracht staan in ieder geval al voor het eerste jaar onder toezicht. In de eerste weken wordt nader onderzocht waar het kind dit eerste jaar, vallend onder de OTS maatregel, gaat doorbrengen. Er zijn dan drie mogelijkheden:
 
Het kind gaat thuis wonen, voorzien van een onderhuidse chip. Dit biedt CJG de mogelijkheid het kind voortdurend te volgen.
Het kind wordt geplaatst bij het KOTS (Kinder Opvang Traject en Signalering) een pilot is inmiddels gestart in Kinderrijk.
 Het kind wordt op een niet nader te noemen plaats ondergebracht. In dit laatste geval spreken we van uithuisplaatsing (UHP) en hiervoor zijn de kosten € 3400,-. per jaar. Voor het eerste jaar betekent dit dat er nog € 1600,-. betaald moet worden.

9. CJG heeft een nieuwe voorziening gecreëerd het OCSK (Opvang Centrum Scharrel Kinderen). Dit is voor kinderen die zich te hooi en te gras en op opvoedkundig gezien, onverantwoorde tijden buiten op straat bevinden. Zij zullen door de opvoedpolitie in het OCSK geplaatst worden. De kosten daarvoor zullen ongeveer € 75,-. per dag bedragen. Ouders kunnen hun kind weer terugkrijgen nà overleg met een CJG medewerker en voorzien van een rood oorhangertje. Kosten worden verrekend vanuit de WVBK.

10. Als laatste punt de Opvoed Certificaten (OC’s). Het CJG is van plan het verplichte OC1 uit te breiden met Opvoed Certificaat2 (van zuigeling tot basisschoolkind), OC3 (van basisschoolkind tot voortgezet onderwijskind) en OC4 (van voortgezet onderwijskind tot 18 jaar). De cursuskosten voor het behalen van het OC zullen ongeveer € 200,-. bedragen exclusief het cursusmateriaal. Om de diverse OC’s te behalen is men verplicht om per OC 15 uur mee te werken in de school van het kind. Voor de duidelijkheid willen we opmerken dat het behalen van een OC niet herhaald hoeft te worden voor elk nieuw kind dat geboren wordt. Wél is men verplicht jaarlijks, de door het CJG georganiseerde, bijscholingsavonden te volgen (per certificaat één avond).

U ziet, het KHP behelst een veelomvattende stelselherziening! Vernieuwend, inspirerend, verbindend en toekomstgericht! We focussen op het samen bouwen aan de Nieuwe Toekomst van onze kinderen. Wij gaan voor het Nieuwe Hechten! Doe mee! Wij bouwen aan het Nieuwe Huis van CJG!

Yvon B.


                     Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten