dinsdag 11 december 2012

Bedankt!


        
                                          


11-12-2012
 
Bedankt mevrouw de kinderrechter R., mevrouw de kinderrechter K. en andere kinderrechters te Alkmaar.
Bedankt mevrouw van B. gezinsvoogd van de WSG.
Bedankt mevrouw H, advocaat/ ex gezinsvoogd van vader .
Bedankt “oma”D.
Bedankt “vader”M.
Graag wil ik u bedanken voor uw uitspraak gedaan in 'het belang' van mijn kinderen.
Heel veel dank ook, dat u niet aan waarheidsvinding deed en feiten buiten beschouwing heeft gelaten.
Namens mijn kinderen bedank ik u voor het feit dat u hen het contact met mij afneemt, door mij van het ouderlijk gezag te ontheffen.
Ze zullen u later vast en zeker ook erg dankbaar zijn voor het feit dat u alles hebt geloofd van wat hun vader en moeder vaders zijde (in het vervolg v.z.) en de gezinsvoogd(en) over mij hebben verteld.
Ontzettend bedankt ook dat u zich laat adviseren en informeren door de gezinsvoogd(en), die zich op hun beurt weer vooral van informatie laat voorzien door moeder v.z. (Ter ondersteuning van vader vindt de gezinsvoogd het goed dat de kinderen geregeld bij oma verblijven.)
Gelukkig kan ik mijn kinderen zwart op wit laten zien dat de gezinsvoogd(en) afspraken maakt met- en de adviezen opvolgt van vaders advocaat over hoe ze het spel zullen spelen om eenhoofdig gezag voor vader tot stand te brengen. De advocaat die vroeger zelf werkzaam is geweest binnen jeugdzorg en daar verschillende functies heeft gehad en het “klappen van de zweep” dus kent. Heel veel mail kan ik u daarvan laten zien, maar gelukkig bent u in het belang van mijn kinderen, daarin niet geïnteresseerd.
Bedankt dat ik mijn kinderen later, als zij groot zijn, op de hoogte kan stellen hoe er recht gesproken wordt in Nederland anno 2012 in het belang van kinderen.
Ik zal ze dan ook uitleggen dat moeder v.z. hun belang diende door meldingen te doen bij het AMK van kindermishandeling en vermeend seksueel misbruik door hun moeder.
Vader, die zoals u weet belangrijke informatie de kinderen betreffend, moet doorgeven aan moeder verzuimde dit regelmatig te doen. Van mijn oudste zoon hoorde ik dat hij bij de dokter was geweest omdat moeder v.z. dacht dat hij allergisch was voor de katten bij mama. Ik was natuurlijk benieuwd naar de uitslag van dat onderzoek. En omdat vader op mijn vragen niet reageerde vroeg ik het de huisarts van de kinderen, maar hij gaf geen informatie. Ik vond dat vreemd, omdat ik ook een ouder met gezag was. Een tijdje later was mijn zoon weer naar de dokter geweest, weer geen bericht van vader en weer geen informatie van de dokter. Ik heb het medisch dossier meerdere keren opgevraagd, maar de huisarts reageerde niet. Uiteindelijk heb ik het gekregen via mijn advocaat.
Het was voor mij als moeder schokkend, 16 maanden na dato, te moeten lezen dat moeder v.z. met mijn dochter (toen 1jaar en 8 maanden) meerdere malen bij de huisarts is geweest met de verdachtmaking richting mij van seksueel misbruik.
De huisarts, zo las ik, heeft hiervan niets kunnen constateren en verwees moeder vaderszijde, die zei erg ongerust te zijn, naar de kinderarts. Ik heb dus het verslag van de kinderarts ook maar even opgevraagd, dit kreeg ik tot mijn verbazing nu eens zonder moeite. Ook nu weer deed moeder vaderszijde bij de kinderarts het woord en een behoorlijk negatief boekje werd over mij opengedaan. Zo vertelde zij de kinderarts dat ik de kinderen mishandelde en dat zij vermoedde dat er seksueel misbruik in het spel was.
De kinderarts constateerde ook niets van dit alles en vertrouwde erop, dat nu deze moeilijke scheidingszaak bij de RvdK bekend was, de Raad hierop zou toezien. Moeder v.z. vertelde haar verhaal bij diverse instanties.
Aan de gezinsvoogd vroeg ik of hij/zij wist van deze verdachtmakingen tegen mij. Antwoord heb ik van hem/haar nooit gekregen. Het antwoord op mijn vraag aan hem/haar heb ik inmiddels opgediept uit het contactjournaal. Eerst weigerde de gezinsvoogd mij het contactjournaal te geven, maar uiteindelijk kwam het, weer via mijn advocaat, in mijn bezit. In dit contactjournaal las ik een uitgebreide brief met ‘zorgpunten’ die moeder v.z. had opgesteld voor de gezinsvoogd. Met mijn huidige gezinsvoogd mag ik daar niet meer over praten. Wat geweest is, is geweest zegt zij. Dat is geschiedenis.
Met uw welnemen, edelachtbare mevrouw de kinderrechter, 'de honden lusten er geen brood van'. Een en al vuilspuiterij richting mij en mijn familie. Ach, u zult wel begrijpen dat moeder v.z. dit deed in het belang van mijn kinderen.
Ach,  mevrouw de kinderrechter er staat zoveel over mij geschreven in de stukken die ik gelezen heb van diverse instanties waar ik nog niets van wist. Inmiddels heb ik ze geordend, dat is handig voor later als de kinderen vragen gaan stellen. Gelukkig kan ik hen dan ook de aangifte tegen mij laten lezen, die moeder v.z. onlangs heeft laten optekenen door een politiebeambte. Ik heb hier kennis van mogen nemen toen de gezinsvoogd het daarin geschetste verhaal over mij als vaststaand feit aan u vermeldde.
Het bestaan van een dergelijke aangifte was mij niet bekend, evenals de daad waarvan ik beschuldigd werd: het vernielen van vaders auto. Moeder v.z. heeft de politiefunctionaris aardig aan het werk gezet, gelet op het enorm lange verhaal in de aangifte omtrent de scheiding, en dat de gezinsvoogd bezig is mij het ouderlijk gezag te ontnemen en hoe mijn familie en ik in elkaar zitten. ‘Ja,’ zegt moeder v.z. in de aangifte, ‘de schade zal moeder wel niet kunnen of willen betalen, het is maar dat dit alles op papier staat.’
Er is een politiefunctionaris geweest, die het bij mij gecheckt heeft. Zij sprak haar vermoeden uit dat dit een verhaal was van moeder v.z. om mij zwart te maken. Zij kunnen dan ook lezen dat de gezinsvoogd twijfelde aan mijn verstandelijke vermogens. Schattig toch, hoe zorgzaam moeder v.z. en de gezinsvoogd het belang van vader en de kinderen behartigen? Bij de laatste zitting heeft u dat toch ook wel opgemerkt?
Zelfs de advocaat van vader las u toen 6 blaadjes voor met een onuitputtelijke lijst voorbeelden en uitspraken van de kinderen, waaruit zou moeten blijken dat ik een ontzettende rotmoeder ben en dat oma (mijn moeder) een heel erg kwalijke invloed op de kinderen heeft. Dat de advocaat haar eigen leugens ook voorlas (w.b. onder andere de mediation) is waarschijnlijk aan uw, maar ook aan haar eigen aandacht ontsnapt. De gezinsvoogd, die al 1 keer in de afgelopen 2 jaar met mijn zoon heeft gesproken, beaamde al deze leugens die de advocaat voorlas. Daarover was ik enigszins verbaasd, want in het Plan van Aanpak schrijft zij namelijk dat de kinderen een goed contact hebben met moeder en graag naar haar toegaan.. Beetje tegenstrijdig, maar och aan waarheidsvinding doet u niet, toch?
Het zal wel een vergissinkje van de gezinsvoogd zijn, zoals er wel meer in het Plan van Aanpak staan.
Ik vind trouwens dat een gezinsvoogd over bijzonder veel deskundigheden en kwaliteiten beschikt. Laatst heb ik dat nog mogen meemaken. Als start van een gesprek met mij, waar geen vertrouwenspersoon bij mocht zijn van haar, diepte zij een tekening van mijn zoon op uit haar tas. ‘Kijk,’ zij ze, ‘dit is jouw schuld!’ Op mijn vraag van wie die tekening was, noemde zij de naam van mijn zoon. ‘Zo denkt hij over zijn vader!’ legde de gezinsvoogd mij uit. De tekening had ik nog nooit gezien, er stonden verschillende figuren op met allemaal lachende gezichtjes. In een tekstwolkje stond bij één gezichtje ‘papa is stom’.
Op mijn vraag van wie zij die tekening had gekregen gaf zij geen antwoord. ‘Het is jouw schuld dat je zoon negatief over zijn vader praat!’ Ik huilde en protesteerde en heb haar gezegd dat ik met de kinderen nooit negatief over vader praat. De gezinsvoogd reageerde kwaad: Je praat misschien niet negatief over vader, maar ze voelen wel dat je negatief over hem denkt!’ Tegen zoveel deskundigheid kan ik echt niet op, dat snapt u wel. Gelukkig heeft de gezinsvoogd de tekening als bijlage gevoegd bij de stukken die zij u heeft toegestuurd. Ik neem aan dat een en ander u volledig overtuigd heeft om de beslissing te nemen mij het ouderlijk gezag te ontnemen en de omgangsregeling drastisch te verminderen in het belang van mijn kinderen.
Hoe ik nu reageer op de vraag van de kinderen, waarom ze niet meer zo vaak naar mij mogen?
Ik zeg dan dat u, mevrouw de kinderrechter en de gezinsvoogd dat beter voor hen vinden.
Maar hoe moet ik reageren op opmerkingen van de kinderen zoals:
‘Mama, oma (moeder v.z) zegt dat jij een dief bent!’
‘Oma (moeder v.z) zegt, dat we bij jou ongezond eten krijgen!’
‘Oma (moeder v.z) zegt, dat jij niet van ons houdt, anders was jij niet weggegaan!’
‘Oma (moeder v.z) zegt, dat we helemaal gestresst zijn als we bij jou geweest zijn.’
‘Mam, oma legt altijd oude kleren klaar als we naar jou gaan, waarom eigenlijk? Ik wil mijn leuke kleren aan!’
En hoe reageer je op de volgende situatie? Mijn zoon is nogal stilletjes. Ik vraag wat er scheelt. Hij zucht: ‘Ik heb oma beloofd dat ik jou dat niet zal zeggen!’ Ik: ‘Ja, als je dat beloofd hebt…. maar ik merk dat je met iets moeilijks zit. Als je er met mama over wilt praten wordt het misschien wat makkelijker. Tegen mama mag je alles zeggen.’ Hij denkt er een poosje over na. Na een half uurtje zegt hij: ‘Weet je mam, opa X (gescheiden man van moeder v.z.) gaat dood! Hij heeft kanker!’ En dan komen er tranen. We hebben er samen over gepraat en dat luchtte hem op, maar daarna: ‘Niet tegen oma (moeder v.z) zeggen, dat ik het verteld heb hè?’
Ik bespreek deze uitspraken en situaties niet meer met de gezinsvoogd. Van vader kreeg ik de opmerking dat ik hier niets mee te maken had. De conclusie van de gezinsvoogd was, dat ik de kinderen uithoor om vader te diskwalificeren. Tja, het is maar hoe je het bekijkt.
Tenslotte, het positieve aan dit verhaal. Later kan ik de kinderen, als zij met vragen bij mij komen over deze hele periode, aan de hand van alle stukken uitleggen, hoe het kwam, dat ze van u zo weinig contact met mij mochten hebben. Waarom het gezag door u is weggehaald bij mij. Waarschijnlijk kunnen zij er hun voordeel mee doen en er in ieder geval van leren, hoe je moet handelen wanneer je als vader (oma) een kind van zijn moeder wilt vervreemden.
Ik zal ze dan kunnen uitleggen, dat de kinderrechters in 2012 niet het omgangsrecht van kinderen met beide ouders beschermden, maar de verzorgende vader beschermden, die m.b.v. zijn moeder (hun oma) en de gezinsvoogd, de kans kreeg de meest negatieve dingen en leugens over hun moeder te vertellen, omdat feiten en waarheidsvinding er bij u niet toe doen en u uw oordeel baseert op rapportages opgesteld door niet gekwalificeerde/ geregistreerde deskundigen.
Ik (en mijn kinderen) word “geslachtofferd” (uitspraak gezinsvoogd in een telefoongesprek met mijn vorige advocaat).
Dit alles in “ het belang van de kinderen” en dit is nog maar een fractie van het hele verhaal.
U handelt misdadig goed in het belang van mijn kinderen mevrouw de kinderrechter en mevrouw de gezinsvoogd. U laat mijn kinderen “opvoeden” door mensen die het niet zo nauw nemen met de waarheid en over lijken gaan als het hun uitkomt……
Sociopaten aan de macht.
Een van de vele ouders
[Gegevens van moeder bekend bij Jeugdzorg Dark horse]
Redactie Jeugdzorg Dark horse: Wederom een getuigenis van een moeder over haar ervaringen met onze 'rechtsstaat', waarvan je bij het lezen het koud krijgt om je hart. Het klassieke verhaal van jeugdzorg die partij kiest voor één van de ouders, om op die manier zichzelf het beste te kunnen laten gelden. De hulpverlener als beschuldiger en straffer, als verlengstuk van de vergiftigende invloed van een schoonmoeder. En de blinde rechter die het allemaal straffeloos laat gebeuren... 
             Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

32 opmerkingen:

 1. Het mag duidelijk zijn wie hier de kwade genius is en dat is oma, de moeder van de vader.
  Maar de vader zelf is waarschijnlijk ook geen knip voor de neus waard...kennelijk nog een moederskindje..
  De moeder alle sterkte gewenst, maar ook jou kinderen gaan groot worden en vragen stellen...en dan hebben vader en oma een probleem.
  Zij denken...uiteraard weer met behulp van die waardeloze instanties en een slapjanus van een rechter op korte termijn hun zin gekregen te hebben, maar op lange termijn trekken die vader en zijn moeder aan het kortste eind.
  Een schrale troost, ik weet het, maar voorlopig zal moeders het er mee moeten doen.
  Naast de vele Dwaze Vaders kunnen we moeders rekenen tot de Dwaze Vaders, waar ook plek voor Dwaze Moeders is.

  sterkte gewenst door

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Van deze moeder wil ik graag weten of ze nog omgang heeft met haar kind(eren)en zo ja welke.

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Herkenbaar verhaal, helaas.

  Bijna alle VOLWASSENEN hebben hun zin gekregen:

  - De vader wilde een wig drijven tussen kinderen en moeder;
  - de Raad wilde de feiten niet onderzoeken;
  - Bjz wilde de feiten niet onderzoeken, gelijk hebben, en zo weinig mogelijk werk hebben;
  - de rechter wilde de feiten niet onderzoeken.

  Ik zou wel eens willen weten hoe al die 'professionals' de gang van zaken verklaren in het licht van het belang van het kind .. ?!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Vera Bergkamp ‏@Vera_Bergkamp ( vanmorgen gevonden op haar twitter)


  Voorstel advies vragen aan Kinderombudsman over waarheidsvinding in de jeugdzorg is omarmd door commissie en dus Kamer!

  Lichtpuntje aan de horizon???!!!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Lichtpuntje? U weet kennelijk niet hoe deze subsidie-instanties werken? En dulleme daar gaan we weer; waarom geen namen van die rechters voluit benoemen? Waarom ene keer wel en andere keer niet? Zo schieten we niets op.

   Ik geloof dat Nederland gewoon leeg moet lopen. Anders blijven deze onmensen zich vergrijpen aan kinderen en hun ouders.

   Ze moeten wel een giga hekel hebben aan ouders en kinderen, anders zouden al die onmensen hun hart moeten gebruiken om te veranderen in mensen ... en dat kan en mag niet!

   Bovenstaand verhaal/belevenis is een veel voorkomend voorbeeld. Draai ook de rollen om want dat is net zo erg.

   Ik geloof ook heel sterk dat alleen ouders en hun kinderen met familieleden of andere ondersteuners een einde aan BJZ en alles eromheen kunnen maken.
   Professionelen en gekwalificeerde deskundigen praten teveel en hebben mooie verhalen ... helaas.

   Verwijderen
  2. Vragen om waarheidsvinding, zonder de vraag te differentiëren, zal niet werken en wordt een dooddoener.....:
   Men dient te vragen om DIAGNOSTISCHE WAARHEIDSVINDING, want het gaat om op hoog niveau vaststellen wat het werkelijke belang is van het kind, of er gedragsproblemen zijn, hoe evt. problemen te begeleiden, hoe zo min mogelijk schade toe te brengen, hoe het kind zo goed mogelijk in de thuissituatie te houden en begeleiden, enz. . Op diagnostisch niveau (met deskundigen buiten de belangensfeer van BJZ om; niet door BJZ beïnvloed)!

   Benoem de knelpunten, vraag om inhoudelijkheid. geef advies met structuur.

   Verwijderen
  3. En ga niet denken dat de 'deskundige' die door BJZ is aangewezen echt onderzoekt. Dat wil die niet, omdat BJZ een juridiserende stichting is: het gaat vaak een paar maal telkens VIA de rechter!!!
   En daar zijn diagnosten huiverig voor iets op papier te zetten: DUS houden die ingehuurde diagnosten zich aan de sturende en beperkende onderzoeksvraagstelling ban BJZ.
   ======> Zoek dus een eigen deskundige!!!! (Noem BJZ niet!)

   Verwijderen
 5. De moeder van de vader ...de oma...dus heeft met behulp van de vader een wig gedreven tussen de moeder en de kinderen.
  Misschien had oma er al erg veel moeite mee om zoonlief los te laten en nu heeft oma dan een megavangst gedaan...twee (vader en de kinderen) voor de prijs van één en dat allemaal dank zij de welwillende medewerking van de instanties en de rechter.
  Zou oma misschien eenzaam geweest zijn en mogen zoonlief en de kleinkinderen de aandachtsleemte vullen?

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Lichtpuntje???...an me hoela.....de sekte van de Jeugdzorg c.s. heeft de politiek in een ijzeren greep...of om het in hun eigen vakjargon te zeggen;...''zij zijn ''sociaal emotioneel'' aan elkaar verbonden als een Siamese tweeling''...scheiden van de tweeling is een ernstige bedreiging in hun ontwikkeling....en ja u raadt het al....NIET in het belang van de kinderen.

  opa,grootouder van twee prachtige kleinkinderen,helaas in de klauwen van een psychotische moeder en uiterst partijdige Raad van de Moederbescherming.


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is niet Raad voor de Moederbescherming maar Raad van de Kindermishandeling.

   Verwijderen
  2. advocaat jan van ruth12 december 2012 om 20:32

   Ik vraag me af hoe het komt dat de reacties hier zo goed kloppen?
   Alsof ze de zaak van dichtbij kennen.
   Raar dat iedereen hier meteen ziet hoe het zit, inderdaad vader is een moederskindje en oma is de kwade genius, terwijl de rechter, die toch veel meer van de zaak af zou moeten weten het kennelijk niet kan zien.
   Maar ja, wat wil je.
   Er zijn rechters en er zijn rechters.
   En over deze rechter is hier het laatste woord nog niet gesproken....
   Maar daarover binnenkort meer!!

   Verwijderen
  3. De mensen die hier een reactie plaatsen zijn over het algemeen de echte ervaringsdseskundigen...menigeen heeft met de poten in de RvK- en BJZ-modder gestaan en heeft kennis gemaakt met het gemanipuleer en geneuzel van die z.g. ''professionals'' van die sekte.
   Moeders kan aan één kant ook blij zijn dat ze van dat moederskindje af is...zulke slapjanussen en lafbekken heb je geen donder aan als het er op aan komt....dan vluchten ze liever onder mammie's rok.

   opa,............grootvader van twee prachtige kleinkinderen,helaas in de klauwen van psychotische moeder en een uiterst partijdige Raad van de Kindermishandeling.Dinsdag a.s.gaat de rechter beslissen over het hoofdverblijf.
   Verwachtingen daarover;...0,0...of te wel niente.

   Verwijderen
 7. Bedenk dat het gezag sowieso eindigt als ze 18 worden.

  Het voordeel is dat in zo'n situatie de andere ouder verantwoordelijk is
  samen met Bjz ..

  De overheid heeft zich tot probleemeigenaar gemaakt.

  De kosten en schade zijn voor de samenleving die de kinderen niet kon of wilde beschermen.
  Van evt. vernielde bushokjes tot verloren arbeidsproductiviteit,
  ziektekosten, kosten van hulp later, en evt. weer jeugdhulp.

  De samenleving die niet in staat blijkt om de jeugdhulp goed te organiseren betaalt nu al een 'boete' van > 4 mrd per jaar.

  Dat is een bemoedigende gedachte.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik zou wel eens willen weten waarom de BMJ vindt dat het juist nu van belang is dat de positie van de jeugdzorgwerker wordt behartigd. Wie z'n werk goed doet heeft toch niets te vrezen?

  Ga voor de gein eens naar http://www.bmj.nl/
  en dan naar http://www.professionaliseringjeugdzorg.nl

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Lees hier de BEROEPSCODE van de jeugdzorgmedewerker!

   http://issuu.com/platformjeugd/docs/beroepscode_jeugdzorgwerker?mode=window&viewMode=doublePage

   Informatieflyer over Beroepscode, Tuchtrecht,
   Beroepsethiek, Privacy & Geheimhouding.Voor de professionals!

   http://www.professionaliseringjeugdzorg.nl/pjz/Bestanden/Flyer-over-beroepscode,-tuchtrecht,-beroepsethiek,-privacy-en-geheimhouding.pdf

   Verwijderen
  2. Tja, ze houden zich nu ook niet aan de wet en de algemene zorgvuldigheidsnormen, dus waarom zouden ze dat straks wel doen?

   Het papier is als altijd geduldig.

   Verwijderen
  3. Lees die code en reageer op de vaagheid van die code, die voor een zogenaamd tuchtrecht te gebruiken zou moeten zijn.
   Het is een vage toestand! En OTS e.d. wordt al ingeperkt qua verantwoordelijkheid.
   En ze hebben nog de uitvlucht: "we werken in een team", dus is de jeugdzorgwerkers toch niet verantwoordelijk als lijkt het zo met zo'n schijn-code.

   Verwijderen
  4. ... En vele ouders zijn niet preventief.
   Oriënteren zich niet vooraf.
   geloven zoals de rechters in het loze woordje zorg in Jeugdzorg.
   En straks wordt het geloven in het woordje hulp in 'jeugdhulp', zoals dat straks gaat heten.
   En men verzekert zich niet.
   En leest te weinig juiste boeken...

   En zo geeft de ene ouder bij omgangsfrustratie de andere aan, en zit dan zelf met het kind ertussen in de penarie.
   Mijd AMK en BJZ. Lees de site van KOG en de tips van Mul (rechtsboven).

   Verwijderen
 9. Ik heb het gelezen en ik word daar echt pissig over. Dat het kan, en dat het mag!!! Ongelofelijk, niet voor te stellen, zo dom als men is.

  Ouders maak elkaar maar zo zwart als mogelijk,en wij zullen genieten en het opschrijven,ha ha,Dat is toch te zot voor woorden!!Ze moeten juist zeggen stop daarmee,of tegen die oma; "zo mevrouwtje, wat denkt u dat het de kinderen doet, wanneer u deze beeldvorming ten opzichte van deze moeder blijft hanteren?"

  Wat een voorbeeldige en fantastische oma bent u, of eerder fantasierijke oma. Men kan iemand laten veranderen van een zonnetje in een beschadigde mens. Net als Jezus worden er nog vele mensen dagelijks gekruisigd, en als Jeugdzorg zo profesioneel is met al diens kornuiten dan zouden die de koppen bij elkaar brengen om het beste in elkaar naar boven te laten halen!!

  Maar men roert vaak liever in de put van onvermogende en ontoereikende opstellingen, omdat men geen hart heeft. Ze willen hiervoor de moeite niet nemen. Hang een camera bij die oma binnen in huis, en zie hoe zei het doet,en ook bij hun eigen moeder. Ga dan eens aan de kinderen vragen wat zij fair vinden. De kinderen hun stem wordt ontnomen!!!
  Op deze site zitten de meest sterke mensen. We hebben het niet nodig om als geiten aan een ketting te zitten of om als schapen de kudde na te blaten. Laat niemand je ooit onwaardig maken, of ze zullen zelf onwaardig gemaakt worden.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het toont de TOTALE onmacht van de overheid om (eindelijk) de zaak behoorlijk te (re-)organiseren ..

   Verwijderen
 10. Ik (opa) heb moeder in een vroegere reactie gevraagd of zij nog iets van omgang met haar kinderen had. Een achteraf gezien overbodige vraag want zij schreef zelf dat zij nog.... het zij beperkt... omgang met de kinderen had.

  Ten aanzien daarvan wilde ik haar waarschuwen, nu zij uit onmacht en wanhoop haar toevlucht tot de media heeft gezocht, rekening moet houden met sancties en pesterijen van de 'andere kant'.

  Het eerste argument waar deze 'andere kant' mee aan komt, is dat het zoeken van de publiciteit niet 'in het belang van de kinderen' is...
  'De andere kant' bedoelt natuurlijk dat zij die publiciteit als schadelijk ervaren voor hun 'voortreffelijke' imago.

  De kans is groot dat deze zaak dezelfde kant op gaat als die van de catastrofale aanpak van Jeugdzorg bij een gezin in Culemborg, waar BJZ tot twee maal toe de kinderen, met hulp van de politie, uit het gezin heeft weggerukt.

  Dus moeders en vaders, hou rekening met tegenacties als gevolg van het feit dat je voor publiciteit hebt gekozen; overigens mijn petje daarvoor af...velen durven het niet en zijn als de dood voor repressailles van het polietbureau BJZ/KBS.

  Verder is er een reële kans dat 'de andere kant'meeleest..''Feind hört mit''..en hou daar rekening mee. Noem vooral geen namen, waaruit rechtstreeks te herleiden valt wie het betreft. Voor je het weet sturen ze je een batterij juristen op je nek en klagen je aan voor smaad.

  Maar, ouders laat je vooral niet bang maken en blijf je eigen lijn trekken, maar wees en blijf voorzichtig. Het domste wat je kunt doen is 'de andere kant' onderschatten en zaken aanleveren, die ze tegen je kunnen gebruiken.

  is getekend, door opa.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Opa,

   Zo moet het ook, de media is een uitlaatklep om gehoord te worden! Ik ben ook een moeder en heb verschillende malen de media opgezocht. Niemand die mij aansprak, omdat daarin ook de initialen van de kinderrechters in Breda en Den Bosch waren genoemd plus de plaats waar mijn kind moest doorbrengen voor een onnozele onderzoek van 12 weken.

   Na het lezen van die berichten stelden de medewerkers aldaar een zeer posititef verslag op. Ik laat me niet bang maken door zulke verhalen. En dat zou geen enkele ouder moeten doen, volg je hart en laat je niet stoppen. En dat voor alle lieve in verdriet gezonken ouders en hun kinderen. Barre tijden komen er aan, kerst zonder kinderen of uit huis geplaatst en maar 1 dag naar huis mogen komen.

   Ik heb het allemaal meegemaakt. Dus ik zal een kaarsje branden voor hen en de overledenen + nabestaanden. En dat gaat ook door, omdat ouders niet durven te schreeuwen door bangmakerij.

   Verwijderen
  2. Voor BJZ: - HEERLIJK toch:
   tegenreacties uitlokken en er is reden tot pleegplaatsing met een UHP.
   Mooi dat ouders er in trappen, zegt de jeugdzorgwerker of z'n team.
   Wees bij een juridiserende stichting niet emotioneel: dat kan tegen u gebruikt worden!

   Win eerst overleg en omgangsregeling buiten BJZ om, en strijd dat tegen BJZ. Dan geen gevaar voor het kind meer, is te hopen.
   BJZ is een rancuneuze stichting!

   Verwijderen
 11. Ik (opa)ben er heilig van overtuigd dat de meest effectieve manier is om dit veelkoppige monster van BJZ/KbS toch minimaal een paar toontjes lager te laten zingen, een onophoudelijke stroom van publiciteit is, tegen deze instanties.

  Ze zijn er als de dood voor. Neem dat maar van mij aan...zie ook de paniekerige en totaal onprofessionele reacties op de avonturen van het zeilmeisje Laura Dekker.

  Dat een meisje van 13, zonder het echt te willen, zo'n bolwerk als Jeugdzorg zo onderuit kan halen, mag wel duidelijk zijn.
  En als je het allemaal goed analyseert is het niet Laura Dekker, die het bolwerk onderuit haalt, maar deze clubs halen zichzelf vanwege de onkunde om met publiciteit om te gaan onderuit.

  Dat kun je trouwens ook moeilijk verwachten van een sekte, die zich met een eigen soort wetenschap a la die van Diederik Stapel. Een organisatie die zich afzijdig houdt van de realiteit.

  Ook de dreigementen en de in het vooruitzicht gestelde sancties als ouders te kennen geven hun toevlucht te zoeken in de media, is bewijs dat vooral het dikbetaalde en overgewaardeerde management een pesthekel heeft aan publiciteit in welke vorm dan ook.

  Veel publiciteit is als een soort guerilla, waar zo'n bolwerk op termijn niet tegen bestand is.

  Hoewel in de gangbare media voor deze problematiek nog maar mondjesmaat aandacht is (het gaat wel de goede kant op) blijft internet 'the place to be' om de wantoestanden bij BJZ en KbS aan de kaak te stellen. De andere media zullen dan ongetwijfeld volgen.

  Van de politiek,zoals het stellen van kamervragen verwacht ik helemaal niets,dat is enkel tijdsverspilling.

  Mijn oproep is dus: gooi alles in de publiciteit, hoe meer hoe beter!

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Deze video kwam zo maar langs....niet 100% vers...maar wel indrukwekkend..en de muziek is prachtig.
  http://www.youtube.com/watch?v=kfY2eGAtrhA

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 13. En ook dit (propaganda-filmpje?) van Jeugdzorg Utrecht kwam ik tegen..
  ""De andere kant'' aan het woord zeg maar,mag ook wel eens..een heel beperkt kijkje in de Jeugdzorg-keuken...
  http://www.youtube.com/watch?v=kYBhPykGtyY.

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Met een air van ernst en waarachtigheid proberen jeugdzorgwerkers m.b.v. pseudo-wetenschappelijk gebabbel en vage, ongecontroleerde beweringen de aandacht van de rechter te richten door hem ‘deskundig onderbouwde’ adviezen te presenteren. De adviezen, opgesteld in keurige rapportages, geven vaak een hilarisch beeld van STAPELS waarnemingen, veronderstellingen, overtuigingen en intuïties waarvan zij zijn uitgegaan. De rechter laat zijn blik richten door de ‘deskundige blik’ van de jeugdzorgwerker. Echte deskundigen toonden en tonen de valsheid en de vreselijke gevolgen van deze werkwijze voor kinderen/ouder(s) al aan. Helaas, zolang dit systeem blijft bestaan, zolang zullen/moeten verhalen zoals van deze sterke moeder met de moed der wanhoop blijven verschijnen.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Ik (advocaat) zie hierboven niets over de William Schrikkerstichting (WSJ). Die vind ik vele malen erger dan BJZ. Die club is het BJZ voor de zwakbegaafden. Het "voordeel" van zwakbegaafden is dat ze kwetsbaar zijn en vaak niet zo mondig. Je kunt als WSJ dus zonder enig overleg alles bedisselen en bepalen. Clienten beklagen zich er vaak over dat ze als idioten en zonder enig respect worden behandeld. Collega's hebben dezelfde ervaring. Ik heb verder ervaren dat de WSJ zich geregeld niets aantrekt van de wettelijke regels of rechterlijke uitspraken. Geen haan die er naar kraait als de WSJ haar eigen wetten hanteert die lijnrecht ingaan tegen de wet en tegen de menselijkheid. Immers zwakbegaafden weten de weg naar de advocaat niet altijd. Maar helaas: ook met advocaat is het voor deze groep vaak vechten tegen de bierkaai. Want als een rechter dan toch een keer te weten komt dat de WSJ in strijd met het recht gehandeld heeft, dan wordt dat door de rechter vaak met de mantel der liefde (voor de WSJ uiteraard) bedekt. Sterker nog: Buiten de zitting is er regelmatig telefonisch overleg tussen de WSJ en de rechtbank. De advocaat of diens client wordt daar buiten gehouden. Ik heb verder al vaker meegemaakt dat er uiteindelijk door de rechter besloten werd dat een uithuisplaatsing werd beeindigd, maar dat de WSJ die beslissing niet respecteerde. Er werd dan "in het belang van het kind" een spoedverzoek uithuisplaatsing gedaan. Het beginsel van "ne bis in idem" geldt niet in het jeugdrecht. Het recht op een eerlijk proces en onafhankelijk onderzoek ook niet. Voor dat soort rechten moet je verdachte zijn. Zoals hierboven zo treffend beschreven wordt: met pseudowetenschappelijk gebabbel en vage ongecontroleerde beweringen wordt de rechter dan overtuigd. Er wordt herhaaldelijk geroepen dat er aanwijzingen zijn voor hechtingsproblematiek, dat ouders niet leerbaar zijn, dat het kind onvoldoende gestimuleerd wordt door deze ouders, dat het kind veel beter af is met professionele (pleeg)ouders. Het kind zelf wordt meestal niet gehoord en als het zijn of haar stem wel kan laten horen en zegt heel graag bij de ouders te willen zijn, dan wordt er gezegd dat het kind toch echt nog behandeld worden voor zijn loyaliteitsproblematiek. Het kind zou per definitie een eigen advocaat of bijzondere curator moeten krijgen. Ik onderschrijf verder dat het van belang is om de Kinderombudsman in te lichten zodat die signalen krijgt waar het fout gaat. Ik heb de indruk dat die wel serieus omgaat met die signalen. Als de Kinderombudsman veel meer signalen zou krijgen, dan kan die er heel misschien iets aan doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. 'Diagnostische waarheidsvinding' zijn twee woorden, en dat gaat het begripsvermogen van de betrokkenen te boven ..

  Bovendien vangt het niet precies wat nodig is.

  Soms heb je valide diagnostiek nodig (bij kinderen en/of ouders), en soms heb je deugdelijk onderzoek naar de feiten nodig (bij beschuldigingen).

  Daarom vragen bij Bjz/raad/AMK heeft geen enkele zin.

  Als je hun verslagen en brieven leest merk je al snel dat ze zelf niet begrijpen wat ze schrijven, of welke informatie de lezer nodig heeft om hun bedoeling te begrijpen.

  Ze zijn doorgaans ook te stom om je nuanceringen mee te krijgen, en ze zijn zo gewend om in te vullen en te 'verklaren' dat ze zelf niet merken dat ze iets anders concluderen (zonder navraag) dan de gesprekspartner wilde overbrengen.

  Ga er maar aan staan ..

  Het enige wat kan helpen is bezwaar en beroep, klagen en volhouden. Net zolang tot het hele circus volledig vastloopt.

  Helpen jullie mee?

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Zou je contact willen opnemen met mij wendij2010@live.nl

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Kinderen hebben recht op een moeder en vader en als zij met een van hen geen contact willen kunnen ze dat zelf aangeven. Waarom hebben deze kinderen geen Jeugdadvocaat?
  Daar hebben zij recht op!
  Waarom wordt er pas naar kinderen geluisterd als ze dertien jaar zijn?
  Waarom worden kinderen als onmondige burgers beschouwt, terwijl allerlei volwassenen maar met ze uit kunnen spoken wat zij willen?
  Ik vraag mij wel eens af of kinderrechters zichzelf op die leeftijd van dertien jaar en jonger
  zichzelf toen ook een debiel vonden waar niet naar geluisterd behoefde te worden!

  Of ligt het geheim in de jeugdzorg Wet uit 2005, waarbij als er Jeugdzorg wordt gevraagd kinderen alleen nog maar in Kindertehuizen, pleeggezinnen, Justitiële inrichtingen enz, worden geplaatst.
  En andere professionals niet meer naar preventieve zorg kunnen doorverwijzen, want alles moet langs Jeugdzorg worden geregeld!
  Dat is hopelijk nu van de baan, want professionals kunnen weer naar collega's doorverwijzen.
  Ik vraag mij weleens af wie er rijk wordt van al die uit huis geplaatste kinderen, want als niemand er rijk van wordt dan zouden ze niet uit huis plaatsen.
  En rechters worden ook rijk van al die uit huis te plaatsen kinderen, want als de wet zo zou veranderen dat kinderen recht hebben op en hun vader en hun moeder en op grootouders
  van beide kanten en neef en nichtjes en oom en tantes .....dan verliezen veel rechters een deel van hun inkomen, dus worden kinderen niet gehoord ...want dan blijft er niet zoveel meer te doen.
  Als kinderen mogen spreken en recht hebben op hulp en zorg voordat zij als onmondigen in het holst van de nacht of overdag op worden gepakt als criminelen zonder dat zij hun zegje hebben mogen doen, en in een klap van al hun familie worden geïsoleerd, dan denk ik dat veel volwassenen daar nog een puntje aan kunnen zuigen .... !

  Men luistert niet naar kinderen, hoorde ik een jeugdzorgwerkster opmerken, omdat zij niet altijd de waarheid spreken en daarom worden zij aangemerkt (in Jeugdzorg taal) als geen belanghebbende in een rechtszaak!
  Het is niet te geloven!

  Het is mis- behandeling om zo over kinderen heen te walsen of een baby naar zes verschillende plaatsen te transporteren ...zware kinder-mis-handeling waar rechters en jeugdzorgwerkers zich schuldig aan maken. Kinderen tot rechtelozen te veroordelen!
  Kinderen worden ernstig gediscrimineerd!

  G.J.McMurter

  BeantwoordenVerwijderen