donderdag 6 december 2012

Leger des Heils pakt Irakese vader van zes kinderen opnieuw aan

Geplaatst op 4 december 2012
 
Door: Nora Naber

De vader van het uit Irak gevlucht gezin Sheik Elias, dat hun zes kinderen kwijt raakte door middel van uithuisplaatsing, wordt nu door het Leger des Heils beschuldigd van seksueel misbruik. Eerder werd hij beschuldigd van agressief gedrag, wat aanleiding was om de kinderen een voor een uit huis te plaatsen. Deze beschuldiging werd later afgezwakt; het gezin zou beschikken over onvoldoende opvoedingsvaardigheden. Nu is er dan een nieuwe beschuldiging van seksueel misbruik bij gekomen.

In oktober deed Jalal Sheik Elias uit Biddinghuizen zijn verhaal in de krant Moslim Vandaag, omdat hij het niet kon verkroppen dat zijn oudste twee dochters zich hadden laten dopen in de gezinshuizen waar ze zijn ondergebracht. De meeste ouders met uithuisgeplaatste kinderen schamen zich om hun mond open te doen, maar Jalal is de schaamte voorbij. Hij heeft er geen moeite mee, dat iedereen weet waar hij van beschuldigd wordt. Volgens hem is het een grote leugen dat hij zijn kinderen seksueel misbruikt zou hebben. Vriend des huizes en woordvoerder namens het gezin Remco vindt het vreemd dat het Leger des Heils nu ineens met deze beschuldiging op de proppen komt. Volgens hem moet het Leger des Heils zich eerder zorgen moeten maken over de christelijke geloofsgemeenschap waar de oudsten van het gezin zitten: “Het gezinshuis ‘De Zorgzaamheid’ staat zelf bekend als een plek waar veel drugs, alcohol en seks gebruikt wordt.”

Bijbel aangeboden
  
Vader en moeder Sheik Elias hebben er moeite mee dat twee dochters al bekeerd zijn en dat een andere dochter nu ook al een bijbel is aangeboden.

 “Wij zijn hierheen gevlucht uit Irak om ons veilig te voelen en niet om onze kinderen af te laten pakken, terwijl wij elke vorm van hulp hebben aangenomen. Na twee jaar Bureau Jeugdzorg en Leger des Heils zijn twee dochters van de familie christen geworden. Hoeveel bewijs moet er nog komen, voordat er ongelukken gebeuren tussen meerdere geloofsgemeenschappen? Moeten alle moslims en andere geloven straks bang zijn dat hun kinderen door Bureau Jeugdzorg en het Leger des Heils worden bekeerd tot het christelijke geloof? ”

Ook hebben de ouders het er moeilijk mee dat hun kinderen door het hele land geplaatst zijn en geld om erheen te gaan, hebben ze niet. Een kind verblijft in Almelo; een kind in Zetten en twee zussen in Biddinghuizen. Van de jongste twee zusjes is het niet bekend waar ze verblijven. Er is geen contact met de ouders.

Lees verder....

http://www.moslimvandaag.nl/leger-des-heils-pakt-irakese-vader-van-zes-kinderen-opnieuw-aan/

20-12-2012

Na maanden krijg ik nu dan toch een reactie van het Leger des Heils betreffende het gezin Sheik Elias, waarvan zes kinderen uit huis zijn geplaatst. Maar men gaat helaas niet inhoudelijk op mijn vragen in, waar de vragen het gezin betreft.

Geachte mevrouw Naber,


U heeft het Leger des Heils vragen gesteld over de familie Sheik Elias.

De beantwoording heeft helaas enige tijd op zich laten wachten, onze excuses hiervoor.

Hieronder treft u de antwoorden aan van het Leger des Heils:

1. De familie beweert dat de kinderen onterecht uit huis zijn geplaatst, in eerste instantie werd beweerd dat vader gewelddadig was, maar later zouden ouders opvoedingsvaardigheden missen. Wat is daarvan waar?

Uit privacy overwegingen kunnen wij inhoudelijk niet op deze casus ingaan.

Wel kunnen wij toelichten hoe de procedure met betrekking tot een ondertoezichtstelling (OTS) verloopt. Voordat kinderen onder toezicht gesteld worden, doet de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek. De Raad onderzoekt dan de opvoedingssituatie van de kinderen en betrekt in het onderzoek niet alleen het gezin maar ook belangrijke derden, zoals de school en eventueel betrokken hulpverlening. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, beslist de Raad of een verzoek bij de kinderrechter wordt ingediend zodat de kinderbeschermingsmaatregel, de ondertoezichtstelling (OTS) kan worden uitgesproken. In het verzoek van de Raad worden de gronden voor de OTS gemotiveerd. Op basis van het verzoekschrift, de onderzoeksrapportage en nadat ter zitting alle belanghebbenden door de kinderrechter zijn gehoord, al dan niet in aanwezigheid van hun advocaat, neemt de kinderrechter een beslissing. Ook bij een regulier verzoek tot uithuisplaatsing (UHP) toetst de kinderrechter de aanvraag (het verzoek) en neemt de kinderrechter, nadat alle belanghebbenden zijn gehoord, een beslissing. Belanghebbenden kunnen de beslissing van de kinderrechter in hoger beroep door het Gerechtshof laten toetsen.

2. Wat is de reden dat het onderzoek van I-PSY terzijde is geschoven?

Uit privacy overwegingen kunnen wij inhoudelijk niet op deze casus ingaan.
Wel kunnen wij aangeven hoe wij beleidsmatig met dit soort vraagstukken omgaan. Gedurende de duur van de OTS kan externe expertise ingeschakeld worden om hulpverlening aan kinderen, ouders of het gezin te bieden of te adviseren voorafgaand aan beslissingen in het traject. Op basis van interne en eventueel externe adviezen wordt door de beslisstaf, welke multidisciplinair is samengesteld, vervolgens een beslissing genomen over de wijze waarop de kinderbeschermingsmaatregel verder wordt ingevuld, dan wel de noodzaak van de verlenging of beëindiging daarvan beoordeeld.

3. Wat is de reden dat een of meer van de kinderen nog niet terug geplaatst is/zijn in het gezin?

Uit privacy overwegingen kunnen wij inhoudelijk niet op deze casus ingaan.
Het doel van een OTS-maatregel is om kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden te beschermen en hen in een veilige omgeving te laten opgroeien. Tijdens de uitvoering van de maatregel wordt geregeld afgewogen of de situatie in het gezin voldoende veilig is om kinderen te kunnen terugplaatsen.

4. Wat is uw standpunt en beleid inzake het plaatsen van moslimpleegkinderen in christelijke gezinnen? Op welke manier wordt rekening gehouden met de achtergrond van de kinderen?
Mogen kinderen meegenomen worden naar de kerk? Mogen kinderen gedoopt worden?

Het Leger des Heils volgt de gebruikelijke procedures die hiervoor gelden binnen de jeugdzorg. Op basis van een indicatie wordt een zo goed mogelijk zorgaanbod gekoppeld aan het kind. De indicatie wordt afgegeven door Bureau Jeugdzorg en is leidend voor de keuze van het zorgaanbod. Er wordt naar een plek gezocht die het beste aansluit bij de problematiek van het kind. Deze plek is bij voorkeur in een pleeggezin. Bij een uithuisplaatsing wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de achtergrond en levensbeschouwelijke overtuiging van het gezin van herkomst. De wijze waarop hiermee rekening wordt gehouden is mede afhankelijk van het beschikbare zorgaanbod. In het kader van plaatsing in een pleeggezin worden de ouders uitgenodigd voor een zogenaamde startbespreking waarin o.a. wordt getracht met de ouders, de pleegouders en eventueel de jongere ouder dan 12 jaar, over deze aspecten tot overeenstemming te komen.

5. Zijn er geen moslimpleeggezinnen in Flevoland beschikbaar waar moslimkinderen kunnen worden geplaatst? Voorzover ik weet zijn er meerdere gezinnen opgeleid tot pleegouders, maar is er nog geen kind geplaatst tot nu toe. Dat klinkt onlogisch.

Voor alle betrokken instanties is het welzijn en perspectief voor het kind van primair belang. Dit geldt ook voor de keuze van het pleeggezin. Betreffende uw vraag over de beschikbaarheid van pleeggezinnen in Flevoland verwijzen u naar relevante zorgaanbieders voor pleegzorg.

6. Wat doet u verder met de ernstige beschuldigingen die de familie op de website plaatst? Men insinueert nog al wat over het ene gezinshuis.

Het Leger des Heils stelt de privacy van de kinderen die onder toezicht dan wel voogdij zijn gesteld voorop en reageert om deze reden niet inhoudelijk op publicaties in de media.
7. In hoeverre wordt een gezinshuis 'in orde' bevonden en gecontroleerd door uw instantie?

De jeugdbescherming van het Leger des Heils werkt volgens:
· de Nederlandse wet- en regelgeving,
· landelijk- en intern beleid,
· dan wel afspraken vanuit de jeugdzorg (niet uitgeoefend door het Leger des Heils maar door de Inspectie Jeugdzorg),
· dan wel de Inspectie Gezondheidszorg
· en indien van toepassing de betrokken provincie.
Het Leger des Heils ziet er wel op toe dat de wijze waarop de verzorging en opvoeding van de door haar uit huis geplaatste kinderen plaatsvindt, in overeenstemming is met de door de jeugdbescherming gestelde hulpverleningsdoelen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Kapitein R.P. Fennema
Hoofd Corporate Communicatie

Leger des Heils T +31 36 53 98 159
Spoordreef 10, Almere
Postadres: E robert.fennema@legerdesheils.nl
Postbus 3006
1300 EH Almere
www.legerdesheils.nl
www.125-jaar.nl            Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

 

1 opmerking:

 1. Klassiek patroon, als deugdelijke argumenten ontbreken allerlei beschuldigingen uiten.

  Hoog tijd voor een civiele variant van de onschuldpresumptie, vooral gezien het FEIT dat de instanties niet aan waarheidsvinding doen.

  Nederland is in Europa niet voor niets kampioen opsluiten onschuldigen, en kampioen OTS en UHP.

  Tegelijkertijd verzaken degenen die er over moeten oordelen hun plichten ernstig, waardoor Nederland in werkelijkheid geen rechtstaat meer is.

  Dat het op papier zogenaamd allemaal anders is kan daar niets aan veranderen. Het papier is als altijd geduldig.

  Jammer genoeg gebruiken ze papier dat te hard is om je .. mee af te vegen, waardoor het ongebruikt bij het afval moet.

  BeantwoordenVerwijderen