dinsdag 11 december 2012

Stappenplan dossier opvragenHoofdstuk over 'dossier opvragen' in Nico Mul's link.

Dat moet men doen op grond van AwB/ art. 6 EVRM en WbP, WOB is daar niet voor bedoeld! 

Dossiers worden NIET digitaal verstrekt en die 22,50 mag en is gebruikelijk!
Opvragen van uw dossier bij AMK, WSG, RvdK, enz

Opvragen van en ONJUISTHEDEN in DOSSIERS van BJZ / RvdK/AMK/WSG enz .
Afgezien van het feit dat u gewoonweg recht heeft op inzage, afschrift (AwB / WOB / EVRM art. 6) en correctie kan u ook het volgende aanvoeren, een brief d.d. 10-10-2010 van het College Bescherming Persoonsgegevens: 

Geachte…..

U heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) gevraagd op welke wijze u erachter kunt komen wat er in bepaalde stukken staat. 

Voor zover de stukken betrekking hebben op uw persoonsgegevens, kan ik u het volgende mededelen. Op grond van artikel 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft u recht op verwijdering van uw gegevens. Verwijdering kan als de gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking. Voor meer informatie over uw rechten verwijs ik u naar de website van het CBP (www.mijnprivacy.nl), onder ‘Informatiebladen.’ 

Het CBP vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens het College bescherming persoonsgegevens, 


C. Sterkman / medewerker Front Office

Procedure in praktijk

De procedure in de praktijk? Zie deze uitspraak van 15-08-2011 met goede uitleg!
Naar aanleiding van de discussies op de Hyves 'BJZ aanpakken doe je zo' en het enthousiasme aldaar over de WoB, deed een van mijn cliënten dit ook voor ze mij 'kende'.
Het antwoord van de WSG (in haar geval) was dat de WoB alleen ging over bestuurskwesties die openbaar zijn en het dossier en inzage daarvan niet openbaar is dus niet onder de WoB valt, maar wel onder de WbP ... precies zoals al tijden in mijn Nico Mul's link staat.

Opvallend detail

Nu was de WSG zo aardig om wél de 'tekenbevoegdheid WSG' toe te sturen met een opvallend detail: pleegouders en gezinshuisouders worden als DESKUNDIGEN gezien... dit zonder enig opleidingscriterium, sterker nog: een 'gastouder' die 3 kinderen opvangt moet diploma's daarvoor hebben... gezinshuisouders die 4 tot 8 kinderen opvangen géén diploma, maar wél 'deskundig'! Dit even terzijde. 

Krachtiger

Er zijn namelijk andere wetten, die véél krachtiger zijn dan de WOB waaruit het recht op inzage, afschrift en correctie valt, namelijk: 1. De Algemene wet Bestuursrecht 2. De Wet bescherming Persoonsgegevens 3. Het EVRM, met name art. 6 daarvan, dat gaat over de gelijkheid van partijen in een rechtsgeding. 

McMichael-arrest

Als aanvulling hier op in de jurisprudentie, een stukje dat ik tegen kwam op Sven's
blog.
Het McMichael-arrest van het Europeese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) d.d. 24-02-1995 bepaalde dat beide partijen dienen te beschikken over 'alle stukken' - dus zorg voor inzage in dossiers op tijd, en onder de Wbp mag men zelfs met bewijs onjuiste gegevens laten verbeteren! (N.M. : precies zoals art. 6 EVRM en de AwB!!) 

Verzoekschrift

Ik schreef alvast een verzoekschrift in Word, dat u allen zó kan gebruiken: alleen uw eigen naam en adres en eigen BJZ of andere instantie invullen! 


A. Ikke
Mijn straat 21
1234AB Mijnstad
e-mail: Ikke@gmail.com
tel: 012-3456789
Aan:
BJZ / WSG / Lj&R / SGR
t.a.v . het Bestuur
Postbus 1234
1000 AB JEUGDSTAD
Betreft:  Verzoekschrift in het kader van: AwB, WbP, EVRM
Dossiernummer: xyx12 
Dossiernaam:     kind  geb. geb datum
Plaats, datum:    Mijnstad, datum


Geachte  vrouwe / heer,

Ik verzoek u tot toezending van een afschrift van het complete  dossier  aangaande  mijzelf en mijn kind inclusief contactjournaal en werkaantekeningen zoals dit in uw administratie aanwezig is.
ik  wil u er op attenderen dat boven staand verzoek gerechtvaardigd is op grond van :
 1. Algemene wet Bestuursrecht. 
Toelichting: op grond van de AwB komt mijn recht toe om kennis te hebben van alle stukken die geleid hebben tot de besluitvorming. Gezien het feit dat zowel het contactjournaal als  de werk aan tekeningen hebben bijgedragen tot de besluit vorming komen deze mij toe.
 1. Wet bescherming Persoonsgegevens.
Toelichting: op grond van deze wet komt mij het recht toe van inzage, afschrift en correctie van alle gegevens omtrent mij en van mijn kind in u administratie.    
 1. Artikel 6 EVRM.
Toelichting: dit artikel bepaalt dat alle partijen in een gerechtelijke procedure dienen te beschikken over alle stukken. Dit  wordt ook wel  het gelijkheidsbeginsel  van eerlijke proces voering genoemd. Gezien het feit dat er in het dossier meer stukken zitten als bij mij bekend zijn neem ik aan deze ook te mogen ontvangen. .                                      
Inmiddels is voldoende jurisprudentie bekend die mijn verzoek zou kunnen ondersteunen.
In afwachting van toezending van de gevraagde stukken,
hoogachtend,
UW HANDTEKENING
A. Ikke
Gaarne zie ik dat dit verzoek en de eventuele bezwaren daar op afgehandeld zal worden volgens de  op 1-10-2009 in werking getreden Wet Dwangsom en Beroep en de daarin gestelde termijnen.
Uiteraard zal ik bij bezwaar en beroep een claim leggen op de in deze bij wet vastgestelde vergoedingen
.
Bewijs


Zie de uitspraak LJN BW4266 http://zoeken.rechtspraak.nl/Default.aspx
van 12-04-2012: BJZ veroordeeld tot betaling van 1164 € en CORRECTIE van ONJUISTE valse beschuldigingen in het dossier, op straffe van dwangsom van 10.000€!
De rechter geeft een goede uitleg over de procedure, deze had ook met een inleidend verzoek, zonader advocaat, bij BJZ gekund en daarna in beroep bij de rechter. Alleen 260 € griffierecht even 'voorschieten' (als het goed is!). In de hoop te hebben bijgedragen aan het aanpakken van BJZ (WSJ/ LdH J&R/ SGR. RvdK) 

Men moet dus AwB / WbP en EVRM aanhalen! Attentie: bij het niet afgeven van het dossier hoeft NIET eerst bezwaar gemaakt te worden, zoals bij andere verzoekschrift-procedures, maar kan men rechtstreeks en zonder advocaat beroep instellen bij de kinderrechter, wegens het zwaar wegend belang ten aanzien van de procedures! 

Ondanks bovenstaande discussie over WOB/ AwB en WbP heeft een gezaghebbend vader de dossiers van hem en zijn kinderen opgevraagd bij BJZ. Deze weigert. Uiteindelijk stelt deze man BJZ in gebreke wegens het niet nemen van beslissingen enz. en de Rb te Maastricht (bestuursrechter!) doet op 4-10-2012 deze uitspraak! U ziet: BJZ mag weer eens dwangsommen betalen + griffierecht enz… 

Geen medelijden

Ik heb geen medelijden met BJZ: ze moeten eens stoppen met het ouders schofferen en ontdoen van hun wettelijke rechten als bijvoorbeeld recht op afschrift dossier!

http://www.mstsnl.net/kinderen/kind-159.htm

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/03/kinderrechten-in-nederland-op-gespannen.html

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/03/discussie-wob-of-wbpawb-voor-opvragen.html

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/08/tuchtcollege-voor-jeugdzorgers.html

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/09/aan-inspectie-jeugdzorg.html


Het HVRM-arrest McMichael. Nederland schendt mensenrechten


  Op grond van Europees recht (HVRM McMichael) hebben ouders recht op alle stukken bij een kinderbeschermingsmaatregel. Bron: Een publicatie van Prof. E.P. von Brücken-Fock Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage.

   De zaak Mc Michael en de positie van ouders in het jeugdbeschermingsrecht


   Mr. E.P. von Brücken Fock (coördinerend vice-president van het Gerechtshof Den Haag en bijzonder hoogleraar jeugdrecht Leiden. FJR 1995 pag 170. Enkele citaten. "Op 24 februari 1995 wees het EHRM in de zaak McMichael een arrest waarin een aantal belangrijke kwesties aan de orde werd gesteld. Zoals, alsmede het recht op inzage van stukken in geval een procedure strekkende tot oplegging van een jeugdbeschermingsmaatregel.

    Het arrest


    De belangrijkste rechtsoverwegingen van het EHRM luidden - zakelijk weergegeven - als volgt: Nevertheless, notwithstanding the special characteristics of the adjudication to be made, as a matter of general principle the right to a fair - adversal - trial "means the opportuanity to have knowledge and comment on the observations filed or evidence adduced to the other party, In the context of the present case, the lack of disclosure of such vital documents as social reports is capable of affecting the ability of participating parents not only to influence the outcome of the children's hearing in question but also to assess their prospects of making an appeal to the Sheriff Court.

     Het recht op inzage en afschrift van rapporten en vertrouwelijke documenten


     "Niettegenstaande de specifieke kenmerken van een procedure strekkende tot oplegging van een jeugdbeschermingsmaatregel brengt het recht op een fair op tegenspraak gebaseerd proces met zich mee dat betrokkenen in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van en commentaar te leveren op de door de wederpartij gedane waarnemingen en gebezigde bewijsmiddelen."

    Contactjournaal (Gezins)voogd

    Afgifte compleet contactjournaal (gezins)voogd noodzaak voor onafhankelijk toezicht/oordeel
    Nico Mul

                       Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse


    6 opmerkingen:

    1. Klopt het bovenvermelde bedrag?
     Vergeleken met het bedrag genoemd in de Wbp van € 5,-!

     BeantwoordenVerwijderen
    2. Onze advokaat belde BJZ even op en wij kregen het gratis!
     De grote pakken > 1 cm moesten we zelf ophalen bij de bali zonder e.
     Maar ze willen niets aanpassen of verwijderen, ook niet de scholen, GGz, AMK en RvdK laat staan de kinder-rechters.

     Hoe komt het dat al die professoren die het beter weten geen vuist ballen tegen deze onrecht. Het vermoeden bestaat dat rechters niet eens meer rechtvaardig mogen zijn.

     BeantwoordenVerwijderen
    3. Besluit kostenvergoeding Wbp
     De gegevensverwerker mag redelijke kopieerkosten in rekening brengen. Per pagina is dit € 0,23. Bij een dossier onder de 100 pagina's mag hij in totaal niet meer dan € 5,00 vragen. Is het dossier moeilijk te kopiëren (bijvoorbeeld door röntgenfoto's) of is het dossier groter dan 100 pagina's? Dan mag een hulpverlener maximaal € 22,50 bij u in rekening brengen.
     € 4,50 geldt voor een verzet als bedoeld in art. 40 lid 3 van de Wbp.

     Zie voor het Besluit kostenvergoeding Wbp:
     http://wetten.overheid.nl/BWBR0012565/geldigheidsdatum_12-12-2012

     BeantwoordenVerwijderen
    4. Het is naar mijn mening schandalig dat de jeugdzorg-industrie ouders maar blijft schofferen en er alles aan probeert te doen om ouders niet de informatie te geven waar ze gewoonweg recht op hebben. In de jaren 1995-1999 deed een ouder-ondersteuner (J.H.) veel klachtzaken over afgifte dossiers en contactjournalen.. allemaal gewonnen. De wetgeving en jurisprudentie is duidelijk, en toch gaan de jeugdzorg-instellingen op dezelfde voet verder, om ouders maar veel procedures aan te doen en op kosten te jagen. Vorige week kreeg een ex-cliënte stukken van BJZ die BJZ ná een zitting had ingediend,om toch maar 1 jaar te gaan UHP... Moeder kreeg die 2 dagen na zitting per post.... De rechter heeft die, terecht, niet geaccepteerd en het kind in kwestie is gelukkig weer thuis: 1 jaar mee gesold, 1 jaar UHP en het heeft NIETS opgeleverd, alleen kindbeschadiging (kind is vlak voor einde UHP ook nog aangerand door een ander kind...) en veel kosten en stress voor moeder...

     Dat heet 'jeugdzorg'....
     Wie het wat opgeleverd heeft? Alleen en uitsluitend de jeugdzorg-industrie!

     Bij sommige BJZ en Raden voor Kinderbescherming is een telefoontje of e-post voldoende om gewoonweg de stukken thuis te krijgen, andere instellingen doen er alles aan om die juist niet te geven, vooral als daaruit blijkt dat ouders gelijk hebben, het kind niets mankeert en er allerlei leugens in de stukken staan.... dat mogen ouders niet weten....!

     Drs.N.J.M.Mul

     BeantwoordenVerwijderen
    5. als ze weigeren om complete dossier af te geven of de leugens te verwijderen, mag je dan aangifte doen?

     BeantwoordenVerwijderen