zondag 30 december 2012

Pas op...Voel bij het woord EXPERTISE.... u als door een horzel gestoken.

Attentie:

Waar in de Jeugdzorg het woord expertisecentrum of expertiserapport e.d. wordt gebezigd, is er sprake van misleiden.


Bij het woord 'expertise' denkt men (ook rechters en advocaten) aan 'deskundigheid', hoogwaardige 'professionaliteit', en men is bij onwetendheid over jeugdzorg-attitude misleidt!

DOCH bij jeugdzorg betekent het woord 'expertise-...' dat de jeugdzorgwerker bedoelt: 'Afgaand op signalen die een sociaal werkster zonder diagnostische bevoegdheid kan opmerken'.

Woorden met ‘expertise-...’ betekenen dus: ‘van een veel lager niveau’ dan een huisarts, laat staan van een diagnostisch specialist.

Gezinsvoogdij tracht de rechter te imponeren en te bespelen met dergelijke woorden.

Insinueren en misleiden

U ken het wel: "Wij zijn professioneel". Maar enkel in het misleiden en insinueren om in een OTS of UHP te voorzien, zonder grond!
Niet 'professioneel' in het leiden tot diagnostieke waarheidsvinding. Dat is de praktijk (bleek uit degelijk onderzoek, los van BJZ).
 

Verdoezelen

‘Expertiserapport’ is: een rapport waarmee BJZ tracht een echt diagnostisch rapport te vervangen. Dit is nodig waar bij diagnostiek de echte ontlastende feiten aan het licht zouden komen.

Om de 'diagnostische waarheid' te verdoezelen komt de gezinsvoogd met een 'expertiserapport', dat gemaakt is door een 'deskundige' die de cliënt NIET heeft onderzocht, die afgaat op de door de gezinsvoogd gegeven signalen en 'gegevens' (dus van te laag niveau).

De rechter moet denken dat dit een even gelijkwaardig rapport is als een diagnostisch rapport.

Blind

Maar u weet: de gezinsvoogd en het blinde team (de cliënt niet ziend) willen met suggestie de bezettingsgraad en het budget voor BJZ veiligstellen...
Ze (BJZwerkers) noemen dat: ‘het kind veiligstellen’.
 


Zonder grond, en vaak tot psychologische schade aan het kind, dat zich onveilig voelt in een vreemde omgeving (pleegsituatie).

Een gevoelig of ontvankelijk kind zal ook bij OTS de gevoelens van de ouders over dat wat zij ervaren als leugens (insinuaties van gezinsvoogd) ontvangen en er onder lijden. Dankzij de lage intentie van de gezinsvoogdij.

UHP schadelijk

Een UitHuisPlaatsing (UHP) is op zich schadelijk voor een kind, ook als het werkelijk thuis door een ouder mishandeld werd.

Dat moet dus op diagnostisch niveau afgewogen worden, en wel NIET op basis van de onderzoeksvragen van de gezinsvoogdij, doch door een open onderzoekend en van BJZ onafhankelijk diagnost. Integraal.

Het woord 'expertise' is dus bij de jeugdzorg een methode tot bespelen van de rechter. 
 

McMichael arrest

Vraag tijdig (het mag 6 weken duren) inzage van het volledige dossier inclusief werknotities die tot de beslissing van BJZ heeft geleid en van het Contactjournaal en externe dossiers aan (onder de wet Wbp).  

U heeft in het proces onder POTS en/of UHP daar naar het McMichael-arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, d.d. 24-02-1994 recht op; maar wees attent: BJZ geeft vaak een selectie van hun dossier, en dat is strijdig met dit arrest.

Wees voor de rechtszittingen voorbereid op de leugenmethodes waarmee de gezinsvoogdij/BJZ u op de zitting kan overvallen!  

Preventief

Zorg preventief dat u voor rechtsbijstand (gezondheidszorg e.d.) verzekerd bent.
Zorg dat u alles zwart op wit hebt als bewijs.
Houdt zelf ook een dagboek of contactjournaal bij.
Meer tips op deze site (rechtsboven).

TS

                Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html
2 opmerkingen:

 1. Wat verbazend is, is dat vele juristen en bestuurders een redelijk betoog kunnen houden over het belang van rechtszekerheid.

  (Waaronder natuurlijk het aspect dat betrokkenen zelf niet meer serieus genomen kunnen worden als rechtszekerheid niet geboden wordt)

  Als het echter op toepassen van het leerstuk in de praktijk aan komt bakken ze er vaak niets van.

  Als of het leerstuk m.b.t. de rechtszekerheid (een van de grondbeginselen van een rechtstaat) een in de lucht zwevend dogma is.

  De (macht der) gewoonte is in de praktijk meestal sterker dan het analytisch vermogen van betrokkenen ..

  Een van de gevolgen is dat valide argumenten niet begrepen worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. POTS = OTS, en ja, dat kan Plotseling u overvallen!
  Vele OTS-sen zijn niet onderbouwd met DIAGNOSTISCHE WAARHEIDSVINDING.

  "Gezinsvoogdij tracht de rechter te imponeren en te bespelen met dergelijke woorden." :
  Mooie woorden zoals 'professioneel' en 'experstise..' dienen door eerlijke rechters onderzocht te worden: definieer de inhoud van het woord, en bezie het bewijs, een echt hoogstaand-deskundigenrapport op basis van open en integrale onderzoeksvragen die de ouders hebben geratificeerd (ondertekend en dus O.K. bevonden).
  Het McMichael-arrest wordt verder elders op deze site (zoeken) beschreven: het recht dat beide partijen over dezelfde stukken moeten kunnen beschikken.
  Ouders, let op dat BJZ betekent dat er sprake is van een juridische zaak met gang naar rechters, als OTS of uithuisplaatsen in vizier komt!
  Het is geen 'zorg'!!!!!!
  Oriënteer u bij Nico Muls link hier rechts ~boven.
  Er zijn hier tips te vinden!

  Het is bevreemdend dat rechters achter gesloten deuren van de zitting en te kort tijdsbestek aan geloof doen in de vraag van BJZ/RvdK.
  Er dient controle te zijn op de juistheid der aangeleverde gegevens.
  - Geratificeerde onderzoeksvragen aan de diagnost +
  - het diagnostisch rapport;
  - en zeker niet een expertiserapport, dat slechts duidt op bespelen van de rechter!!!!

  Rechters zijn niet verplicht via BJZ te werken! Ze mogen ook in het werkelijke belang van het kind een echte deskundige (BIG-geregistreerd) aanstellen.

  BJZ wordt als een algemeen afvoerputje gebruikt, als een dogma.
  Wat gebeurt er onder de gezinsvoogdij met de psychologische ontwikkeling van het kind??? Hoe helpt de beschermingsmaatregel werkelijk - laat dat u door een diagnost uitleggen, en NIET door een jeugdzorgwerker. + Wie is de bedreiger en kan deze weggeplaatst worden zodat het kind onbelast thuis kan blijven; immers weg van een bekende omgeving is schadelijk voor een kinds ontwikkeling!!!
  Een onderzoeksmethode dat beter uitwerkt voor elk kind staat op
  https://dl.dropbox.com/u/2479159/2012-Verkort%20Jeugdbeschermingsplan-JzBlH.pdf .

  BeantwoordenVerwijderen