donderdag 13 december 2012

Tips voor als u begint aan een strijd tegen wat 'Jeugdzorg' genoemd wordt1.Houd alle feiten bij, maak, liefst digitaal in Word of zo, een 'tijdlijn van gebeurtenissen' met een datum en in enkele regels bijvoorbeeld iets van 10-2-2008: 'Er is een melding gedaan bij het AMK, wij zouden onze kinderen verwaarlozen' en zo verder met datum / feit… http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=6093 

2. Neem alle gesprekken met instanties op, middels mobiele telefoon, memorecorders enz. Schrijf dan zelf het gespreksverslag, eindig daarbij altijd met de regel: 'Behoudens tegenbericht ga ik er van uit dat u met de strekking van het gesprek zoals hier weergegeven kan instemmen'.

Het voordeel hiervan: u voorkomt daarmee dat de instanties de gespreksinhoud gaan verdraaien en u heeft een document dat u zo nodig de rechters kan voorleggen. Instanties zullen het proberen u te verbieden, maar let wel: ieder gesprek waar U ZELF aan deelneemt mag u opnemen 

Mocht u geen memorecorder of zo hebben: iedere Windows PC heeft standaard 'geluidsrecorder' er in zitten (bij bureauaccessoires): laat die gewoon aanstaan, zeker bij gesprekken bij u thuis! Voor minder dan 20 € kunt u al 'n best aardig apparaatje kopen! (Investeren in verdediging! 

3. Onderteken NIETS: ook niet de zogenaamde 'aanvraag hulp' dan wel toestemming om allerlei instanties te benaderen. (Zie het voorbeeld hier boven: de ouder in kwestie werd min of meer ook nog gedwongen die zaken te ondertekenen…!)  

4. Als u voorgehouden wordt om te tekenen met een akkoord met 'perspectief biedende plaatsing' van uw kind, met het verhaal er bij dat dit goed zou zijn voor het geval u ernstig ziek mocht worden of zo, realiseer u: 'perspectief biedend' betekent namelijk dat uw kind NOOIT MEER bij u terug zal komen als het aan BJZ ligt!  

5. Vraag altijd de contactjournalen en werkaantekeningen op die bij de besluitvorming betrokken zijn. U heeft recht op ALLE stukken die over u en uw kinderen gaan! Sommige BJZ willen u alleen een opgeschoond dossier geven op grond van hun 'beleidsregels'.  

Dit is juridisch onjuist en in strijd met art. 6 EVRM (eerlijke procesvoering) Ook zijn er recentelijk zaken geweest waar cliënten gewoon alles kregen, dit wel na aandrang van advocaten! (De gewone burger wordt gewoonweg afgepoeierd.) Bovendien is het ook in strijd met de kwaliteitsmaatstaven van de Algemene wet Bestuursrecht: deze eist namelijk dat alle aan de besluitvoering ten grondslag liggende feiten aan alle partijen bekend zijn! Een Indicatiebesluit valt immers onder de AwB!

Zie voorbeeld in Word!  

Stappenplan om uw dossier op te vragen: 


6. Maak bij iedere rechtszitting zelf een 'pleitnotitie' die u ter zitting voorleest. Houd dit kort, krachtig en zakelijk. Breng zo'n pleit minstens in drievoud mee: 1 voor de rechter, 1 voor de tegenpartij en 1 voor u (mogelijk ook een kopie voor Raad en of BJZ). Lees dit voor. Dit voorkomt dat uw woorden straks verdraaid in het proces-verbaal staan!  

7. Vraag na een rechtszitting altijd het proces-verbaal op van die zitting. Ook hier het zelfde als bij 3: sommige griffies weigeren het u toe te sturen, als u een klacht indient hier over bij de president van de Rechtbank of Hof, dan krijgt u dat onmiddellijk…Ze weten dat ze fout zijn door dat te weigeren!

De hel 

http://www.bol.com/nl/p/de-jungle-van-de-jeugdzorg-vanaf-2015/9200000047159394/

U begrijpt misschien nog niet dat u met 'Jeugdzorg' in een jungle van procedures en rechtszaken kan komen. Ervaring leert dat 'jungle' nog maar een zwakke uitdrukking is voor de hel waarin u terecht kan komen. Daarom werd er onlangs een boek over geschreven waar u van alles en nog wat over 'De Jungle van Jeugdzorg' geschreven door drs. T. Barendse.  

'Een overlevingspakket voor ouders' na kan lezen. Dit boek geeft een aardige oriëntatie in dit oerwoud! De schrijfster is minstens een jaar of 20 bekend met deze problematiek en weet zeer goed van wanten! http://www.swpbook.com/index.php?action=view&book=1263&reeks=5 


De uitspraak die eens duidelijk maakte hoe je indicatiebesluiten tot OTS en UHP moet bestrijden: bezwaar bij de Stichting BJZ + beroep (tijd is vaak te kort om 'beslissing op bezwaar' af te wachten) in eerste aanleg bij de kinderrechter, hoger beroep bij Hof (OTS/UHP) of CrvB (andere besluiten)!!  

Hier een humoristische video over die 'jungle' van de 'jeugdzorg'! http://www.youtube.com/watch?v=qeAQxXJktDc 

Over deze 'WAARHEIDSVINDING' heeft, na de nodige klachtenprocedures, de Nationale Ombudsman een rapport uitgebracht.


Alhoewel dit gaat over BJZ-N.Br. zijn de aanbevelingen en de slotbeschouwing zéér duidelijk. EINDELIJK stelt deze N.O. duidelijk: ook de gezinsvoogd heeft de taak om alles wat hij opschrijft of inbrengt op WAARHEID te verifiëren!  

Op 1-6-2011 stelt een onderzoekster Marjolijn van Zanten van de Nationale Ombudsman een rapport op over deze waarheidsvinding, dat zeer het lezen waard is. Het eerder aangehaalde rapport 2011/0015 wordt hierin ook aangehaald. http://dl.dropbox.com/u/3224280/Waarheidsvinding%20definitief%201-6-11%20Nationale%20OM.pdf

Ook oud-advocaat mr. ir. P. Prinsen http://www.peterprinsen.nl/ weet nogmaals treffend te schrijven over de Raad in zijn artikel van 28-3-2011 op
http://www.leugens.nl getiteld 'of beschuldiging waar is, doet er bij de kinderrechter niet toe' http://www.leugens.nl/2011/03/28/of-beschuldiging-waar-is-doet-er-bij-kinderrechter-niet-toe/#more-3226

Zelf schreef ik hierbij ook een reactie! Op 18-3-2012 schreef ik een artikeltje over al die 'problemen' met de waarheidsvinding die juristen kennelijk hebben. http://dl.dropbox.com/u/3224280/Bewijsvoering%20in%20jeugdzorg%2018-03-2012.pdf 

Een ander zeer goed boek, dat voor een ieder herkenbaar zal zijn die met 'Jeugdzorg' te maken heeft is 'Jeugdzorg ammehoela' van Peter Schoorstra. http://jeugdzorgammehoela.nl/

Alhoewel zijn kleinkind nog steeds onder OTS staat en 'jeugdzorg' verantwoordelijk is (tot eind november 2010), is het kind midden september 2010 bij hem voor de deur neergezet, zonder verzekeringspapieren, zonder telefonische aankondiging, op de meest schandalige wijze die mogelijk is, alsof het om een of ander object gaat….  

In de komende bladzijden op mijn link laat ik me kritisch uit over 'jeugdzorg'. Toch zijn mijn kritiekpunten niet nieuw, en eigenlijk nog steeds onveranderd als ik zo de media volg (zie hoofdstuk 5 bijvoorbeeld).  

Ik citeer hier een stukje uit hoofdstuk 5 van het boek uit 2001 'Jongleur over de schreef' http://dl.dropbox.com/u/3224280/Jongleur%20over%20de%20schreeef-PDF.pdf dat geschreven werd door drs. T. Barendse als antwoord op het boek van de MO-groep (vroeger Vedivo geheten) met als titel: 'De gezinsvoogd als jongleur'. Hier dus een citaat:

-------------------------------------- citaat ---------------------------------------------------------

Niet uithuis plaatsen 

Al in 1990 is verschenen van professor van Acker: “Ouders en kinderen in conflict, theorie en praktijk van de hulpverlening aan gezinnen”. Dit boek is de vrucht van zeven jaar gezinsproject. Dit project had als doel hulp te verlenen aan problematische gezinnen, waar uithuisplaatsing van 12 de kinderen dreigde.

Een methodiek werd ontwikkeld om de problemen te behandelen waar ze zijn ontstaan. (voorwoord) Alhoewel sommige kinderen beschermd moeten worden tegen de onmacht of het wangedrag van hun ouders, zijn de effecten van een plaatsing buiten het natuurlijk milieu vaak nog veel nadeliger… De prognose is zeer ongunstig als de hulpverlening niet leidt tot een herstel of verbetering van stabiele affectieve relaties met diegenen die een natuurlijke band met het kind hebben, en als er geen re-integratie van het kind in een milieu waar het zich thuis voelt tot stand komt.” (pagina 163) 
Opmerking N.M.: merkwaardig dat BJZ er juist alles aan doet om de banden met echte ouders te verbreken en kinderen te behandelen voor 'hechtingsstoornissen' als deze niet direct goed functioneren in pleeggezinnen of instellingen en juist daardoor NIET terug mogen naar ouders! Zie hoofdstuk 4 over 'hechting'! 
In dit verband zijn de conclusies van mevrouw Junger-Tas over de residentiële behandeling in Nederland gewoonweg verbijsterend te noemen. Deze onderzoekster in dienst van het Ministerie van Justitie publiceerde in 1983 een rapport onder de titel ‘Uithuisplaatsing van kinderen’. Ik citeer hier enkele conclusies: 
1. Er werd geen verband gevonden tussen de problematiek van de jongere en de plaats waar hij terecht kwam.
2. Er blijken meer kinderen in het systeem te blijven hangen dan noodzakelijk lijkt. 
3. Uithuisplaatsing is niet gegrond op een duidelijke indicatiestelling: de criteria zijn vaag, subjectief gekleurd. De plaatsingskeuze wordt in grote mate bepaald door de individuele hulpverlener (pagina 167). 
Met de verpleegprijs van de tehuizen en ZIB-internaten zouden 3 tot 5 maatschappelijk werkers full-time per gezin kunnen worden aangesteld. (pagina 168) 
Sindsdien zijn de mogelijkheden die de hulpverlening biedt onveranderd: subjectieve criteria voor uithuisplaatsing met twijfelachtige resultaten. 
Tijdens een gesprek van Vedivo met het bestuur van het Platform SCJF op 25 november 1998 is geconstateerd, dat ook Vedivo van mening is, dat de beslissing of een kind al dan niet uit huis geplaatst wordt, afhangt van de toevallige opinie van de toevallige maatschappelijk werker. 
E.S.P. Oudejans, directeur van stichting Jeugd en gezin Noord-Holland, wond er op de themadag ‘Hulpverlenen of straffen?’ in oktober 1998 geen doekjes om. Hij zei: 
Met enkele duizenden guldens per jaar per cliënt zou naar onze oprechte overtuiging een groot deel van de uithuis geplaatste jongeren thuis kunnen blijven en zouden wij in staat zijn echt iets voor die jongeren en hun gezinnen te doen. Wij leven met de werkelijkheid dat veel jeugdigen om economische redenen uit huis worden geplaatst omdat we nu eenmaal geacht worden iets te doen.” 
We geven het geld verkeerd uit. Er moet niet meer geld beschikbaar komen, het voor jeugdzorg beschikbare geld moet anders verdeeld worden. 
Opm. N.M.: zie mijn betoog over MINDER geld voor jeugdzorg, http://kindindeknel.blogspot.nl/2009/07/herstel-van-gezinnen-en-goedkope-hulp.html realiseer u dat BJZ méér dan 7500 € per jaar voor een OTS krijgt en een UHP ca. 123 € PER DAG aan 'omzet' genereert (aldus Tweede Kamerlid J. Voordewind, nov 2009) en méér investeren in 'goedkope, eenvoudige hulp', die ouders vragen en nodig hebben, verderop in dit document. https://dl.dropbox.com/u/3224280/STOP%20jeugdzorg%20NRC%207-9-2009.pdf
------------------------------ einde citaat-----------------------------------------------------------
In het vervolg, met name hoofdstukken 5 en 6 waar ik actualiteit http://www.trouw.nl/tr/nl/4656/Jeugdzorg/article/detail/2929704/2011/09/27/Kind-uit-huis-niet-altijd-beter-af.dhtml en kritiek op jeugdzorg onder uw aandacht breng, zal u zien dat er in 27 jaar (2010 t.o.v. 1983) niet veel veranderd is!
De rechtszaken en hun openbaarheid 
Wie met 'jeugdzorg' van doen krijgt denkt in het begin: 'ik ga naar Bureau jeugdzorg en ik krijg de hulp voor mijn kind(eren), daar zijn zij toch voor en iedereen zegt het'. Degene die dit zeggen of denken zijn nog beginners of hebben nooit om zich heen gekeken. Men komt ongevraagd in een woud van juridische procedures terecht. Men praat u bijvoorbeeld aan: 'wij kunnen alleen wat doen als wij de rechter gaan vragen of wij u kunnen steunen in de problematiek' en dan begint de 'aanvraag voorlopige ondertoezichtstelling' als eerste…
Al deze 'familierecht procedures' gebeuren achter gesloten deuren. Dit is zogenaamd omwille van de 'privacy gevoelige gegevens die daar besproken worden'. Ik zelf, al 18 jaar in deze zaken bezig, zeg wel eens dat dit is 'omdat de buitenwereld niet mag weten hoe ouders bedrogen worden, gekleineerd worden en hoeveel er gelogen wordt door 'kinderbescherming' en 'jeugdzorg' bij rechters'. Gelukkig gaan er stemmen op om dit te veranderen, Europees recht zegt namelijk dat dit niet mag in verband met de openbaarheid van rechtspraak. De Stichting KOG (Kind Ouders Grootouders) geeft een reactie op een voorgenomen voorstel. Ik plak hier onder hun complete reactie op de voorgestelde wijziging van art. 803 Rv
Reactie van Stichting Kinderen-Ouders-Grootouders op het concept-voorstel van wet dat wijziging van artikel 803 Rv beoogt. 
Het concept gaat uit van een verkeerd principe. Hoewel het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in 2006 in de zaak Moser tegen Oostenrijk heeft bepaald dat behandeling achter gesloten deuren in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, perkt voorliggend concept de openbaarheid nog steeds in door de beslissing over de openbaarheid bij de rechter te leggen die dan haast niet anders kan dan deze tegen te houden. 
De regel behoort te zijn dat alle personen- en familiezaken, dus kort geding of geen kort geding, in openbaarheid worden behandeld, waarbij alleen de betrokken rechtzoekenden vooraf kunnen verzoeken voor zich en voor hun kinderen de zitting achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. De rechter voldoet altijd aan dit verzoek van een ouder en kan bovendien tijdens de zitting de openbaarheid opheffen gezien het dan behandelde. 
Deze reactie mag gepubliceerd worden.
Drs T.P. Barendse-Cornelissen, secretaris
Koninginneweg 90
2012 GR Haarlem
                Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

5 opmerkingen:

 1. VERGEET U NIET TE verzekeren voor RECHTSBIJSTAND met module Gezondheidszorg, wanneer u kinderen heeft, die overvallen kunnen worden door juridiserend BJZ/jeugdhulp.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. O, ja, dat staat ik het artikel hieronder.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. OUDERS snappen vaak niet dat BJZ ('jeugdzorg') een justitieel bedrijf is, geen hulp, maar rechtszaken!
  Ze snappen niet dat daarvoor zwart-op-wit-bewijs noodzakelijk is en een overzicht vanaf het begin.
  Koop mappen etc..

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Die je vervolgens in de kast kunt zetten want de rechter heeft daar geen tijd en belangstelling voor. Borduurt alleen voort op de mappen van jeugdzorgwerkers.

   Verwijderen