zaterdag 29 december 2012

Hoort u mij?!!!.....Expertisecentrum WSG

Een maatschappelijk werker van de GGMD raadde moeder een aantal jaren geleden de WSG aan, om de OTS uit te voeren. ‘De WSG, zo zei hij, stelt zich ten doel ouders en/of kinderen met een beperking te begeleiden. Jullie (de ouders) zijn beide doof, dus lijkt mij de WSG de meest aangewezen instelling om mee in zee te gaan.’ En inderdaad in het foldertje van de WSG staat geschreven dat ze er ook zijn voor ouders met een zintuiglijke beperking. De contacten worden gelegd en het wachten is op het kennismakingsgesprek met gezinsvoogd nummer 1. Moeder heeft voor dit gesprek een gebarentolk uitgenodigd bij tolk.net. Na wat beleefdheden uitgewisseld te hebben, vraagt moeder de gezinsvoogd of hij ervaring heeft met dove mensen. Zijn antwoord is kort en bondig: ‘Nee!’

Moeder is evenals de maatschappelijk werker van de GGMD ietwat onthutst. Moeder weet van jongs af aan dat de meeste mensen niet veel ervaring hebben met dove mensen en nauwelijks iets van doofheid afweten. Zij heeft daarmee leren leven. Maar dat de gezinsvoogd van de WSG er ook niets vanaf weet?! Dit blijkt al tijdens het eerste gesprek. Hij begint harder te praten tegen moeder, en als het hem te moeilijk wordt, of als het overbrengen van de boodschap hem te lang duurt,  richt de gezinsvoogd zijn vragen en opmerkingen niet meer aan moeder, maar wendt hij zich tot de maatschappelijk werker.

Deze maakt de gezinsvoogd duidelijk, dat het moeder zelf is die hem de antwoorden op zijn vragen kan geven. ‘Ja, ja, ik begrijp het,  maar gezien de tijd…..!’ Onbeschofter kan haast niet. Na gezinsvoogd nummer 1 volgen er nog drie,  die net zo ‘deskundig’ zijn. Ook de verzoeken aan de rechter om verlenging van de OTS onthullen hun onwetendheid m.b.t. doofheid. De gezinsvoogden onderbouwen deze -zonder dat er enig deskundig diagnostisch onderzoek heeft plaatsgevonden- ondermeer als volgt:

Het feit dat beide ouders doof zijn beperkt ouders in hun inzicht en vermogens om tot een redelijke oplossing te komen van conflicten. Bij het vormen van een eigen mening zijn vader en moeder dan ook in grote mate afhankelijk van de mening van overige familieleden. Dit belemmert de vooruitgang van de hulpverlening.

Het staat er echt! Geschreven door een instelling die zegt expertise te bezitten t.a.v. ouder(s)/kinderen met een zintuiglijke beperking! En de rechter slikt het als zoete koek.

Het brengt mij tot de volgende stelling, die naar mijn idee meer waarheid bevat:

Het feit dat gezinsvoogden door gebrek aan opleiding incompetent zijn, beperkt gezinsvoogden in hun inzicht en vermogens om tot een redelijke hulpverleningsaanbod te komen. Bij het vormen van een eigen mening, zijn gezinsvoogden dan ook in grote mate afhankelijk van de mening van inhoudelijk- en/of teammanagers. Deze managers geven blijk onvoldoende kennis en competenties te bezitten op o.a. gebied van rechts- en wetskennis en menswetenschappen. Een en ander wordt door hen op geheel eigen wijze geïnterpreteerd of genegeerd of domweg niet begrepen. Dit versterkt de incompetentie van gezinsvoogden en belemmert zo de totstandkoming en/of voortgang van een goed hulpverleningsproces waaraan gezinsvoogden gestalte moeten geven. Het leidt tevens tot een onjuiste-, gebrekkige- of zelfs misleidende informatievoorziening aan de rechter.

De WSG is een grote organisatie met een eigen expertisecentrum, waar ze erg trots op zijn. Er zoemen zelfs plannen rond dat er een WSG Academie gaat komen! Hoe prijzen zij hun expertisewaar aan?

Even een greep uit de keuken van expertisecentrum William Schrikker Groep

Het Expertisecentrum draagt actief bij aan het ontwikkelen, borgen en overdragen van kennis en vaardigheden die nodig zijn op het grensvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg.

Het Expertisecentrum:

* adviseert en ondersteunt professionals

* ontwikkelt nieuwe instrumenten en methodieken

* ontwikkelt trainingen en voert trainingen uit

* geeft advies aan organisaties die hun zorgaanbod willen uitbreiden of verbeteren voor kinderen met een beperking of voor kinderen van ouders met een beperking.

De WSG pakt dit aan middels deskundigheidsbevorderende bijeenkomsten/trainingen variërend van 2 uur tot 2 à 3 dagen. Afsluitend ontvangen de deelnemers een certificaat waarmee zij kunnen aantonen dat zij bekwaam zijn.

Wat biedt de WSG te koop aan:

1. Themapakketten:

kant-en-klare programma’s waarmee leidinggevenden op een inspirerende en actieve manier een inhoudelijke themabijeenkomst voor teams van maximaal 20 medewerkers kunnen organiseren.

Een themapakket bestaat uit een draaiboek, incl. programma , een powerpointpresentatie (op cd-rom) en alle materialen en werkvormen om het programma mee uit te voeren

Bedoeld als deskundigheidsbevordering bij uitvoerend medewerkers.

Een themabijeenkomst duurt gemiddeld 2 uur.

2. Klinische lessen:

In het kader van deskundigheidsbevordering organiseert het Expertisecentrum klinische lessen: dit zijn bijeenkomsten van maximaal 2 uur over een specifiek onderwerp.

Het Expertisecentrum verzorgt de match tussen de kennisvraag van de organisatie en het kennisaanbod van specialisten.

Tijdens een klinische les geeft een deskundige praktijkgerichte, up-to-date kennis over een ziekte, stoornis, handicap of (gedrags)problematiek.

Klinische lessen worden op maat ontwikkeld. Offertes kunnen worden aangevraagd bij het Expertisecentrum. De klinische lessen die voor de William Schrikker Groep worden georganiseerd zijn ook toegankelijk voor externe belangstellenden uit het werkveld.

Voorbeeld van zo’n aankomende klinische les:

Klinische les 'Seksualiteit en Intimiteit'

Seksualiteit & intimiteit staan als gespreksonderwerp hoog op de kaart binnen de jeugdzorg. Een breed onderwerp waar veel over te zeggen valt. Daarom wordt de klinische les 'seksualiteit & intimiteit' in twee delen aangeboden. 17 januari 2013 (les 1) Als we praten over seksualiteit bij kinderen hebben we het echter al snel over seksueel misbruik. Maar wat verstaan we nou eigenlijk onder een "normale" seksuele ontwikkeling? In de eerste klinische les gaat Harriet Hofstede hierover met ons in gesprek. Daarnaast zal zij aandacht besteden aan het herkennen en signaleren van seksueel misbruik. 31 januari 2013 (les 2) Ook al hebben we alle kennis over de seksuele ontwikkeling en seksueel misbruik, dan is het nog niet altijd eenvoudig om hierover met kinderen in gesprek te gaan. In deel 2 van de klinische les laat Harriet Hofstede ons zien hoe we met kinderen in gesprek kunnen gaan over seksualiteit en seksueel misbruik. Het heeft uiteraard de voorkeur dat je beide klinische lessen volgt. De klinische lessen kunnen echter ook apart van elkaar gevolgd worden.

De kosten om klinische lessen te volgen, bedragen 20 euro.

Locatie De klinische lessen vinden plaatsen in het centrale kantoor van de William Schrikker Groep. Het adres: Bijlmerdreef 101, 1102 BP Amsterdam Zuidoost.

3. Trainingen:

Training (eigen)Wijze ouders Een 2-daagse training over communicatie en omgang met ouders van jongeren die met een jeugdbeschermingsmaatregel uit huis zijn geplaatst en wonen in een opvoed- en behandelgroep. Vaak tegen de zin van de ouders. Hoe kun je dan toch goed met deze ouders samenwerken?

Opzet van de training:

* De training bestaat uit 2 dagen.

* Voorafgaand aan de training ontvangen de deelnemers een cursusmap met literatuur.

* De training wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid en als deze voldoende wordt beoordeeld ontvangt de deelnemer een certificaat.

Kosten?

Voor de uitvoering van bovenstaand programma bedragen de kosten ca €3500,-.

Dit is exclusief reis- en materiaalkosten. Expertisecentrum William Schrikker is geen BTW verschuldigd. We hanteren hiervoor een maximale groepsgrootte van 12 deelnemers.

De WSG heeft uiteraard ook nog andere trainingen van 2 – 3 dagen. De kosten daarvan variëren van €3500,-. tot €4500,-.Zo te lezen schijnt de WSG aardig wat in huis te hebben. Maar schijn bedriegt.

Ik lees: ‘Het Expertisecentrum verzorgt de match tussen de kennisvraag van de organisatie en het kennisaanbod van specialisten.’ Ik denk: ’t Zou nu zo maar kunnen, dat de WSG kennis gaat inkopen bij een doveninstituut. Die mag dan in een 2 of 3 daagse training onbekwame gezinsvoogden aan wat gebaren en weer een certificaatje helpen.’


YB


                Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

 

3 opmerkingen:

 1. De opleiding tot gezinsvoogd stelt niet zo veel voor. Ik kan het weten. Heb zelf de opleiding gedaan. Wsg is onbekwaam en weten nagenoeg niets... Met desastreuze gevolgen die alleen maar nadelige gevolgen hebben voor ouder en kind.

  Nim's corner

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nim's corner
   kun je mij aub vertellen waar die dan uit bestaat want mij werd verteld dat ze 'gespecialiseerd is in gedragsproblematiek" en HBO heeft moeten volgen al lijkt mijn zoon van 15 intelligenter dan de vermeende gezinsvoogd.

   Verwijderen
 2. PAS OP:
  Voel bij het woord EXPERTISE-.... u als door een horzel gestoken.
  Attentie:
  Waar in de jeugdzorg het woord expertisecentrum of expertiserapport e.d. wordt gebezigd, is er sprake van misleiden.
  Bij het woord 'expertise' denkt men (ook rechters en advocaten) aan 'deskundigheid', hoogwaardige 'professionaliteit', en men is bij onwetendheid over jeugdzorg-attitude misleidt!

  DOCH bij jeugdzorg betekent het woord 'expertise-...' dat de jeugdzorgwerker bedoelt: 'Afgaand op signalen die een sociaal werkster zonder diagnostische bevoegdheid kan opmerken'.

  Woorden met "experise-..." betekenen dus: "van een veel lager niveau" dan een huisarts, laat staan van een diagnostisch specialist.
  Gezinsvoogdij tracht de rechter te imponeren en te bespelen met dergelijke woorden.
  U ken het wel: "Wij zijn professioneel". Maar enkel in het misleiden en insinueren om in een OTS of UHP te voorzien, zonder grond!
  Niet 'professioneel' in het leiden tot diagnostieke waarheidsvinding. Dat is de praktijk (bleek uit degelijk onderzoek, los van BJZ).

  "Expertiserapport" is: een rapport waarmee BJZ tracht een echt diagnostisch rapport te vervangen. Dit is nodig waar bij diagnostiek de echte ontlastende feiten aan het licht zouden komen.

  Om de 'diagnostische waarheid' te verdoezelen komt de gezinsvoogd met een 'expertiserapport', dat gemaakt is door een 'deskundige' die de cliënt NIET heeft onderzocht, die afgaat op de door de gezinsvoogd gegeven signalen en 'gegevens' (dus van te laag niveau).

  De rechter moet denken dat dit een even gelijkwaardig rapport is als een diagnostisch rapport.
  Maar u weet: de gezinsvoogd en het blinde team (de cliënt niet ziend) willen met suggestie de bezettingsgraad en het budget voor BJZ veiligstellen...
  Ze (BJZwerkers) noemen dat: "het kind veiligstellen".
  Zonder grond,
  en vaak tot psychologische schade aan het kind, dat zich onveilig voelt in een vreemde omgeving (pleegsituatie).
  Een gevoelig of ontvankelijk kind zal ook bij OTS de gevoelens van de ouders over dat wat zij ervaren als leugens (insinuaties van gezinsvoogd) ontvangen en er onder lijden. dankzij de lage intentie van de gezinsvoogdij.

  Een UitHuisPlaatsing (UHP) is op zich schadelijk voor een kind, ook als het werkelijk thuis door een ouder mishandeld werd.
  Dat moet dus op diagnostisch niveau afgewogen worden, en wel NIET op basis van de onderzoeksvragen van de gezinsvoogdij, doch door een open onderzoekend en van BJZ onafhankelijk diagnost. Integraal.

  Het woord 'expertise' is dus bij de jeugdzorg een methode tot bespelen van de rechter.
  Vraag tijdig (het mag 6 weken duren) inzage van het volledige dossier inclusief werknotities die tot de beslissing van BJZ heeft geleid en van het Contactjournaal en externe dossiers aan (onder de wet Wbp). U heeft in het proces onder POTS en/of UHP daar naar het McMichael-arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, d.d. 24-02-1994 recht op; maar wees attent: BJZ geeft vaak een selectie van hun dossier, en dat is strijdig met dit arrest.
  Wees voor de rechtszittingen voorbereid op de leugenmethodes waarmee de gezinsvoogdij/BJZ u op de zitting kan overvallen!
  Zorg preventief dat u voor rechtsbijstand (gezondheidszorg e.d.) verzekerd bent.
  Zorg dat u alles zwart op wit hebt als bewijs.
  Houdt zelf ook een dagboek of contactjournaal bij.
  Meer tips op deze site (rechtsboven).

  BeantwoordenVerwijderen