dinsdag 4 december 2012

Honderden arbeidsplaatsen verdwijnen in de JeugdzorgDoor bezuinigingen verdwijnen volgend jaar honderden arbeidsplaatsen in de jeugdzorg.

De zorg voor duizenden kwetsbare kinderen komt onder druk te staan. Dat stelt vicevoorzitter van Jeugdzorg Nederland Mark Bent, die de noodklok luidt.

Kinderen die jeugdzorg nodig hebben komen op een wachtlijst terecht, voorziet Bent. "Voldoende aandacht en zorg voor ieder kind dat aan ons is toevertrouwd, zijn helaas niet langer vanzelfsprekend." Zowel het rijk als de provincies en gemeenten geven in 2013 minder uit aan jeugdzorg. Opgeteld zou het gaan om een korting van 85 miljoen euro. Het kabinet wil de ondersteuning en zorg voor de jeugd vanaf 2015 onderbrengen bij de gemeenten.

"De kortingen strippen de jeugdzorg al kaal ver voor de transitie in 2015", zegt Bent. "En na de transitie wordt opnieuw een grote efficiencykorting op de zorg voor jeugd doorgevoerd, oplopend tot 450 miljoen euro in 2018."

Gemeenten korten volgend jaar bovendien stevig op preventief jeugdbeleid, zegt de vicevoorzitter. Bezuinigingen die volgens hem haaks staan op de gedachte achter de transitie, waarbij een sterk preventief jeugdbeleid de vraag naar duurdere en zwaardere zorg moet verminderen.

Nu al verdwijnen arbeidsplaats en lopen de wachtlijsten in de vrijwillige hulpverlening op. "Alle inspanningen die de laatste jaren zijn gedaan om kinderen en hun ouders goede jeugdzorg te bieden, op tijd en op maat, worden door de bezuinigingen en kortingen tenietgedaan, zegt Bent.

"Als niet snel wordt ingegrepen gaan we terug naar af: een jeugdzorg met wachtlijsten en hoge caseloads. Met alle risico's van dien."

Redactie Jeugdzorg Dark horse: 'Elk nadeel heb zijn voordeel', zei Johann Cruyff en zo is het ook met de economische crisis. Het is niet door inzicht dat de schadelijke werking van Jeugdzorg wordt teruggedrongen, maar door het langzaam dichtdraaien van de geldkraan. Deze bezuinigingen zijn weer het gevolg van de risicovolle speculatie-mentaliteit die de financiële wereld de laatste decennia heeft gekenmerkt, die heerlijk kon wildgroeien, doordat niemand de systeembanken heeft willen controleren, waardoor de hele wereldeconomie in gevaar kwam. Vergelijkbaar met Jeugdzorg, die als een soort systeembank invloed uitoefent over de hulp aan jeugdigen in ons gehele land en die door de naïviteit van de overheid, die haar nooit effectief heeft willen controleren, de geestelijke gezondheid van jeugdigen van Groningen tot Brabant heeft kunnen aantasten.

Jarenlange chantage en misleiding door Jeugdzorg

Het is geweldig nieuws dat er zoveel Jeugdzorgbanen gaan verdwijnen, want nu zullen er meer ouders gaan nadenken over alternatieven voor jeugdzorg, zoals de Opvoedpoli, waar hulp geboden wordt met meer respect voor ouders en kind. Misschien zullen nu meer ouders zelf hulp gaan organiseren voor hun kind en komen ze niet zo snel nietsvermoedend in de jeugdzorgfuik terecht, waar ze niet als hulpvragers, maar als criminelen worden behandeld. Op den duur zal meer bezuinigen ertoe leiden, dat jeugdzorg keuzes moet gaan maken, welke categorie jeugdigen hun eigenlijke doelgroep zijn en welke niet. In het huidige systeem, waarin altijd is toegegeven aan de voortdurende vraag om meer geld, kon Jeugdzorg het altijd aannemelijk maken dat haar ondeskundigheid en inefficiente manier van werken, alleen verholpen kon worden met meer geld.

Politici die het te vermoeiend vonden om zich te verdiepen in de eigenlijke probleemstructuur van deze pretentie-sector, die met speculatie, chantage en misleiding, jarenlang over ouders geregeerd heeft met een ijzeren vuist, waarbij vaak juist de jeugdigen benadeeld werden, kozen meestal voor de makkelijkste weg van  toewerpen van nog wat extra gelden, want ook zij lieten zich chanteren met kunstmatig hoge wachtlijsten (10 tot 20 instanties die langs elkaar heen werken binnen één gezin) omdat ze als politicus niet geassocieerd wilden worden met 'hulpeloze en kwetsbare kinderen' in de kou laten staan.


Omslag in het denken

Als het geld op begint te raken, en gejammer richting Den Haag niet meer helpt, wordt Jeugdzorg gedwongen om efficiënter te gaan werken, wat op termijn onvermijdelijk zal leiden tot deskundig werken, want je kunt niet efficiënt werken zonder inzicht. Daarvoor zal het hulpverleningspeil omhoog moeten, wat betekent dat er meer diagnostisch deskundigen ingeschakeld moeten worden (wat momenteel zogenaamd niet kan wegens 'te weinig geld') zodat een heleboel zinloze hulpverleningstrajecten die niet aansluiten bij de eigenlijke problematiek of hulpvraag van kind en OUDERS, al bij voorbaat kunnen worden overgeslagen en bewaard voor gezinnen die het nodig hebben.

Voor de prijs van één OTS (een kleine 8000 euro per jaar) kunnen heel wat deskundige onderzoeken uitgevoerd worden, die de OTS-en voor de daarop volgende jaren (bij ondeskundige hulp) kunnen uitsparen. Het vraagt natuurlijk een omslag in het denken van  Jeugdzorg, van werkgelegendheidsdenken, naar efficiënt hulpverlenen. Van heersen over ouders, naar samenwerking met ouders. Van beschuldigen - en beschermen van het kind tegen - de gevaarlijke ouders (die er soms ook zijn, maar overdrijf het niet), naar beter leren communiceren met ouders en ook duidelijk aangeven waar je naartoe werkt als hulpverlener en hoe je dat denkt te bereiken.

Klakkeloos alles overnemen

Als alle lichte hulp aan jeugdigen nu eens geheel aan Jeugdzorg voorbij zou gaan, dan kan er geen marginale problematiek meer opgeblazen worden tot een denkbeeldig groot probleem (niet zelden door onenigheid tussen ouders en de gezinsvoogd, die altijd de macht heeft) waarbij onnodig (snel) tot juridische maatregelen wordt overgegaan wat vaak kind-beschadigend is. Dan kan zij zich gaan richten op de enige doelgroep waar zij misschien enige positieve invloed op kan uitoefenen; de ouders die écht niet kunnen en niet willen. Maar daarvoor hebben we eigenlijk al de Raad voor de Kinderbescherming, die juist haar kerntaak heeft laten verwateren en steeds meer klakkeloos alles van AMK/ Jeugdzorg overneemt. De hulpverlener BJz (eigenlijk indiceerder) heeft daarmee steeds meer het karakter van een bestraffingsinstelling gekregen, die door geen enkele geinformeerde ouder nog wordt vertrouwd of serieus genomen en door de vage taakomschrijving van de huidige RvdK (die wel of niet door BJz zal worden opgegeten in een nieuwe 'Jeugdbescherming') weet niemand nog wat haar toegevoegde waarde is, bij gezinnen waar de problemen wel ernstig zijn.


Januskop

De beste manier om met de bezuinigingen om te gaan, is de vieze vermenging van hulpverlening en bestraffing vanuit BJz, weer ongedaan te maken en de ernstige problematiek over te laten aan de RvdK, zodat BJz minder politie-agentje hoeft te spelen binnen het gezin en meer hulpverlener kan zijn. Zo kan er ook beter hulpverlening op gang komen met een sneller en meer tevreden stemmend resultaat. De RvdK is dan niet langer een spek-en-bonen organisatie, die dan-weer-wel en dan-weer-niet, een controlerende taak heeft ten aanzien van Jeugdzorg, maar zij komt alleen in beeld als er echt wat aan de hand is. Maar vanuit deze redenatie vervalt eigenlijk het hele bestaansrecht van Jeugdzorg! Als de 'verdachtmakende taken' worden overgelaten aan de RvdK en BJz echt alleen maar een doorverwijzer is naar effectieve hulp op vrijwillige basis, kan de weg veel korter zijn en is een OTS meteen een onnodig tussenstation.

Een beetje in de war


Een OTS wil eigenlijk zeggen dat de hulpverlening een beetje in de war is: moeten we de ouders nu wel of niet vertrouwen? Moeten we de ouders nu helpen of nog meer beschuldigen? Zijn ouders hulpvragers of verdachten? Willen we alleen het kind helpen of het hele gezin? Zien we de omgeving van het gezin als een hulpbron (Eigen Kracht) of als vervelende bemoeials? Eigenlijk weten ze het nooit helemaal zeker en dat kan ook niet anders als je als overheid de hulpverleners met twee tegenstrijdige taken tegelijk opzadelt: Aanvallen en helpen. Hulpverlening met een Januskop.
De 'professionaliserende' Jeugdzorg en de naderende bezuinigingen.

Sven Snijer


            Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse14 opmerkingen:

 1. Klinkt goed, je zou bijna gaan verlangen dat de recessie nog verergerd.
  Blijft de vraag, waarom moet er een bureau jeugdzorg zijn? Is opdoeken niet veel effectiever. Er is toch ook geen bureau gezondheidszorg. Geef mensen die hulp nodig hebben de gelegenheid die direct zelf te vragen bij echte deskundigen, zonder tussenkomst van een gezinsvoogd zonder enige kennis van zaken. Voor echte probleem gevallen is er dan de Raad van Kinderbescherming. Wanneer deze dan ook aan verplichte waarheidsvinding gaat doen zullen ouders en kinderen daar erg op vooruit gaan.
  En ook voor belastingbetalers een voordeel van meer dan 3 miljard!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wat een ontzettend goed idee. Als iedereen nu een brief schrijft aan zijn/haar gemeente en dit als voorstel voorlegt dan kan het in de komende gemeenteraadsverkiezingen meteen worden meegenomen.

   Om de inhoud van deze brief met elkaar te overleggen kunt u een e-mailadres aanmaken op: http://zorgen.zzn.com/email/dutch/login/login.asp?subdomain=zorgen

   Graag wel even vermelden welke persoon er achter uw alias zit.

   Verwijderen
  2. Ik ken toevallig iemand die daar werkt, bij bureau jeugdzorg Rotterdam.
   Daar wil je echt niets mee te maken hebben.!!

   Verwijderen
 2. Ik heb zowel ervaring met de Nederlandse als Belgische jeugdzorg en hoewel de Belgische jeugdzorg ook niet perfect is, is het Belgische model verre te prefereren boven dat van Nederland. Allereerst is de rechtsbescherming van gezinnen beter geregeld. Er moeten i.t.t. Nederland flink wat stappen genomen worden voordat een kind uit huis kan worden geplaatst en er ligt meer nadruk op vrijwillige hulpverlening. Ten tweede kent België geen AMK en RvdK. AMK kan wat mij betreft direct worden opgedoekt. Deze organisatie doet meer kwaad dan goed. RvdK zou alleen een rol mogen hebben in zaken waar het strafrecht mee is gemoeid. Justitie (waarvan RvdK onderdeel is) heeft niets te zoeken in civielrechtelijke zaken (Jeugdzorg).

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kunt u de Belgische wetten sturen aan darkhorse waarin is vastgelegd hoe er gehandeld dient te worden in België?
   Wat is de volgorde van werken als iemand denkt kindermishandeling te constateren?

   Verwijderen
 3. Ach, het was al niet “vanzelfsprekend” dat BJZ èchte aandacht gaf aan het belang van het kind, door veel minder aan uithuisplaatsen te doen. Zie de kreet van JN, Mark B..
  Dat uithuisplaatsen is namelijk schadelijk voor een kind, voor zijn psychische ontwikkeling en zelfbeeld (–dat is bewezen en bekend).
  Waar jeugd-gezondheidszorg bestaat en een hoger niveau kent dan bij ‘jeugdzorg’, is het goed te vernemen dat er bezuinigd gaat worden op ‘jeugdzorg’.
  Zo moet BJZ eindelijk wel kiezen om enkel daar te gaan ingrijpen waar het diagnostisch gezien echt –als uiterste– nodig is.
  BJZ moet dus gaan kiezen voor die kinderen die echt heel ernstig in de knel zitten en de ouders echt de aangeboden cursus niet willen volgen,… en wanneer gebeurt het dat BJZ een juiste, passende cursus eerst aanbied? Wanneer heeft BJZ werkelijk de ouders goed begeleid?
  Er hoeft dus helemaal geen “druk” te bestaan; het moet dus wel enkel weer een kreet van ‘jeugdzorg’ zijn om meer geld$$$$$. De bestuurders verdienen immers goed.

  Ook het loze argument dat de transit van de Jeugdwet BJZ “kaal stript”, waar de jeugdzorgwerkers overgaan in de ‘gecertificeerde instellingen’, die boven-gemeentelijk het werk van BJZ gaan voortzetten, is enkel een kreet om geld$$$$$.
  Er bestaan betere plannen, die kinderen waarachtig beter beschermen tegen ondeskundige willekeur vanuit BJZ, zowel als die paar kinderen ‘beschermen’ die in de knoop zitten en waar het thuis ondanks de aangeboden cursussen niet lukt.
  In een artikel hieronder zien we dat er wetenschappelijke initiatieven zijn geweest die BJZ en politiek hebben laten liggen. Het ging dus bij ‘jeugd-zorg’ niet om het kind, maar om geld en macht. BJZ en politiek deden aan slodderwetenschap om de echte wetenschap met het belang van het kind uit te sluiten.
  Men zou toch zeggen dat een intelligente bestuurder van een overkoepeling van ‘jeugdzorg’ zoals JN moet bevatten dat burgers en wetenschappers het reeds wel zien.
  BJZ-bestuurders moeten dus zorgen nooit meer ongegrond, zonder diagnostiek, en zonder cursus vooraf, een kind te schaden door het uithuis te plaatsen.
  Er zijn advocaten, oudervertegenwoordigers e.d. die dergelijke misstanden binnen BJZ doorzien. >
  Effectieve zorg door diagnosten en specialisten duren korter en hebben minder dure ‘bijwerkingen’ dan bij ‘jeugdzorg’.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat artikel is:
   http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/12/adviezen-over-hoe-het-beter-kan-2.html

   Verwijderen
 4. Nog meer van dat goede nieuws graag...bezuinigingen,die als een flinke storm het dode hout uit het jeugdzorgbos verwijdert.
  En dan bedoel ik met dat dode hout,niet de jeugdbeschermer op de vloer,die ondanks een beperkte opleiding en met weinig ervaring het beste er van probeert te maken,maar het bovenliggende management,dat zich wentelt in machtswellust,die van Jeugdzorg een min of meer sektarisch geheel maken,uiteraard ondoorzichtig en een eigen specifiek vakjargon.
  Een vakjargon,wat aan wetenschappelijke kwaliteit zeker kan concurreren met de''slodderwetenschap '' zoals die door de door de mand gevallen sociaal psycholoog Diederik Stapel werd bedreven.

  Aan het uitgebreide en uitstekende commentaar van Sven valt overigens weinig toe te voegen...mijn complimenten daarvoor.

  Maar a.u.b.ook dergelijke bezuinigingen bij de Kinderbescherming graag.
  Hier maak ik heden ten dage eendere wantoestanden mee..hier wil men alle geweld de moeder het gezag geven,terwijl de moeder psychotisch is,medicijnen daarvoor krijgt voorgeschreven...of ze ze ook gebruikt is nog maar de vraag...onder psychiatrische behandeling staat..begeleiding krijgt van een psychiatrisch verpleegkundige...intensieve opvoedhulp van een hulpverleenster...en op nog aanzienlijk meer terreinen zoals inkomen en huisvesting gepamperd wordt...en straks middels een O.T.S.voor een jaar een gezinsvoogd krijgt toegewezen voor voorlopig één jaar...is wel weer 8000,-euro.
  En dat terwijl de vader,naast zijn baan,voldoende tijd heeft en ondersteund door een goed functionerend netwerk het ook nog eens stukken beter zou kunnen en uiteraard vele malen goedkoper..en dat terwijl de kinderen ook zelf liever bij de vader dan bij de moeder zijn.
  Echter de boven-geplaatsten van de Kinderbescherming(of is Moederbescherming meer op zijn plaats?)hebben in hun vooroordeel-wijsheid aldus besloten;het is straks aan de rechter om te oordelen.

  opa


  BeantwoordenVerwijderen
 5. Dit is juist goed nieuws. Afknijpen dat 'hulp'-carcinoom.

  Het DH commentaar is helaas maar al te waar, en goed verwoord.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. advocaat jan van ruth4 december 2012 om 19:36

  Ijdele Hoop

  Ik vrees dat het ijdele hoop is te verwachten dat vermindering van de geldstroom naar BJZ tot positieve veranderingen aanleiding zal geven.
  Waarom?
  BJZ is een bedrijf.
  Het wordt in stand gehouden door een tweetal geldstromen.
  Eerst de provinciale en daarbij dan nog de nationale.
  De provinciale geldstroom dekt de kosten van huisvesting personeel etc.
  De nationale vult deze laatste aan zodat bijvoorbeeld de directeur van BJZ een salaris heeft boven de ministersnorm en dergelijke kostenposten.
  Nu is de nationale hoofdzakelijk afhankelijk van de bonus welke betaald wordt voor elke OTS.
  Die bedraagt ruim 7000 euro per kind per jaar.

  Als nu de provinciale geldstroom minder wordt is er een probaat middel om de totale geldstroom in stand te houden.
  Juist ja, het aantal OTSen moet omhoog.
  Voor BJZ een fluitje van een cent.
  Immers ze hoeven alleen maar telkens weer verlenging te vragen van bestaande OTSen om al een deel van de doelstelling te halen.
  Maar beter nog.
  Als er nu maar bij de vrijwillige toegang maar genoeg niet gebeurd komen de problemen vanzelf en gaat het via de Raad naar de kinderrechter en voila: alweer een ots.

  Dat al die OTSen niet uitgevoerd kunnen worden zoals het zou horen maakt BJZ niet zoveel uit.
  Immers die situatie heeft altijd al bestaan.
  En BJZ heeft zich daar nog nooit druk om gemaakt.

  Efficient werken zal ook niet betekenen : het werk beter doen.
  Het zal betekenen meer van hetzelfde slechte werk in dezelfde tijd doen.

  Ook via de weg van bezuinigingen is BJZ dus niet (weg) te sturen.

  Wat wel kan is BJZ raken in de portemonnee op een andere manier.

  Ik las laatst dat BJZ Rotterdam een lid zocht voor de klachtencommmissie.
  De leden krijgen geen salaris maar een vergoeding.
  Voor elke klacht die op een zitting wordt behandeld krijgt elk lid 100 euro, zo las ik.
  Vier leden per zitting is dus 400 euro per klacht.
  En de uitslag van de klacht maakt niet uit, gegrond of ongegrond, het kost BJZ even veel.

  Hoeveel klachten zouden er nodig zijn om BJZ financieel te gronde te richten?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dan heb je het nog niet over de ambtelijke kosten: jurist, correspondentie etc.

   Blij te horen dat ik goed bezig ben. Bijna 10 klachten, meerdere bezwaren, meerdere beroepsprocedures.

   Al die tijd en al dat geld kan niet meer worden gebruikt om kinderen en ouders lastig te vallen. Winst!

   Gaat het lekker Bjz? Ik heb nog een paar ideeën ..

   Verwijderen
 7. Ik WAS en ben nog steeds de klos, maar jij BENT nu echt de klos!

  Huis te koop, huurhuis gezocht, mercedes Bent inruilen voor een fiets (of je Bent het verleert), geen luxe vakanties meer, bonnetjes sparen, uitkering aanvragen, merkspullen? nee Wibra of Zeeman, Boodschappen bij Aldi of Lidl, stress ... kinderen worden dikker, worden gepest, worden agressiever, krijgen een zgn stoornis opgeplakt en en en oo help je Bent in stressss... wat je ook Bent wie je ook Bent, jij Bent nu aan de beurt en gelukkig niet alleen!
  In mijn woonplaats is de Teammanager opgestapt, de gedragswetenschapper is nu Teammanager ... goed hè? Hier loopt het al leeg (BENT-virus in omloop)

  Hoe zou het voelen voor vele ouders en kinderen; alle pestkoppen van al die subsidieslurpende leeghoofden posteren en een midden Oosten tintje geven, steek de posters in brand en vertrap ze in bijzijn van media. Dat hebben ze ouders en kinderen ook jarenlang aangedaan, en die rechters? Grrr

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Waar Bent de vrouw gebleven? Gescheiden of gestoord?
   Geen AMK melding dat vader Bent de kinderen verwaarloosd?

   Verwijderen
 8. http://www.radio1.nl/items/68478-jeugdzorg-in-de-hoek-waar-de-klappen-vallen

  BeantwoordenVerwijderen