woensdag 21 maart 2012

Er is iets heel erg mis bij Jeugdzorg


---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: GroenLinks <GroenLinks@tweedekamer.nl>
Datum: 20 maart 2012 15:25
Onderwerp: Re: FW: Er is iets heel erg mis bij jeugdzorg
Aan: s

 
Beste mevrouw Pieterse,

Hartelijk dank voor uw diverse e-mails aan verschillende kamerleden van GroenLinks. Wij zijn blij dat u de moeite heeft genomen om onze fractie te schrijven.

GroenLinks is op de hoogte van de misstanden in de jeugdzorg. Helaas ontvangen wij regelmatig klachten van ouders, familieleden en kinderen. De klachten waar u mee komt, erkennen wij dan ook en GroenLinks neemt dit signaal dan ook zeer serieus.
 
GroenLinks is het met u eens dat de kwaliteit van het beleid van jeugdzorg ver beneden de maat is en dit is een ernstige kwestie. De filmpjes die u in uw mail noemt, zijn hier weer een trieste bevestiging van. Ook de Ombudsman heeft onlangs een aflevering uitgezonden diep schrijnende wijze de omstandigheden van ouders en kinderen weergeeft die de dupe zijn geworden van dit wanbeleid.
In de jeugdzorg is nog steeds heel veel mis in Nederland en GroenLinks wil hier nu echt iets aan doen.

GroenLinks wil dat aanbieders van jeugdzorg voortaan moeten voldoen aan kwaliteitseisen. Daarnaast moet er registratie van en toezicht op deze aanbieders plaatsvinden. Tweede Kamerlid Tofik Dibi heeft op 1 maart jl. een wetsvoorstel ingediend die dit mogelijk maakt.

De samenleving is de laatste jaren regelmatig opgeschrikt door zorgwekkende berichten over misstanden bij bureau Jeugdzorg. Vorig jaar luidde de Inspectie voor de Jeugdzorg zelfs de noodklok vanwege ‘onacceptabele risico’s’ bij de aanbieders van jeugdzorg. De Inspectie constateerde dat de kans aanwezig is dat de verleende zorg onverantwoord, onveilig en ondeskundig is. GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat kwetsbare kinderen het risico lopen onverantwoorde zorg te ontvangen. Tofik Dibi zei hierover: “Zo vanzelfsprekend als het is dat een particuliere oogarts aan eisen voldoet, zo vanzelfsprekend moet het zijn dat een jeugdzorgverlener deskundig is en kwaliteit biedt.”

Met dit initiatiefvoorstel worden drie zaken geregeld voor het jeugdzorgaanbod. De eerste is een vergunningplicht voor de aanbieders. Daarnaast worden kwaliteitseisen gesteld voor bijvoorbeeld veiligheid, onderwijs, opleidingseisen van het personeel en individuele behandelplannen. Als laatste regelt de wet toezicht en handhaving. Aanbieders die onverantwoorde hulpverlening geven, kunnen dan zelfs gedwongen worden hun opvang te sluiten.

Extra link:

Wat betreft uw verhaal, wil ik u doorverwijzen naar: http://www.akj.nl/, Op deze site kunt u met adviezen en klachten over bureau Jeugdzorg terecht.


Tot slot wil ik u nogmaals bedanken voor uw reactie en betrokkenheid.

Met vriendelijke groet,

Sandra Beuving 
Publieksvoorlichting
Tweede Kamerfractie GroenLinks

Redactie Dark horse: Naam en casus van deze moeder bekend bij de redactie

             Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
  http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

4 opmerkingen:

 1. ‘Tweede Kamerlid Tofik Dibi heeft op 1 maart jl. een wetsvoorstel ingediend die dit mogelijk maakt.’
  Ook ik heb zo’n reactie gekregen van Groen Links.
  Ik heb de tekst van het initiatief wetsvoorstel er maar even bijgehaald.
  http://tweedekamer.groenlinks.nl/files/MvT%20geheel%20versie%2015%20okt.pdf
  Het is de tekst van 15 oktober 2010.
  Vooral ben ik benieuwd naar de verbeterde kwaliteitseisen die Groen Links voorstelt.
  Voor de duidelijkheid heb ik ze maar even genummerd:
  De kwaliteitseisen die in ieder geval worden gesteld aan de rechtspersoon die de aanbieder
  van jeugdzorg in stand houdt en aan de aanbieder zelf zijn:

  1. De hulp die wordt verleend is van goed niveau, doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht en afgestemd op de reële behoefte van de cliënt.

  2. Een particuliere aanbieder van jeugdzorg die een accommodatie in stand houdt, stelthuisregels vast die betrekking hebben op een ordelijke gang van zaken, de veiligheid binnen de accommodatie en het waarborgen van een pedagogisch klimaat.

  3. Een particuliere aanbieder van jeugdzorg die aan een leerplichtige jeugdige verblijf biedtin een accommodatie is verantwoordelijk voor de vereisten zoals vastgelegd in de Leerplichtwet.

  4. De hulp die wordt verleend is gebaseerd op een individueel hulpverleningsplan dat is afgestemd op de behoeften van de cliënt. Het hulpverleningsplan wordt vastgesteld na overleg met en na instemming van de cliënt. Indien de cliënt minderjarig is, is instemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger vereist.

  5. Een jeugdige of degene die het gezag over hem heeft kan een schriftelijke klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie neemt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, te rekenen vanaf de datum waarop de klacht is ontvangen, een beslissing op de klacht.

  Bij algemene maatregel van bestuur worden ten minste regels gesteld over de minimum-vereisten waaraan de aanbieder dient te voldoen:
  - De particuliere aanbieder van jeugdzorg organiseert de zorgverlening zodanig dat de zorgeenheid beschikt over voldoende kwalitatief en kwantitatief personeel en materieel. Er worden regels gesteld over opleidingseisen van het personeel.
  - Geregeld wordt dat persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens, die worden verwerkt, slechts worden verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

  Ten slotte dienen personen die werkzaam zijn in de particuliere jeugdzorg:
  - In het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

  Voordat hij of zij begint wordt daarmee duidelijk dat gedrag uit het verleden geen
  belemmering vormt voor deze functie. Dat is niet alleen van belang bij personen die direct
  hulp verlenen, maar bijvoorbeeld ook wanneer iemand omgaat met vertrouwelijke gegevens
  of zich bezighoudt met financiële aangelegenheden.

  Is het dat? Of mis ik iets. Zijn dat verbeteringen? Ik wordt er niet blij, maar wel cynisch van.

  ‘30 maatschappelijke organisaties en experts ondersteunen de initiatiefwet van 2010.’
  Juicht Groen Links.

  Mijn cynisme groeit als ik de naam van Peter Kouwenberg van de William Schrikker Groep als eerste lees!
  In 2010 0ndertekende hij de kwaliteitseisen. En nog voldoen ze er niet aan.
  Janny Nab (ook van de WSG) onderschreef in maart 2011 de richtlijnen m.b.t. een goede klachtbehandeling die de Nationale Ombudsman voor de gezamenlijke instellingen had opgesteld.
  Ze zei zelfs dat de WSG er ruimschoots aan voldeed!
  zie http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/ombudsman-en-bureaus-jeugdzorg.html

  Voor het grote publiek onderschrijven de managers en hun ambassadrices plannen, betuigen steun aan wetten van volksvertegenwoordigers, zijn het eens met richtlijnen van de Nationale Ombudsman enz. om zich er vervolgens weer niet aan te houden.
  Geen daden maar slechts woorden!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Welke concrete kwaliteitseisen moet de indiceerder hebben t.a.v. de mooie inhoudsloze woorden "Doeltreffend en doelmatig" (punt 1)? Een sociaal werkster bij BJZ zal echt geen universitaire medische opleiding kunnen hebben om een diagnose op niveau te stellen. Per definitie is BJZ niet doelmatig, dus!

  Een klachtrecht is er al, en heel onafhankelijk, benoemd door BJZ-zelf. BJZ reageert defensief op klachten en vaak krijgt het kind als straf daarop minder contacten met ouders (onthechten werkt zo lekker).
  GroenLinks dus door de bocht: niet concreet, maar 'alsof'.

  De particuliere instelling heeft al regels, die onwettig kunnen zijn. Dus hoeft Dibi er niet naar te vragen.

  En het hulpverleningsplan (PvA of IB) is NIET afgestemd op de cliënt, want daar heeft men een diagnostisch rapport voor nodig.
  Het plan is na reacties van ouders geredigeerd naar de mening van de sociaal werkster van BJZ: halve waarheden tot insinuaties middels verdraaiingen van horen-zeggen van derden, niet-diagnosten!


  Enne.... het is vissen achter het net: dan is er al een speculatieve uithuisplaatsing zonder grond door diagnostiek. Groenlinks-rechts?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Door de wsg worden foute beslissingen afgedaan met ja maar dat is de beslissing van de rechter!
  Janny Nab is benoemd als ambassadeur van clienten; maar bij melding van uhp op gelogen rapport; geeft ze het antwoord ik kan niet op individuele gevallen ingaan???? Hoezo ambassadeur?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Wetswijziging/aanvulling heeft geen zin zolang jeugdzorg zich niet aan de wetb houdt!

  BeantwoordenVerwijderen