maandag 26 maart 2012

Beantwoording kamervragen over het vernietigen van dossiers AMK waar geen kindermishandeling is geconstateerd


Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag


De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG


Datum 26 maart 2012

Betreft KamervragenGeachte voorzitter,

 Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Dijsselbloem (PvdA)
over het bewaren van dossiers door Jeugdzorg over gezinnen waar geen
kindermishandeling is geconstateerd (2012Z03818).Hoogachtend,

de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
mw. drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner


Antwoorden

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Dijsselbloem (PvdA) over het
bewaren van dossiers door Jeugdzorg over gezinnen waar geen
kindermishandeling is geconstateerd (ingezonden 1 maart 2012).

(2012Z03818)


1
Herinnert u zich de vragen over het bewaren van dossiers door Jeugdzorg over
gezinnen waar geen kindermishandeling is geconstateerd? 1)


Antwoord 1
Ja


2
Wat is de stand van zaken van de toezegging om de pro-actieve werkwijze
(ouders en/of jeugdigen worden bij een onterechte melding actief benaderd door
een medewerker van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) met de
vraag of het dossier vernietigd moet worden) op te nemen in het protocol van
Handelen van de AMK’s?

Antwoord 2
Jeugdzorg Nederland gaat het protocol van Handelen van de AMK’s dit voorjaar
herzien op een aantal punten. Zo zal bovenstaande toezegging worden
opgenomen in het protocol.

Andere punten gaan over wijzigingen die het gevolg zijn van de afspraken over
het SHG in het kader van de invoering van de verplichte meldcode. Het zijn
afspraken tussen Jeugdzorg Nederland en GGD NL, MOgroep WMD,
Federatie Opvang en de KNMG. De afspraken zijn op dit moment in
concept klaar en gaan nu de besluitvormende fase in.

De nieuwe afspraken zullen voor de zomer gereed zijn en in het protocol zijn
opgenomen.


3
Deelt u de mening dat in geval van een ongegronde melding van
kindermishandeling het dossier bij jeugdzorg (AMK) in principe vernietigd moet
worden en wanneer vanwege zwaarwegende redenen hiervan wordt afgezien dit
gemotiveerd aan de ouders moet worden gemeld?


Antwoord 3
Ik ben het eens met de stelling dat ouders op de hoogte gebracht moeten worden
van de redenen waarom hun verzoek tot vernietiging van het dossier niet
gehonoreerd kan worden. Jeugdzorg Nederland heeft aangegeven dat dit punt
mee wordt genomen bij de aanpassing van het protocol.

Overigens is het niet zo dat in alle gevallen van een onterechte melding ouders
willen dat het dossier wordt vernietigd, bijvoorbeeld als er een kans bestaat dat
opnieuw een onterechte melding wordt gedaan. Dit kan onder andere voorkomen
bij meldingen van ex-partners of bij kinderen met een zeldzame aandoening die
snel blauwe plekken of botbreuken oplopen. In de checklist voor managers wordt
geadviseerd om in het dossier een aantekening op te nemen indien sprake is van
een (mogelijk) onterechte melding. Daarbij kan in het dossier een uitleg worden
opgenomen over de signalen die leken te wijzen op huiselijk geweld of
kindermishandeling. Op die manier wordt voorkomen dat de betreffende cliƫnt(en)
steeds weer om een verklaring wordt gevraagd.

4
Bent u bereid met Jeugdzorg Nederland in overleg te treden, zodat het protocol
van Handelen van de AMK’s langs deze lijn wordt aangepast? Zo niet, waarom?

Antwoord 4 
In antwoord 2 heb ik aangegeven dat Jeugdzorg Nederland deze lijn opneemt in
het protocol.

 

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010-2011, nr. 12922 opmerkingen:

 1. Deze discussie wordt gevoerd, omdat geen wetenschappelijk verantwoord onderzoek wordt gedaan bij vermoedelijke kindermishandeling door BIG geregistreerde onderzoekers bij het AMK/Jeugdzorg en de Raad van de Kinderbescherming.

  Men kan nooit voor 100% weten of vermoedelijke kinder-mis-handelingen zijn gebaseerd op werkelijke mis-handelingen of het gevolg zijn van bijvoorbeeld snel blauwe plekken krijgen.

  Aangezien het huidige jeugdzorgsysteem en het onderzoek van het AMK niet gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek, maar op een afschuwelijk subjectief onderzoekssysteem, waarbij de eigen subjectieve fantasie van de zogenaamde onderzoeker de grootste rol meespeelt en waardoor dus alle onderzoeksgegevens als zeer onbetrouwbaar zijn te kwalificeren!
  Gegevens die wel en gegevens die niet worden bewaard.

  Ook een second opinion door een onafhankelijke professionele onderzoeker ontbreekt in alle toonaarden in het gehele Jeugdzorgsysteem, terwijl kinderen en ouders daar wel recht op zouden moeten hebben.

  Het zou nuttig zijn om onderzoeksgegevens te bewaren om er terugkoppelingsonderzoek mee te doen, want een kind kan mogelijk achteraf toch zeer ernstig zijn mishandeld, ook al denkt men dat er sprake was van foute meldingen. Zo zou men veel kunnen leren van lange termijn onderzoek.

  Maar in dit huidige Jeugdzorgsysteem, waarbij onderzoek meer is gebaseerd op fantasie van diegene die de meldingen opneemt dan op objectief wetenschappelijk onderzoek is alles wat wordt bewaard eigenlijk zeer onbetrouwbaar te noemen.

  Jammer!
  Want een aantal kinderen zal mogelijk zwaar mis-handeld blijven, ook al denkt men dat er valse meldingen werden gedaan en er niet werd ingegrepen.
  De werkelijkheid van alle vermoorde kinderen bewijst dit!

  Wanneer wordt het Bestuur van Jeugdzorg Nederland eens wakker?
  En erkennen ze als bestuurders dat ze geen jota verstand hebben van wetenschappelijk onderzoek en dat ze dus moeten delegeren. Een waarlijk leider houdt niet zelf alle touwtjes in handen, maar geeft deze uit handen aan gespecialiseerde professionals, in dit geval aan professionals die de titel onderzoekswetenschapper mogen dragen en niet aan slecht en en te laag opgeleid kader.

  De gehele discussie of onderzoeksgegevens moeten worden bewaard is dus onzinnig te noemen, als men onderzoek baseert op pure fantasie!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Is dit ooit opgenomen in het protocol?

  BeantwoordenVerwijderen