woensdag 14 maart 2012

De macht van de gezinsvoogd = de onmacht van de kinderrechter?

Ons beeld van de kinderrechter, als degene die gewetensvol beslissingen neemt, brokkelt aan alle kanten af. Klopt ons beeld: de rechter als kenner en hoeder van het recht, de rechtsregels en rechtvaardigheid? De persoon die wikt en weegt in alle wijsheid?

Hoe komen we aan dat vertrouwenwekkende beeld? We moeten het enigszins bijstellen. Het is n.l. veel onbenulliger. De kinderrechter voert alleen uit wat de RvdK/gezinsvoogdij hem voorschotelt. Hij hoeft/moet slechts hun het advies over te nemen, en motiveert zin uitspraak met: ‘Ik acht mij voldoende voorgelicht.’

Hij schaart zich achter hun werkwijze, de onderlinge sfeer moet natuurlijk wel prettig blijven. De gezinsvoogd op de vingers tikken, zeggen dat hij zijn werk niet goed heeft gedaan? Om dat te doen moet je als kinderrechter van goede huize komen. Bovendien haal je jezelf op die manier een hoop werk op de hals. Je zult de rapportages dan écht moeten bestuderen.

Het eerste en het laatste blad

Stel je voor als de kinderrechter tegen de ‘deskundigen’ zegt: ‘Ik acht me door u niet voldoende voorgelicht, doe je werk maar over!’ Dat schaadt de onderlinge verhoudingen tussen kinderrechter en voogdijinstelling/RvdK, en die moeten wel goed blijven. Volgens onze indruk (terminologie overgenomen uit rapportages van gezinsvoogd) leest de kinderrechter het eerste- en het laatste blad van het rapport, vervolgens vluchtig het verweer van de partij die zich benadeelt voelt, laat de advocaten nog even aan het woord. Klaar! Zaak afgehandeld. Volgende!

Uitzending Brandpunt

Inmiddels is het ons duidelijk hoe kinderrechters moeten werken. In een Brandpunt-uitzending van 27-02-‘11
http://www.npo.nl/brandpunt/27-02-2011/KRO_1429571/WO_KRO_796360 

worden enkele vragen aan een kinderrechter gesteld:

Vraag
Rechter


Vraag
Rechter
Vraag

Rechter
Kunt u Bureau Jeugdzorg verplichten tot een onderzoek?
Nee, BJZ is de deskundige in dit geheel. Zij kunnen onderzoek doen op elk moment dat zij dat nuttig achten. En zij kunnen adviezen van die niet deskundige- niet pedagogische kinderrechter naast zich neerleggen.
Voelt u zich wel eens machteloos?
Eh …. Ja.
Legt u eens uit.
Ja, eh …. soms heb ik weleens het idee, dat er in een bepaalde richting te weinig gedacht wordt, te weinig geprobeerd wordt, te weinig informatie wordt verzameld.Kinderrechter machteloos

De kinderrechter voelt zich machteloos. Bureau Jeugdzorg, voogdijinstellingen zijn de deskundigen.
Zij stelt het hier voor alsof zij hun adviezen alleen maar hoeft te bekrachtigen. In diezelfde uitzending van Brandpunt wordt verwezen naar een brief van Bureau Jeugdzorg uit Groningen op de website van Brandpunt.

Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg reageert in deze brief op de zaak waarin de uitzending aandacht aan wordt besteed. Een stukje uit de brief:

Beslissingen van BJZ worden getoetst door de kinderrechter en al dan niet bekrachtigd.
Het standpunt van BJZ is gebaseerd op een deskundige afweging die formeel getoetst is en wordt door de kinderrechter.
  
De kinderrechter stelt zich haast machteloos op en zegt ik kan er niets aan veranderen, ik ben met handen en voeten gebonden aan de adviezen van Bureau Jeugdzorg. Hij profileert zich als de niet deskundige.
Bureau Jeugdzorg maakt zich sterk door te verwijzen naar de kinderrechter, die hun adviezen formeel toetst en ze daarna al dan niet bekrachtigt. De kinderrechter toetst formeel. ‘Toetsen’ betekent toch: ‘onderzoeken of iemand of iets aan bepaalde voorwaarden heeft voldaan’?

Formeel?

En het woordje ‘formeel’ welke betekenis moet je daaraan toekennen: ‘officieel, volgens regels en wetten’, óf ‘op papier wel, maar in werkelijkheid niet’? Betekent formeel toetsen, even nagaan of er een bepaald format is gebruikt en alle onderdelen netjes staan  afgevinkt? En als dat het geval is, vervolgens aannemen dat wat er geschreven is ook wel zal kloppen? Of betekent toetsen door de kinderrechter, écht aandachtig lezen wat er geschreven staat? Hoe deskundig word de kinderrechter voorgelicht?

De advocaat in de Brandpuntuitzending uitzending merkt op:
In dit soort zaken zie je vaak dat er geroddeld wordt, dat er geruchten worden verspreid, waarom dit dan wordt opgenomen in rapportages, zonder dat dit werkelijk gecheckt is, dat is mij een groot raadsel.’

Onbevredigend allemaal en weinig vertrouwenwekkend. Wij zijn helaas niet de enigen die daar zo over denken. Het internet staat vol verhalen van mensen met soortgelijke geschiedenissen.
Gelukkig óók met verhalen van advocaten en ex-professionals in de Jeugdzorg die aan de bel trekken. Zij geven aan dat er heel wat mis is met de wijze waarop nu invulling wordt gegeven aan regels, wetten en procedures die gehanteerd zouden moeten worden door de diverse instanties en de werkers in de Jeugdzorg.
N.a.v. een brief van mij aan Tweede Kamerleden kreeg ik de volgende reactie van de VVD:

Dank voor het bericht. De VVD en eigenlijk de gehele Tweede Kamer erkennen de problemen in de jeugdzorg. Daarom zal de jeugdzorg de komende vijf jaar compleet getransformeerd worden. De taken en de verantwoordelijkheid voor jeugdbeleid gaan naar de gemeente. De afzonderlijke gemeenten kunnen zelf hun jeugdbeleid vormgeven en het zou best kunnen dat de bureaus jeugdzorg gaan verdwijnen. Maar dat lost niet meteen de problemen die er in sommige gevallen zijn die betrekking hebben op de kwaliteit van de hulpverlening. Daarom pleit de VVD al jaren voor een beroepsregistratie, met daaraan gekoppeld tuchtrecht, in de jeugdzorg. Op deze manier kun je eisen dat medewerkers in de jeugdzorg, zoals gezinsvoogden, aan bepaalde kwaliteitsstandaarden voldoen, en zichzelf verplicht moeten bijscholen. In het geval van misbruik van positie, kunnen ze met het tuchtrecht aangepakt worden, en uit hun functie ontzet. Volgens de VVD zijn dergelijke kwaliteitsverbeteringen broodnodig om de sector volwassen te maken. De staatssecretaris van VWS is al meer dan een jaar met de nieuwe wet bezig die dit gaat regelen. Het ziet er naar uit dat de Tweede Kamer het nog deze maand zal ontvangen. We zijn er van overtuigd dat met de bovenstaande ontwikkelingen we een heel eind komen met de professionaliseringsslag in de sector. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Veel hoop op verbetering geeft dit antwoord mij niet. Zolang kinderrechters (moeten) blijven oordelen op grond van misleidende informatie van onvoldoende opgeleide gezinsvoogden zal geen enkele ‘transformatie van de Jeugdzorg’ ervoor zorgen dat het huidige onrecht in recht gaat veranderen.

Yvon B.

7 opmerkingen:

 1. Ik ben er nog niet van overtuigd dat overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten een goede zaak is. Als elke gemeente zelf het jeugdbeleid moet gaan bepalen en uitvoeren gaat dat leiden tot versnippering (met alle nadelige gevolgen voor de cliënten) en gigantische overheaadkosten aangezien per gemeente dan weer een complete managementstructuur gebouwd wordt.

  Wat dat betreft zou het beter zijn om Bureau Jeugdzorg (al dan niet onder een nieuwe naam) in stand te houden maar dan wel met opleidings-, bijscholings- en kwaliteitseisen, tuchtrecht en volledige openheid en transparantie naar de buitenwereld. Bijscholing van kinderrechters zodat ze niet meer helemaal niet-deskundig zijn zou eveneens wenselijk zijn.

  De huidige situatie geeft de gezinsvoogd uitzonderlijk veel macht waar (blijkens de verhalen op Internet) ook op grote schaal misbruik van wordt gemaakt. Ouders die zich verzetten tegen de praktijken van Bureau Jeugdzorg worden eerst bedreigd met een negatieve rapportage aan de rechtbank, wie dan nog niet overstag gaat zal inderdaad op zeer negatieve wijze neergezet worden in de rapportage waarbij de wanpraktijken van de gezinsvoogd uiteraard buiten beschouwing worden gelaten -- "eenduidige rapportage" in de terminologie van Bureau Jeugdzorg. Met alle schadelijke gevolgen voor de kinderen en hun ouders.

  Maar helaas draaien ambtelijke molens nog steeds erg langzaam, Bureau Jeugdzorg zal zich heftig verzetten tegen hervormingen (vanwege de aantasting van hun machtspositie) dus het zou nog wel eens jaren kunnen duren voordat we daadwerkelijke verbetering zien.

  Bureau Jeugdzorg wordt geacht onze kinderen te beschermen -- maar wie beschermt onze kinderen tegen Bureau Jeugdzorg?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hallo Sven,

  Ken je deze link?? Is ook eens de moeite waard om uit te spitten.

  http://www.sdnl.nl/kinderen.htm

  Ken alle shit wel met en van Jeugdzorg of welke instelling daar ook aan verbonden moge zijn.
  Heb zelf ook een autikid en uiteindelijk wordt er geen ene soda mee gedaan; Daar komt bij als ouders assertief zijn en moeilijk gaan doen BJZ vaak gaat dreigen.
  Maja, wie heeft er eigenlijk géén problemen mee, vraag ik me wel eens af.......

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wanneer onder de Wet Zorg voor Jeugd weer dezelfde figuren die nu bij BJZ werken als sociaal werkers, zich gezinsvoogd of liever illegaal voogd noemen, weer op speculatieve beweringen kinderen schaden door UHP, dan is dit tegen het kinderrecht IVRK art. 24:
  het recht op diagnostieke waarheidsvinding en echte gezondheidszorg, en dat is sociaal/BJZ -werk niet!

  Het is vreemd dat universitair geschoolde juristen vertrouwen op sociaal werksters, die de lange-termijn-behoeftes van jeugdigen niet meewegen tegenover hun grotemensen-idee dat het kind veiliger is buiten zijn vertrouwde omgeving en daarbuiten zich beter ontwikkelt.

  Het is vreemd dat juristen betoverd raken door het ongedefinieerde woord 'professional'.
  Juristen/rechters controleren (uit tijdsdruk?) NIET of de professional een deskundige is, die past bij het probleem, en een diagnostisch rapport en behandelplan heeft geschreven! Zouden die juristen zelf geen kinderen hebben, of zo dom zijn?
  - Waarom een BJZ-professional op te laag niveau geloven??: Religie behoort buiten overheids-bemoeien te staan, en IVRK 24 wel.
  Met de onderbuikgevoelens wordt geen diagnostiek bedreven. Met EAS wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De macht van de gezinsvoogd.

  Ben in het bezit van 3 Plannen van Aanpak . Opgesteld /ingevuld door 3 verschillende gezinsvoogden. Tot 3x toe ben ik niet betrokken geweest bij voor-of nabespreking. Vonden de gezinsvoogden niet nodig.
  Wat wel opvalt is dat tot 3x toe in de opeenvolgende, bijna identieke Plannen van Aanpak de vraag wordt gesteld: Is er gebruik gemaakt van diagnostische instrumenten?
  Tot 3x toe is het antwoord; NEE.
  Maar de Plannen van Aanpak staan wel vol met conclusies, meningen en uitspraken van de gezinsvoogd die hij of zij, zonder diagnostisch onderzoek maar op basis van horen zeggen ,op basis van eigen interpretaties, mag spuien. Hier is inderdaad sprake van zwartmakerij, manipulatie, bedrog en liegen.
  Deze risicogroep ( de gezinsvoogden) zouden verplicht doorgelicht moeten worden. Zij zijn weliswaar (en jammer genoeg) niet bekend bij de GGZ. Wel bij mijn huisarts, mijn psycholoog en maatschappelijk werker. Zij spreken over een ernstige geestesstoornis bij de gezinsvoogden. Kan niet en mag niet vinden zij. En dit soort verkrijgt gezag over kinderen c.q. geborenen of ongeborenen.
  Er moet inderdaad een meldplicht komen voor ouders en kinderen in plaats van een meldrecht ten aanzien van de handelwijze van deze gezinsvoogden. Want, en dat is overduidelijk gebleken, met een meldrecht schieten vele kinderen en ouders niks op!
  Erger nog, zij gaan er aan onder door!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. BJZ voortzetten als JZ naar gemeenten gaat?

  Naar mijn mening heeft men na meer dan 10 jaar (eigenlijk jammer: wat nu 'BJZ' heet had eerst allerlei andere namen als JAC enz enz) aanrommelen over de ruggen van kinderen hun kansen gehad. Ze hebben het maar over 'professionalisering' (ja, de Raad ook: die schreef dit 21-6-1996 naar mij toe...) maar ondertussen zijn het in feite een paar goedwillende amateurs: géén wettelijke beroepsopleiding, géén beroepsregistratie en nog minder beroepsrechtspraak (tuchtrecht).
  Dus: volg nu eens het advies dat zelfs door hoogleraren ook gegeven wordt: 'opdoeken BJZ'. Mijn gedachte bij jeugdzorg naar gemeenten: ga eens éérst met ouders praten, geef die de vaak toereikende en gevraagde 'eenvoudige hulp thuis' met op de eerste plaats eigen netwerk dan vrijwilligers. Bij ergere problematiek: dan direct naar een specialist als universitair geschoold (kinder)psycholoog en bij medische kwesties naar een arts dan wel (kinder)psychiater... Wat is dan nog de plaats van BJZ? U begrijpt het: die is geheel WEG!

  Drs. N.J.M. Mul

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het tuchtrecht zal slechts (zinloze) administratieve loopgraven opleveren zoals klachtrecht en bezwaar en beroep zolang het onderliggende probleem (mentaliteit en opleidings'niveau' Bjz) niet wordt aangepakt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. het hele stelsel is verrot. Gezinsvoogden hebben totaal geen affiniteit met kinderen, maar met macht. BJZ wil een sluitende begroting. Kinderrechters doen het recht geweld aan door gebrek aan tijd, gebrek aan integriteit en gebrek aan verantwoording. Vraag aan een gezinsvoogd om een onderbouwing of aan welke wetenschap zijn uitingen vooraf gaan........gut je bent wel lastig hoor...gek als het om kinderen gaat. Is een kind dood, dan was BJZ weer eens "net te laat". Geitenwollensokken welke niet meer dan 4 dagen per week werken om zo min mogelijk te doen en zoveel mogelijk te verdienen om zo snel mogelijk van hun vrije tijd te genieten, dat is mijn indruk.

   Verwijderen