vrijdag 2 maart 2012

Hoe krijg ik mijn kind terug?

Nederland is een merkwaardig landje. Voor alles wat ook maar enigszins van belang kan zijn in onze maatschappij, bestaat er bij de overheid een voorlichtingsafdeling die de burgers leert hoe het moet. Bijvoorbeeld waarom het van belang is om afval te scheiden; hoe je tijdens vakantie je huis veilig achter laat zodat inbrekers geen kans maken; welke subsidies er zijn om je huis beter te isoleren, dat de maximum snelheid gaat veranderen van 100 naar 120 km/u, enz. Vaak worden overheidsfolders in meerdere talen gedrukt, zodat iedereen goed op de hoogte is van wat de overheid aan haar burgers wil communiceren.

Er is echter een domein in het leven van burgers waar de overheid niet of nauwelijks over communiceert, terwijl er juist van de kant van de burgers al decennia lang gevraagd wordt om duidelijkheid (en rechtvaardigheid). Hoe kunnen ouders veilig over hun eigen kinderen blijven beschikken, zonder dat hun lichamelijk en psychisch welzijn wordt geschaad, door overijverige kinderbeschermers die van overheidswege geen verplichting hebben aan waarheidsvinding te doen, en zelden de behoefte hebben hun eigen protocol op de juiste wijze na te volgen. Hoe kunnen ouders hun kind terug krijgen, nadat het door een onrechtmatige daad bij hen is weggehaald? Het is ontzettend moeilijk, zo niet onmogelijk voor ouders om de gegevens op te vragen die hebben geleidt tot de beslissing om hun kind onder toezicht te stellen of uit huis te plaatsen. Zelfs advocaten en juristen weten hier nauwelijks de weg in, terwijl het overduidelijk is dat de rechten van burgers op dit gebied glashelder zouden moeten zijn.  

De overheidsfolder voor beschuldigde ouders

Waar blijft de overheidsfolder die ons verteld welke simpele en duidelijke stappen er genomen dienen te worden om een schrijnend onrecht ongedaan te maken? De overheid is wel heel ‘klantvriendelijk’ in het vereenvoudigen van het aanmelden van een gezin, bij een vermoeden van kindermishandeling. Het is nu makkelijker om je buren aan te geven, omdat  er is besloten dat de melder anoniem mag blijven. Er zijn volop reclameboodschappen op t.v. die kindermishandeling onder de aandacht brengen en de bezorgde burger weet wat hem in zo’n geval te doen staat. Er wordt door die zelfde overheid niet verteld wat de gevolgen kunnen zijn van die melding, vooral wanneer het een vals alarm bleek te zijn, maar door tunnelvisie van de AMK-medewerkers er een onomkeerbaar proces in gang wordt gezet dat met een sneltreinvaart leidt tot een uithuisplaatsing van normale, gelukkige kinderen. En welke lijdensweg ouders moeten gaan, om zelfs bij gebleken vals alarm de kinderen weer veilig in het eigen nest terug te krijgen.

De overheid vertelt niet aan de bezorgde burgers die geven om het welzijn van kinderen, dat er ook veel kinderen grote geestelijke schade oplopen, juist dóór het ingrijpen van kinderbeschermers. En dat het een onmogelijke opgave is om je onschuld als ouder te bewijzen, omdat niet wetenschappelijk onderbouwde aannames en vooroordelen met een hardnekkigheid in dossiers blijven terugkeren of het een onkruid is. De overheid moet zijn burgers eens eerlijk gaan voorlichten in wat voor traject ouders terecht komen die worden beschuldigd van kindermishandeling. Dan kunnen burgers een gewogen beslissing nemen bij het doen van een AMK-melding en is de melding geen impulshandeling als gevolg van de reclameboodschap.

Ik stel me zo voor dat er een folder wordt samengesteld met de titel: Vals beschuldigd van kindermishandeling – Wat nu? De opening van de folder zal gaan over de noodzaak om kinderen veilig te laten opgroeien, maar eveneens de noodzaak om met alle mogelijke middelen te voorkomen dat ouders ten onrechte hun kinderen kwijt raken, omdat de overheid zich er heel goed van bewust is, dat dit óók heel schadelijk is voor de kinderen. De folder vermeldt heel eerlijk dat de klachtenprocedures bij AMK en BJZ doodlopende wegen zijn en dat de burger zichzelf veel tijd en ergernis kan besparen door meteen de noodzakelijke juridische stappen te nemen. Het eerste advies luidt dan ook; Neem een advocaat. Dan volgt een simpel, logisch en helder stappenplan voor het opvragen van het volledige dossier bij het AMK, BJZ en de Raad voor de Kinderbescherming. Er wordt vermeld onder welke wet dat moet gebeuren, met welke artikelen en hoe er bezwaar kan worden gemaakt, als hier niet door de genoemde organisaties aan wordt voldaan. De burger wordt goed geïnformeerd dat kennis, macht is. En dat de macht die kinderbeschermingsorganisaties en allerlei stichtingen over ouders uitoefenen, voornamelijk gebaseerd is op het achterhouden van belangrijke informatie. De slogan in de folder luidt: Laat u niet misleiden. Ken uw dossier!

Als het voor sommige burgers nog steeds te ingewikkeld is om te begrijpen hoe ze hun dossier opgeschoond kunnen krijgen en volledig kunnen worden gerehabiliteerd, dan is er ook nog een speciale hulplijn. Daar wacht een vriendelijke meneer of mevrouw die nog eens stap voor stap de procedure met u doorneemt. Als dat nog niet voldoende is, kunt u naar een instantie waar samen met u het formulier wordt ingevuld. Net als met uw belastingformulier. De folder vermeldt nogmaals dat het intact laten van gezinnen de hoogste prioriteit heeft en dat het niet de bedoeling is dat alle kinderen door de staat gaan worden opgevoed. Dus slimme burgers claimen hun kinderen terug! Uw kinderen bevrijden uit de klauwen van Jeugdzorg? Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.

Sven Snijer


Geachte meneer, mevrouw,

Als schrijver doe ik onderzoek naar de contacten tussen ouders en kinderbeschermingsorganisaties, zoals het AMK, Jeugdzorg en de RvdK. In mijn onderzoek betrek ik ook de rol van de landelijke overheid ten aanzien van de informatieverstrekking over de rechtspositie van burgers in deze zaken.

In dit kader zou ik graag van u de brochure ontvangen 'Vals beschuldigd van kindermishandeling - Wat nu?'

Indien mogelijk zou ik eveneens in het bezit komen van één of meerdere exemplaren van de hieronder genoemde documenten, ter informatie van burgers die in een kinderbeschermingstraject zijn verwikkeld.

- 'Snel en gemakkelijk je dossier opvragen'
- 'Recht op een andere gezinsvoogd'
- 'Voogdij-instellingen, Alcohol & Drugs'
- 'Bezettingsgraden in de pleegzorg'
- 'Jeugdzorg en Waarheidsvinding - Waarom niet?'
- 'Hoe krijg ik mijn kind terug? - Hulp bij onterechte uithuisplaatsing’

Bij voorbaat mijn dank.

Met vriendelijke groet,

S.S.S.Snijer


Hartelijk dank voor uw reactie op de website Rijksoverheid.nl. Afhankelijk van de inhoud van uw vraag wordt deze binnen twee werkdagen beantwoord.
U heeft onderstaande gegevens aan ons verzonden op 2 maart 2012 om 07:48. U kunt deze pagina uitprinten of lokaal opslaan.

Referring website: http://www.rijksoverheid.nl/contact

Aard van uw vraag: Beroepsmatig
Aanspreekvorm: De heer
Naam: SSS Snijer


E-mailadres: svensnijer@hotmail.com

Organisatie: Schrijver

Onderwerp: Jeugdzorg - Kinderbescherming

Vraag:

Geachte meneer van Dorssen,

Als schrijver doe ik onderzoek naar de contacten tussen ouders en kinderbeschermings-
organisaties, zoals het AMK, Jeugdzorg en de RvdK. In mijn onderzoek betrek ik ook de rol van de landelijke overheid ten aanzien van de informatieverstrekking over de rechtspositie van burgers in deze zaken.

Aangezien de overheid een grote verscheidenheid aan folders heeft om de burger te informeren over zaken die van belang kunnen zijn voor een prettig en verantwoordelijk leven in deze maatschappij, vraag ik mij af waarom er geen brochure bestaat voor ouders met de titel: ‘Vals beschuldigd van kindermishandeling - Wat nu?'

Het is immers geen kleinigheid als dit je overkomt. Na gesprekken met talloze ouders over het onderzoekstraject door AMK, BJZ of de Raad kan ik concluderen, dat het voor de meeste ouders volstrekt onduidelijk is hoe ze zichzelf effectief kunnen verdedigen tegen valse aantijgingen van kinderbeschermers. Ook is het een groot aantal ouders (en hun advocaten) volkomen duister hoe ze kunnen gaan beschikken belangrijke gegevens in de (beschuldigende) dossiers die door deze instanties worden achterhouden.

Méér nog dan informatie over het scheiden van afval, subsidie voor het isoleren van je huis, en het verhogen van de maximumsnelheid op bepaalde wegen, willen ouders graag weten hoe ze van een rechtspositie verzekerd kunnen zijn, wanneer ze geconfronteerd worden met machtige instanties als BJZ. Dat de normale klachtenprocedures bij AMK en BJZ ouders alleen maar op een dwaalspoor zetten (BJZ legt een gegronde klacht gewoon naast zich neer) mag u inmiddels bekend zijn.

Als de brochure ‘Vals beschuldigd van kindermishandeling – Wat nu?’ nog niet in voorbereiding is, stel ik voor dat hiermee bij het ministerie snel wordt begonnen.

In het zelfde kader zouden enige aanvullende documenten kunnen worden geproduceerd, ter informatie van burgers die in een kinderbeschermingstraject zijn verwikkeld.

Enkele suggesties:

- 'Snel en gemakkelijk je dossier opvragen'
- 'Recht op een andere gezinsvoogd'
- ‘Alcohol & Drugsgebruik binnen Voogdijinstellingen’
- 'Bezettingsgraden in de pleegzorg – Uw kind als productieafspraak'
- 'Jeugdzorg en Waarheidsvinding - Waarom niet?'
- 'Hulp bij onterechte uithuisplaatsing'
- ‘Jeugdzorg en goede diagnostische zorg – Een toekomstvisie ’

Ik hoop dat u mijn suggesties zult doorgeven aan de afdeling informatieverstrekking aan de burger van VWS.

Met vriendelijke groet,

S.S.S.Snijer

Referentienummer:

 

Mail aan VWS  2 maart 2012
            
              Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html


8 opmerkingen:

 1. Dat er bij enkele rechters wel een idee begint te ontstaan dat het beleid in BJZ niet juist geregeld is, zoals terugplaats-beleid, blijke uit het volgende stuk van raadsheer Van Teeffelen (Hof Den Bosch): http://dl.dropbox.com/u/2479159/FJR%20afl.10%20-%20okt.2010%20dag18-11.pdf (Mocht de link niet werken, kunt u deze copiëren en plakken in uw browser zoals Firefox of Chrome).

  Het uithuisgeplaatst-zijn wordt door een kind als onveilig gevoeld, en voelt zich gedwongen tot schijnaanpassingen, die BJZ dan als 'gezond' classificeert. Daarop wordt er niet echt gewerkt aan terugplaatsing terwijl het Burgerlijk Wetboek 1 artikel 257 het wel heeft over de kind-ouderband, wat moet vanwege het internationaal verdrag IVRK artikel 24 en EVRM artikel 8 en dergelijke. Eigenlijk is heel het hoofdstuk vanaf BW1:254 niet rechtsgeldig vanwege onze Grondwet, artikel 94 (www.wetten.nl).

  De angst voor 1 dode baby (Savanna-zaken) maakt dat vele kinderen zonder diagnose van hun kinderrecht beroofd worden. En mag dat geen justitiële kindermishandeling genoemd worden? Veroorzaakt door ondeskundige werkers bij BJZ?!
  De Savanna-zaak bewijst dat de gezinsvoogdes die de baby zag vermageren geen deskundige kennis inriep. Dat doet BJZ niet: geen diagnostiek ondanks dat hun mandaat is door te verwijzen, te indiceren. Hun andere taak, met name de gezinsvoogdij als case-managerschap, veroorzaakt kennelijk een 'de slager keurt zijn eigen vlees'-mentaliteit. Werkgelegenheid. Bezettingsgraden-halen. Stiekeme bonussen?

  Veilig opgroeien doet een kind volgens jeugdpsychiaters thuis. - De enkele ouder die erg losse handjes heeft, zou verplicht [nl. strafrechtelijk] op cursus moeten, zoals ook slechte autorijders dat moeten: heropvoeding van de schuldige. - BJZ straft het kind i.p.v. die niet-pedagogische ouder.

  Mogelijk moet men een letselschade-advocaat nemen, omdat die snapt hoe het (pseudo)medische circuit werkt. Vele ouders wordt een etiket opgeplakt middels insinuaties alsof ze aan een waan lijden, borderline hebben zonder diagnose, of pedagogisch onbekwaam zijn; en bewijs maar het tegendeel.... - Als een psycholoog zegt dat er geen pathogene kwaal is, dan zegt de rechter (in navolging van BJZ) dat die ouder dan ''dus niet alles heeft gezegd tegen de psycholoog''. Er wordt te veel gesuggereerd zonder diagnostiek!

  Of een ouder moet te kort op een vorig P.O. weer een P.O. doen. Dat doen diagnosten niet omdat dit binnen 2 jaar niet betrouwbaar is; de gezinsvoogd zegt dan dat 'de ouder niet meewerkt'. Weer een mooi suggestief etiket, zonder diagnose. En zo blijft het kind uithuisgeplaatst schadend in een onveilige omgeving naar zijn ervaren.

  Er zijn hierover te weinig brochures.
  Maar er zijn wel (tijdig lid geworden) ouderorganisaties. Dus vooraf, voor de geboorte, u laten informeren zoals het boekje http://www.swpbook.com/index.php?action=view&book=1263&reeks=5 of via de link van drs. N. Mul: http://dl.dropbox.com/u/3224280/Videos%20%2B%20media%20links%20jeugdzorg.pdf (hs 3). Dat kan u veel ellende besparen.
  Dat u beschuldigd wordt, straalt af op uw kind. Dat is niet in het belang van het kind, dankzij AMK/BJZ's ondeskundig handelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De link naar FJR 10 2010, raadsheer Van Teeffelen, geeft een pdf waarin op "blz. 248" drie knelpunten worden beschreven.
  http://dl.dropbox.com/u/2479159/FJR%20afl.10%20-%20okt.2010%20dag18-11.pdf >>>> blz. 2.
  Uiteindelijk:
  "Is BJZ er voor de cliënt of is de cliënt er voor het bureau?"

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Om de bovenstaande vraag voor ouders eenvoudig te beantwoorden: plak deze link ( http://dl.dropbox.com/u/3224280/Recept%20voor%20terugplaatsing%20UHP%20kinderen.pdf )in uw browser, pas de twee hierin gelinkte verzoekschriften aan uw situatie aan, verstuur die en binnen 1 maand kan u zonder advocaat naar de rechter.... Terugplaatsen met uitgebreide veiligheidswaarborgen is toch NIETS op tegen in te brengen???

  Ik wens u allen veel succes!
  In de hoop hiermee vele ouders een plezier gedaan te hebben,

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hoi Sven,

  Er ljkt een tendens om zoveel mogelijk mensen van jongs af aan onder controle te hebben.

  Nog even en je gezin wordt ondersteboven gekeerd omdat je 'door rood' bent gereden. Klinkt overdreven maar dit om te duiden hoe ernstig de situatie is.

  Met Amsterdam als pilot in 2011, binnenkort landelijk ingevoerd: bij aanraking van ouder met politie ( ook een simpele overtreding)wordt gezinsonderzoek gedaan waarbij de conclusie 'ongeschikt' al vaststaat wanneer u alleenstaande ouder bent.

  Ik ben gedaagde in een vergelijkbaar geval. Er is morgen hoger beroep, waarin ik mij minimaal zal verdedigen ten einde de zaak in Straatsburg te krijgen.

  groet

  BeantwoordenVerwijderen
 5. hier kan ik wat mee ik zit ook verzand in een case van valse beschuldigingen zonder bewijslasts, uit verband getrokken zaken uit het verleden en omgeven door hulpverleners ivm financiele problemen en daar gooien ze het nu uiteindelijk op : teveel stress voor het kind, alsof een UHP niet traumaverwekkend is

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Hallo Jeugdzorg Dark horse,

  Ik heb in de wondere wereld van Jeugdzorg vast gezeten samen met mijn gezin. Wat wij hebben meegemaakt is abnormaal... Wij waren op gesprek bij Jeugdzorg. Omdat de persoon waar we het gesprek mee hadden er nog niet was, mochten we even wachten. Er was een interne verhuizing dus stonden er overal allerlei dozen. Tot onze verbazing stonden er 2 dozen boven elkaar, 1 met de tekst : originele dossiers en 1 met de tekst : aangepaste dossiers.

  Na 3,5 keihard vechten zijn zij van BJZ af... En niet omdat wij volgens hen nu wel goede ouders zijn (uiteraard zijn wij dat wel, ondertussen hebben ook wij onszelf dubbel en dwars moeten bewijzen) nee sterker nog...de reden dat wij onze dochter terug hebben is omdat wij teveel met onze advocaat, media en leden van de Tweede Kamer bezig waren. Een dat moesten ze (BJZ) niet hebben. Wij zijn bedreigd door BJZ. Dat heb ik zelfs op band staan...

  Aangifte doen kon niet want, het was immers BJZ en dan moet je het maar met hen uitzoeken.

  Een hele slopende, intensieve, traumatische ervaring voor ons gezin en familieleden...

  Nu help ik andere mensen die problemen hebben met BJZ doordat ik nu ondertussen bijna precies weet wat er wel en niet mag ( lang leve de molen in BJZ!).

  www.indeklauwenvanjeugdzorg.nl


  Michelle Post

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. hallo Michelle, het lukt me niet om op de site te komen.
   Is er iets veranderd?

   Verwijderen
  2. Hallo, Wat ontzettend knap, dat jullie je dochter weer terug hebben gekregen ! Kunnen jullie ons hierin adviseren, zodat wij mogelijk onze kinderen ook weer terug kunnen krijgen ? BJZ beschuldigd ons vals, met vooroordelen, zonder enige bewijslast, zie daar maar eens uit te komen....ze hanteren samen met de Rvdk een tunnelvisie waarin de rechters over het algemeen in mee gaan. Kun je ons adviseren of vertellen hoe jullie hier uit zijn gekomen met jullie dochter ? Met vriendelijke groeten: Fam. Kloosterman

   Verwijderen