dinsdag 21 augustus 2012

Jeugdzorg en het Stockholmsyndroom


Kent u de controlelijst symptomen Stockholmsyndroom van toepassing op kinderen (slachtoffers) na uithuisplaatsing onder het regime van de Nederlandse “jeugdzorg"?

O Slachtoffers worden geïsoleerd van hun omgeving.
O Slachtoffers kunnen alleen in contact komen met degene die hen gebruikt/misbruikt.
O Slachtoffers kunnen niet neer openstaan voor andere meningen en anders denken.
O Slachtoffers hebben het gevoel niet meer te kunnen ontsnappen.
O Er is sprake van een dreiging en/of beleving van een dreiging.
O Slachtoffers voelen zich geïntimideerd.
O Daders zijn met kleine dingetjes aardig voor slachtoffers, slachtoffers krijgen het gevoel dat het wel mee valt.
O Slachtoffers leven in twee werelden de waan van de dag en hoe het leven voor de slachtoffers zou moeten zijn.
O Daders staan niet geheel negatief tegenover hun slachtoffers.
O Daders proberen een band met hun slachtoffers op te bouwen zodat slachtoffers niet proberen te ontkomen maar meewerken aan de situatie waarin zij zitten.
O Er blijft sprake van een herhaald slechte en goede bejegening van daders jegens slachtoffers om sympathie bij slachtoffers voor de daders op te wekken.
O Er blijft sprake van een ongelijke situatie waarbij de daders MACHT blijven uitoefenen over hun slachtoffers.
O De slachtoffers helpen de daders en nemen de daders in bescherming tegen kritiek van buitenaf.
O Slachtoffers proberen de situatie waarin zij zitten/zaten goed te praten.

Indien ouders van mening zijn na het doorlopen van deze controlelijst dat symptomen van het Stockholmsyndroom van toepassing zijn op hun UHP kind kunnen de ouders een verzoek bij de Stichting indienen om de uithuisplaatsing onverwijld te beëindigen met als onderbouwing de symptomen van het Stockholmsyndroom.

Het kan volgens mij dan ook niet anders dat de jeugdcriminaliteit bestrijden onder het “regime en de mentaliteit van Nederlandse jeugdzorg”. Het voor gewone burgers ernstig falende maar voor gesubsidieerde (116) beroepsgroep jeugdzorg uiterst partijdige rechtersleger alleen maar zal leiden tot steeds meer jeugdcriminaliteit. Steeds meer gesubsidieerde “jeugdzorg” waardoor onafhankelijke producerende personen en bedrijven steeds harder bij hun strot worden gegrepen om deze gesubsidieerde puinhoop die “jeugdzorg” heet te kunnen blijven financieren.

Ron
               Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
C http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

1 opmerking:

  1. "De zorgaanbieder waarbij een cliënt zijn aanspraak geldig maakt, is gehouden de in het indicatiebesluit aangegeven zorg te bieden. Zolang de in het indicatiebesluit opgenomen duur niet is verstreken of zolang geen besluit is genomen dat de aanspraak vervalt, is de provincie gehouden om de door bureau jeugdzorg vastgestelde en door de zorgaanbieder geleverde zorg volledig te financieren. Deze systematiek geeft onvoldoende prikkel tot een doelmatige, doeltreffende zorg op maat door de zorgaanbieders. Door het laten vervallen van de verplichting om in het indicatiebesluit de duur van de jeugdzorg op te nemen, kunnen deze problemen worden weggenomen." Logisch redeneren is een kunst. Als het indicatiebesluit zonder einddatum is kan jeugdzorg er nog beter mee weg komen dat er in de periode van de OTS of UHP geen dan wel niet passende hulp is verleend. Ze kunnen dan eindeloos de kans krijgen zaken nog meer in het honderd te laten lopen. Het is een drogreden. Een rechter dient te beoordelen of jeugdzorg aan haar verplichtingen voldoet. Voor de verleende zorg maakt dat niet wezenlijk uit. Blijft jeugdzorg in gebreke dan wordt de OTS/UHP inhoudsloos en kan gestopt. Wordt er goede zorg gegeven die verlenging behoeft dan kan dat geregeld worden. Overigens zijn de meeste ouders heel goed te motiveren voor goede zorg zonder OTS of UHP. Het vrijwillig kader wordt voortdurend onderbenut. Een OTS of UHP moet maskeren dat er geen of te weinig passende hulp bestaat. En suggereren dat OTS danwel UHP het passende hulpaanbod is. Nogmaals, blijft jeugdzorg in gebreke om de zorg binnen de termijn te leveren dan hoort de OTS of UHP te stoppen. Dat is geen hulp maar machtsmisbruik.

    BeantwoordenVerwijderen