vrijdag 22 februari 2013

Nog meer bezwaren bij Pubergesprek

Vragenlijst Amsterdamse ‘pubergesprek’ voor scholieren onzorgvuldig 

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/02/de_ggd_doet_dataoogsten_op_sch.html


In het artikel ‘Ouders u bent gewaarschuwd’ heeft Jeugdzorg Dark horse al kritiek geleverd op de 100 vragen van het 'contactmoment' (pubergesprek). Buiten het feit dat de sommige vragen impertinent zijn en privacyschendend, wil ik in dit artikel uitleg geven over (Sociaal-) Emotionele Ontwikkeling, Cognitie en Sociale Redzaamheid  die in de ontwikkeling van kinderen een rol spelen.  

Veel jongeren hebben te kampen met een laag niveau van verstandelijke ontwikkeling. Landelijk gezien is er bij 13,6% van de bevolking sprake van een zwakbegaafd niveau (dat is dus 1 op de 8 mensen). Hoe lager de cognitieve ontwikkeling des te lager de emotionele ontwikkeling. Het gat daartussen wordt verhoudingsgewijs steeds groter, naarmate het cognitieve niveau lager is. 

Emotionele Ontwikkeling krijgt veel te weinig aandacht tot nu toe, binnen de VGZ sector. Gelukkig is dit aan het veranderen en de kijk op wat een verstandelijke beperking is ook. De VGZ sector in Nederland begint het belang in te zien van Emotionele Ontwikkeling die in bijna alle gevallen achterloopt op de Cognitieve Ontwikkeling. 


DSM-IV-TR
(Cognitieve) ontwikkelingsleeftijd
Zwakbegaafd IQ*= 70-84
Lichte VB** IQ= 50-55 tot 70
> 11 jaar
± 6 – 11 jaar
Matige VB IQ= 35-40 tot 50-55
± 3, 5 – 6 jaar
Ernstige VB IQ= 20-25 tot 35-40
± 1,5/2 – 3,5 jaar
Zeer ernstige VB IQ= <20-25
0 – 1,5/2 jaar


Praktijkonderwijs 

Veel kinderen op bijvoorbeeld praktijkonderwijs hebben niet alleen een lager IQ, maar lopen ook achter op (sociaal) emotioneel gebied. Hier is helemaal geen rekening mee gehouden door de Gemeente. Een lijst voor alle pubers, zonder rekening te houden met hun IQ, cognitie, zelfredzaamheid en SEO is zeer onzorgvuldig. Een goede manier om dit in kaart te brengen is om te werken volgens de methode van de Regenton:  

Wat zijn de ingrediënten voor een verstandelijke beperking. 

Je kunt in het uiterste geval een professor zijn met het syndroom van Asperger, die Sociaal Emotioneel scoort op de leeftijd van een tienjarige, met een IQ van 140. Is deze professor dan verstandelijk beperkt? Andersom kan iemand met een IQ van 65 een hoge zelfredzaamheid hebben en is dan niet verstandelijk beperkt, ook al zeggen de ‘lijstjes’ van wel. De vragenlijst voor pubers 


De vragenlijst voor pubers is uniform en houdt geen rekening met de sociaal emotionele ontwikkeling, de cognitie, of de zelfredzaamheid van de pubers. Men gaat uit van de kalenderleeftijd van kinderen. 

Anoniem? 

De vragenlijst is anoniem, maar je moet wel je je naam, geboorte datum en postcode invullen. 

Niet willen beantwoorden 

Sommige kinderen willen helemaal geen vragen beantwoorden over wanneer ze voor het eerst seks hebben gehad en of ze het met een condoom hebben gedaan. Er wordt gevraagd 'val je op meisjes, jongens of beiden?'. Waar bemoeit de Gemeente Amsterdam zich mee? Dit soort zaken bespreek je met je ouders. Van je ouders krijg je voorlichting en anders op school of via internet. Daar zijn pubers tegenwoordig heel handig in. Onze zoon van veertien heeft ASS, maar weet waar Abraham de mosterd vandaan haalt. Toch wil hij niet geconfronteerd worden met zulke persoonlijke intieme vragen. Jeugdzorg Dark horse heeft veel ouders gesproken die deze vragenlijst belachelijk vinden. “Waar halen ze de brutaliteit vandaan mijn kind dat te vragen?”.

Vragen aan de GGD Amsterdam (onder deze reactie)

Beste Ranada,

goede vragen, ik ga ze intern uitzetten.

Met vriendelijke groet, 

Anita Jansen
projectleider
a.i. Adviesgroep Amsterdam (AGA)
GGD/ JGZ 

telefoon: 020 - 5555209

Bezoekadres: Nieuwe Achtergracht 100, Amsterdam

Postadres: Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam


Van: Ranada van Kralingen [mailto:ranada1967@hotmail.com]
Verzonden: donderdag 14 februari 2013 8:58
Aan: Jansen, Anita;
Onderwerp: RE: link gepubliceerde richtlijn adolescenten contactmoment
Dag Anita,

Graag zou ik willen weten waarom er in Amsterdam gekozen is voor het concept- ouders kunnen bezwaar maken in plaats van ouders moeten toestemming geven?

2. De vragenlijst omvat 100 vragen. Vullen de leerlingen deze vragen in op school? Krijgen de ouders van te voren de vragenlijst te zien?

3. Op welke manier houdt Gemeente Amsterdam rekening met LVB kinderen? Deze kinderen hebben dan wel de kalenderleeftijd van 14 jaar of ouder, maar hun SEO (Sociaal Emotionele Ontwikkeling) is veel jonger.

4. Een aantal vragen zijn zeer privacy-gevoelig en kinderen kunnen een druk ervaren als deze vragen worden voorgelegd. Er zijn kinderen die misschien helemaal niet willen antwoorden op vragen rondom seksualitiet. Kinderen kunnen om erbij te horen ook hele stoere antwoorden geven, die niets met de werkelijkheid van doen hebben.

5. En hoe zien jullie de verhouding tussen tijdelijke onenigheid tussen ouders en puber, wat ook heel voorspelbaar is op die leeftijd (momentopname), en het bewaren van gegevens van deze kinderen tot het achttiende jaar, bijvoorbeeld in een AMK dossier wat de ouders van die kinderen nog jaren kan achtervolgen iedere keer als ze een beroep doen op hulpverlening.

6. Binnen welk juridisch kader en op welke juridische gronden vindt de Gemeente Amsterdam dat zij ouders geen toestemming hoeven te vragen?

met vriendelijke groet,

Ranada van Kralingen
Redacteur Jeugdzorg Dark horse


Gebeld met de GGD 

Donderdag 21 februari zou ik antwoord krijgen op de bovenstaande vragen. Ik belde gisteren met mevrouw Jansen. Zij vertelde dat de GGD nog druk bezig is om een antwoord te formuleren op mijn vragen. Ze vertelde mij dat de vragenlijst niet ingevuld hoeft te worden door LVB-kinderen. Dat is raar, want waarom werd mij dat niet meteen verteld toen ik die vraag stelde. Wisten ze het toen nog niet? “Nee, dat was altijd al de insteek”, werd mij verteld. Waarom duurt het dan zolang voordat de GGD mijn zes vragen beantwoord? 

LVB kinderen 

LVB-kinderen en kinderen op Speciaal Onderwijs hoeven de vragenlijst niet in te vullen. Daarmee maak je dus een uitzondering voor LVB – kinderen, maar niet ieder kind in Amsterdam is gediagnosticeerd als zijnde verstandelijk beperkt of autisme of ADHD, etc., dus hoe weet je dat een kind een LVB heeft? Je kunt niet uitsluiten dat je een LVB-kind of een kind zonder verstandelijke beperking, maar sociaal emotioneel een lager niveau de vragenlijst laat invullen. Zoals hierboven uitgelegd is, kun je een LVB niet alleen afmeten aan het IQ. Op speciaal onderwijs zitten ook kinderen zonder verstandelijke beperking, maar die hebben Autisme of ADHD, ODD, ADD. Deze kinderen hoeven niet LVB te zijn. Deze kinderen kunnen cognitief of sociaal emotioneel achter lopen, of hun zelfredzaamheid is erg laag. Op de gewone scholen zitten ook kinderen die niet gediagnosticeerd zijn, maar misschien wel sociaal emotioneel jonger zijn dan veertien. 

Bepaalde tijd geldig

Bovendien is een intelligentietest vijf jaar geldig, dus pubers die nu 14 zijn en op bv negenjarige leeftijd hun laatste IQ-test hebben gehad, zul je allemaal moeten testen. Dan is de vraag of dat niet in strijd is met het principe gelijkheid? Je gaat dan actief op zoek naar Licht Verstandelijk Beperkte kinderen.

Veel kinderen zijn niet gediagnosticeerd, maar hebben misschien wel autisme (met of zonder verstandelijke beperking). Daarmee valt de hele bodem weg voor de Amsterdamse vragenlijst en kan zij linea recta naar de prullenbak.

Andere links:

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2012/07/10/pubergesprek-en-de-roep-om-een-gezonde-omgeving/#_edn2

Kamervragen over het Pubergesprek

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/08/21/antwoorden-op-de-kamervragen-over-het-pubergesprek.html


UPDATE!


Geachte mevrouw van Kralingen,


In onderstaande email in het rood de antwoorden op de in het groen gestelde vragen. Ik hoop dat de antwoorden meer duidelijkheid geven over de uitgangspunten en werkwijze van Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam.


Met vriendelijke groet,
Astrid Nielen Hoofd
Staf/begeleidersgroep JGZ
1. Graag zou ik willen weten waarom er in Amsterdam gekozen is voor het concept- ouders kunnen bezwaar maken ipv ouders moeten toestemming geven? 

GGD: Het preventieve gezondheidsonderzoek dat wordt verricht in de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs is een behandeling binnen een bestaande behandelingsovereenkomst met JGZ. De onderzoeken tijdens het voortgezet onderwijs zijn een vervolg op de onderzoeken gedurende het basisonderwijs. De onderzoeken binnen deze behandelingsovereenkomst met JGZ betreffen verrichtingen van niet ingrijpende aard waarvoor toestemming op grond van artikel 466 lid 2 WGBO mag worden verondersteld. Het belang van het onderzoek voor het kind is evident en JGZ gaat er vanuit dat een ouder redelijkerwijs zijn of haar kind hieraan zal willen laten deelnemen.

JGZ stuurt informatie over JGZ en de preventieve gezondheidsonderzoeken aan alle scholen toe zodat ouders gedurende de gehele schoolperiode worden voorgelicht over de jeugdgezondheidszorg. In de schoolgids van veel scholen is informatie opgenomen over jeugdgezondheidszorg en de preventieve gezondheidsonderzoeken.

Over het preventieve gezondheidsonderzoek in de tweede en de vierde klas worden ouders en leerlingen geïnformeerd middels een brief die naar het huisadres van de leerling wordt gestuurd. Deze brief is geadresseerd aan ouders en leerling. In de brief wordt uitgelegd wat de inhoud van het onderzoek is en wordt verwezen naar de website van de GGD voor meer informatie. In de brief wordt aangegeven dat ouders bezwaar kunnen maken tegen dit onderzoek. Er is een antwoordstrook (bezwaarstrook) bijgevoegd die terug kan worden gestuurd naar JGZ. Als bezwaar wordt gemaakt tegen het onderzoek, wordt de leerling niet opgeroepen.

JDH:
De GGD beroept zich op een behandelingsovereenkomst tussen scholen en de JGZ en artikel 446, wet geneeskundige behandelingsovereenkomst.
Dit artikel staat echter in het burgerlijk wetboek en wel boek 7 en daarvan dan weer artikel 446 en volgende. Ook wel de patiëntenwet genoemd. De wet geneeskundige behandelovereenkomst is dus geïncorporeerd in het Burgerlijk Wetboek. (BW)
Als we artikel 7:446 BW (zo schrijf je het correct) lezen dan staat er op zich niets in dat van toepassing is op de situatie van de JGZ vragenlijst.
Wat de JGZ doet, is het wel behoorlijk ver oprekken van het artikel. Er staat immers in het artikel dat 'een bepaalde derde' moet zijn aangewezen om te worden behandeld of onderzocht.Een bepaalde derde lijkt mij iets anders dan zo maar alle leerlingen. De lijst wordt blijkens de antwoorden, ook als risicotaxatie instrument gebruikt. Op welke basis (wet en regelgeving) denkt u te mogen handelen op deze manier? Het moet altijd te herleiden zijn! Zonder juridisch valide grondslag mag de GGD deze vragenlijst niet uitvoeren.
  

GGD: Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam is van mening dat de huidige werkwijze past binnen de wetgeving.
Bovenstaande reactie in het groen op ons eerdere antwoord op de vraag 'waarom er in Amsterdam gekozen is voor het concept ouders kunnen bezwaar maken ipv ouders moeten toestemming geven' geeft aan dat de schrijver van deze reactie daaraan twijfelt cq. een andere mening heeft. 
 

2. De vragenlijst omvat 100 vragen. Vullen de leerlingen deze vragen in op school? Krijgen de ouders van te voren de vragenlijst te zien?  

GGD: De leerlingen vullen de vragenlijst digitaal in de klas in. Voorafgaand krijgen ze een filmpje te zien met uitleg over de vragenlijst en de rol van JGZ. Link filmpje.

De vragenlijst staat op de website van de GGD Amsterdam, en is indien gewenst van te voren in te zien.

3. Op welke manier houdt Gemeente Amsterdam rekening met LVB kinderen? Deze kinderen hebben danwel de kalenderleeftijd van 14 jaar of ouder, maar hun SEO (Sociaal Emotionele Leeftijd) is veel jonger.  

GGD: De vragenlijst wordt niet gebruikt in het speciaal onderwijs.

JDH: Waarom niet? Wat is de reden hiervan en waar kan ik dit terug lezen in de beleidsstukken? Speciaal Onderwijs is nog iets anders dan de vragenlijst niet te laten invullen door LVB-kinderen. Mijn vraag was:Op welke manier houdt Gemeente Amsterdam rekening met LVB kinderen? Deze kinderen hebben danwel de kalenderleeftijd van 14 jaar of ouder, maar hun SEO (Sociaal Emotionele Leeftijd) is veel jonger.

Lees link:http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/02/nog-meer-bezwaren-bij-pubergesprek.html 

GGD: Het tweede contactmoment voor 15-16 jarigen wordt in Amsterdam aangeboden op het reguliere voortgezet onderwijs.Op scholen voor praktijkonderwijs en REC scholen en VSO heeft Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam een andere werkwijze. Leerlingen worden uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek na instroom op school en een eindonderzoek in het laatste jaar dat de leerling op school zit (of laatste jaar voor de stage periode). In de praktijk is dat in de 1e en 3e klas. Tussentijds kunnen extra onderzoeken zijn. Voor deze leerlingen is extra tijd voor het Jeugdgezondheidszorg contactmoment. Bij het instroomonderzoek wordt een vragenlijst gebruikt die door ouders wordt ingevuld over de algemene gezondheid van de leerling, voeding/beweging, schoolbeleving en hebben ouders de mogelijkheid vragen te stellen over opvoeding en gezondheid. De E-movo vragenlijst wordt niet gebruikt op het praktijkonderwijs en VSO.

Leerlingen in het Leerweg Ondersteunend Onderwijs op een VMBO school, vullen de EMOVO vragenlijst in als onderdeel van het preventief gezondheidsonderzoek in klas 2 en 4. Leerlingen met en zonder LWOO indicatie zitten over het algemeen bij elkaar in dezelfde klas.De ervaring is dat voor het invullen van de vragenlijst op het LWOO iets meer tijd nodig is, maar wel goed mogelijk is. Leerlingen met LVB die op het LWOO zitten, krijgen de EMOVO vragenlijst net als hun klasgenootjes- aangeboden.Alle leerlingen worden uitgenodigd bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige voor een gesprek waarbij de vragenlijst verder wordt besproken en gevalideerd. De vragenlijst is daarbij een hulpmiddel voor het gesprek, om richting te geven aan de onderwerpen tijdens het gesprek.

De jeugdarts of jeugdverpleegkundige sluit in het gesprek aan bij het niveau van de leerling.

TNO en de GGD Rotterdam zijn bezig met het ontwikkelen van een leefstijl instrument voor het VSO. Dit instrumentkan in de toekomst mogelijk ingezet worden.  

4. Een aantal vragen zijn zeer privacy-gevoelig en kinderen kunnen een druk ervaren als deze vragen worden voorgelegd. Er zijn kinderen die misschien helemaal niet willen antwoorden op vragen rondom seksualiteit. Kinderen kunnen om erbij te horen ook hele stoere antwoorden geven, die niets met de werkelijkheid van doen hebben.  

GGD: Leerlingen zijn niet verplicht de vragen te beantwoorden. Vragen die zij niet willen beantwoorden kunnen zij overslaan. De antwoorden op de vragenlijst worden gebruikt als basis voor het gesprek en/of als selectie om een leerling uit te nodigen voor een consult.  

In het consult wordt door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige ingegaan op die antwoorden die aanleiding waren om de leerling uit te nodigen. Als vragen ‘stoer’ zijn ingevuld, dan komt dat doorgaans in het gesprek naar voren.  

JDH: Waar maakt u uit op dat de jeugdarts of jeugdverpleegkundige doorgaans wel door zullen hebben dat vragen stoer beantwoord worden? Wat kunnen de consequenties zijn als men hierin een verkeerde beslissing neemt?  

GGD: Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen hebben door hun opleiding veel kennis over ontwikkeling en gedrag van jongeren. Zij hebben veel ervaring met het voeren van gesprekken met jongeren. Hun deskundigheid wordt bijgehouden dmv bijscholingen en intervisiebijeenkomsten. Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen kunnen relativeren en 'normaliseren'. Het hoort bij hun deskundigheid en ervaring om situaties en gedrag in te kunnen schatten en te bespreken. Als uit een gesprek met de jongere zorgen naar voren komen, dan bespreken jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen dit met de ouders. Om van ouders te horen wat zij ervan vinden en te horen of ouders zorgen delen of niet. Jeugdgezondheidszorg wil niet voorbijgaan aan de rol en verantwoordelijkheid van ouders.  

5. En zien jullie de verhouding tussen tijdelijke onenigheid tussen ouders en puber, wat ook heel voorspelbaar is op die leeftijd (momentopname), en het bewaren van gegevens van deze kinderen tot het achttiende jaar, bijvoorbeeld in een AMK dossier wat de ouders van die kinderen nog jaren kan achtervolgen iedere keer als ze een beroep doen op hulpverlening.  

GGD: De beantwoording van de vragenlijst wordt niet in integraal opgeslagen in het JGZ dossier. Op het VMBO (behalve in de 2e klas VMBO-t) worden alle leerlingen in de 2e en 4e klas uitgenodigd voor een gesprek met JGZ. De verpleegkundige bespreekt de antwoorden op de vragenlijst met de leerling en alleen het verslag van dit gesprek wordt opgenomen in het JGZ dossier.  

Leerlingen op VWO, HAVO, VMBO-t 2e klas, worden opgeroepen op basis van een risicotaxatie. Deze risicotaxatie wordt opgenomen in het JGZ dossier. Als een leerling naar aanleiding daarvan wordt opgeroepen voor een gesprek, dan wordt het gespreksverslag opgenomen in het JGZ dossier. 

De artsen en verpleegkundigen van JGZ zijn professionals die in staat zijn om onderscheid te maken tussen ‘tijdelijke onenigheid’ en structurele problemen binnen een gezin.  

JDH: Waar basseert u dat op?  

GGD: Zie ook reactie onder 4.

Wij willen nogmaals benadrukken dat Jeugdgezondheidszorg het uitgangspunt heeft om ouders altijd erbij te betrekken als jeugdartsen of jeugdverpleegkundigen denken dat er mogelijk zorgen zijn over hun kinderen. 

GGD: JGZ registreert alleen in het eigen JGZ dossier en niet in dossiers van andere organisaties zoals het AMK/Bureau Jeugdzorg. Gegevens uit de vragenlijst worden in beginsel niet gedeeld met AMK/Bureau Jeugdzorg en/of opgenomen in een AMK dossier. Alleen bij signalen van kindermishandeling worden soms gegevens uitgewisseld met het AMK/Bureau Jeugdzorg. JGZ werkt in dat geval volgens de Meldcode Huiselijke geweld en Kindermishandeling.  

De bewaartermijn voor JGZ dossiers bedraagt ingevolge de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 15 jaar.  

6. Binnen welk juridisch kader en op welke juridische gronden vindt de Gemeente Amsterdam dat zij ouders geen toestemming hoeven te vragen?  

GGD: Zie beantwoording vraag 1  

Jeugdzorg Dark horse: weer typisch de BJZ werkwijze....gewoon stellen dat het past binnen de wetgeving en verder niets motiveren.
Kluitje het riet in, heet dat.                Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

10 opmerkingen:

 1. Hier ook zo'n vragenlijst bij de schoolarts notabene en geen enkele voorlichting over dat je als ouders kan weigeren hier aan mee te doen. Het hoort bij het standaard onderzoek. Of we het van te voren willen invullen.....dacht het niet.....

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Pittige vraagjes...ik moet nog zien dat je daar antwoord op krijgt..ze zullen het wel te ''druk'' hebben of met een andere smoes aan komen kakken.

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ranada, een goed stuk, maar ik vraag me af of je serieus antwoord krijgt op je vragen. In een medewerker die vragen "intern gaat uitzetten" heb ik niet zoveel vertrouwen. Je vraagt je af of zo iemand zelf niet aan een autistische stoornis leidt. Overigens heeft minister Schippers in antwoorden op kamervragen van de PVV aangegeven dat het deelnemen aan het pubergesprek niet verplicht is. Ik vermoed dat er dan wel direct een "zorgsignaal" zal uitgaan naar de opvoed-stasi.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Krijgt het kind dan wel ooit de kans om zich te mogen ontwikkelen? De rechters zeggen meestal dat de ontwikkeling van het kind in geding is waar het juist door die instellingen onthouden wordt om te mogen ontwikkelen op hun niveau. De meeste leerkrachten tegenwoordig hebben vaak zelf of hun kinderen een pseudo stoornis. Tja, zeg dan maar gedag tegen een fatsoenlijke kijk op het onderwijs. Velen uit jeugdzorgland en vriendjes hebben een psychische achtergrond. Dit kan toch niet goed gaan? En wat denkt u van al die kinderen die thuis zitten door toedoen van de vriendjesclub amk, ggd/z, schoolpersoneel, leerplichtambtenaren bjz en foute beschikkingen van de rechters?

   Verwijderen
 4. Ik probeerde te waarschuwen maar werd niet serieus genomen.
  Iemand zei al; Nederland loopt 100 jaar achter.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik sluit me aan bij iedereen die hier bezwaar tegen maakt.
  Pubers zullen er lacherig om doen en dan zijn de antwoorden niet betrouwbaar. Maar kijk uit, straks belt jeugdzorg aan en kom je niet meer van ze af!

  Dus waarschuw je pubers en geef aan bij school hier geen toestemming voor te geven.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Binnen het Speciaal Voortgezet Onderwijs worden deze vragen in verkapte vorm aan de leerlingen reeds voorgelegd onder de noemer 'juf wil haar leerlingen beter leren kennen'.
  Er wordt de leerlingen een lijst met 10 meerkeuzevragen voorgelegd, per vraag heeft de leerling 8 opties om een keuze uit te maken.
  De vragen bestaan uit: 'wat doe je in je vrije tijd? tv kijken, knutselen, computeren etc./beweeg je veel? hoe ga je met je klasgenoten om? wat doe je het liefste buiten?'
  Leerlingen moesten hun naam invullen op desbetreffende vragenlijst en mochten NIET naast elkaar zitten en NIET samenwerken!
  Aan het eind van deze opdracht mochten de leerlingen wel gezamenlijk een cirkel inkleuren welke hun prestaties weergeeft n.a.v. hun antwoorden.
  Deze vragenlijsten zullen wellicht verspreidt over enkele weken iedere keer een ander onderwerp betreffen.
  Ouders zijn NIET vantevoren ingelicht, laat staan dat er aan hun toestemming gevraagd is over deze vragenlijst.
  Op deze school zitten merendeels kinderen met een stoornis binnen het ASS, gedragsstoornissen en leerproblematieken.
  Er wordt hier dus GEEN rekening gehouden met hun IQ, cognitie, zelfredzaamheid en SEO!

  Yvonne Bomhof.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dit wordt ook onder het motto Sociale Vaardigheidstraining op het Speciaal Onderwijs geplaatst. En de ZAT -team doet er dan nog een schepje bovenop door individuele gesprekken te voeren met de kinderen. Daarbij is het labelen gericht op pseudowetenschap, dit is ook in het belang van de protemonaie van de scholen en extra bonusjes voor het doorschuiven naar GGz, GGD (allerlei psychologen, de mislukte artsen etc.) AMK enz.
   Als er mensen zijn die hoogbegaafde kinderen testen met een speciaal op hun gerichte onderzoek dan zullen mensen geschokt reageren hoeveel hoogbegaafde kinderen in het Speciaal Onderwijs gedumpt worden waar ze vervolgens meer moeten praten dan les krijgen op hun niveau. Vind je het gek dat de kinderen daar slapen (waarvan velen onder medicatie)

   Wat mij betreft mocht het Speciaal Onderwijs gisteren al sluiten, dat soort pseudo gebaseerde scholen draaien net als BJZ voor één ding: de regering financieel uitbuiten.
   En de regering is niet alleen blind maar ook doofstom (aangeboren medisch feit in sommige gevallen).

   Verwijderen
 7. Hier ook een GGD-onderzoek aangeboden aan pubers in het speciaal onderwijs. Beiden ASS. Dus geen vrijstelling. Geen toestemming gegeven.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Inmiddels snappen mijn kinderen, na mijn uitleg, het verschil tussen 'ziek' en 'spijbelen'. Mijn uitleg. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs de uitleg te zijn van de GGD of de juf voor de klas. Die hebben namelijk een ander belang, kinderen opsporen en aangeven. Dan wordt het 'spijbelen'. Gelukkig heb ik daar inmiddels geen probleem meer mee met school. Wel toen het nog om regulier onderwijs ging. Al had de school aantoonbaar zaken laten verslingeren, of verschilde gewoon van mening met mijn opgave, of beriep zich op bureaucratische processen: ja, u heeft zich dan wel op tijd gemeld met een goede reden, maar om andere redenen, moesten wij u melden bij de leerplichtambtenaar.
  Alleen al zo'n vraag over 'spijbelen' wil ik helemaal niet dat mijn kinderen daar aan officials die gelieerd zijn aan de overheid antwoord op geven.

  BeantwoordenVerwijderen