donderdag 21 februari 2013

Tijd voor alarm!

Artikel van Gerritsen:


Door Botje, I.S. (Klokkenluider over jeugdzorgcensuur hier in BB) op 21 februari 2013 18:14
Het is tijd voor alarm over de toenemende censuur hier in Binnenlands Bestuur als het gaat om reacties die wijzen op de risico’s van de transitie voor gemeenten. Onderstaande reactie is weer weg gecensureerd, maar ’s avonds lukt het soms om weer te plaatsen. Maar er is vandaag op vele andere plekken ook jeugdzorgcensuur toegepast als het ging om waarschuwende geluiden aan gemeenten over de gevaren van de transitie.

Zo is er ook een reactie van VNG-insider J. Hak over de censuur in Binnenlands Bestuur weg gecensureerd, die was geplaatst bij http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/ … Hak schreef dat de censuur bij de columns van Erik Gerritsen bekend was bij het VNG maar dat directeur Pans (net vertrokken) van het VNG daar nota bene achter zat. De discussie ging erover waarom de VNG zo dom was, omdat gemeenten enorme risico’s lopen met de transitie, dus dat censuur bij de columns van Gerritsen niet in het voordeel van gemeenten is.
Die zijn nou juist gebaat bij kritische vraagtekens bij de columns van Gerritsen over deze risico’s. Maar ook die discussie is weg gecensureerd vandaag. Als laatste is er wéér censuur toegepast bij de column van de Opvoedpoli, van Mechtild Rietveld. Daar was geschreven dat de Opvoedpoli inderdaad veel steun heeft van burgers in Amsterdam en dat het heel raar is dat de gemeente Amsterdam hen zo op afstand houdt, zoals de column beschreef. Ook dat is weg gecensureerd…..
Dit gaat nu werkelijk alle grenzen over. Eerder heeft hoofdredacteur De Kluis willen doen voorkomen alsof censuur maar heel af en toe gebeurt en dat er slechts een criticus zou zijn bij Gerritsen die men niet accepteert. Die zou anoniem zijn (wat mag en ook logisch is als BB steeds censureert) en zo verzon men nog meer.
Maar op de site van Jeugdzorg Dark horse hebben zich meerdere mensen gemeld die geblokt zijn van de site van Binnenlands Bestuur en wier reacties regelmatig worden weg gecensureerd: http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl De transitie van de jeugdzorg gaat gepaard met enorme financiële belangen en een enorme lobby van de gevestigde orde.
Daarbij hoort klachten onderdrukken, kritiek onderdrukken, geen antwoorden geven op kritische vragen en geen controleerbare prestatie-indicatoren geven. Maar wel steeds opscheppen over hoe goed het gaat. Daarom ligt Gerritsen onder vuur en daarom heeft hij beloofd daar columns over te schrijven. En dan zou er weer geen discussie mogelijk zijn, is het weer Gerritsen die dicteert, op zijn blauwe ogen geloofd moet worden, en als maar meer beslissingsbevoegdheid, macht en geld eist?

Het zou goed zijn als gemeenten en andere organisaties en/of lezers die zich ook boos maken over de toenemende en zeer ondemocratische censuur in Binnenlands Bestuur, ten gunste van de gevestigde jeugdzorgorganisaties en tegen de maatschappelijke discussie in waar men juist meer transparantie, bewijs van resultaat en controle wil van de jeugdzorg, deze reactie als men het hier mee eens knippen en plakken en op de eigen computer opslaan.
Dan kan men het later opnieuw plaatsen, mailen aan anderen en of hierover twitteren. De uitgever, Kluwer, zou hiervan op de hoogte moeten zijn, de ministeries, de VNG (nu Pans weg is lijkt er een andere wind te waaien, zie ook het onderzoek dat de VNG aan het CPB heeft gevraagd), het NJI, Politieke partijen, de gemeente Amsterdam en zo zijn er nog meer organisaties denkbaar.

Het kan immers niet zo zijn dat gemeenten en het rijk beslissingen moeten nemen over miljarden en van onjuiste gemanipuleerde informatie worden voorzien, eenzijdig uit de koker en in het belang van de gevestigde jeugdzorgsector. Gemeenten lopen enorme financiële risico’s daardoor omdat zij straks verantwoordelijk zijn voor een sector die ze niet kunnen afrekenen op resultaten, niet transparant is, voortdurend meer geld wil, dreigt met wachtlijsten.
Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor schadeclaims als gevolg van het grote klachtenprobleem in de jeugdzorg, zie bijvoorbeeld de berichtgeving op Jeugdzorg Dark horse, link hierboven. En dan hebben we het nog niet eens over de kinderen en hoe de kwaliteit van hun zorg gewaarborgd moet worden en over nieuwkomers in de jeugdzorg die het goed doen en totaal geboycot worden door de gevestigde orde.

Daarom is actie voor objectieve en ongecensureerde berichtgeving en discussie hier in Binnenlands Bestuur hard nodig.

Door Botje, I. S. op 21 februari 2013 18:09 

Dit is de weg gecensureerde reactie:

De heer Gerritsen verwoordt de kritiek op zijn column al zelf in de laatste alinea. De manier van 'meten' die hij voorstelt, is volledig gebaseerd op het oordeel van de 'jeugzorgprofessionals' die hun eigen werk een cijfer moeten geven. Die moeten immers inschatten op welke manier het beter zou gaan met een kind.

Dat kunnen ze helemaal niet want daar hebben ze geen opleiding voor en geen levenservaring voor. Het gaat immers om vaak piepjonge meisjes (een enkele man) die met moeite HBO hebben gedaan.

Het gaat dus om slagers die hun eigen vlees keuren. Waar dat toe leidt (denken dat een kind veilig is, maar ondertussen....) blijkt uit de vele dode kinderen per jaar waar Jeugdzorg van dacht dat het 'goed met hen ging'.

De voorgestelde meting gaat dus alleen maar weer over jeugdzorg zelf en het eigen oordeel over wat ze doen, en heeft niets met het feitelijk welzijn van de kinderen te maken. De leus van elk kind 'veilig' slaat dan ook helemaal nergens op. In de praktijk zijn kinderen nou juist helemaal niet veilig bij jeugdzorg!
Denk ook aan de bevindingen van de commissie Samson, nog even los van dat er elke week volgens de Veiligheidsraad een kind overlijdt. Vaak is jeugdzorg daar dus bij betroken en uit onderzoek van de Inspectie blijkt dat jeugdzorgorganisaties daar he-le-maal niets van leren.

Men is voortdurend bezig meten 'scoren' en met 'successen' en met 'doen alsof kinderen veilig zijn'. Maar elke manier om dat te meten ontbreekt. De manier die Gerritsen nu voorstelt, professionals die lijstjes invullen is die van slagers die hun eigen vlees keuren. En dat terwijl de maatschappelijke discussie nou juist erover gaat, dat dat vlees verrot en ziekmakend is.

Daarom wil men nu juist objectiveerbare standaarden, en persoonlijke beoordelingen van zogenaamde professionals, zijn dus geen objectiveerbare standaarden. Het zijn gestandaardiseerde vragenlijsten weliswaar, maar verschillende hulpverleners zullen die verschillend invullen. De essentie van meetbare zorg is daarmee totaal verdwenen en WEER is het dan de jeugdzorgorganisatie die zichzelf nog meer macht toebedeelt.

Jarenlang heeft deze columnist miljoenen gevraagd van de gemeente Amsterdam, van het Rijk, van liefdadigheidsorganisaties. Of geld geëist op basis van dreigementen met wachtlijsten. Het argument was altijd weer dat er op termijn minder OTS-en en UHP-s zouden komen, en jeugdzorg zichzelf 'overbodig' zou maken.

Nu blijkt dat deze belofte loos was. Jeugdzorg wordt niet overbodig, de EKC's leiden juist tot de verkoop van meer hulp van jeugdzorg in plaats van minder. Het enige is dat er een verschuiving van dwanghulp (OTS en UHP) naar dranghulp (hulp moeten aanvaarden onder dreiging van een OTS) is. En het blijkt dat er veel meer dranghulp bijkomt dan er dwanghulp afgaat. Zie de reacties op de column van Gerritsen van vorige week.

Elke keer worden er in deze columns nieuwe redeneringen verzonnen om onder controleerbaarheid van cijfers, kwaliteit en succes uit te komen. Maar dat kan niet, want adel verplicht. Als Gerritsen hier als toonaangevende columnist in Binnenlands Bestuur jarenlang bezuiniging en ontzorging heeft beloofd, kan hij nu niet even geërgerd (zie zijn reactie vorige week) zeggen dat hij dat toch niet meent.

Beloofd is beloofd en nu wordt het daarom tijd om met echt meetbare objectiveerbare resultaten te komen. Daar ging de discussie op Twitter over en daar geeft Gerritsen - net als vorige week - dus weer geen antwoord op. Want bovenstaand voorstel heeft niets met objectiveerbaarheid te maken, maar met subjectieve zelfbeoordeling van falende professionals.
Door Drs. N.J.M.Mul (ouder-ondersteuner in Jz-Kb zaken) op 20 februari 2013 22:10 
Het is verbazingwekkend dat een bestuursvoorzitter van een BJZ, nu zijn eigen mensen de 'successen' laat beoordelen en dan alle miskleunen, aangetoond door wetenschappers, verzwijgt. Ik noem even pro memorie:
- Het rapport van de WRR Junger-Tas uit 1983;, uitkomst: volstrekte willekeur bij jeugdzorg, geen enkele lijn in enig beleid.

- Het rapport '909 zorgen' van prof. N.W. Slot: het blijkt uit objectief onderzoek dat ca. 26 % van de jeugdzorg-ontvangers er beter van wordt, 28% slechter en de rest géén enkele effect... 74 % van alle geld naar jeugdzorg is weggegooid geld.
- De duidelijke opvatting van prof. J. van de Acker, die in de Volkskrant een artikel schreef met de kop 'BJZ opdoeken'... duidelijke taal lijkt mij van een hoogleraar!
- Rapport van de commissie Samson, waaruit bovendien de ergste passages weggelaten zijn, 'omdat anders BJZ er zo slecht van af zou komen', blijkt dat de kans op misbruik maar liefst 3x zo groot is als men met 'jeugdzorg' te maken heeft.

Toch durft dhr. Gerritsen te spreken van 'successen van jeugdzorg' en nu heb ik nog even niet gehad over de onder toezicht van jeugdzorg vermoordde kinderen.

Wat zou er onzinnig aan zijn om jeugdzorg past te betalen na succesvol behaald resultaat, geen resultaat, geen betaling.....??

De lofzang van dhr. Gerritsen heeft wat weg van de studiedag 'succesverhalen van jeugdzorg' 19-06-2008 van het IPO te Utrecht... verbazingwekkend waren de successen en hoe er gepraat werd over 'snelle thuisplaatsing' van kinderen en 'samenwerken met ouders'... (bij die studiedag waren geen ouders en was ik de enige ouder-ondersteuner, de rest BJZ-bobo's en politici die niets met ouders van UHP-kinderen te maken hadden. 

Als u ooit eens ouders spreekt over jeugdzorg dan zal u leren dat van thuisplaatsing van kinderen zelden sprake is, dat er met jeugdzorg amper communicatie mogelijk is, jeugdzorg 'contact gestoord' is (zelden bereikbaar) en van samenwerken al helemaal geen sprake is, ouders ervaren jeugdzorg eerder als een soort terreur. Zo iets leer je, heer Gerritsen, om eens vaker met ouders te praten, vooral die UHP-kinderen hebben!

Waarom zien ouders die successen eigenlijk zo zelden? Het meest succesvolle is als ouders mij berichten hun kinderen weer thuis te hebben of verlost zijn van de OTS....

Nico Mul
 

Door Drs. N.J.M.Mul (ouder-ondersteuner in Jz-Kb zaken) op 20 februari 2013 00:02 

Geachte heer Gerritsen,

Dat u reclame maakt voor BJZ en graag meer geld voor dit instituut wilt hebben, kan ik me voorstellen voor een bestuursvoorzitter en vooral een extra bonus voor u zal wel welgevallig zijn.
Zonder enige betaling ondersteun ik al meer dan 18 jaar ouders die te maken hebben met wat zij ervaren als 'de terreur van jeugdzorg'. U verzwijgt geheel in uw reclamespot alle negatieve effecten van het vele overplaatsen en gesol met kinderen, de door jeugdzorg opgewekte 'reactieve hechtingsstoornissen' en vooral de schade op lange duur, die u wekelijks kan zien in programma's als 'Vermist' en 'Spoorloos'.
U gaat met een rijtje algemeenheden die in ieder plan van aanpak staan er van uit dat alles in pleeggezinnen perfect is, pleegouders ook nooit ruzie hebben en dat daar wél voldoende aandacht voor het kind is...(vooral in die gezinshuizen met 8 pleegkinderen en 3 eigen kinderen of zo)... waar géén emotie getoond mag worden voor kinderen van 2-12 jaar en waar het contact met ouders geminimaliseerd wordt.

Vreemd vind ik het dat ouders juist zo BLIJ zijn als ze van de 'jeugdzorg amateurs' verlost zijn...
Ik spreek van 'amateurs': een professional respecteert op zijn minst wetenschap, heeft een bij wet vastgestelde beroepsopleiding, een beroepsregistratie en -rechtspraak. Alle 3 de elementen van professionaliteit ontbreken (nog) bij BJZ.

Over de 'veiligheid' zijn mij voldoende, goed geïllustreerde voorbeelden bekend, vooral waar kinderen vermoord werden.... zie Roermond en de brand waar 6 kinderen omkwamen; de ROEP OM HULP van de vader die tot zijn wanhoopsdaad kwam, werd GENEGEERD...
Evenzo de bezorgdheid van de vader van 'het meisje van Nulde'... ouders negeren is wel een handelsmerk van BJZ... En nu wilt u middels deze ster-spot voor BJZ wederom ouders buiten spel zetten.

Ik stel daarom voor de financiering van BJZ te veranderen: bij een OTS krijgt u ook ca. 8000 €/ kind/jaar, maar ALLEEN achteraf als de ouders in kwestie tevreden zijn over uw 'hulp'!
Voor de betaling bij UHP: idem: komen de kinderen terug bij ouders én zijn de kinderen beter geworden van de interventie, dán volgt de betaling en niet betaling vooraf en we rukken nog wat gezinnen uit elkaar en we laten dat zo door het overschrijven van rapporten vol met aannames, 'indrukken', 'meldingen' en met vooral geen waarheidsvinding!

Nico Mul, kritisch volger van uw columns


                          Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

4 opmerkingen:

 1. Binnenlandse Censuur is dus een betere naam ..

  BeantwoordenVerwijderen
 2. BB wil gewoon de eigen toko van de overheid (Bjz) overeind houden.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ben benieuwd of mijn reactie daar ook weggejorist wordt.

  Door Ron V (Betrokken ouder) op 21 februari 2013 23:29
  Beste Lb.Koppenol en uiteraard de heer Gerritsen,
  @ koppenol, dus u vindt dat kinderen bij een borderlinemoeder moet worden weggehaald door BJZ? Voor u tijd om de ondersteuningsgroep waar u inzit per direct te verlaten.

  Mijn partner heeft ook "borderline" of wat daar ook voor door moet gaan.
  Ik ben van mening dat zij haar moeten helpen en niet de kinderen gelijk uit huis plaatsen.
  Ook ik ben aanwezig en houdt mij zeer intensief met de opvoeding bezig.
  Toch besloot BJZ 2 jaar geleden om de kinderen met spoed uit huis te plaatsen.
  Gelukkig heb ik de rechter kunnen overtuigen van de waanzin van wat er gebeurde en waren ze gelukkig weer binnen 5 weken terug, jawel na de uitspraak had BJZ nog 3 hele weken nodig om er voor te zorgen dat ze weer thuis kwamen. BJZ wilde na het jaar de OTS weer verlengen, maar ook dit werd gelukkig door de rechter geweigerd, dankzij een verklaring van een onafhankelijk psycholoog en een rechter die gelukkig wel stukken leest en luisterd.
  De psychologische hulp waar mijn partner zelf al naar toe ging vlak voordat BJZ zich met ons ging bemoeien werd door hetzelfde BJZ vakkundig om zeep geholpen, want wij hadden volgens hen opvoedkundige begeleiding nodig. Mijn partner die tot aan deze begeleiding 1x per 6 weken (op zijn Hollands gezegd) uit haar plaat ging, ging gelijk 4x per week uit haar plaat. Weigeren van deze hulp betekende uithuisplaatsing. Gelukkig heb ik uiteindelijk deze opvoedkundige de deur uitgezet en gelijk weer de psycholoog ingeschakeld. Het heeft weer even geduurd, maar de rust is weer teruggekeerd, en niet dankzij BJZ. Gevolg is wel dat de oudste NERGENS meer wil logeren omdat hij nog steeds bang is dat hij dan niet meer naar huis mag.

  Hoezo in het belang van de kinderen?

  Er geldt bij BJZ maar 1 belang en dat is geld, en hoe kunnen we de kinderen zo snel mogelijk in een OTS krijgen en vooral houden en het liefst uithuis plaatsen.
  Externe psychologen worden door hen stelselmatig geweigerd, omdat deze aantoonbaar een andere mening dan de “professionals” van in ons geval toch zeker wel 24 en 26 jaar van BJZ hebben.

  En dan durft de heer Gerritsen als kop te gebruiken IEDER KIND BLIJVEND VEILIG!
  Laat hij daar dan onder zetten MAAR NIET BIJ BJZ!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik ben zo benieuwd welke concrete gezinsbegeleiding men kreeg.
  Een leuke opvoedcursus?
  Video-interactie-begeleiding mètr uitleg in nabespreking, zonder beschuldigen, met tips?
  Home-Start?
  EKC zonder vooroordelende onderzoeksvragen vanuit BJZ?
  Of verplichte aanwijzingen zonder overleg?
  Bedreigingen als men dit en dat niet doet of bereikt?
  Hoe veilig is bedreigen?
  Hoe effectief was de 'hulp'?
  Kreeg men wel bevoegde hulp (diagnost of passende therapeut)?

  BeantwoordenVerwijderen